Bez­płat­ny webinar

Zacznij świadomie budować relacje, w których będziesz szczęśliwa i spełniona

Poznaj 3 podstawowe zasady udanych związków

Spo­ty­ka­my się już za

dni
godzin
minut
sekund

5 lute­go 2019, we wto­rek, o godzi­nie 20:00

Powtór­ka webi­na­ru będzie udo­stęp­nio­na na 48h dla osób zare­je­stro­wa­nych na webi­nar. Po tym cza­sie będzie on do naby­cia odpłat­nie w skle­pie Auten­tycz­nych dla każdego.

Poznaj pro­ste i spraw­dzo­ne spo­so­by
two­rze­nia trwa­łych i szczę­śli­wych relacji.

Oto czego dowiesz się podczas naszego spotkania:

Poznasz 3 głów­ne przy­czy­ny kłót­ni i kry­zy­sów poja­wia­ją­cych się w relacji.

Dowiesz się, co zro­bić, aby szyb­ko roz­wią­zy­wać kon­flik­ty i zapo­bie­gać kryzysom.

Jak świa­do­mie two­rzyć z part­ne­rem lub bli­ską Ci oso­bą rela­cje, w któ­rej czu­je­cie się rozu­mia­ne i słyszane.

Co spra­wia, że ludzie będąc ze sobą czu­ją się waż­ni, wspie­ra­ni i szanowani.

Opo­wiem Ci, jakie błę­dy popeł­ni­łam w moim mał­żeń­stwie i jak teraz budu­ję swo­ją  relację.

Nazywam się Marzena Kopta

W mojej indy­wi­du­al­nej prak­ty­ce coacha i tre­ne­ra komu­ni­ka­cji naj­czę­ściej pra­cu­ję z kobie­ta­mi, któ­re potrze­bu­ją doko­nać zmia­ny w swo­ich rela­cjach. Bar­dzo czę­sto sły­szę, że kobie­ty czu­ją się nie­ro­zu­mia­ne, a ich potrze­by nie­za­spo­ko­jo­ne. Opo­wia­da­ją o kłót­niach, nie­po­ro­zu­mie­niach, a cza­sem głę­bo­kich kry­zy­sach, na gra­ni­cy roz­sta­nia. Poma­gam im radzić sobie z taki­mi sytuacjami.

Uczę sztu­ki sku­tecz­nej komu­ni­ka­cji i nego­cja­cji, radze­nia sobie z emo­cja­mi, poka­zy­wa­na wła­snych gra­nic, oraz dba­nia o swo­je potrzeby.

Dzię­ki temu  wie­dzą jak two­rzyć trwa­łe i szczę­śli­we rela­cje, opar­te o wspól­ne cele i war­to­ści. Potra­fią świa­do­mie budo­wać naj­waż­niej­sze dla nich związ­ki, tak aby obie stro­ny rela­cji czu­ły się sza­no­wa­ne, sły­sza­ne i wspierane.

Podczas najbliższego webinaru opowiem Ci:

O tym, w jaki spo­sób zwy­kle budu­je­my rela­cje i jakie popeł­nia­my błę­dy już na starcie.

Jakie role naj­czę­ściej peł­ni­my w rela­cji, i spraw­dzisz, czy jesteś w tej właściwej.

O tym, jak radzić sobie w sytu­acji kłót­ni, kon­flik­tu, aby nie dopro­wa­dzić do poważ­ne­go kryzysu.

Bądź ze mną 5 lute­go 2019, we wto­rek, o godz. 20:00

Pamię­taj, że nagra­nie otrzy­masz bez­płat­nie tyl­ko, jeśli zapi­szesz się na webinar!

Przeczytaj, co o współpracy ze mną mówią moje Klientki

Zapraszam Cię na ten webinar, jeśli zależy Ci:

Na two­rze­niu sil­nej i trwa­łej wię­zi z part­ne­rem lub inną bli­ską Ci osobą.

Na rela­cji, w któ­rej czu­je­cie się waż­ni, sza­no­wa­ni, a Wasze potrze­by są jed­na­ko­wo akceptowane.

Na związ­ku, w któ­rym fun­da­men­tem jest auten­tycz­ne bycie ze sobą, wspól­ne war­to­ści i cele.

Rela­cje się robi, a nie tyl­ko się w niej jest.

Bądź ze mną 5 lute­go 2019, we wto­rek, o godz. 20:00

Pamię­taj, że nagra­nie otrzy­masz bez­płat­nie tyl­ko, jeśli zapi­szesz się na webinar!

© 2018 – 2019 Marze­na Kopta

Made with 💚 by simplyyourself.online

Przewiń do góry