Podej­mij wyzwa­nie

Opanuj swoją złość i bądź lepsza dla siebie i innych

W 10 dni poznaj i wykonaj 10 ćwiczeń,
które nauczą Cię jak radzić sobie ze swoją złością.

Dołącz do wyzwa­nia!
Daj sobie 10 dni aby poczuć real­ną zmia­nę.

Klik­nij przy­cisk, żeby zapi­sać się do wyzwa­nia.

Czy kiedy czujesz złość to:

 • Krzy­czysz i wyła­do­wu­jesz ją na innych?
 • Masz ocho­tę rzu­cać tale­rza­mi lub komuś przy­ło­żyć?
 • Trud­no jest Ci się opa­no­wać i dłu­go odzy­sku­jesz rów­no­wa­gę?
 • Mówisz sło­wa, któ­rych potem żału­jesz?

A może robisz lub czujesz coś innego:

 • Kon­tro­lu­jesz każ­dy swój ruch i każ­de sło­wo, żeby nie poka­zać swo­jej zło­ści?
 • Dusisz i zatrzy­mu­jesz ją w środ­ku, uda­jąc, że wszyst­ko jest w porząd­ku?
 • Fizycz­nie czu­jesz ścisk w żołąd­ku, zaci­śnię­te gar­dło i cała się trzę­siesz?
 • Zaczy­nasz pła­kać?
 • Myślisz, że złość jest bez sen­su, bo i tak nic się nie zmie­ni?

Nazywam się Marzena Kopta

Dosko­na­le znam emo­cje i ich moc, bo przez lata je w sobie sta­ran­nie tłu­mi­łam. Nie radzi­łam sobie ze zło­ścią i nie potra­fi­łam jej wyra­żać. Odkła­da­łam ją w sobie i byłam jak tyka­ją­ca bom­ba, któ­ra wybu­cha­ła, kie­dy już napraw­dę nie mogła dłu­żej utrzy­mać tego, co buzo­wa­ło w środ­ku. 

W koń­cu posta­no­wi­łam to zmie­nić i nauczyć się radzić sobie z emo­cja­mi. Ze zło­ścią, lękiem, bez­rad­no­ścią, nie­mo­cą. Pomógł mi w tym Zen Coaching, dzię­ki któ­re­mu zaczę­łam rozu­mieć i akcep­to­wać emo­cje wła­sne i cudze. Teraz emo­cje trak­tu­je jak waż­ne zna­ki, któ­re mówią mi, że… No wła­śnie. Teraz rozu­miem i znam emo­cje. Wiem czym są i mam instruk­cję ich obsłu­gi.

Jako Zen Coach i tre­ner komu­ni­ka­cji poma­gam, głów­nie kobie­tom, pora­dzić sobie z trud­ny­mi sytu­acja­mi i towa­rzy­szą­cy­mi im emo­cja­mi. Uczę przyj­mo­wać i akcep­to­wać to, co się dzie­je w nas i wokół nas, nazy­wać to po imie­niu. Poma­gam radzić sobie z emo­cja­mi oraz podej­mo­wać decy­zje w zgo­dzie ze sobą.

Co zyskasz przez udział w wyzwaniu?

 • Zyskasz wię­cej spo­ko­ju, bo nauczysz się wyra­żać swo­ją złość bez krzy­ków, awan­tur i agre­sji w sto­sun­ku do innych.
  Dasz sobie i innym szan­sę na dia­log oraz zro­zu­mie­nie Two­je­go punk­tu widze­nia.
 • Nauczysz się, jak prze­stać tłu­mić w sobie złość i jak odpo­wied­nio ją wyra­żać.
  Zaczniesz mieć wpływ na to, co cię ota­cza, poka­zu­jąc innym, co Ci nie odpo­wia­da.
 • Nauczysz się docie­rać do pier­wot­nej przy­czy­ny swo­jej zło­ści.
  Dzię­ki temu znaj­dziesz praw­dzi­we źró­dło pro­ble­mu i odpo­wiesz na fun­da­men­tal­ne dla Cie­bie pyta­nie: „O co mi tak napraw­dę cho­dzi?”
 • Dowiesz się, czym jest złość i czym róż­ni się od agre­sji.
  Będziesz wie­dzia­ła, kie­dy wyra­żasz złość, a kie­dy sta­jesz się już agre­syw­na. Roz­po­znasz też czy ktoś w kon­tak­cie z Tobą zacho­wu­je się agre­syw­nie.

Przeczytaj, co o pracy ze mną
napisała Ania

Złość jest Ci potrzebna, ponieważ dzięki właściwemu jej wyrażaniu

Dbasz o swoje potrzeby

Chronisz swoje poczucie własnej wartości

Pokazujesz swoje granice​

Poznaj opinie uczestniczek kursu

Podejmij wyzwanie

Naucz się wyrażać złość,
bez ranienia siebie lub innych

10 dni

10 live’ów na zamkniętej grupie FB

10 ćwiczeń do wykonania

Klik­nij na przy­cisk, żeby dołą­czyć do wyzwa­nia.

Koszt udzia­łu wyno­si 169 zł.

Zobacz tematy przewidziane podczas wyzwania

Dzień 1. Moje przekonania dotyczące złości

Poszu­kasz swo­ich prze­ko­nań doty­czą­cych zło­ści oraz poznasz róż­ni­cę pomię­dzy zło­ścią a agre­sją.

Dzień 2. Moje nawyki, czyli co robię, kiedy czuję złość

Przyj­rzysz się swo­im nawy­ko­wym reak­cjom, w jaki spo­sób wyra­żasz złość

Dzień 3. Złość jako emocja i informacja

Nauczysz się odczy­ty­wać jaką infor­ma­cję ma dla Cie­bie Two­ja złość, bo tu cho­dzi o Cie­bie, a nie o innych

Dzień 4. Moje potrzeby

Nauczysz się odczy­ty­wać potrze­by, jakie sto­ją za Two­ją zło­ścią, oraz wyra­żać je w odpo­wied­ni spo­sób.

Dzień 5. Czemu stawiam opór?

Poszu­kasz tych rze­czy, na któ­re nie chcesz się zgo­dzić i dowiesz się, co mają wspól­ne­go ze zło­ścią

Dzień 6. Jak czuję złość w ciele?

Nauczysz się czuć złość, zamiast wyle­wać ją na innych.

Dzień 7. Złość a złoszczenie się

Poznasz róż­ni­cę pomię­dzy zło­ścią, a złosz­cze­niem się i zaczniesz czuć złość, zamiast zło­ścić się.

Dzień 8. Co czuję naprawdę

Zoba­czysz, że złość jest pudeł­kiem, na zupeł­nie inną emo­cję.

Dzień 9. Złość a poczucie własnej wartości

Dowiesz się jaki zwią­zek ma złość z poczu­ciem wła­snej war­to­ści

Dzień 10. Sposoby na przeżywanie i wyrażanie złości, tak aby nie ranić nikogo

Dosta­niesz dokład­ną instruk­cję radze­nia sobie ze zło­ścią, aby nie ranić sie­bie i innych. Wystar­czy że zasto­su­jesz.

Klik­nij na przy­cisk, żeby dołą­czyć do wyzwa­nia.

Koszt udzia­łu wyno­si 169 zł.

© 2018 Marze­na Kop­ta. Autentyczni.com.pl

Made with 💚 by simplyyourself.online

Przewiń do góry