Strona główna – Marzena Kopta

Stawiam na radykalną szczerość

Uczę otwar­tej komu­ni­ka­cji i wła­ści­we­go budo­wa­nia rela­cji, rodzin­nych i zawo­do­wych.

Blog

Najnowsze wpisy

6 przykazań zanim zaczniesz wspólny biznes

Od cze­go zaczy­nasz pro­wa­dze­nie swo­jej fir­my? Od zare­je­stro­wa­nia jej w urzę­dzie? Nie pole­cam. Sama tak zro­bi­łam i wiem ile rze­czy prze­oczy­łam. Mia­łam jed­nak wię­cej szczę­ście niż rozu­mu i mi się uda­ło. Ale limit szczę­ścia może się wyczer­pać, więc war­to go oszczę­dzać.

Poczy­taj »

4 fundamenty komunikacji otwartej

- No prze­cież ja się komu­ni­ku­ję! Roz­ma­wiam z ludź­mi! – mówisz. – Wie­rzę. Ale czy roz­ma­wiasz z nimi się otwar­cie? – Oczy­wi­ście! – No to sprawdź­my.

Poczy­taj »

Komunikacja otwarta w zespole

Mam 8 lat doświad­cze­nia w pra­cy z ludź­mi nad ich komu­ni­ka­cją. Jestem mania­kiem i fre­akiem sku­tecz­ne­go dia­lo­gu, któ­ry w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia ma przede wszyst­kim ludzi.

Poczy­taj »

Spotkajmy się

Każ­de­go dnia czu­jesz, że suk­ces zawo­do­wy wpły­wa nega­tyw­nie na Two­je życie rodzin­ne?

Czu­jesz, że Two­je cele się zmie­ni­ły, potrze­bu­jesz cze­goś inne­go, ale coś nie pozwa­la Ci doko­nać zmia­ny w życiu?

Trud­no jest Ci się doga­dać, zarów­no z naj­bliż­szy­mi, jak i z pra­cow­ni­ka­mi?

Ile zdro­wia, ener­gii i cza­su Cię to kosz­tu­je? Jak bar­dzo cier­pią ludzie, któ­rych prze­cież kochasz lub z któ­ry­mi pra­cu­jesz?

Pra­cu­ję z klien­ta­mi nad popra­wą ich komu­ni­ka­cji. Daję im narzę­dzia do budo­wa­nia lep­szych rela­cji. Poma­gam wydo­być odwa­gę do wpro­wa­dze­nia zmian w życiu.

Zale­ży Ci na:

  • dobrych i zdro­wych rela­cjach w rodzi­nie
  • szcze­ro­ści i otwar­to­ści w roz­mo­wach z ludź­mi
  • odna­le­zie­niu nowe­go kie­run­ku w życiu lub w pra­cy
  • auten­tycz­no­ści i byciu sobą zawsze i wszę­dzie
  • czer­pa­niu rado­ści z życia i z pra­cy
  • oddzie­le­niu pra­cy zawo­do­wej od rela­cji rodzin­nych

Odważ się na zmia­nę. Zacznij żyć tak, jak na to zasłu­gu­jesz.

o mnie

Marzena kopta

Od 2012 roku uczę nie­agre­syw­nej, ale rady­kal­nie szcze­rej komu­ni­ka­cji.

Uczę budo­wa­nia zdro­wych rela­cji oraz wła­ści­wej komu­ni­ka­cji.

Dzię­ki pra­cy ze mną rela­cje zarów­no w rodzi­nie, jak i zawo­do­we, sta­ją się lep­sze, Ty czu­jesz, że w koń­cu jesteś sobą. Otwar­cie i szcze­rze mówisz o sobie i dbasz o swo­je potrze­by.

Moja misja

Poka­zy­wać, że szcze­rość jest napę­do­wą każ­dej dobrej rela­cji i budu­je zaufa­nie.

Wpro­wa­dzać kul­tu­rę otwar­tej komu­ni­ka­cji, któ­ra zmie­nia świat.

Zawsze widzieć i wydo­by­wać z ludzi to, co naj­lep­sze.

Co mówią moi klienci

Opinie

Zaproszenie do newslettera

Co dwa tygo­dnie case stu­dy i pod­po­wie­dzi roz­wią­zań trud­nych sytu­acji, któ­re  zda­rza­ją się w rela­cjach rodzin­nych i zawo­do­wych.

Zapisz się do moje­go new­slet­te­ra.

Zawsze w ponie­dzia­łek o 9:00.

 

Chcę otrzy­my­wać wia­do­mo­ści i zga­dzam się na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta, ul. E. Zega­dło­wi­cza 10/82 NIP: 6643189407, zgod­nie z Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści.

Przewiń do góry