Szkolenia online i kursy online - Autentyczni Marzena Kopta

warsztatY

Znaj­dziesz tutaj moje prak­tycz­ne warsz­ta­ty. Wspie­ram w budo­wa­niu dobrych rela­cji. Uczę sztu­ki sku­tecz­nej komu­ni­ka­cji i nego­cja­cji, radze­nia sobie z emo­cja­mi, poka­zy­wa­na wła­snych gra­nic, oraz dba­nia o swo­je potrzeby.

Przewiń do góry