Marzena Kopta

E‑book i Audio­bo­ok

pokochaj
swoją złość

CZY KIEDY CZUJESZ ZŁOŚĆ TO:

 • Krzy­czysz i wyła­do­wu­jesz ją na innych?
 • Masz ocho­tę rzu­cać tale­rza­mi lub komuś przy­ło­żyć?
 • Trud­no jest Ci się opa­no­wać i dłu­go odzy­sku­jesz rów­no­wa­gę?
 • Mówisz sło­wa, któ­rych potem żału­jesz?

A MOŻE ROBISZ LUB CZUJESZ COŚ INNEGO:

 • Kon­tro­lu­jesz każ­dy swój ruch i każ­de sło­wo, żeby nie poka­zać swo­jej zło­ści?
 • Dusisz i zatrzy­mu­jesz ją w środ­ku, uda­jąc, że wszyst­ko jest w porząd­ku?
 • Fizycz­nie czu­jesz ścisk w żołąd­ku, zaci­śnię­te gar­dło i cała się trzę­siesz?
 • Zaczy­nasz pła­kać, zamiast poka­zać gra­ni­ce?
 • Nie wiesz, co zro­bić, kie­dy ktoś z Two­ich bli­skich zaczy­na być agre­syw­ny?

Nazywam się

Marzena Kopta

Dosko­na­le znam emo­cje i ich moc, bo przez lata je w sobie sta­ran­nie tłu­mi­łam. Nie radzi­łam sobie ze zło­ścią i nie potra­fi­łam jej wyra­żać. Odkła­da­łam ją w sobie i byłam jak tyka­ją­ca bom­ba, któ­ra wybu­cha­ła, kie­dy już napraw­dę nie mogła dłu­żej utrzy­mać tego, co buzo­wa­ło w środ­ku. 

W koń­cu posta­no­wi­łam to zmie­nić i nauczyć się radzić sobie z emo­cja­mi. Ze zło­ścią, lękiem, bez­rad­no­ścią, nie­mo­cą. Pomógł mi w tym Zen Coaching, dzię­ki któ­re­mu zaczę­łam rozu­mieć i akcep­to­wać emo­cje wła­sne i cudze. Teraz emo­cje trak­tu­je jak waż­ne zna­ki, któ­re mówią mi, że… No wła­śnie. Teraz rozu­miem i znam emo­cje. Wiem czym są i mam instruk­cję ich obsłu­gi.

Jako Zen Coach i tre­ner komu­ni­ka­cji poma­gam, głów­nie kobie­tom, pora­dzić sobie z trud­ny­mi sytu­acja­mi i towa­rzy­szą­cy­mi im emo­cja­mi. Uczę przyj­mo­wać i akcep­to­wać to, co się dzie­je w nas i wokół nas, nazy­wać to po imie­niu. Poma­gam radzić sobie z emo­cja­mi oraz podej­mo­wać decy­zje w zgo­dzie ze sobą.

Czego się dowiesz z podręcznika?

 • Czym tak napraw­dę róż­ni się złość od agre­sji?
 • Czym dokład­nie jest złość?
 • Co ma złość wspól­ne­go z bra­niem odpo­wie­dzial­no­ści za sie­bie?
 • Jak w 4 kro­kach wyra­żać złość, nie raniąc innych swo­imi sło­wa­mi i zacho­wa­niem?
 • Jak wspie­rać innych, któ­rzy czu­ją złość, nie dając się same­mu wypro­wa­dzić z rów­no­wa­gi?
 • Jak wspie­rać dzie­ci, któ­re się złosz­czą?

Dzięki tej wiedzy i praktycznym ćwiczeniom:

Przestaniesz tłumić złość i zaczniesz ją czuć

Przestaniesz być agresywna i zaczniesz wyrażać złość w sposób nieraniący innych

Nauczysz się tego, jak wspierać innych, kiedy czują złość

Pomożesz swojemu dziecku poradzić sobie ze złością

przeczytaj, cO o POPRZEDNIM PODRĘCZNIKU NAPISAŁA KAROLINA:

Doceń i wykorzystaj siłę złości,
aby poczuć siłę sprawczą i odnaleźć swoje granice.

