Znowu wydałeś na te swoje dzińdzioły! – Marzena Kopta

Znowu wydałeś na te swoje dzińdzioły!

Sza­cu­nek do dru­gie­go czło­wie­ka, prze­ja­wia się w drob­nych gestach i sło­wach. I bar­dzo czę­sto nawet nie zda­je­my sobie spra­wy, że mówiąc coś wła­śnie wje­cha­li­śmy na teren war­to­ści dru­gie­go czło­wie­ka i porząd­ku­je­my mu na Jego grządce.

Jeśli on kocha ryby i uwiel­bia kupo­wać żył­ki, przy­nę­ty, wabi­ki i inne – dla Cie­bie- nie­po­trzeb­ne pier­do­ły, to czy czę­sto masz ocho­tę powiedzieć:

zno­wu wyda­łeś na te swo­je dzińdzioły??!!

Jeśli Ty kochasz maki­jaż, inte­re­su­jesz się, cie­szy Cię to i lubisz się malo­wać, a sły­szysz: 

czy już się wycno­ci­łaś?? 

To jak się z tym masz?

To bywa trud­ne zoba­czyć za wabi­ka­mi i zanę­ta­mi- war­to­ści czło­wie­ka. To czę­sto do gło­wy nie przyj­dzie, jakie war­to­ści kry­ją się za robie­niem makijażu.

 

 

A ponieważ to trudno dostrzec, więc i łatwo nadepnąć.

 

 

Kie­dyś spie­szy­li­śmy się z Pio­trem do wyj­ścia. Widzia­łam że jesz­cze stoi przed lustrem, że jesz­cze wło­sy, zapa­chy, etc. Moja gło­wa od razu pomy­śla­ła: noszzzzz… on spę­dza wię­cej cza­su przed lustrem niż ja!! A potem pomy­śla­łam: a może dobry wygląd zewnętrz­ny jest dla nie­go waż­ny? Może to, żeby dobrze się ze sobą czuć, jest dla nie­go wartością?

Zapra­szam Cię do poszu­ka­nia odpo­wie­dzi na pytania:

Jakie war­to­ści sto­ją za czy­imś dzia­ła­niem? Co waż­ne­go jest dla nie­go, w tym co robi? Co mu daje to, że coś robi?

Popatrz na coś wię­cej niż tyl­ko zacho­wa­nie. Popatrz głębiej.

Ryby, węd­ki, haczy­ki i przy­nę­ty mogą być waż­ne, bo odpo­czy­nek i relaks i czas dla sie­bie, jest dla Nie­go war­to­ścią.  Szmin­ki, pod­kła­dy, cie­nie i błysz­czy­ki są dla Cie­bie waż­ne, bo pięk­no jest Two­ją war­to­ścią. Książ­ki, są dla Cie­bie waż­ne, bo wie­dza jest dla Cie­bie war­to­ścią. Coty­go­dnio­we spo­tka­nia z przy­ja­ciół­ka­mi jest dla Cie­bie waż­ne, bo rela­cje z ludź­mi są Two­ją wartością.

Jeste­śmy tacy sami, bo wszy­scy mamy war­to­ści. Róż­ni­my się od sie­bie, bo mamy róż­ne war­to­ści. Każ­dy w rela­cji ma pra­wo reali­zo­wać swo­je war­to­ści jak chce. Jak czu­je. Jak mu wygodnie.

 

 

Wartości nie podlegają ocenom!

 

 

Nasze war­to­ści mówią o nas: co jest dla nas waż­ne, a ich reali­za­cja świad­czy w jakim stop­niu jeste­śmy dla samych sie­bie ważni.

Przez nie­uwa­gę dep­ta­my czy­jeś war­to­ści. Oce­nia­jąc je. Odbie­ra­jąc mu je. Nie pozwa­la­jąc realizować.

Z nasze­go miej­sca wyda­ją się śmiesz­ne, nud­ne, nie­po­trzeb­ne, zbyt…jakieś tam. A w czy­je­goś miej­sca spra­wia­ją, że ktoś czu­je się dobrze ze sobą, war­to­ścio­wy, wzbo­ga­co­ny, lepszy.

 

 

Nie deptaj- pielęgnuj!

 

 

 

Weź kart­kę i wpisz swo­je war­to­ści. Co jest waż­ne dla Cie­bie, jako oso­by? Co Cię wzbogaca?

Weź Swo­je­go ślub­ne­go lub nie­ślub­ne­go pod pachę i zapy­taj co jest waż­ne dla niego?

Jeśli reali­za­cja Jego war­to­ści nie koli­du­je z Two­imi, to… puść. Jeśli w jakiś spo­sób koli­du­je, to roz­ma­wiaj­cie o tym:

-widzę, że waż­ne jest dla Cie­bie,….. i zale­ży Ci aby robić/ mieć czas na/…. Jed­no­cze­śnie dla mnie waż­ne jest….. w jaki spo­sób może­my to pogodzić?

Przy­kład:

widzę, że waż­ne jest dla Cie­bie wyje­chać na ryby w nie­dzie­lę i spę­dzić czas z kole­ga­mi, jed­no­cze­śnie dla mnie waż­ny jest czas wspól­ny, bo nasze rela­cja, jest dla mnie waż­na. Jak może­my pogo­dzić Two­je ryby i czas dla nas? Jak to widzisz? Czy masz jakiś pomysł, któ­ry może­my sprawdzić?

Tak sza­nu­jesz i pie­lę­gnu­jesz war­to­ści, rela­cje i dru­gie­go człowieka.

 

 

Od wyzna­cze­nia war­to­ści zaczy­na­my zawsze pra­cę doty­czą­cą rela­cji. Jeśli czu­jesz, że pogu­bi­li­ście się w rela­cji, jed­no­cze­śnie zale­ży Wam na sobie i Waszym związ­ku, to zapra­szam na spo­tka­nia indy­wi­du­al­ne. Pomo­gę Wam usta­lić Wasze war­to­ści i potrze­by, oraz usta­lić wspól­ne stra­te­gie, aby każ­dy w rela­cji czuł się sza­no­wa­ny i akcep­to­wa­ny z tym co lubi i na co chce poświę­cać czas. Napisz do mnie: kontakt@marzenakopta.pl

Marzena kopta

Pracuję z właścicielami firm i zarządami. Uczę takiego stylu komunikacji z zespołem, który zmotywuje współpracowników do pracy, zapobiegnie konfliktom i niesnaskom, podniesie efektywność w pracy, a tym samym wyniki finansowe firmy.

Zaproszenie do newslettera

Bądź na bieżąco. Pierwsza dowiesz się o najnowszych wydarzeniach, podcastach, nagraniach video. 

Łap oferty. Korzystaj w warsztatów, szkoleń, wyzwań i kursów online, w niższej cenie.

Korzystaj z darmowych materiałów.

Zapisz się do mojego newslettera. Zawsze w poniedziałek o 9.

Chcę otrzymywać wiadomości i zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez W dobrej relacji Marzena Kopta ul. E. Zegadłowicza 10/ 82, 41 – 200 Sosnowiec, NIP 644 318 94 07, zgodnie z Polityką Prywatności.

Przewiń do góry