Strona główna – Marzena Kopta

Stawiam na radykalną szczerość

Uczę ludzi, jak ze sobą roz­ma­wiać. Uczę otwar­tej komu­ni­ka­cji; wza­jem­ne­go słu­cha­nia się i wyra­ża­nia wprost swo­ich potrzeb i próśb.

Blog

Najnowsze wpisy

6 przykazań zanim zaczniesz wspólny biznes 

Od cze­go zaczy­nasz pro­wa­dze­nie swo­jej fir­my? Od zare­je­stro­wa­nia jej w urzę­dzie? Nie pole­cam. Sama tak zro­bi­łam i wiem ile rze­czy prze­oczy­łam. Mia­łam jed­nak wię­cej szczę­ście niż rozu­mu i mi się uda­ło. Ale limit szczę­ścia może się wyczer­pać, więc war­to go oszczędzać.

Poczytaj » 

4 fundamenty komunikacji otwartej 

- No prze­cież ja się komu­ni­ku­ję! Roz­ma­wiam z ludź­mi! – mówisz. – Wie­rzę. Ale czy roz­ma­wiasz z nimi się otwar­cie? – Oczy­wi­ście! – No to sprawdźmy.

Poczytaj » 

Komunikacja otwarta w zespole 

Mam 8 lat doświad­cze­nia w pra­cy z ludź­mi nad ich komu­ni­ka­cją. Jestem mania­kiem i fre­akiem sku­tecz­ne­go dia­lo­gu, któ­ry w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia ma przede wszyst­kim ludzi. 

Poczytaj » 

Spotkajmy się

Każ­de­go dnia czu­jesz, że cięż­ko jest Ci doga­dać się z ludźmi?

Czu­jesz, że kom­plet­nie się nie rozu­mie­cie, jak­by­ście mówi­li w róż­nych językach?

Trud­no jest Ci się poro­zu­mieć, zarów­no z naj­bliż­szy­mi, jak i z pracownikami?

Ile zdro­wia, ener­gii i cza­su Cię to kosz­tu­je? Jak bar­dzo cier­pią ludzie, któ­rych prze­cież kochasz lub z któ­ry­mi pracujesz?

Uczę ludzi lep­szej komu­ni­ka­cji. Daję im narzę­dzia do budo­wa­nia lep­szych rela­cji. Poma­gam wydo­być odwa­gę do mówie­nia wprost o swo­ich potrze­bach, odma­wia­nia kie­dy trze­ba i dzię­ki temu wpro­wa­dze­nia zmian w życiu.

Zale­ży Ci na:

  • dobrych i zdro­wych rela­cjach w rodzi­nie, w pracy
  • szcze­ro­ści i otwar­to­ści w roz­mo­wach z ludźmi
  • odwa­dze w wyra­ża­niu siebie
  • łatwo­ści odma­wia­nia i poka­zy­wa­nia granic
  • czer­pa­niu rado­ści z życia i z pra­cy, z kon­tak­tów z ludźmi
  • szyb­szym roz­wią­zy­wa­niu konfliktów

Odważ się na zmia­nę. Zacznij żyć tak, jak na to zasługujesz

o mnie

Marzena kopta

Od 2012 roku uczę nie­agre­syw­nej, ale rady­kal­nie szcze­rej komu­ni­ka­cji.

Uczę odważ­nej i sku­tecz­nej komunikacji.

Pra­cu­ję z ludź­mi  róż­nych zawo­dów. Pra­cu­ję z rodzi­na­mi, przed­się­bior­ca­mi, mena­dże­ra­mi, zespo­ła­mi, nauczy­cie­la­mi, lekarzami.

 

Pro­wa­dzę warsz­ta­ty gru­po­we oraz sesje indywidualne.

Moja misja

Poka­zy­wać, że szcze­rość jest napę­do­wą każ­dej dobrej rela­cji i budu­je zaufa­nie.

Wpro­wa­dzać kul­tu­rę otwar­tej komu­ni­ka­cji, któ­ra zmie­nia świat.

Zawsze widzieć i wydo­by­wać z ludzi to, co najlepsze.

Co mówią moi klienci

Opinie

Zaproszenie do newslettera

Co dwa tygo­dnie case stu­dy i pod­po­wie­dzi roz­wią­zań trud­nych sytu­acji, któ­re  zda­rza­ją się w rela­cjach rodzin­nych i zawodowych.

Zapisz się do moje­go newslettera.

Zawsze w ponie­dzia­łek o 9:00.

 

Chcę otrzy­my­wać wia­do­mo­ści i zga­dzam się na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta, ul. E. Zega­dło­wi­cza 10/82 NIP: 6643189407, zgod­nie z Poli­ty­ką Prywatności.

Przewiń do góry