Bez­płat­ny webinar

praca i rodzina. aby kłopoty zawodowe nie odbiły się na rodzinie.

Poznaj 3 fundamenty, które pomogą Ci przejść przez kryzys zawodowy i zachować dobre relacje z rodziną

Spo­ty­ka­my się już za

dni
godzin
minut
sekund

16 kwiet­nia 2020, w czwar­tek, o godzi­nie 19:00

Powtór­ka webi­na­ru będzie udo­stęp­nio­na na 72h dla osób zare­je­stro­wa­nych na webi­nar. Po tym cza­sie będzie on do naby­cia odpłatnie.

 Dobra komu­ni­ka­cja i pano­wa­nie nad emo­cja­mi, chro­ni przed rodzin­nym i zawo­do­wym piekłem.

Oto czego dowiesz się podczas naszego spotkania:

Poznasz 2 głów­ne przy­czy­ny kłót­ni i kry­zy­sów poja­wia­ją­cych się w relacji.

Dowiesz się, jak nie prze­no­sić emo­cji z pra­cy do domu.

Poka­żę Ci jak spo­koj­nie roz­ma­wiać o rze­czach trudnych.

Dowiesz się, co możesz zro­bić, żeby napraw­dę wes­przeć swo­je­go partnera/ part­ner­kę, kie­dy ma kło­po­ty w pracy.

Znaj­dziesz nową siłę i moty­wa­cję do działania.

Nazywam się Marzena Kopta

Jako tre­ner komu­ni­ka­cji i coach pra­cu­ję z rodzi­na­mi i wła­ści­cie­la­mi pro­wa­dzą­cy­mi biz­nes rodzin­ny. Wie­rzę, że otwar­ta komu­ni­ka­cja i dobre rela­cje w rodzi­nie są, obok świet­ne­go pro­duk­tu i dobre­go mar­ke­tin­gu, są siłą napę­do­wą firmy.

Wiem, ludzie budu­ją fir­my rodzin­ne, ponie­waż rodzi­na jest dla nich gwa­ran­cją zaufa­nia i sta­bil­no­ści. Chcą zara­biać god­ne pie­nią­dze, czuć radość i speł­nie­nie. Nie zakła­da­ją ich po to, aby kłó­cić się mię­dzy sobą i walczyć.

Jasna i szcze­ra roz­mo­wa jest naj­waż­niej­sza dla wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia i wyga­sze­nia kon­flik­tów, zgra­nia zespo­łu rodzin­ne­go i dobrze pro­spe­ru­ją­cej firmy.

Podczas najbliższego webinaru opowiem Ci:

O tym, w jaki spo­sób pora­dzić sobie z emo­cja­mi, kie­dy w fir­mie nie dzie­je się naj­le­piej. Cho­dzi o to, aby nie wyle­wać emo­cji na naj­bliż­szych i nie ranić ludzi, na któ­rych Ci zależy

O tym, jak prze­stać się kłó­cić i roz­ma­wiać ze sobą spo­koj­nie o rze­czach trud­nych, aby nie dopro­wa­dzić do poważ­ne­go kry­zy­su w rela­cji, z powo­du kło­po­tów zawodowych.

O tym, skąd pły­nie siła wewnętrz­na, moty­wa­cja i odwa­ga, aby zna­leźć nowy kie­ru­nek lub pomysł dla swo­jej firmy.

Bądź ze mną 16 kwiet­nia 2020, w czwar­tek, o godz. 19:00

Pamię­taj, że nagra­nie otrzy­masz bez­płat­nie tyl­ko, jeśli zapi­szesz się na webinar!

Przeczytaj, co o współpracy ze mną mówią moi Klienci

Zapraszam Cię na ten webinar, jeśli:

Jesteś przed­się­bior­cą, któ­ry już odczu­wa skut­ki kry­zy­su. Jesteś zestre­so­wa­ny, a to odbi­ja się na Two­ich rela­cjach z rodzi­ną. Nie masz cier­pli­wo­ści, trud­no z Tobą spo­koj­nie roz­ma­wiać i widzisz, że wybu­chasz w byle powodu.

Zale­ży Ci na tym, aby lepiej się doga­dy­wać z ludź­mi. Z rodzi­ną, ze współ­pra­cow­ni­ka­mi, klien­ta­mi. Żeby szyb­ciej nego­cjo­wać i łatwiej znaj­do­wać wspól­ne rozwiązanie.

Potrze­bu­jesz wspar­cia i moty­wa­cji, aby mimo trud­no­ści, ruszyć do przo­du z nowy­mi pomy­sła­mi i nowym kierunkiem.

Napraw­dę dobra rela­cja, wytrzy­ma każ­dą trud­ną chwilę.

Bądź ze mną 16 kwiet­nia 2020, w czwar­tek, o godz. 19:00

Pamię­taj, że nagra­nie otrzy­masz bez­płat­nie tyl­ko, jeśli zapi­szesz się na webinar!

© 2018 – 2020 Marze­na Kopta

Made with 💚 by simplyyourself.online

Przewiń do góry