Pokochaj swoją złość” to:

E‑book

Obo­wiąz­ko­wa wie­dza o zło­ści

Audiobook

Ta sama wie­dza co w e‑booku dla tych, co lubią słu­chać

Ćwiczenia

Pro­ste, pod­sta­wo­we ćwi­cze­nia, któ­re pomo­gą Ci radzić sobie ze zło­ścią

Przeczytaj, co o mnie mówią inni

Pokochaj swoją złość

Przestań tłumić złość, zyskaj odwagę aby ją wyrazić. Naucz się okazywać złość w sposób, który nie rani.

Zobacz, co znajdziesz w środku

Rozdział 1.

Wszystko, co musisz wiedzieć o złości

Dowiesz się, co ludzie robią ze zło­ścią i dla­cze­go to nie jest wspie­ra­ją­ce. Poznasz agre­syw­ne i pasyw­ne spo­so­by prze­ży­wa­nia i wyra­ża­nia zło­ści.

Rozdział 2.

Co się robi ze złością?

W tym roz­dzia­le opi­su­ję, jak dokład­nie dzia­ła­ją emo­cje u Cie­bie i u innych. Dowiesz się, dla­cze­go krzy­czysz z byle powo­du i dla­cze­go nie war­to kłó­cić się z teścio­wą. Jest tro­chę ero­ty­ki i kosmicz­nych odlo­tów.

Rozdział 3.

Jak radzić sobie ze złością?

Podam Ci wła­ści­wy, nie­ra­nią­cy spo­sób wyra­ża­nia zło­ści w czte­rech pro­stych kro­kach. Dosta­niesz ode mnie instruk­cję obsłu­gi zło­ści.

Rozdział 4.

Jak radzić sobie ze złością innych?

Co zro­bić, kie­dy ktoś przy Tobie, lub na Cie­bie wybu­cha zło­ścią? Jak nie dać ponieść jego fali zło­ści i same­mu nie wybuch­nąć? Co zro­bić, aby pomóc mu pora­dzić sobie z tym uczu­ciem? Jak wspie­rać dzie­ci, kie­dy czu­ją i wyra­ża­ją złość? O tym wszyst­kim tutaj prze­czy­tasz.

Rozdział 5.

Pokochaj złość

O tym że złość poka­zu­je Ci, że powin­naś wziąć odpo­wie­dzial­ność za swo­je życie, oraz dla­cze­go war­to nauczyć się radzić sobie ze zło­ścią i nie być agre­syw­ną.

Co ta wiedza zmieni w Twoim życiu?

 • Zyskasz wię­cej spo­ko­ju, bo nauczysz się wyra­żać swo­ją złość bez krzy­ków, awan­tur i agre­sji w sto­sun­ku do innych, dzię­ki cze­mu łatwiej będzie o dia­log i zro­zu­mie­nie w rela­cji.
 • Prze­sta­niesz tłu­mić w sobie złość i nauczysz się, jak odpo­wied­nio ją wyra­żać, dzię­ki cze­mu zadbasz o sie­bie i swo­je potrze­by.
 • Nauczysz się docie­rać do pier­wot­nej przy­czy­ny swo­jej zło­ści. Dzię­ki temu znaj­dziesz praw­dzi­we źró­dło pro­ble­mu i odpo­wiesz na fun­da­men­tal­ne dla Cie­bie pyta­nie: „O co mi tak napraw­dę cho­dzi?”
 • Dowiesz się, czym jest złość i czym róż­ni się od agre­sji. Będziesz wie­dzia­ła, kie­dy wyra­żasz złość, a kie­dy sta­jesz się już agre­syw­na. Roz­po­znasz też, czy ktoś w kon­tak­cie z Tobą zacho­wu­je się agre­syw­nie.
 • Sta­niesz się bar­dziej opa­no­wa­na, bo trud­niej będzie Cię wypro­wa­dzić z rów­no­wa­gi
 • Poczu­jesz się lep­szą mat­ką, ponie­waż będziesz umia­ła pomóc dziec­ku, kie­dy ono będzie krzy­czeć i tupać ze zło­ści, pani­ko­wać ze stra­chu lub zale­wać się łza­mi.
 • Sta­niesz się wspie­ra­ją­cą żoną lub part­ner­ką, ponie­waż będziesz potra­fi­ła pomóc mężo­wi oswo­ić emo­cje, któ­rych się boi, lub do któ­rych nie chce się przy­znać.

E‑book
„Pokochaj swoją złość”

99 zł

Audiobook
„Pokochaj swoją złość”

99 zł

Przewiń do góry