Podej­mij wyzwa­nie

Pokonaj swój lęk

Przestań się bać, żyj
i działaj bez ograniczeń.

W 10 dni poznasz i wyko­nasz 10 ćwi­czeń,
któ­re pomo­gą Ci poko­nać lęk.

Dołącz do wyzwa­nia!
Ćwicz i poczuj real­ną zmia­nę.
Zaczy­na­my 10 grud­nia.

Klik­nij przy­cisk, żeby zapi­sać się do wyzwa­nia.

Znasz chwile kiedy:

Wtedy zwykle:

Nazywam się Marzena Kopta

Dosko­na­le znam emo­cje i ich moc, bo przez lata je w sobie sta­ran­nie tłu­mi­łam. Nie radzi­łam sobie ze zło­ścią i nie potra­fi­łam jej wyra­żać. Odkła­da­łam ją w sobie i byłam jak tyka­ją­ca bom­ba, któ­ra wybu­cha­ła, kie­dy już napraw­dę nie mogła dłu­żej utrzy­mać tego, co buzo­wa­ło w środ­ku. 

W koń­cu posta­no­wi­łam to zmie­nić i nauczyć się radzić sobie z emo­cja­mi. Ze zło­ścią, lękiem, bez­rad­no­ścią, nie­mo­cą. Pomógł mi w tym Zen Coaching, dzię­ki któ­re­mu zaczę­łam rozu­mieć i akcep­to­wać emo­cje wła­sne i cudze. Teraz emo­cje trak­tu­je jak waż­ne zna­ki, któ­re mówią mi, że… No wła­śnie. Teraz rozu­miem i znam emo­cje. Wiem czym są i mam instruk­cję ich obsłu­gi.

Jako Zen Coach i tre­ner komu­ni­ka­cji poma­gam, głów­nie kobie­tom, pora­dzić sobie z trud­ny­mi sytu­acja­mi i towa­rzy­szą­cy­mi im emo­cja­mi. Uczę przyj­mo­wać i akcep­to­wać to, co się dzie­je w nas i wokół nas, nazy­wać to po imie­niu. Poma­gam radzić sobie z emo­cja­mi oraz podej­mo­wać decy­zje w zgo­dzie ze sobą.

Co zyskasz przez udział w wyzwaniu?

Przeczytaj, co o pracy ze mną
napisała Ania

Nie pozwól, aby lęk zamknął Cię w klatce.

Działaj mimo lęku

Odkryj odwagę

Bądź bardziej pewna siebie

Poznaj opinie uczestniczek moich poprzednich wyzwań

Podejmij wyzwanie

Pokonaj lęk – poczuj odwagę

10 dni

10 live’ów na zamkniętej grupie FB

10 ćwiczeń do wykonania

Klik­nij na przy­cisk, żeby dołą­czyć do wyzwa­nia.

Koszt udzia­łu wyno­si 169 zł.

Zobacz, jakie tematy przed nami

Dzień 1. Czym naprawdę jest lęk?

Dosta­niesz praw­dzi­wą defi­ni­cję lęku. Nauczysz się odróż­niać praw­dzi­wy lęk od ilu­zji. Dzię­ki temu spraw­dzisz: czy aby na pew­no jest się cze­go bać?

Dzień 2. Skąd bierze się Twój lęk?

Poznasz mecha­ni­zmy i nawy­ki, któ­re spra­wia­ją, że się boisz.

Dzień 3. Czym jest przewidywanie?

Nauczysz się obser­wo­wać sytu­acje, zamiast oce­niać i wyobra­żać sobie czar­ne sce­na­riu­sze.

Dzień 4. Co strach robi z Twoim ciałem?

Przyj­rzysz się gdzie gro­ma­dzi się Twój lęk i co robi z Two­im cia­łem.

Dzień 5. Praca z wewnętrznym dzieckiem

Odkry­jesz, kto w Tobie napraw­dę się boi, i nauczysz się wspie­rać tę lęka­ją­cą się część Cie­bie.

Dzień 6. Bycie w Teraz.

Nauczysz się być w Tu i Teraz, i wra­cać do chwi­li obec­nej.

Dzień 7. Praca z umysłem

Nauczysz się pra­cy z umy­słem, aby nie kre­ował lęku, lecz wspie­rał Cię w dro­dze do celu.

Dzień 8. Praca z dialogiem

Nauczysz się w inny spo­sób ze sobą roz­ma­wiać, tak aby doda­wać sobie odwa­gi, kie­dy podej­mu­jesz decy­zje i chcesz w nich wytrwać.

Dzień 9. Planowanie i Działanie

Nauczysz się pla­no­wać i dzia­łać w taki spo­sób, aby osią­gnąć to, na czym Ci zale­ży.

Dzień 10. Zaufanie.

Poznasz pro­ste spo­so­by budo­wa­nia i wzmac­nia­nia w sobie zaufa­nia, aby osią­gnąć to wszyst­ko, co zapla­no­wa­łaś.

Klik­nij na przy­cisk, żeby dołą­czyć do wyzwa­nia.

Koszt udzia­łu wyno­si 169 zł.

© 2018 Marze­na Kop­ta. Autentyczni.com.pl

Made with 💚 by simplyyourself.online

Przewiń do góry