Bez­płat­ny webinar

Poznaj swoją kipiącą złość i radź sobie z nią tak, aby przestała być rujnująca i stresująca.

Spo­ty­ka­my się już za

dni
godzin
minut
sekund

23 paź­dzier­ni­ka 2018, we wto­rek, o godzi­nie 20:00

Powtór­ka webi­na­ru będzie udo­stęp­nio­na na 48h dla osób zare­je­stro­wa­nych na webi­nar. Po tym cza­sie będzie on do naby­cia odpłat­nie w skle­pie Auten­tycz­nych dla każdego.

Odkryj, czym jest złość, i poznaj pro­sty spo­sób,
jak sobie z nią radzić.

Oto czego dowiesz się podczas naszego spotkania:

Czym jest złość, do któ­rej masz pra­wo, i czym róż­ni się od nie­po­żą­da­nej agresji.

Do cze­go pro­wa­dzi nie­wy­ra­ża­nie zło­ści oraz jakie są nie­kon­struk­tyw­ne i kon­struk­tyw­ne spo­so­by radze­nia sobie ze złością.

Cze­go obja­wem jest złość, poznaj praw­dzi­wy powód, dla­cze­go się złościsz.

Nazywam się Marzena Kopta

Dosko­na­le znam emo­cje i ich moc, bo przez lata je w sobie sta­ran­nie tłu­mi­łam. Nie radzi­łam sobie ze zło­ścią i nie potra­fi­łam jej wyra­żać. Odkła­da­łam ją w sobie i byłam jak tyka­ją­ca bom­ba, któ­ra wybu­cha­ła, kie­dy już napraw­dę nie mogła dłu­żej utrzy­mać tego, co buzo­wa­ło w środku. 

W koń­cu posta­no­wi­łam to zmie­nić i nauczyć się radzić sobie z emo­cja­mi. Ze zło­ścią, lękiem, bez­rad­no­ścią, nie­mo­cą. Pomógł mi w tym Zen Coaching, dzię­ki któ­re­mu zaczę­łam rozu­mieć i akcep­to­wać emo­cje wła­sne i cudze. Teraz emo­cje trak­tu­je jak waż­ne zna­ki, któ­re mówią mi, że… No wła­śnie. Teraz rozu­miem i znam emo­cje. Wiem czym są i mam instruk­cję ich obsługi.

Jako Zen Coach i tre­ner komu­ni­ka­cji poma­gam, głów­nie kobie­tom, pora­dzić sobie z trud­ny­mi sytu­acja­mi i towa­rzy­szą­cy­mi im emo­cja­mi. Uczę przyj­mo­wać i akcep­to­wać to, co się dzie­je w nas i wokół nas, nazy­wać to po imie­niu. Poma­gam radzić sobie z emo­cja­mi oraz podej­mo­wać decy­zje w zgo­dzie ze sobą.

Podczas najbliższego webinaru opowiem Ci:

jak roz­po­znać gra­ni­cę, kie­dy masz do czy­nie­nia ze zło­ścią, a kie­dy już z agresją

jak pora­dzić sobie ze swo­ją kipią­cą złością

co waż­ne­go dla Cie­bie kry­je się pod Two­ją złością

Bądź ze mną 23 wrze­śnia 2018, we wto­rek, o godz. 20:00

Pamię­taj, że nagra­nie otrzy­masz bez­płat­nie tyl­ko, jeśli zapi­szesz się na webinar!

Przeczytaj, co o współpracy ze mną mówią moje Klientki

© 2018 Marze­na Kop­ta. Autentyczni.com.pl

Made with 💚 by simplyyourself.online

Przewiń do góry