Sprawiedliwie nie znaczy po równo – Marzena Kopta

Sprawiedliwie nie znaczy po równo

Spra­wie­dli­wie nie zna­czy, że jak ja gotu­ję, to Ty sprzą­tasz.

To nie zna­czy, że jeśli ja zapro­wa­dzę dzie­ci do szko­ły, to Ty je odbie­rasz.

To nie zna­czy, że jak w te Świę­ta do jed­nej mamu­si, to w dru­gie do dru­giej.

To nie zna­czy, że idę z Tobą do kina na hor­ror, a Ty ze mną na melo­dra­mat (albo odwrot­nie)

Rozu­miesz?

Moż­na się wymie­niać, ale nie trze­ba.

Cho­dzi o to, abyś nie cisnę­ła na siłę tej spra­wie­dli­wo­ści.


Sprawiedliwie wcale nie znaczy po równo


Bo 5‑latek i 15-latek nie pój­dą spać o 20tej, żeby było spra­wie­dli­wie.

Bo 3‑latek nie roz­wie­si pra­nia, tyl­ko dla­te­go, że w zeszłym tygo­dniu zro­bił to 13-latek.

Bo Two­jej mamu­si i tak będzie przy­kro,  że na te Świę­ta jedzie­cie jed­nak do teścio­wej.

Spra­wie­dli­wie, to zna­czy każ­de­mu według potrzeb.

A potrze­by się zmie­nia­ją.

I raz mam siłę, ocho­tę i potrze­bę spę­dzić z Tobą czas. I pój­dę na ten hor­ror, ale nie ocze­ku­ję, że Ty będziesz miał podob­ną potrze­bę, kie­dy ja sobie zaży­czę.

Tyl­ko dla­te­go, żeby było spra­wie­dli­wie.

I nam się wyda­je, że jak brat dostał cukier­ka, to następ­nym razem będzie moja kolej. I że ja też dosta­nę. I tak cze­kam i cze­kam…. I jak tyl­ko cio­cia przy­je­dzie to dosta­ję ja i on.

On już dostał dwa razy, a ja tyl­ko raz. To nie­spra­wie­dli­wie!

Za tę „spra­wie­dli­wość” to woj­ny roz­pę­ty­wa­no i ludzi wie­sza­no. Nie chciej spra­wie­dli­wie.

Bo od tej spra­wie­dli­wo­ści roz­pa­da­ją się rela­cje, a rodzeń­stwa nie­na­wi­dzą.


Chciej według potrzeb


Patrz na potrze­by.

Ale… czy na pew­no znasz praw­dzi­we potrze­by swo­ich bli­skich?

Czy wiesz, jakie potrze­by są dla nich naj­waż­niej­sze?

Czy może tyl­ko się domy­ślasz?

I… kom­bi­nu­jesz, żeby było spra­wie­dli­wie?Osią­gnę­łaś suk­ces zawo­do­wy, ale Two­ja rela­cja kule­je? Od daw­na się nie rozu­mie­cie i mija­cie, a może jeste­ście na skra­ju roz­sta­nia?

Jeśli mimo to nadal chce­cie być razem i zale­ży Wam na napra­wie Waszej rela­cji – umów się ze mną na kon­sul­ta­cję. 

Dzię­ki pra­cy ze mną ponow­nie zacznie­cie się wspie­rać, rozu­mieć, mieć wspól­ne cele i będzie­cie mieć szan­sę na powrót do szczę­śli­wej rela­cji.

Zapra­szam Cię do kon­tak­tu. Napisz do mnie na adres: kontakt@marzenakopta.pl


Marzena kopta

Pracuję z właścicielami firm i zarządami. Uczę takiego stylu komunikacji z zespołem, który zmotywuje współpracowników do pracy, zapobiegnie konfliktom i niesnaskom, podniesie efektywność w pracy, a tym samym wyniki finansowe firmy.

Zaproszenie do newslettera

Bądź na bieżąco. Pierwsza dowiesz się o najnowszych wydarzeniach, podcastach, nagraniach video. 

Łap oferty. Korzystaj w warsztatów, szkoleń, wyzwań i kursów online, w niższej cenie.

Korzystaj z darmowych materiałów.

Zapisz się do mojego newslettera. Zawsze w poniedziałek o 9.

Chcę otrzymywać wiadomości i zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez W dobrej relacji Marzena Kopta ul. E. Zegadłowicza 10/ 82, 41 – 200 Sosnowiec, NIP 644 318 94 07, zgodnie z Polityką Prywatności.

Przewiń do góry