Marzena Kopta

E‑book i Audiobook

Ogarnij swoje emocje

Zaprzyjaźnij się ze swoimi emocjami
i odkryj własny sposób na szczęśliwe życie.

Pierwszy podręcznik, dający Ci
kompletną wiedzę o emocjach.

Czy ten opis dotyczy Ciebie?

Nazywam się

Marzena Kopta

Dosko­na­le znam emo­cje i ich moc, bo przez lata je w sobie sta­ran­nie tłu­mi­łam. Nie radzi­łam sobie ze zło­ścią i nie potra­fi­łam jej wyra­żać. Odkła­da­łam ją w sobie i byłam jak tyka­ją­ca bom­ba, któ­ra wybu­cha­ła, kie­dy już napraw­dę nie mogła dłu­żej utrzy­mać tego, co buzo­wa­ło w środku. 

W koń­cu posta­no­wi­łam to zmie­nić i nauczyć się radzić sobie z emo­cja­mi. Ze zło­ścią, lękiem, bez­rad­no­ścią, nie­mo­cą. Pomógł mi w tym Zen Coaching, dzię­ki któ­re­mu zaczę­łam rozu­mieć i akcep­to­wać emo­cje wła­sne i cudze. Teraz emo­cje trak­tu­je jak waż­ne zna­ki, któ­re mówią mi, że… No wła­śnie. Teraz rozu­miem i znam emo­cje. Wiem czym są i mam instruk­cję ich obsługi.

Jako Zen Coach i tre­ner komu­ni­ka­cji poma­gam, głów­nie kobie­tom, pora­dzić sobie z trud­ny­mi sytu­acja­mi i towa­rzy­szą­cy­mi im emo­cja­mi. Uczę przyj­mo­wać i akcep­to­wać to, co się dzie­je w nas i wokół nas, nazy­wać to po imie­niu. Poma­gam radzić sobie z emo­cja­mi oraz podej­mo­wać decy­zje w zgo­dzie ze sobą.

Czego się dowiesz z podręcznika?

Dzięki tej wiedzy zrobisz pierwszy krok, aby

Nazywać emocje 

Dawać sobie prawo do przeżywania trudnych emocji 

Rozumieć zachowania swoje i innych ludzi w silnych emocjach 

Przeczytaj, co o mnie mówią inni

Ogarnij swoje emocje, zanim one ogarną Ciebie!

Pierwszy podręcznik o emocjach to

E‑book

Kom­plet­na wie­dza o emo­cjach i o tym, jak sobie z nimi radzić. 

Audiobook 

Ta sama treść, co w e‑booku, dla tych, któ­rzy wolą słuchać. 

Ogarnij swoje emocje

Zobacz, co znajdziesz w środku

Rozdział 1.

Wszystko, co musisz wiedzieć o emocjach

Oto wszyst­kie naj­waż­niej­sze infor­ma­cje doty­czą­ce emo­cji. 13 naj­waż­niej­szych punk­tów, któ­re zmie­nią Two­je postrze­ga­nie emo­cji i ludzi w emocjach.

Rozdział 2.

Jak działają emocje

W tym roz­dzia­le opi­su­ję, jak dokład­nie dzia­ła­ją emo­cje u Cie­bie i u innych. Dowiesz się, dla­cze­go krzy­czysz z byle powo­du i dla­cze­go nie war­to kłó­cić się z teścio­wą. Jest tro­chę ero­ty­ki i kosmicz­nych odlotów.

Rozdział 3.

Co Ty wyprawiasz z emocjami

Prze­czy­tasz, co robisz emo­cja­mi, a cze­go robić nie powin­naś, bo Cię to nie wspie­ra. Jest o nało­gach, zaci­ska­niu, bólu cia­ła i stre­sie. Wie­rzę, że prze­sta­niesz ucie­kać od emo­cji, a zaczniesz je czuć.

Rozdział 4.

Co się robi z emocjami

W 5 kro­kach dowiesz się, co się robi z emo­cja­mi i jak dokład­nie to robi. Żad­ne hokus-pokus. W zasa­dzie pro­sta spra­wa, choć wyma­ga ćwiczeń.

Rozdział 5.

Po co Ci emocje

Bo sko­ro są, to są Ci dane po coś. ☺ Ostat­ni krok, do polu­bie­nia swo­ich emo­cji i zaprzy­jaź­nie­nia się z emo­cja­mi innych. Dowiesz się, jak korzy­stać z daru, jakim są trud­ne emo­cje, oraz jak korzy­stać z emo­cji w życiu.

Co ta wiedza zmieni w Twoim życiu?

Wolisz czytać czy słuchać?

Made with 💚 by simplyyourself.online

Przewiń do góry