Ty decydujesz, co czujesz - Marzena Kopta

Ty decydujesz, co czujesz

👉Jaka emo­cja zwy­kle towa­rzy­szy Ci w życiu❓
👉Czy wiesz, że to jest Twój nawyk❓ Ta emo­cja sta­ła się nawy­kiem, ponie­waż Ty, ile razy wybra­łaś tę emo­cję.

‼️Nawy­ki two­rzą się z nie­świa­do­mych lub świa­do­mych wybo­rów.

‼️Wybór to kre­acja doświad­cze­nia.

❤️👉TY wybie­rasz, jaką emo­cją zare­agu­jesz i w zależ­no­ści od tego, jaką emo­cję wybie­rzesz- takie stwo­rzysz doświad­cze­nie.

Posłu­chaj moich przy­kła­dów.

▶️Wybie­rasz złość? Jakie doświad­cze­nie two­rzysz dla sie­bie i dla innych?
▶️Wybie­rasz żal? Jakie doświad­cze­nie two­rzysz dla sie­bie i dla innych?

Zmień wybór, a zmie­nisz doświad­cze­nie✅😍💜

✅Jak wybrać spo­kój? Ogar­nia­jąc złość.
✅Jak wybrać miłość? Ogar­nia­jąc zazdrość.
✅Jak wybrać zaufa­nie? Ogar­nia­ją lęk.

Tu nie cho­dzi o to, aby pozbyć się emo­cji. Cho­dzi o to, aby zro­bić miej­sce w sobie dla innej emo­cji. Zna­leźć obok złość spo­kój. Obok zazdro­ści, miłość. Obok lęku zaufa­nie.

👉Wte­dy masz wybór, z któ­re­go miej­sca zare­agu­jesz. Z któ­rej emo­cji odpo­wiesz, zadzia­łasz.

Cie­ka­wa jestem Two­ich prze­my­śleń. Co zauwa­żasz? Podziel się w komen­ta­rzu.

 

Jak to zro­bić? Jak zmie­nić nawy­ki i doko­nać wybo­ru? Jak ogar­nąć swo­je emo­cje i zro­bić miej­sce na inne?

Napi­sa­łam pod­ręcz­nik o ogar­nia­niu emo­cji, dla wszyst­kich tych, któ­rzy chcą nauczyć się reago­wać ina­czej niż do tej pory.
Któ­rzy chcą zmie­nić swo­je doświad­cze­nie, bo już mają dość lęku, zło­ści, bez­rad­no­ści.

Dowiedz się czym są emo­cje, jak je czuć, co zro­bić, aby się zatrzy­mać i wybrać ina­czej

Pod­ręcz­nik w for­mie e‑booka i audio­bo­oka możesz kupić tutaj: https://marzenakopta.pl/sklep/ogarnij-swoje-emocje-e-book-i-audiobook/

Niech Cię wspie­ra.

Marzena kopta

 Uczę ludzi budować szczęśliwe związki. Jestem trenerem komunikacji i coachem relacji.

Zaproszenie do newslettera

Bądź na bieżąco. Pierwsza dowiesz się o najnowszych wydarzeniach, podcastach, nagraniach video. 

Łap oferty. Korzystaj w warsztatów, szkoleń, wyzwań i kursów online, w niższej cenie.

Korzystaj z darmowych materiałów.

Zapisz się do mojego newslettera. Zawsze w poniedziałek o 9.

Chcę otrzymywać wiadomości i zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez W dobrej relacji Marzena Kopta ul. E. Zegadłowicza 10/ 82, 41 – 200 Sosnowiec, NIP 644 318 94 07, zgodnie z Polityką Prywatności.

Przewiń do góry