Marzena Kopta

E‑book i Audiobook

pokochaj
swoją złość

CZY KIEDY CZUJESZ ZŁOŚĆ TO:

A MOŻE ROBISZ LUB CZUJESZ COŚ INNEGO:

Nazywam się

Marzena Kopta

Dosko­na­le znam emo­cje i ich moc, bo przez lata je w sobie sta­ran­nie tłu­mi­łam. Nie radzi­łam sobie ze zło­ścią i nie potra­fi­łam jej wyra­żać. Odkła­da­łam ją w sobie i byłam jak tyka­ją­ca bom­ba, któ­ra wybu­cha­ła, kie­dy już napraw­dę nie mogła dłu­żej utrzy­mać tego, co buzo­wa­ło w środku. 

W koń­cu posta­no­wi­łam to zmie­nić i nauczyć się radzić sobie z emo­cja­mi. Ze zło­ścią, lękiem, bez­rad­no­ścią, nie­mo­cą. Pomógł mi w tym Zen Coaching, dzię­ki któ­re­mu zaczę­łam rozu­mieć i akcep­to­wać emo­cje wła­sne i cudze. Teraz emo­cje trak­tu­je jak waż­ne zna­ki, któ­re mówią mi, że… No wła­śnie. Teraz rozu­miem i znam emo­cje. Wiem czym są i mam instruk­cję ich obsługi.

Jako Zen Coach i tre­ner komu­ni­ka­cji poma­gam, głów­nie kobie­tom, pora­dzić sobie z trud­ny­mi sytu­acja­mi i towa­rzy­szą­cy­mi im emo­cja­mi. Uczę przyj­mo­wać i akcep­to­wać to, co się dzie­je w nas i wokół nas, nazy­wać to po imie­niu. Poma­gam radzić sobie z emo­cja­mi oraz podej­mo­wać decy­zje w zgo­dzie ze sobą.

Czego się dowiesz z podręcznika?

Dzięki tej wiedzy i praktycznym ćwiczeniom:

Przestaniesz tłumić złość i zaczniesz ją czuć 

Przestaniesz być agresywna i zaczniesz wyrażać złość w sposób nieraniący innych 

Nauczysz się tego, jak wspierać innych, kiedy czują złość 

Pomożesz swojemu dziecku poradzić sobie ze złością 

przeczytaj, cO o POPRZEDNIM PODRĘCZNIKU NAPISAŁA KAROLINA:

Doceń i wykorzystaj siłę złości,
aby poczuć siłę sprawczą i odnaleźć swoje granice.

Pokochaj swoją złość” to:

E‑book

Obo­wiąz­ko­wa wie­dza o złości 

Audiobook 

Ta sama wie­dza co w e‑booku dla tych, co lubią słuchać 

Ćwiczenia 

Pro­ste, pod­sta­wo­we ćwi­cze­nia, któ­re pomo­gą Ci radzić sobie ze złością 

Przeczytaj, co o mnie mówią inni

Pokochaj swoją złość

Przestań tłumić złość, zyskaj odwagę aby ją wyrazić. Naucz się okazywać złość w sposób, który nie rani.

Zobacz, co znajdziesz w środku

Rozdział 1.

Wszystko, co musisz wiedzieć o złości

Dowiesz się, co ludzie robią ze zło­ścią i dla­cze­go to nie jest wspie­ra­ją­ce. Poznasz agre­syw­ne i pasyw­ne spo­so­by prze­ży­wa­nia i wyra­ża­nia złości.

Rozdział 2.

Co się robi ze złością?

W tym roz­dzia­le opi­su­ję, jak dokład­nie dzia­ła­ją emo­cje u Cie­bie i u innych. Dowiesz się, dla­cze­go krzy­czysz z byle powo­du i dla­cze­go nie war­to kłó­cić się z teścio­wą. Jest tro­chę ero­ty­ki i kosmicz­nych odlotów.

Rozdział 3.

Jak radzić sobie ze złością?

Podam Ci wła­ści­wy, nie­ra­nią­cy spo­sób wyra­ża­nia zło­ści w czte­rech pro­stych kro­kach. Dosta­niesz ode mnie instruk­cję obsłu­gi złości.

Rozdział 4.

Jak radzić sobie ze złością innych?

Co zro­bić, kie­dy ktoś przy Tobie, lub na Cie­bie wybu­cha zło­ścią? Jak nie dać ponieść jego fali zło­ści i same­mu nie wybuch­nąć? Co zro­bić, aby pomóc mu pora­dzić sobie z tym uczu­ciem? Jak wspie­rać dzie­ci, kie­dy czu­ją i wyra­ża­ją złość? O tym wszyst­kim tutaj przeczytasz.

Rozdział 5.

Pokochaj złość

O tym że złość poka­zu­je Ci, że powin­naś wziąć odpo­wie­dzial­ność za swo­je życie, oraz dla­cze­go war­to nauczyć się radzić sobie ze zło­ścią i nie być agresywną.

Co ta wiedza zmieni w Twoim życiu?

E‑book + Audiobook gratis
„Pokochaj swoją złość”

99 zł

Przewiń do góry