Wszystko, co powinnaś wiedzieć o poczuciu własnej wartości - Marzena Kopta

Wszystko, co powinnaś wiedzieć o poczuciu własnej wartości

#koptamówi

W tym pod­ca­ście usły­szysz:

 • Czym jest poczu­cie wła­snej war­to­ści, a czym jest wia­ra w sie­bie.
 • W jaki spo­sób docho­dzi do utoż­sa­mie­nia swo­je­go zacho­wa­nia z oso­bą.
 • Czy budo­wa­nie wia­ry w sie­bie może zbu­do­wać poczu­cie wła­snej war­to­ści.
 • Czy osią­gnię­cia i suk­ce­sy budu­ją poczu­cie wła­snej war­to­ści.
 • Czym jest koło poczu­cia wła­snej war­to­ści i jakie ma ele­men­ty.
 • W jaki spo­sób możesz zacząć pra­cę nad budo­wa­niem poczu­cia war­to­ści.
 • Na czym pole­ga pra­ca z myśla­mi.
 • Na czym pole­ga pra­ca z emo­cja­mi.
 • Na czym pole­ga dzia­ła­nie i jak dzia­ła­nie budu­je poczu­cie wła­snej war­to­ści.
 • O zasłu­gi­wa­niu na miłość i o tym, że nie musisz na nic zasłu­gi­wać.
 • O udo­wad­nia­niu i że nicze­go nie musisz udo­wad­niać.
 • O tym, jak posta­wić pierw­szy krok do akcep­ta­cji sie­bie.
 • O zaufa­niu do Życia, że jesteś tutaj, taki jaki jesteś, bo Życie ma swój cel.
 • O tym, czy poczu­cie wła­snej war­to­ści powin­no być wyso­kie.
 • Tro­chę mojej histo­rii, jak ja pra­co­wa­łam nad odbu­do­wa­niem poczu­cia wła­snej war­to­ści.
 • Podziel się w komen­ta­rzu swo­imi prze­my­śle­nia­mi. Będzie mi bar­dzo miło.

Miłe­go słu­cha­nia!

Marzena kopta

Uczę kobiety jak jasno i odważnie mówić o sobie, jak nie dać porwać emocjom i jak mieć dzięki temu wspierające relacje. Jestem trenerem komunikacji i coachem.

Zaproszenie do newslettera

Bądź na bieżąco. Pierwsza dowiesz się o najnowszych wydarzeniach, podcastach, nagraniach video. 

Łap oferty. Korzystaj w warsztatów, szkoleń, wyzwań i kursów online, w niższej cenie.

Korzystaj z darmowych materiałów.

Zapisz się do mojego newslettera. Zawsze w poniedziałek o 9.

Przewiń do góry