Marzena Kopta

E‑book i Audio­bo­ok

Ogarnij swoje emocje

Zaprzyjaźnij się ze swoimi emocjami
i odkryj własny sposób na szczęśliwe życie.

Pierwszy podręcznik, dający Ci
kompletną wiedzę o emocjach.

Czy ten opis dotyczy Ciebie?

 • Jak czę­sto zda­rza Ci się krzy­czeć w emo­cjach na swo­ich naj­bliż­szych?
 • Jak czę­sto zda­rza Ci się wyjść z pra­cy ze łza­mi w oczach, bo nie możesz powstrzy­mać pła­czu?
 • Jak czę­sto odpusz­czasz roz­ma­wia­nie o emo­cjach ze swo­im mężem, ponie­waż nie wiesz, jak mu to uła­twić?
 • Jak czę­sto w sil­nych emo­cjach mówisz sło­wa i robisz rze­czy, któ­rych potem żału­jesz?
 • Jak czę­sto czu­jesz spa­ra­li­żo­wa­nie lękiem i wyco­fu­jesz się, nie mówiąc tego, co jest dla Cie­bie waż­ne?
 • Jak czę­sto czu­jesz bez­rad­ność, ponie­waż nie wiesz, co masz zro­bić, kie­dy Two­je dziec­ko prze­ży­wa bar­dzo sil­ne emo­cje?
 • Czy masz upo­rczy­we migre­ny, bóle ple­ców, spię­te bar­ki, bóle żołąd­ka?

Nazywam się

Marzena Kopta

Dosko­na­le znam emo­cje i ich moc, bo przez lata je w sobie sta­ran­nie tłu­mi­łam. Nie radzi­łam sobie ze zło­ścią i nie potra­fi­łam jej wyra­żać. Odkła­da­łam ją w sobie i byłam jak tyka­ją­ca bom­ba, któ­ra wybu­cha­ła, kie­dy już napraw­dę nie mogła dłu­żej utrzy­mać tego, co buzo­wa­ło w środ­ku. 

W koń­cu posta­no­wi­łam to zmie­nić i nauczyć się radzić sobie z emo­cja­mi. Ze zło­ścią, lękiem, bez­rad­no­ścią, nie­mo­cą. Pomógł mi w tym Zen Coaching, dzię­ki któ­re­mu zaczę­łam rozu­mieć i akcep­to­wać emo­cje wła­sne i cudze. Teraz emo­cje trak­tu­je jak waż­ne zna­ki, któ­re mówią mi, że… No wła­śnie. Teraz rozu­miem i znam emo­cje. Wiem czym są i mam instruk­cję ich obsłu­gi.

Jako Zen Coach i tre­ner komu­ni­ka­cji poma­gam, głów­nie kobie­tom, pora­dzić sobie z trud­ny­mi sytu­acja­mi i towa­rzy­szą­cy­mi im emo­cja­mi. Uczę przyj­mo­wać i akcep­to­wać to, co się dzie­je w nas i wokół nas, nazy­wać to po imie­niu. Poma­gam radzić sobie z emo­cja­mi oraz podej­mo­wać decy­zje w zgo­dzie ze sobą.

Czego się dowiesz z podręcznika?

 • Czym napraw­dę są emo­cje, czy jest się cze­go bać i cze­go uni­kać,
 • Jak dzia­ła­ją emo­cje, czy­li dla­cze­go wybu­chasz w naj­mniej odpo­wied­nim momen­cie,
 • Jakie są naj­częst­sze spo­so­by radze­nia sobie z emo­cja­mi, któ­re wca­le Ci nie słu­żą,
 • Co powin­naś robić w emo­cjach, a cze­go nie­ste­ty nie robisz,
 • Jak radzić sobie, kie­dy zale­wa­ją Cię sil­ne emo­cje, np. złość lub lęk,
 • Po co są emo­cje, szcze­gól­nie te trud­ne i bole­sne,
 • Jak prze­stać obwi­niać się i nie czuć się win­ną za czu­cie zło­ści, lęku, wsty­du i innych trud­nych emo­cji,
 • Jak zdy­stan­so­wać się i nie brać do sie­bie tego, kie­dy inni w sil­nych emo­cjach Cię oce­nia­ją, oskar­ża­ją, kry­ty­ku­ją i zrzu­ca­ją winę na Cie­bie,
 • Do cze­go potrzeb­ne są Ci emo­cje i dla­cze­go nie war­to ich tłu­mić.

