Podej­mij wyzwanie

Opanuj swoją złość i bądź lepsza dla siebie i innych

W 10 dni poznaj i wykonaj 10 ćwiczeń,
które nauczą Cię jak radzić sobie ze swoją złością.

Dołącz do wyzwa­nia!
Daj sobie 10 dni aby poczuć real­ną zmianę.

Klik­nij przy­cisk, żeby zapi­sać się do wyzwania.

Czy kiedy czujesz złość to:

A może robisz lub czujesz coś innego:

Nazywam się Marzena Kopta

Dosko­na­le znam emo­cje i ich moc, bo przez lata je w sobie sta­ran­nie tłu­mi­łam. Nie radzi­łam sobie ze zło­ścią i nie potra­fi­łam jej wyra­żać. Odkła­da­łam ją w sobie i byłam jak tyka­ją­ca bom­ba, któ­ra wybu­cha­ła, kie­dy już napraw­dę nie mogła dłu­żej utrzy­mać tego, co buzo­wa­ło w środku. 

W koń­cu posta­no­wi­łam to zmie­nić i nauczyć się radzić sobie z emo­cja­mi. Ze zło­ścią, lękiem, bez­rad­no­ścią, nie­mo­cą. Pomógł mi w tym Zen Coaching, dzię­ki któ­re­mu zaczę­łam rozu­mieć i akcep­to­wać emo­cje wła­sne i cudze. Teraz emo­cje trak­tu­je jak waż­ne zna­ki, któ­re mówią mi, że… No wła­śnie. Teraz rozu­miem i znam emo­cje. Wiem czym są i mam instruk­cję ich obsługi.

Jako Zen Coach i tre­ner komu­ni­ka­cji poma­gam, głów­nie kobie­tom, pora­dzić sobie z trud­ny­mi sytu­acja­mi i towa­rzy­szą­cy­mi im emo­cja­mi. Uczę przyj­mo­wać i akcep­to­wać to, co się dzie­je w nas i wokół nas, nazy­wać to po imie­niu. Poma­gam radzić sobie z emo­cja­mi oraz podej­mo­wać decy­zje w zgo­dzie ze sobą.

Co zyskasz przez udział w wyzwaniu?

Przeczytaj, co o pracy ze mną
napisała Ania

Złość jest Ci potrzebna, ponieważ dzięki właściwemu jej wyrażaniu

Dbasz o swoje potrzeby 

Chronisz swoje poczucie własnej wartości

Pokazujesz swoje granice 

Poznaj opinie uczestniczek kursu

Podejmij wyzwanie

Naucz się wyrażać złość,
bez ranienia siebie lub innych

10 dni 

10 live’ów na zamkniętej grupie FB 

10 ćwiczeń do wykonania 

Klik­nij na przy­cisk, żeby dołą­czyć do wyzwania.

Koszt udzia­łu wyno­si 169 zł.

Zobacz tematy przewidziane podczas wyzwania

Dzień 1. Moje przekonania dotyczące złości 

Poszu­kasz swo­ich prze­ko­nań doty­czą­cych zło­ści oraz poznasz róż­ni­cę pomię­dzy zło­ścią a agresją.

Dzień 2. Moje nawyki, czyli co robię, kiedy czuję złość

Przyj­rzysz się swo­im nawy­ko­wym reak­cjom, w jaki spo­sób wyra­żasz złość

Dzień 3. Złość jako emocja i informacja

Nauczysz się odczy­ty­wać jaką infor­ma­cję ma dla Cie­bie Two­ja złość, bo tu cho­dzi o Cie­bie, a nie o innych

Dzień 4. Moje potrzeby

Nauczysz się odczy­ty­wać potrze­by, jakie sto­ją za Two­ją zło­ścią, oraz wyra­żać je w odpo­wied­ni sposób.

Dzień 5. Czemu stawiam opór?

Poszu­kasz tych rze­czy, na któ­re nie chcesz się zgo­dzić i dowiesz się, co mają wspól­ne­go ze złością

Dzień 6. Jak czuję złość w ciele?

Nauczysz się czuć złość, zamiast wyle­wać ją na innych.

Dzień 7. Złość a złoszczenie się

Poznasz róż­ni­cę pomię­dzy zło­ścią, a złosz­cze­niem się i zaczniesz czuć złość, zamiast zło­ścić się.

Dzień 8. Co czuję naprawdę

Zoba­czysz, że złość jest pudeł­kiem, na zupeł­nie inną emocję.

Dzień 9. Złość a poczucie własnej wartości

Dowiesz się jaki zwią­zek ma złość z poczu­ciem wła­snej wartości

Dzień 10. Sposoby na przeżywanie i wyrażanie złości, tak aby nie ranić nikogo

Dosta­niesz dokład­ną instruk­cję radze­nia sobie ze zło­ścią, aby nie ranić sie­bie i innych. Wystar­czy że zastosujesz.

Klik­nij na przy­cisk, żeby dołą­czyć do wyzwania.

Koszt udzia­łu wyno­si 169 zł.

© 2018 Marze­na Kop­ta. Autentyczni.com.pl

Made with 💚 by simplyyourself.online

Przewiń do góry