Relacje Archives – Marzena Kopta

Relacje

Histo­ria sta­ra i nowa. O tym w jakich rela­cjach byłam i dla­cze­go byłam, oraz jak teraz budu­ję auten­tycz­ne rela­cje. O tym jak bałam się ludzi i two­rzy­łam rela­cje opar­te na lęku. Szczę­śli­wy finał jest taki, że to już za mną, a ja budu­ję rela­cje opar­te o miłość.
Jeśli marzysz o praw­dzi­wych, auten­tycz­nych rela­cjach w życiu.

BlogRelacje

Muszę mieć dobre relacje.

No to zacznij­my wymie­niać z kim musisz mieć dobrą rela­cję. Na pew­no z dziec­kiem, bo prze­cież tu nie moż­na mieć złej, bo wte­dy jest się złą mat­ką. Na pew­no z …

Czytaj dalej
BlogRelacje

Nie mogę Cię zobaczyć…

Każ­dy z nas pra­gnie być przy­ję­ty takim, jakim jest. Kocha­ny, za to że jest. Żeby inni mie­li zro­zu­mie­nie dla jego nie­do­sko­na­ło­ści, a jego błę­dy zosta­ły mu wybaczone.

Czytaj dalej
BlogInne

Jakie są twoje wartości

Kil­ka dni temu wraz z moim Pio­­trem- pra­wie mężem- zakoń­czy­li­śmy kolej­ny wspól­ny pro­jekt. Wypu­ści­li­śmy kolej­ny pod­ręcz­nik o emo­cjach „Poko­chaj swo­ją złość”.

Czytaj dalej
BlogInne

Znowu wydałeś na te swoje dzińdzioły!

Sza­cu­nek do dru­gie­go czło­wie­ka, prze­ja­wia się w drob­nych gestach i sło­wach. I bar­dzo czę­sto nawet nie zda­je­my sobie spra­wy, że mówiąc coś wła­śnie wje­cha­li­śmy na teren war­to­ści dru­gie­go czło­wie­ka i …

Czytaj dalej
BlogInne

Dlaczego lepiej się czujesz w pracy niż w domu.

Czy pra­ca jest Two­im ulu­bio­nym zaję­ciem? Czy pra­ca zawo­do­wa, roz­wój karie­ry, to jest to, na czym sku­piasz się naj­moc­niej?  To nic złe­go. To jest porząd­ku. Jeśli zale­ży Ci na rozwoju …

Czytaj dalej
BlogEmocje

3 przyczyny bycia katem dla innych.

Bywasz cza­sem lub czę­sto lub cią­gle nie­przy­jem­na dla innych? Przy­cho­dzisz do domu, widzisz ten cały baj­zel i krew Cię zale­wa. Krzy­czysz, wście­kasz się, pra­wisz kaza­nia? Rzu­casz się o byle pierdołę, …

Czytaj dalej
BlogInne

Jak ratownik robi biznes i jakim jest pracownikiem.

Ratow­nik nie umie brać. Za to umieć dosko­na­le dawać. Dzie­lić się nie umie, ponie­waż dzie­le­nie się jest bez­in­te­re­sow­ne. Ratow­nik daje i liczy, że ktoś da rów­nież jemu.  On dał, jemu dadzą. …

Czytaj dalej
BlogKanały

3 powody, dla których pchasz swojego faceta do działania.

On sobie sie­dzi i czy­ta gaze­tę o ona krą­ży… niby po domu, a jed­nak wokół nie­go. – a może byśmy poje­cha­li do Pra­gi na week­end?  – no może… I poje­cha­li. – a …

Czytaj dalej
BlogKanały

Kłamstwa z lęku i miłości

Czy kie­dy­kol­wiek Two­je dziec­ko Cię okła­ma­ło? Dzie­ci kła­mią, bo kocha­ją. Wie­dzą, że rodzi­ce będą się naj­pierw dener­wo­wać, a potem mar­twić. Kie­dy opusz­czasz lek­cje i kła­miesz, że na te lek­cje jednak …

Czytaj dalej
BlogKanały

5 powodów dlaczego biznes idzie ci świetnie, a relacja osobista kuleje

Moż­na być świet­nym przed­się­bior­cą i wie­rzę, że takim wła­śnie jesteś. Masz cel, odwa­gę, marze­nia, pasje. Masz umie­jęt­no­ści, któ­re pro­wa­dzą Cię do celu. Moż­na mieć suk­ces w biz­ne­sie i życie oso­bi­ste, które …

Czytaj dalej
Przewiń do góry