Dzięki tej wiedzy zrobisz pierwszy krok, aby

Nazywać emocje

Dawać sobie prawo do przeżywania trudnych emocji

Rozumieć zachowania swoje i innych ludzi w silnych emocjach

Przeczytaj, co o mnie mówią inni

Ogarnij swoje emocje, zanim one ogarną Ciebie!

Pierwszy podręcznik o emocjach to

E‑book

Kom­plet­na wie­dza o emo­cjach i o tym, jak sobie z nimi radzić.

Audiobook

Ta sama treść, co w e‑booku, dla tych, któ­rzy wolą słu­chać.

Ogarnij swoje emocje

Zobacz, co znajdziesz w środku

Rozdział 1.

Wszystko, co musisz wiedzieć o emocjach

Oto wszyst­kie naj­waż­niej­sze infor­ma­cje doty­czą­ce emo­cji. 13 naj­waż­niej­szych punk­tów, któ­re zmie­nią Two­je postrze­ga­nie emo­cji i ludzi w emo­cjach.

Rozdział 2.

Jak działają emocje

W tym roz­dzia­le opi­su­ję, jak dokład­nie dzia­ła­ją emo­cje u Cie­bie i u innych. Dowiesz się, dla­cze­go krzy­czysz z byle powo­du i dla­cze­go nie war­to kłó­cić się z teścio­wą. Jest tro­chę ero­ty­ki i kosmicz­nych odlo­tów.

Rozdział 3.

Co Ty wyprawiasz z emocjami

Prze­czy­tasz, co robisz emo­cja­mi, a cze­go robić nie powin­naś, bo Cię to nie wspie­ra. Jest o nało­gach, zaci­ska­niu, bólu cia­ła i stre­sie. Wie­rzę, że prze­sta­niesz ucie­kać od emo­cji, a zaczniesz je czuć.

Rozdział 4.

Co się robi z emocjami

W 5 kro­kach dowiesz się, co się robi z emo­cja­mi i jak dokład­nie to robi. Żad­ne hokus-pokus. W zasa­dzie pro­sta spra­wa, choć wyma­ga ćwi­czeń.

Rozdział 5.

Po co Ci emocje

Bo sko­ro są, to są Ci dane po coś. ☺ Ostat­ni krok, do polu­bie­nia swo­ich emo­cji i zaprzy­jaź­nie­nia się z emo­cja­mi innych. Dowiesz się, jak korzy­stać z daru, jakim są trud­ne emo­cje, oraz jak korzy­stać z emo­cji w życiu.

Co ta wiedza zmieni w Twoim życiu?

 • Będziesz spo­koj­niej­sza, mniej ner­wo­wa, mniej zestre­so­wa­na, bo będziesz umia­ła radzić sobie z emo­cja­mi, któ­re są w Tobie,
 • Łatwiej będziesz podej­mo­wać decy­zje, bo emo­cje powie­dzą Ci, co spra­wia Ci radość, a co nie,
 • Szyb­ciej zorien­tu­jesz się, czy jesteś w dobrej dla sie­bie rela­cji, w dobrym miej­scu pra­cy, bo będziesz się tam dobrze czu­ła,
 • Two­ja wia­ra w sie­bie i poczu­cie wła­snej war­to­ści będą sta­bil­ne i nie­za­chwia­ne, bo nie będziesz bra­ła oso­bi­ście słów i ocen innych ludzi, któ­re pada­ją w sil­nych emo­cjach,
 • Poczu­jesz się dobrą mat­ką, ponie­waż będziesz umia­ła pomóc dziec­ku, kie­dy ono będzie krzy­czeć i tupać ze zło­ści, pani­ko­wać ze stra­chu lub zale­wać się łza­mi,
 • Sta­niesz się wspie­ra­ją­cą żoną lub part­ner­ką, ponie­waż będziesz potra­fi­ła pomóc mężo­wi oswo­ić emo­cje, któ­rych się boi, lub do któ­rych nie chce się przy­znać.

Wolisz czytać czy słuchać?

E‑book w cenie

99 zł

Audiobook w cenie

99 zł

Made with 💚 by simplyyourself.online

Przewiń do góry