Skuteczny program zmiany » Gotowa na Zmianę – Marzena Kopta

sku­tecz­ny pro­gram zmiany

Gotowa na zmianę

Odzyskaj kontakt ze sobą. Odzyskaj życie.
Poczuj radość i pasję.
Stań się kobietą spełnioną zawodowo i szczęśliwą w życiu.

Czy to jesteś TY?

Nazywam się

Marzena Kopta

Wspie­ram kobie­ty w zmia­nie. Uczę je odnaj­dy­wać swo­je potrze­by, dobrze
o sobie myśleć, kochać sie­bie i być dla sie­bie dobrą. Budo­wać zaufa­nie do sie­bie i z odwa­gą wyra­żać sie­bie. Sta­wiać sie­bie na pierw­szym miej­scu bez poczu­cia winy i doce­niać sie­bie za wysi­łek i zaangażowanie. 

Dzię­ki pra­cy ze mną, kobie­ty sta­ją się spo­koj­niej­sze i odzy­sku­ją rów­no­wa­gę emo­cjo­nal­ną. Z odwa­gą porzu­ca­ją, to co im już nie słu­ży, podej­mu­ją nowe dzia­ła­nia i wytrwa­le dążą do wyzna­czo­ne­go przez sie­bie celu.  Są w zgo­dzie ze sobą i swo­imi potrzebami.

Żyją w zaufa­niu, że pora­dzą sobie z trud­ny­mi sytu­acja­mi.
Potra­fią wspie­rać innych i budo­wać szczę­śli­we relacje.

Jestem cer­ty­fi­ko­wa­nym coachem w podej­ściu Zen Coachin­gu i tre­ne­rem komu­ni­ka­cji, pra­cu­ją­cym w opar­ciu o Poro­zu­mie­nie bez Przemocy. 

Co zyskasz dzięki pracy ze mną?

Odzy­skaj kon­takt z sobą!

Odzy­skaj życie!

Przeczytaj, co o pracy ze mną
napisała agnieszka

Dzięki udziałowi w programie zyskasz

wewnętrzny spokój i pewność 

równowagę emocjonalną 

Niepohamowaną radość życia 

Głębokie Zaufanie do siebie 

Poznaj opinie uczestniczek programu

To z myślą o Tobie stworzyłam

sku­tecz­ny pro­gram zmiany

gotowa na zmianę

Program jest dla Ciebie, jeśli:

masz poczucie, że utknęłaś w życiu 

i nie jesteś szczęśliwa 

chcesz się nauczyć czuć 

a nie tyl­ko wyko­ny­wać zadania 

chcesz ponownie poczuć w sobie siłę 

i zacząć reali­zo­wać nowe cele 

potrzebujesz NA NOWO odnaleźć radość 

i robić to, co spra­wia przyjemność 

chcesz zebrać się w garść 

po kata­stro­fie życiowej 

wiesz, że musisz zacząć działać 

bo za chwi­lę będzie za późno 

Dołącz do programu!

Jak zmiany możesz się spodziewać po naszej wspólnej pracy?

Jak przebiega program?

przez jakie etapy przejdziemy wspólnie?

Pro­gram skła­da się z 4 modu­łów, a każ­dy z nich zawie­ra 3 spo­tka­nia.

Moduł pierwszy

Zacznie­my od dokład­ne­go usta­le­nia, co jest teraz, co jest wyzwa­niem, gdzie jest problem.

Przede wszyst­kim okre­ślisz swo­je potrze­by. To one będą Two­im dro­go­wska­zem dokąd iść. Zoba­czysz co kie­dyś Cię moty­wo­wa­ło i jak się zmie­ni­łaś. Dasz sobie pra­wo do tej zmiany. 

Dowiesz się, co Cię wspie­ra, co odbie­ra Ci siły, cze­go chcesz, a na co wię­cej się nie zgodzisz.

Moduł drugi

Czas na pra­cę z emo­cja­mi. Nauczysz się czuć emo­cje, pozwa­lać im być, przyj­mo­wać i akcep­to­wać. Prze­sta­niesz tłu­mić i zagłu­szać to, co czu­jesz. Dowiesz się jaką siłę maję emo­cje, jaką dają moc i co chcą Ci powie­dzieć. Nauczysz się z zaufa­niem słu­chać siebie.

Nauczysz się pra­co­wać ze zło­ścią, jako emo­cją dzia­ła­nia. Oraz ze stra­chem, któ­ry blo­ku­je moż­li­wość pój­ścia naprzód.

Moduł trzeci

Poszu­ka­my tego, co Cię zatrzy­mu­je i blo­ku­je przed pod­ję­ciem decy­zji i zmianie.

Odkry­jesz naj­bar­dziej blo­ku­ją­ce Cię prze­ko­na­nia i nauczysz się, jak zmie­niać je na wspierające. 

Wyzna­czysz swo­je war­to­ści, okre­ślisz co jest teraz dla Cie­bie ważne.

Moduł czwarty

Prze­cho­dzi­my do momen­tu pla­no­wa­nia działania. 

Usta­lisz sobie cel i zro­bisz plan. 

Wyko­rzy­stasz zarów­no swo­je dotych­cza­so­we doświad­cze­nie, zaso­by, talen­ty  jak rów­nież nową wie­dzę i umiejętności.

Zaczniesz podą­żać w nowym kie­run­ku z pew­no­ścią i wewnętrz­ną radością.

Daj sobie 4 miesiące na odzyskanie kontaktu ze sobą i nowy kierunek w życiu

Płatność w całości

3200 zł

Płatność w 2 ratach

1700 zł × 2

Pierwsza rata płatna od razu. Druga po 9 tygodniach.

Wypeł­nij for­mu­larz zgło­sze­nio­wy. 
Skon­tak­tu­ję się z Tobą, żeby usta­lić szcze­gó­ły naszej współpracy.

Przewiń do góry