Słowa Archives – Marzena Kopta

Słowa

Sło­wa, któ­re kocham. Zda­nia, któ­re zmie­nia­ją rela­cje. Opi­su­ję tu przy­pad­ki, kie­dy to moja komu­ni­ka­cja ura­to­wa­ła rela­cje, pozwo­li­ła wyjść z kon­flik­tu i roz­wią­zać problemy.
Dobre miej­sce, jeśli chcesz zacząć ina­czej się komunikować.

BlogSłowa

4 pierwsze zasady dobrej komunikacji

Kie­dy zaczy­na­łam swo­ją przy­go­dę ze sło­wa­mi odkry­łam, że mówię, ale… w zasa­dzie nie mówię. Albo mówię tak, żeby jed­nak nie powie­dzieć.  Część tego co chcia­łam powie­dzieć, zwy­czaj­nie nie mówi­łam. „Bo …

Czytaj dalej
BlogSłowa

3 (pierwsze) kroki do rozmów bez stresu.

Przy­po­mnij sobie sytu­ację, w któ­rej szłaś na bar­dzo waż­ne dla sie­bie spo­tka­nie i nogi się pod Tobą ugi­na­ły. W gło­wie krę­cił się dia­log co powiesz. Ale żeby tyl­ko w tę …

Czytaj dalej
BlogSłowa

Komunikacja jest wszystkim.

Czy wie­dzia­łaś, że możesz żyć życiem o jakim marzysz, jeśli tyl­ko zaczniesz się świa­do­mie komu­ni­ko­wać?? Oto dowód. Kie­dy odważ­nie mówisz o sobie i o tym, co dla Cie­bie waż­ne, to zaczynasz …

Czytaj dalej
Główny powód, dla którego nie dostajesz tego, czego chcesz. Blog Autentyczni
BlogSłowa

Główny powód, dla którego nie dostajesz tego, czego chcesz.

Zapy­taj kogoś cze­go chce. I wiesz, co się sta­nie? Zaraz Ci powie, cze­go NIE CHCE.Tak dziw­nie myśli nasza gło­wa. Skie­ro­wa­na na uni­ka­nie nie­bez­pie­czeństw, zamiast na podą­ża­nie do szczę­ścia. Dla nas …

Czytaj dalej
6 elementów dobrego słuchania. Blog Autentyczni
BlogSłowa

6 elementów dobrego słuchania.

Czy zda­rzy­ło Ci się kie­dyś, że Ty opo­wia­da­łaś coś, co było dla Cie­bie bar­dzo waż­ne i mia­łaś wra­że­nie, że nie jesteś słu­cha­na? Ewi­dent­nie widzia­łaś i wie­dzia­łaś, że ktoś nie jest …

Czytaj dalej
7 grzechów komunikacji. Blog Autentyczni Marzena Kopta
BlogSłowa

7 grzechów komunikacji

Odkąd zaczę­łam świa­do­mie uży­wać słów i świa­do­mie się komu­ni­ko­wać, moje rela­cje i moje życie są zupeł­nie inne. Lepiej doga­du­ję się z ludź­mi, bo jak oni nie mówią, to ja się …

Czytaj dalej
Przewiń do góry