Kurs » Dobra komunikacja to dobra relacja - Marzena Kopta

Kurs » Dobra komunikacja to dobra relacja

(2 opinie klienta)

329,00 

 • Popraw swoje relacje.
 • Mów otwarcie o swoich potrzebach.
 • Naucz się prosić i przepraszać.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Kategoria:

Z moich doświad­czeń wyni­ka, że naj­częst­szą przy­czy­ną pro­ble­mów jest brak poro­zu­mie­nia. A brak poro­zu­mie­nia wyni­ka z nie­umie­jęt­nej komu­ni­ka­cji.

 • Popraw swo­je rela­cje.
 • Mów otwar­cie o swo­ich potrze­bach.
 • Naucz się pro­sić i prze­pra­szać.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dziesz TUTAJ

2 opinie dla Kurs » Dobra komunikacja to dobra relacja

 1. Anna Bat­tek

  Kurs jest świet­ny! Wszyst­ko uło­żo­ne we wła­ści­wym porząd­ku, przy­kła­dy Marze­ny są bar­dzo obra­zo­we i ćwi­cze­nia do wyko­na­nia. Zna­łam już wcze­śniej te zasa­dy komu­ni­ka­cji, jed­no­cze­śnie nigdy dość powtó­rek i ćwi­czeń w tym tema­cie, tak aby nabrać wpra­wy i sto­so­wać zasa­dy w codzien­nym życiu w komu­ni­ka­cji z inny­mi. Dla mnie kurs był bar­dzo pomoc­ny, odświe­żył i upo­rząd­ko­wał moją wie­dzę oraz zmo­bi­li­zo­wał mnie do prak­ty­ko­wa­nia. Czę­sto wyda­je nam się, że „wie­my”, jed­nak nie sto­su­je­my. Bar­dzo pole­cam!

 2. Anna Maslej

  Jestem bar­dzo zado­wo­na z zaku­pu kur­su i pole­cam go oso­bom zain­te­re­so­wa­nym tą tema­ty­ką. Mate­riał do nauki w bar­dzo jasny, zro­zu­mia­ły spo­sób przed­sta­wio­ny, a ćwi­cze­nia zachę­ca­ją do prak­ty­ko­wa­nia. Kurs w 100% speł­nił moje ocze­ki­wa­nia .…chy­ba nawet prze­rósł:)
  Mate­riał przed­sta­wio­ny pod­czas lek­cji, u mnie powo­do­wal „zatrzy­ma­nie”, mobi­li­zo­wal do prze­my­slen i wdra­ża­nia przy­kła­dów. Rów­nież zwró­cił moją uwa­gę na wazne kwe­stie w two­rze­niu rela­cji. „Po co mowisz, to co mowisz?” – to mistrzo­stwo w prze­ka­zie. Spo­sób wyja­snien zagad­nień – aż chce się prze­siąść i prze­ra­biać) Zachę­cam do zmie­rze­nia się z tą wie­dzą w tym kur­sie i dania sobie moż­li­wo­ści do zmia­ny – jesli potrze­bu­jesz udo­sko­na­lic swo­ją komu­ni­ka­cję w celu nada­nia lep­szej jako­ści swo­ich relacj:)

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry