Strona główna - Marzena Kopta

pomagam ludziom

sukcesu,

aby będąc speł­nio­ny­mi w pra­cy zawo­do­wej,

czu­li speł­nie­nie rów­nież w życiu.

Wideo

Obejrzyj

Ty decydujesz, co czujesz

?Jaka emo­cja zwy­kle towa­rzy­szy Ci w życiu❓ ?Czy wiesz, że to jest Twój nawyk❓ Ta emo­cja sta­ła się nawy­kiem, ponie­waż Ty, ile razy wybra­łaś tę emo­cję. ‼️Nawy­ki two­rzą się z nie­świa­do­mych lub świa­do­mych wybo­rów. ‼️Wybór

Obej­rzyj »

Podcast

Posłuchaj

Wszystko, co powinnaś wiedzieć o poczuciu własnej wartości

W tym pod­ca­ście usły­szysz: Czym jest poczu­cie wła­snej war­to­ści, a czym jest wia­ra w sie­bie. W jaki spo­sób docho­dzi do utoż­sa­mie­nia swo­je­go zacho­wa­nia z oso­bą. Czy budo­wa­nie wia­ry w sie­bie może zbu­do­wać poczu­cie wła­snej war­to­ści. Czy osią­gnię­cia i suk­ce­sy budu­ją poczu­cie wła­snej war­to­ści. Czym jest koło poczu­cia wła­snej war­to­ści i jakie ma ele­men­ty. W jaki

Posłu­chaj »

Blog

Poczytaj

PO co mówisz, to co mówisz?

Kie­dy po raz pierw­szy usły­sza­łam o inten­cji, poczu­łam że wszyst­kie kloc­ki zło­ży­ły się w całość. Jak­by nie­wi­dzial­na nić wszyst­ko połą­czy­ła. Inten­cja. Nie­wi­dzial­na nić, któ­ra potra­fi zaplą­tać, jeśli jesteś nieuważna/y.

Poczy­taj »

Marzena Kopta

E‑book i Audio­bo­ok

pokochaj
swoją złość

spotkajmy się

Jesteś kobie­tą odważ­ną, ambit­ną, odpo­wie­dzial­ną, zde­cy­do­wa­ną.
 
Mimo suk­ce­sów zawo­do­wych, nie jesteś szczę­śli­wa?
Czu­jesz, że coś w Two­im życiu musi się zmie­nić,
ale nie wiesz od cze­go zacząć?
 
Czu­jesz, że utknę­łaś w życiu?
Boisz się zacząć żyć ina­czej?
 
Zbyt czę­sto czu­jesz pre­sję, zmę­cze­nie, stres i fru­stra­cję.
 
Chcia­ła­byś nie tyl­ko wyko­ny­wać zada­nia, jak do tej pory,
ale rów­nież czuć speł­nie­nie życio­we.
Pójść za gło­sem ser­ca, poczuć się szczę­śli­wa, rado­sna, roz­luź­nio­na.
 

Wspie­ram kobie­ty w zmia­nie.

 
Dzię­ki pra­cy ze mną odważ­nie podą­ża­ją ku nowym celom, któ­re są zgod­nie z ich obec­ny­mi potrze­ba­mi.
 
Zmie­nia­ją swój styl życia, czer­piąc z doświad­czeń, talen­tów i zaso­bów, na taki, któ­ry sta­je się przy­jem­no­ścią, rado­ścią i speł­nie­niem.

o mnie

Marzena kopta

Od 2012 roku uczę sku­tecz­nej i nie­agre­syw­nej komu­ni­ka­cji w rela­cjach, oraz radze­nia sobie z emo­cja­mi i życia w zgo­dzie ze sobą.

Wspie­ram przed­się­bior­czych ludzi suk­ce­su w budo­wa­niu szczę­ścia oso­bi­ste­go.

Dzię­ki pra­cy ze mną osią­ga­ją speł­nie­nie w życiu,  odno­sząc suk­ce­sy, zarów­no na polu zawo­do­wym, jak i oso­bi­stym. 

Moja misja

Nauczyć ludzi żyć w zgo­dzie ze sobą. Połą­czyć ser­ce i umysł.

Z odwa­gą sta­wiać do tego, co przy­cho­dzi i zmie­niać, jeśli to co sta­re, już im nie słu­ży.

Wybie­rać sie­bie, sza­nu­jąc innych. Czuć życie, a nie tyl­ko wyko­ny­wać zada­nia.

Dołącz do mojej społeczności

Dzie­lę się na nim swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem z zakre­su komu­ni­ka­cji, zarzą­dza­nia emo­cja­mi i budo­wa­nia rela­cji. Tu znaj­dziesz cyklicz­ne live’y, ćwi­cze­nia do pobra­nia i odpo­wie­dzi na pyta­nia. 

Zapra­szam, jeśli potrze­bu­jesz zmia­ny w życiu.

Co mówią moje klientki

Opinie

Zaproszenie do newslettera

Bądź na bie­żą­co.

Dowiedz się o nowych wpi­sach na blo­gu, pod­ca­stach, warsz­ta­tach i kur­sach.

Łap ofer­ty w przed­sprze­da­ży i korzy­staj z dar­mo­wych mate­ria­łów.

Zapisz się do moje­go new­slet­te­ra.

Zawsze w ponie­dzia­łek o 9.00

 

Chcę otrzy­my­wać wia­do­mo­ści i zga­dzam się na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta, ul. E. Zega­dło­wi­cza 10/82 NIP: 6643189407, zgod­nie z Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści.

Przewiń do góry