Skuteczny program zmiany » Gotowa na Zmianę - Marzena Kopta

sku­tecz­ny pro­gram zmia­ny

Gotowa na zmianę

Odzyskaj kontakt ze sobą. Odzyskaj życie.
Poczuj radość i pasję.
Stań się kobietą spełnioną zawodowo i szczęśliwą w życiu.

Czy to jesteś TY?

 • Jestem odważ­na, ambit­na, odpo­wie­dzial­na, zarad­na
 • Odnio­słam suk­ces zawo­do­wy i osią­gnę­łam swo­je cele
 • Jed­no­cze­śnie coraz czę­ściej myślę: tyle z sie­bie dałam i nie jestem szczę­śli­wa
 • Chcia­ła­bym zamia­ny, ale boję się co będzie, jeśli zre­zy­gnu­ję z obec­ne­go try­bu życia
 • Potrze­bu­ję coś zmie­nić w swo­im życiu, ale nie wiem od cze­go zacząć
 • Czu­ję, że zmia­na jest mi potrzeb­na, ale nie wiem cze­go teraz chcę
 • Jeśli cze­goś nie zro­bię, to rodzi­na mi się roz­sy­pie i zdro­wie zacznie szwan­ko­wać i będzie za póź­no
 • Teraz albo nigdy!

Nazywam się

Marzena Kopta

Wspie­ram kobie­ty w zmia­nie. Uczę je odnaj­dy­wać swo­je potrze­by, dobrze
o sobie myśleć, kochać sie­bie i być dla sie­bie dobrą. Budo­wać zaufa­nie do sie­bie i z odwa­gą wyra­żać sie­bie. Sta­wiać sie­bie na pierw­szym miej­scu bez poczu­cia winy i doce­niać sie­bie za wysi­łek i zaan­ga­żo­wa­nie. 

Dzię­ki pra­cy ze mną, kobie­ty sta­ją się spo­koj­niej­sze i odzy­sku­ją rów­no­wa­gę emo­cjo­nal­ną. Z odwa­gą porzu­ca­ją, to co im już nie słu­ży, podej­mu­ją nowe dzia­ła­nia i wytrwa­le dążą do wyzna­czo­ne­go przez sie­bie celu.  Są w zgo­dzie ze sobą i swo­imi potrze­ba­mi.

Żyją w zaufa­niu, że pora­dzą sobie z trud­ny­mi sytu­acja­mi.
Potra­fią wspie­rać innych i budo­wać szczę­śli­we rela­cje.

Jestem cer­ty­fi­ko­wa­nym coachem w podej­ściu Zen Coachin­gu i tre­ne­rem komu­ni­ka­cji, pra­cu­ją­cym w opar­ciu o Poro­zu­mie­nie bez Prze­mo­cy. 

Co zyskasz dzięki pracy ze mną?

 • odnaj­dziesz swo­je potrze­by i wyzna­czysz nowy kie­ru­nek w życiu
 • zła­piesz rów­no­wa­gę mię­dzy mieć i być
 • odbu­du­jesz rela­cje w z naj­bliż­szy­mi
 • prze­ła­miesz lęk i wstyd, zaczniesz z odwa­gą podą­żać za nowy­mi marze­nia­mi
 • uwie­rzysz, że masz pra­wo zmie­nić kie­ru­nek i cel, zawsze gdy tak czu­jesz
 • nauczysz się, jak radzić sobie z blo­ku­ją­cy­mi Cię prze­ko­na­nia­mi, że coś powin­naś
 • zaczniesz myśleć o sobie dobrze i w koń­cu uwie­rzysz , że moż­na żyć ina­czej, bar­dziej, rado­śniej, peł­niej.
 • poczu­jesz się speł­nio­na zawo­do­wo i szczę­śli­wa w życiu

Odzy­skaj kon­takt z sobą!

Odzy­skaj życie!

Przeczytaj, co o pracy ze mną
napisała agnieszka

Dzięki udziałowi w programie zyskasz

wewnętrzny spokój i pewność

równowagę emocjonalną

Niepohamowaną radość życia

Głębokie Zaufanie do siebie

Poznaj opinie uczestniczek programu

To z myślą o Tobie stworzyłam

sku­tecz­ny pro­gram zmia­ny

gotowa na zmianę

Program jest dla Ciebie, jeśli:

masz poczucie, że utknęłaś w życiu

i nie jesteś szczę­śli­wa

chcesz się nauczyć czuć

a nie tyl­ko wyko­ny­wać zada­nia

chcesz ponownie poczuć w sobie siłę

i zacząć reali­zo­wać nowe cele

potrzebujesz NA NOWO odnaleźć radość

i robić to, co spra­wia przy­jem­ność

chcesz zebrać się w garść

po kata­stro­fie życio­wej

wiesz, że musisz zacząć działać

bo za chwi­lę będzie za póź­no

Jak zmiany możesz się spodziewać po naszej wspólnej pracy?

