podejmij wyzwanie

Warsz­ta­ty online

poczuj swoje emocje

Żyj, działaj i osiągaj sukces bez ograniczeń. 

Spraw, aby emo­cje były Two­im prze­wod­ni­kiem, a nie blokadą.

Weź udział w warsz­ta­tach online.

Ćwicz i poczuj real­ną zmianę.

Znasz chwile, kiedy:

Wtedy zwykle:

Nazywam się

Marzena Kopta

Dosko­na­le znam emo­cje i ich moc, bo przez lata je w sobie sta­ran­nie tłu­mi­łam. Nie radzi­łam sobie ani  ze zło­ścią i nie potra­fi­łam jej wyra­żać, ani z lękiem.  Naj­pierw para­li­żo­wał mnie lęk, a potem poja­wia­ła się złość na sie­bie, świat i innych ludzi. Byłam wte­dy jak tyka­ją­cą bom­ba, któ­ra wybu­cha­ła, kie­dy już napraw­dę nie mogła dłu­żej utrzy­mać tego, co buzo­wa­ło w środku. 

Nie wiesz, ile razy wyco­fy­wa­łam się ze wsty­du. Ile marzeń odkła­da­łam, ile razy czu­łam, że mimo iż bar­dzo chcę zmia­ny, to zno­wu utknęłam.

W koń­cu posta­no­wi­łam to zmie­nić i nauczyć się radzić sobie z emo­cja­mi. Ze zło­ścią, lękiem, bez­rad­no­ścią, nie­mo­cą.  Teraz emo­cje trak­tu­je jak waż­ne zna­ki, któ­re mówią mi, czy idę w dobrym dla sie­bie kie­run­ku, czy powin­nam się zatrzy­mać i coś jesz­cze prze­my­śleć, obej­rzeć, kory­go­wać kurs.

No wła­śnie. Teraz rozu­miem i znam emo­cje. Wiem czym są i mam instruk­cję ich obsługi.

Jako coach i tre­ner komu­ni­ka­cji od 12 lat poma­gam, głów­nie kobie­tom, pora­dzić sobie z trud­ny­mi sytu­acja­mi i towa­rzy­szą­cy­mi im emo­cja­mi. Uczę przyj­mo­wać i akcep­to­wać to, co się dzie­je w nas i wokół nas, nazy­wać to po imie­niu. Poma­gam radzić sobie z emo­cja­mi oraz podej­mo­wać decy­zje w zgo­dzie ze sobą.

Co zyskasz przez udział w warsztacie?

poczujesz • zaakceptujesz • zrozumiesz • nazwiesz • powiesz

Przeczytaj, co o pracy ze mną
napisała Ania

emocje są kluczem do szczęśliwego życia i sukcesu

poczuj 

działaj 

rozmawiaj 

Poznaj opinie uczestniczek moich poprzednich wyzwań

Podejmij wyzwanie

ogranij swoje emocje

17 lipca 2021, 10:00 – 14:00

Ułożona wiedza, wspólne ćwiczenia 

Spo­tka­nie odbę­dzie się na plat­for­mie Zoom. Link zosta­nie prze­sła­ny do Cie­bie mailem. 

Podręcznik „Ogarnij swoje emocje” w prezencie 

E‑book otrzy­masz mailem po warsztatach. 

Wspólna podróż
Kliknij na przycisk, żeby wziąć udział w warsztacie

Koszt udzia­łu wyno­si 378 zł.

Zobacz, jakie tematy przed nami

Czym są emocje i dlaczego nie należy się ich bać?

 Zro­zu­miesz czym napraw­dę są emo­cje i jaka jest ich rola

Co robisz z emocjami?

Zoba­czysz jak nawy­ko­wo radzisz sobie z emo­cja­mi i co z tego wynika

Co się robi z emocjami?

Nauczysz się czuć, nazy­wać, akcep­to­wać i otwie­rać na wszyst­kie emocje

Jak panować nad emocjami

Nauczysz się pano­wać nad emo­cja­mi, aby Cię nie zale­wa­ły,  i nie paraliżowały

Jak rozmawiać o emocjach i w emocjach

Nauczysz się jak mówić wprost o tym, co czu­jesz, odważ­nie i spokojnie

Kliknij na przycisk, żeby wziąć udział w warsztacie

Koszt udzia­łu wyno­si 378 zł.

Stro­na pod tro­skli­wy­mi skrzy­dła­mi 🦋 simplyyourself.online

Przewiń do góry