Strona główna - Marzena Kopta

Pracuję z właścicielami firm i zarządami

Uczę takie­go sty­lu komu­ni­ka­cji z zespo­łem, któ­ry

  • zmo­ty­wu­je współ­pra­cow­ni­ków do pra­cy
  • zapo­bie­gnie kon­flik­tom i nie­sna­skom,
  • pod­nie­sie efek­tyw­ność pra­cy, a tym samym wyni­ki finan­so­we fir­my..

Blog

Najnowsze wpisy

Czy jesteś gotowy na radykalną szczerość?

Czy zda­rzy­ło Ci się, że prze­czy­ta­łaś coś, usły­sza­łeś i…przystanąłeś? Ser­ce w jed­nej chwi­li zamar­ło, aby tuż po chwi­li bić jak sza­lo­ne. Bo wie­dzia­łeś, że to co czy­tasz jest Two­je. Jest jakimś miej­scem na zie­mi i Ty po pro­stu wiesz, że to Two­je miej­sce i prze­zna­cze­nie. To nie zda­rza się czę­sto w życiu, ale życzę każ­de­mu,

Poczy­taj »

Jak odbierasz moje słowa?

Zda­rza mi roz­ma­wiać z Pio­trem i myśleć, że On mnie poucza. Zda­rza się pomy­śleć, że jeśli ktoś nie chce przyjść a moje warsz­ta­ty, to moja ofer­ta jest kiep­ska. Zda­rza mi się w dobrej inten­cji powie­dzieć, coś komuś, a on zwy­czaj­nie strze­li focha. Znasz to? Jak czę­sto poczułaś/łeś się nie zrozumiana/y w roz­mo­wie z dru­gą oso­bą?

Poczy­taj »

PO co mówisz, to co mówisz?

Kie­dy po raz pierw­szy usły­sza­łam o inten­cji, poczu­łam że wszyst­kie kloc­ki zło­ży­ły się w całość. Jak­by nie­wi­dzial­na nić wszyst­ko połą­czy­ła. Inten­cja. Nie­wi­dzial­na nić, któ­ra potra­fi zaplą­tać, jeśli jesteś nieuważna/y.

Poczy­taj »

Spotkajmy się

Każ­de­go mie­sią­ca tra­cisz pie­nią­dze przez nie­zgra­ny zespół i brak współ­pra­cy mię­dzy ludź­mi?

Doro­śli ludzie zacho­wu­ją się jak przed­szko­la­ki, a Ty cią­gle jesteś roz­jem­cą?

Cią­gle ktoś jest nie­za­do­wo­lo­ny, obra­żo­ny? W fir­mie widać nie­zdro­wą rywa­li­za­cję?

Ile zdro­wia, ener­gii i cza­su Cię to kosz­tu­je? Ile pie­nię­dzy przez to tra­ci Two­ja fir­ma?

Wspie­ram przed­się­bior­ców  w odzy­ska­niu utra­co­nych przy­cho­dów.

Marzysz o:

  • zgra­nym zespo­le, któ­ry ze sobą współ­pra­cu­je i reali­zu­je cele?
  • przy­cho­dach na mia­rę Two­je­go pro­duk­tu, oraz pra­cy wło­żo­nej w jego sprze­daż?
  • rado­ści i zado­wo­le­niu z tego, co robisz i satys­fak­cji z bycia przed­się­bior­cą?
  • roz­wo­ju i osią­ga­niu kolej­nych celów?

Dzię­ki pra­cy ze mną fir­ma prze­sta­je tra­cić pie­nią­dze, szef odzy­sku­je spo­kój, zespól jest zgra­ny, ludzie współ­pra­cu­ją.

o mnie

Marzena kopta

Od 2012 roku uczę nie­agre­syw­nej, ale rady­kal­nie szcze­rej komu­ni­ka­cji.

Uczę przed­się­bior­ców, wła­ści­cie­li firm, mena­dże­rów takie­go pro­wa­dze­nia zespo­łu, aby osią­gał ocze­ki­wa­ne rezul­ta­ty i wyzna­czo­ne cele.

Dzię­ki pra­cy ze mną fir­ma prze­sta­je tra­cić pie­nią­dze, szef odzy­sku­je spo­kój, zespól jest zgra­ny, ludzie współ­pra­cu­ją.

Moja misja

Poka­zy­wać, że siłą napę­do­wą każ­de­go suk­ce­su są rela­cje i zaufa­nie, a nie wła­dza.

Wpro­wa­dzać kul­tu­rę otwar­tej komu­ni­ka­cji, któ­ra budu­je zaufa­nie.

Zawsze widzieć i wydo­by­wać z ludzi to, co naj­lep­sze.

Co mówią moi klienci

Opinie

Zaproszenie do newslettera

Co dwa tygo­dnie case stu­dy i pod­po­wie­dzi roz­wią­zań trud­nych sytu­acji, któ­re  zda­rza­ją się w zespo­łach.

Zapisz się do moje­go new­slet­te­ra.

Zawsze w ponie­dzia­łek o 9:00.

 

Chcę otrzy­my­wać wia­do­mo­ści i zga­dzam się na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta, ul. E. Zega­dło­wi­cza 10/82 NIP: 6643189407, zgod­nie z Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści.

Przewiń do góry