Emocje Archives – Marzena Kopta

Emocje

Wpi­sy peł­ne emo­cji. Tu znaj­dziesz moje opo­wie­ści, w jaki spo­sób pora­dzi­łam sobie z emo­cja­mi. Zło­ścią, lękiem, poczu­ciem winy. A przede wszyst­kim, w jaki spo­sób two­rzę swo­je życie opar­te o miłość, radość i wewnętrz­ny spokój.
Prze­strzeń dla Cie­bie, jeśli chcesz poznać emo­cje i nauczyć się radzić sobie z nimi.

BlogEmocje

3 przyczyny bycia katem dla innych.

Bywasz cza­sem lub czę­sto lub cią­gle nie­przy­jem­na dla innych? Przy­cho­dzisz do domu, widzisz ten cały baj­zel i krew Cię zale­wa. Krzy­czysz, wście­kasz się, pra­wisz kaza­nia? Rzu­casz się o byle pierdołę, …

Czytaj dalej
okazywanie emocji w pracy
BlogEmocje

W pracy nie można okazywać emocji

Przy­po­mnij sobie taką sytu­ację: Wra­casz do domu po cięż­kim dniu pra­cy. Cięż­kim, czy­li było dużo do zała­twie­nia, spo­ro kon­tak­tów z ludź­mi… Jed­nym sło­wem – trze­ba było się uwijać. 

Czytaj dalej
tak bardzo się staram konsultacje online coach
AutentycznośćBlog

Bo ja się tak staram, czyli przepychanki w relacji

Ja pra­cu­ję, pio­rę, sprzą­tam, gotu­ję, robię lek­cje z dzieć­mi, wożę je tu i tam… Tak bar­dzo się sta­ram! I ona tu bia­do­li i pła­cze, ręce zała­mu­je, jak moja babulinka – …

Czytaj dalej
Kiedy to sobie kupiłaś?
AutentycznośćBlog

Kiedy to kupiłaś?

Wycią­gam z sza­fy nową bluz­kę. Liczę, że nie zauwa­ży. Prze­cież oni nie zwra­ca­ją uwa­gi na ciu­chy. – Ooooo, ład­ne! Kie­dy to kupi­łaś? Jed­nak zauwa­żył, psia mać! – A, już jakiś czas temu. …

Czytaj dalej
no chodź już spać
AutentycznośćBlog

No chodź już spać, bo bez Ciebie nie zasnę!

Jest 21.30 – mnie już wtycz­ka się wyłą­cza, a Piotr zaczy­na noc­ne życie. Roz­krę­ca się.  Dobra, idę spać. Kła­dę się. Leżę. Prze­wra­cam się. Krę­cę. Leżę. Liczę bara­ny. Prze­wra­cam. Leżę. Oddy­cham. Medytuję. …

Czytaj dalej
Przewiń do góry