 • będziesz mia­ła pew­ność, co jest teraz dla Cie­bie waż­ne, jakie są Two­je war­to­ści i potrze­by
 • wyzna­czysz nowy kie­ru­nek, nowe cele i okre­ślisz kolej­ne kro­ki do jego osią­gnię­cia
 • będziesz spo­koj­niej­sza i będziesz lepiej radzić sobie z emo­cja­mi
 • Two­je rela­cje z naj­bliż­szy­mi się uło­żą i będzie­cie się nazwa­jem rozu­mieć i wspie­rać

Jak przebiega program?

 • Decy­du­jąc się na udział, pod­pi­su­je­my umo­wę i wybie­rasz for­mę płat­no­ści
 • Spo­tka­nia odby­wa­ją się raz w tygo­dniu, w usta­lo­ny przez pro­wa­dzą­cą dzień i trwa­ją do 75 minut
 • 7 dni przed każ­dym spo­tka­niem otrzy­mu­jesz mate­ria­ły do prze­czy­ta­nia oraz ćwi­cze­nia do zro­bie­nia
 • Do wyko­na­nia są codzien­ne ćwi­cze­nia, od któ­rych zale­ży powo­dze­nie tego pro­gra­mu
 • Spo­ty­ka­my się onli­ne lub w usta­lo­nym przez nas wspól­nie miej­scu

przez jakie etapy przejdziemy wspólnie?

Pro­gram skła­da się z 4 modu­łów, a każ­dy z nich zawie­ra 3 spo­tka­nia.

Moduł pierwszy

Zacznie­my od dokład­ne­go usta­le­nia, co jest teraz, co jest wyzwa­niem, gdzie jest pro­blem.

Przede wszyst­kim okre­ślisz swo­je potrze­by. To one będą Two­im dro­go­wska­zem dokąd iść. Zoba­czysz co kie­dyś Cię moty­wo­wa­ło i jak się zmie­ni­łaś. Dasz sobie pra­wo do tej zmia­ny. 

Dowiesz się, co Cię wspie­ra, co odbie­ra Ci siły, cze­go chcesz, a na co wię­cej się nie zgo­dzisz.

Moduł drugi

Czas na pra­cę z emo­cja­mi. Nauczysz się czuć emo­cje, pozwa­lać im być, przyj­mo­wać i akcep­to­wać. Prze­sta­niesz tłu­mić i zagłu­szać to, co czu­jesz. Dowiesz się jaką siłę maję emo­cje, jaką dają moc i co chcą Ci powie­dzieć. Nauczysz się z zaufa­niem słu­chać sie­bie.

Nauczysz się pra­co­wać ze zło­ścią, jako emo­cją dzia­ła­nia. Oraz ze stra­chem, któ­ry blo­ku­je moż­li­wość pój­ścia naprzód.

Moduł trzeci

Poszu­ka­my tego, co Cię zatrzy­mu­je i blo­ku­je przed pod­ję­ciem decy­zji i zmia­nie.

Odkry­jesz naj­bar­dziej blo­ku­ją­ce Cię prze­ko­na­nia i nauczysz się, jak zmie­niać je na wspie­ra­ją­ce. 

Wyzna­czysz swo­je war­to­ści, okre­ślisz co jest teraz dla Cie­bie waż­ne.

Moduł czwarty

Prze­cho­dzi­my do momen­tu pla­no­wa­nia dzia­ła­nia.

Usta­lisz sobie cel i zro­bisz plan. 

Wyko­rzy­stasz zarów­no swo­je dotych­cza­so­we doświad­cze­nie, zaso­by, talen­ty  jak rów­nież nową wie­dzę i umie­jęt­no­ści.

Zaczniesz podą­żać w nowym kie­run­ku z pew­no­ścią i wewnętrz­ną rado­ścią.

Daj sobie 4 miesiące na odzyskanie kontaktu ze sobą i nowy kierunek w życiu

Płatność w całości

3200 zł

Płatność w 2 ratach

1700 zł × 2

Pierwsza rata płatna od razu. Druga po 9 tygodniach.

Wypeł­nij for­mu­larz zgło­sze­nio­wy. 
Skon­tak­tu­ję się z Tobą, żeby usta­lić szcze­gó­ły naszej współ­pra­cy.

Przewiń do góry