Strona główna – Marzena Kopta

Wspieram ludzi gotowych do zmiany.

Chcesz zmie­nić pra­cę na taką, któ­ra pozwo­li Ci roz­wi­jać poten­cjał, przy­nie­sie god­ne pie­nią­dze i pozwo­li speł­niać marzenia.

Blog

Najnowsze wpisy

6 przykazań zanim zaczniesz wspólny biznes 

Od cze­go zaczy­nasz pro­wa­dze­nie swo­jej fir­my? Od zare­je­stro­wa­nia jej w urzę­dzie? Nie pole­cam. Sama tak zro­bi­łam i wiem ile rze­czy prze­oczy­łam. Mia­łam jed­nak wię­cej szczę­ście niż rozu­mu i mi się uda­ło. Ale limit szczę­ścia może się wyczer­pać, więc war­to go oszczędzać.

Poczytaj » 

4 fundamenty komunikacji otwartej 

- No prze­cież ja się komu­ni­ku­ję! Roz­ma­wiam z ludź­mi! – mówisz. – Wie­rzę. Ale czy roz­ma­wiasz z nimi się otwar­cie? – Oczy­wi­ście! – No to sprawdźmy.

Poczytaj » 

Komunikacja otwarta w zespole 

Mam 8 lat doświad­cze­nia w pra­cy z ludź­mi nad ich komu­ni­ka­cją. Jestem mania­kiem i fre­akiem sku­tecz­ne­go dia­lo­gu, któ­ry w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia ma przede wszyst­kim ludzi. 

Poczytaj » 

Spotkajmy się

Każ­de­go dnia czu­jesz że to, co osią­gną­łeś w życiu zawo­do­wym, już nie wystarcza?

Czu­jesz, że masz więk­szy poten­cjał. Wiesz, że stać Cię na wię­cej w życiu.

A może po pro­stu, potrze­bu­jesz zamia­ny pra­cy? W tej, któ­rą obec­nie masz osią­gną­łeś już wszyst­ko i widzisz, że się nie rozwijasz?

 

Jesteś goto­wy do zmiany!

 

Wspie­ram ludzi, któ­rzy wie­dzą, że stać ich w życiu na wię­cej. Chcą w peł­ni korzy­stać ze swo­je­go poten­cja­łu, pra­co­wać z rado­ścią, zara­biać odpo­wied­nie pie­nią­dze, reali­zo­wać marze­nia i cie­szyć się życiem.

Zale­ży Ci na:

  • roz­wo­ju zawodowym

  • pra­cy, w opar­ciu o Two­je moc­ne stro­ny, talen­ty i zasoby

  • pra­cy z pasją i entuzjazmem

  • lep­szych zarob­kach, któ­re pozwo­lą na reali­za­cję marzeń

  • czer­pa­niu rado­ści z życia i z pra­cy, z kon­tak­tów z ludźmi

 Zacznij żyć tak, jak na to zasługujesz

o mnie

Marzena kopta

Od 2012 roku jestem coachem i tre­ne­rem komunikacji

Pra­cu­ję z ludź­mi  róż­nych zawo­dów. Towa­rzy­szę im, kie­dy są goto­wi zmie­nić pra­cę, aby wię­cej zara­biać, cie­szyć się życiem i reali­zo­wać marzenia.

Pro­wa­dzę warsz­ta­ty gru­po­we oraz sesje indywidualne.

Moja misja

Poka­zy­wać, że pra­ca w zgo­dzie ze swo­imi war­to­ścia­mi, w opar­ciu o swo­je talen­ty, pasję i dopa­so­wa­ną stra­te­gię, jest naj­lep­szą rze­czą, jaką moż­na robić, a przy tym god­nie zarabiać.

Zawsze widzieć i wydo­by­wać z ludzi to, co najlepsze.

Co mówią moi klienci

Opinie

Zaproszenie do newslettera

Przy­naj­mniej raz w mie­sią­cu powia­da­miam, o nowych fil­mach, tek­stach. O warsz­ta­tach i wykła­dach, któ­re organizuję.

Zapisz się do moje­go newslettera.

Zawsze w ponie­dzia­łek o 9:00.

 

Chcę otrzy­my­wać wia­do­mo­ści i zga­dzam się na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta, ul. E. Zega­dło­wi­cza 10/82 NIP: 6643189407, zgod­nie z Poli­ty­ką Prywatności.

Przewiń do góry