Strona główna - Marzena Kopta

Wspieram rodziny i firmy rodzinne.

Uczę ludzi budo­wa­nia zdro­wych rela­cji i otwar­tej komu­ni­ka­cji, aby wspól­na pra­ca nie sta­ła się przy­czy­ną rodzin­ne­go pie­kła.

Blog

Najnowsze wpisy

6 przykazań zanim zaczniesz wspólny biznes

Od cze­go zaczy­nasz pro­wa­dze­nie swo­jej fir­my? Od zare­je­stro­wa­nia jej w urzę­dzie? Nie pole­cam. Sama tak zro­bi­łam i wiem ile rze­czy prze­oczy­łam. Mia­łam jed­nak wię­cej szczę­ście niż rozu­mu i mi się uda­ło. Ale limit szczę­ścia może się wyczer­pać, więc war­to go oszczę­dzać.

Poczy­taj »

4 fundamenty komunikacji otwartej

- No prze­cież ja się komu­ni­ku­ję! Roz­ma­wiam z ludź­mi! – mówisz. – Wie­rzę. Ale czy roz­ma­wiasz z nimi się otwar­cie? – Oczy­wi­ście! – No to sprawdź­my.

Poczy­taj »

Komunikacja otwarta w zespole

Mam 8 lat doświad­cze­nia w pra­cy z ludź­mi nad ich komu­ni­ka­cją. Jestem mania­kiem i fre­akiem sku­tecz­ne­go dia­lo­gu, któ­ry w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia ma przede wszyst­kim ludzi.

Poczy­taj »

Spotkajmy się

Każ­de­go dnia czu­jesz, że coraz bar­dziej odda­la­cie się od sie­bie, a przy­czy­ną jest pro­wa­dze­nie wspól­nej fir­my?

Nie może­cie się poro­zu­mieć, wypra­co­wać jed­nej wizji kie­run­ku roz­wo­ju fir­my? Cią­gle się kłó­ci­cie?

Widzisz, że pro­ble­my w pra­cy prze­no­si­cie do domu i to wpły­wa na Wasze rela­cje?

Ile zdro­wia, ener­gii i cza­su Cię to kosz­tu­je? Jak bar­dzo cier­pią ludzie, któ­rych prze­cież kochasz?

Wspie­ram przed­się­bior­ców pro­wa­dzą­cych fir­my rodzin­ne w budo­wa­niu dobrych rela­cji i sku­tecz­nym pro­wa­dze­niu fir­my.

Zale­ży Ci na:

  • dobrych i zdro­wych rela­cjach w rodzi­nie
  • oddzie­le­niu pra­cy zawo­do­wej od rela­cji rodzin­nych
  • roz­wo­ju i osią­ga­niu kolej­nych celów rodzin­nej fir­my?
  • wypra­co­wa­niu jed­nej wizji roz­wo­ju fir­my
  • zaufa­niu pra­cow­ni­ków, któ­re wpły­nie na ich efek­tyw­ność?

Dzię­ki pra­cy ze mną fir­ma rodzin­na przy­no­si docho­dy i roz­wi­ja się, rela­cje w rodzi­nie sta­ją się lep­sze, a pra­cow­ni­cy czu­ją się bez­piecz­nie.

o mnie

Marzena kopta

Od 2012 roku uczę nie­agre­syw­nej, ale rady­kal­nie szcze­rej komu­ni­ka­cji.

Uczę budo­wa­nia zdro­wych rela­cji w biz­ne­sach rodzin­nych, ale wspól­na pra­ca nie sta­ła się przy­czy­ną rodzin­ne­go pie­kła.

Dzię­ki pra­cy ze mną rela­cje w rodzi­nie sta­ją się lep­sze, fir­ma przy­no­si ocze­ki­wa­ne docho­dy i roz­wi­ja się, a pra­cow­ni­cy czu­ją się bez­piecz­nie.

Moja misja

Poka­zy­wać, że siłą napę­do­wą każ­de­go suk­ce­su są rela­cje i zaufa­nie, a nie wła­dza.

Wpro­wa­dzać kul­tu­rę otwar­tej komu­ni­ka­cji, któ­ra zmie­nia świat.

Zawsze widzieć i wydo­by­wać z ludzi to, co naj­lep­sze.

Co mówią moi klienci

Opinie

Zaproszenie do newslettera

Co dwa tygo­dnie case stu­dy i pod­po­wie­dzi roz­wią­zań trud­nych sytu­acji, któ­re  zda­rza­ją się w rela­cjach rodzin­nych biz­ne­sów.

Zapisz się do moje­go new­slet­te­ra.

Zawsze w ponie­dzia­łek o 9:00.

 

Chcę otrzy­my­wać wia­do­mo­ści i zga­dzam się na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta, ul. E. Zega­dło­wi­cza 10/82 NIP: 6643189407, zgod­nie z Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści.

Przewiń do góry