Autentyczność Archives – Marzena Kopta

Autentyczność

Prze­ko­na­łam się, że uda­wa­nie tego, kim się nie jest, to budu­je dobre­go życia. Tutaj znaj­dziesz wpi­sy, o tym, jak zacząć żyć w zgo­dzie ze sobą i swo­ją praw­dą. Jak ja do tego doj­rze­wa­łam i jak żyję w zgo­dzie ze sobą. Możesz czer­pać inspirację.

tak bardzo się staram konsultacje online coach
AutentycznośćBlog

Bo ja się tak staram, czyli przepychanki w relacji

Ja pra­cu­ję, pio­rę, sprzą­tam, gotu­ję, robię lek­cje z dzieć­mi, wożę je tu i tam… Tak bar­dzo się sta­ram! I ona tu bia­do­li i pła­cze, ręce zała­mu­je, jak moja babulinka – …

Czytaj dalej
Kiedy to sobie kupiłaś?
AutentycznośćBlog

Kiedy to kupiłaś?

Wycią­gam z sza­fy nową bluz­kę. Liczę, że nie zauwa­ży. Prze­cież oni nie zwra­ca­ją uwa­gi na ciu­chy. – Ooooo, ład­ne! Kie­dy to kupi­łaś? Jed­nak zauwa­żył, psia mać! – A, już jakiś czas temu. …

Czytaj dalej
no chodź już spać
AutentycznośćBlog

No chodź już spać, bo bez Ciebie nie zasnę!

Jest 21.30 – mnie już wtycz­ka się wyłą­cza, a Piotr zaczy­na noc­ne życie. Roz­krę­ca się.  Dobra, idę spać. Kła­dę się. Leżę. Prze­wra­cam się. Krę­cę. Leżę. Liczę bara­ny. Prze­wra­cam. Leżę. Oddy­cham. Medytuję. …

Czytaj dalej
Sekret mojej relacji
AutentycznośćBlog

Największy sekret mojej relacji.

No dobra… sekre­tów w naszej rela­cji jest kil­ka. Ale gdy­bym mia­ła wymie­nić jeden, naj­waż­niej­szy z nich, to brzmiał­by tak: Bo my ze sobą roz­ma­wia­my. Jak cza­sem sły­szę roz­mo­wy bli­skich sobie ludzi …

Czytaj dalej
AutentycznośćBlog

Nie wiedziałam, że wybieram.

Gdy­byś mnie widzia­ła 3 – 4 lata temu!  Wiesz, ja napraw­dę byłam w życio­wym flow. Mia­łam świet­nie pro­spe­ru­ją­cy biz­nes. Czu­łam radość, szczę­ście. Codzien­nie roz­kła­da­łam skrzy­dła i lecia­łam w rado­ści. Nie mia­łam jednak …

Czytaj dalej
AutentycznośćBlog

Moja starsza córka jedzie sama pociągiem.

Moje star­sze dziec­ko dwa dni temu poje­cha­ło samo­dziel­nie pocią­giem. Ależ to było dla mnie prze­ży­cie. Uuuuu… powiem Ci, że emo­cje po kokar­dę. Co cie­ka­we, kie­dy zwie­rzy­łam się z tego pomysłu …

Czytaj dalej
AutentycznośćBlog

Jak zaczęłam żyć świadomie

Świa­do­mość rodzi się dla mnie na 3 pozio­mach. Na pozio­mie myśli, emo­cji i słów. To się fun­da­men­ty, z któ­rych wyni­ka cała resz­ta. Świa­do­me wybo­ry, świa­do­me kon­tak­ty z inny­mi ludź­mi, świa­do­me czyny. …

Czytaj dalej
18-07-18 Blog Autentyczni Żyć w zgodzie ze sobą
AutentycznośćBlog

O czym zapomniałam chcąc żyć w zgodzie ze sobą.

Gdy­bym wie­dzia­ła, że będzie tak trud­no – myśla­łam. Bar­dzo dłu­go cho­dzi­ła ze mną ta myśl. Podej­mu­jąc decy­zję o roz­sta­niu z P po 12 latach, byłam gdzieś dale­ko. Nie wiem gdzie, …

Czytaj dalej
18-07-10 Prawda o sobie
AutentycznośćBlog

Ładna ja, brzydka ja, czyli bycie sobą w pełni

Pierw­szym wzy­wa­niem na dro­dze do bycia sobą jest przy­zna­nie się do… sie­bie. A nam nas zabra­no. W jakimś kawał­ku zawsze i na pew­no.  Jak się to sta­ło? Zaczy­na się od tego, …

Czytaj dalej
Najważniejsze rzeczy o autentyczności i byciu sobą
AutentycznośćBlog

Najważniejsze rzeczy o autentyczności i byciu sobą

Przy­go­to­wu­jąc się do pod­ję­cia tema­tu auten­tycz­no­ści i życia w zgo­dzie ze sobą, szu­ka­łam swo­jej defi­ni­cji. Bo to nie jest takie pro­ste, zna­leźć odpo­wiedź na pyta­nie: czym jest auten­tycz­ność. Kie­dy pytam …

Czytaj dalej
Przewiń do góry