Kurs onli­ne

Jak z sukcesem tworzyć bliskie relacje

7 kroków do szczęśliwych i trwałych relacji

Niech Two­je związ­ki wresz­cie speł­nia­ją Two­je oczekiwania.

Daj sobie 7 dni na pozy­tyw­ną rewo­lu­cję w związ­ku.
Zacznij świa­do­mie wpły­wać na to, jak wyglą­da­ją Two­je relacje.

Czy Twoje relacje wyglądają właśnie tak?

Nazywam się

Marzena Kopta

W mojej indy­wi­du­al­nej prak­ty­ce coacha i tre­ne­ra komu­ni­ka­cji naj­czę­ściej pra­cu­ję z kobie­ta­mi, któ­re potrze­bu­ją doko­nać zmia­ny w swo­ich rela­cjach. Bar­dzo czę­sto sły­szę, że kobie­ty czu­ją się nie­ro­zu­mia­ne, a ich potrze­by nie­za­spo­ko­jo­ne. Opo­wia­da­ją o kłót­niach, nie­po­ro­zu­mie­niach, a cza­sem głę­bo­kich kry­zy­sach, na gra­ni­cy roz­sta­nia. Poma­gam im radzić sobie z taki­mi sytuacjami.

Uczę sztu­ki sku­tecz­nej komu­ni­ka­cji i nego­cja­cji, radze­nia sobie z emo­cja­mi, poka­zy­wa­na wła­snych gra­nic, oraz dba­nia o swo­je potrzeby.

Dzię­ki temu  wie­dzą jak two­rzyć trwa­łe i szczę­śli­we rela­cje, opar­te o wspól­ne cele i war­to­ści. Potra­fią świa­do­mie budo­wać naj­waż­niej­sze dla nich związ­ki, tak aby obie stro­ny rela­cji czu­ły się sza­no­wa­ne, sły­sza­ne i wspierane.

W czasie 7 dni pozytywnej rewolucji w relacjach dowiesz się i nauczysz się

Kurs jest dla wszystkich, którzy

Twoja relacja po pozytywnej rewolucji

Przeczytaj, co po ukończeniu mojego kursu
napisała Ania

Miej nareszcie takie relacje,
które spełnią Twoje oczekiwania

Dzięki pozytywnej rewolucji zyskasz

Spokój 

Radość 

Zrozumienie 

Szacunek 

Poznaj opinie uczestniczek kursu

To z myślą o Tobie stworzyłam

Kurs onli­ne

Jak z sukcesem tworzyć bliskie relacje

7 kroków do szczęśliwych i trwałych relacji

Kurs jest dla

żon i mężów 

rodziców i nastoletnich dzieci 

matek i dorosłych córek 

Dołącz do listy oczekujących!

Jak wygląda kurs online?

Co znajdziesz w kursie?

Dzień 1.

Schemat budowania relacji, przepis na sukces

Tego nie poka­zu­je nikt, tyl­ko ja. Rela­cje się budu­je, aktyw­nie i świa­do­mie. Poka­żę Ci dokład­ny sche­mat, jak zbu­do­wa­na jest każ­da rela­cja. Od razu zoba­czysz, dla­cze­go rela­cje kule­ją, dla­cze­go się roz­pa­da­ją, a co spra­wia, że część z nich jest nie­zwy­kle trwa­ła i szczę­śli­wa. To ma swo­ją przy­czy­nę. Wszyst­ko Ci tutaj wyja­śnię. Odnaj­dziesz sie­bie w tym schemacie.

Dzień 2.

Moje i Twoje potrzeby, czyli żeby dwoje chciało na raz

Okre­ślisz bar­dzie dokład­nie swo­je potrze­by w rela­cji. Przyj­rzysz się potrze­bom dru­giej stro­ny i zoba­czy­cie, jak rozu­mie­cie potrze­by, gdzie się mija­cie, gdzie są punk­ty spor­ne. Nauczysz się patrzeć na wszyst­ko, co wyda­rza się w rela­cji przez pry­zmat potrzeb. Od razu będzie mnie powo­dów do kłót­ni, oskar­żeń i nie­po­ro­zu­mień. Nagle poja­wi się prze­strzeń na rozmowę.

Dzień 3.

Wspólne cele i strategie, czyli miłość do przynoszenie kwiatów

Potrze­by to za mało. Teraz czas na wyzna­cze­nie wspól­nych celów. Dobrze jest patrzeć w tym samym kie­run­ku i dążyć do tego same­go. W rela­cji są Two­je cele, cele dru­giej stro­ny i Wasze wspól­ne cele. Usta­lisz, czy­je cele będzie­cie reali­zo­wać i jak będzie­cie się w tym wspie­rać. W rela­cji jest miej­sce i prze­strzeń dla każdego.

Dzień 4.

Emocje w relacji, czyli nie strzelaj focha

To emo­cje spra­wia­ją, że wybu­cha­cie, kłó­ci­cie się. Cza­sa­mi o byle co. To emo­cje spra­wia­ją, że w związ­ku masz „ciche dni”. Nauczę Cię zarzą­dzać swo­imi emo­cja­mi, radzić sobie ze zło­ścią, z lękiem, poczu­ciem winy i bez­rad­no­ścią. Poka­żę Ci jak wspie­rać dru­gą stro­nę, kie­dy czu­je sil­ne emo­cje. Wie­dza i umie­jęt­no­ści w dniu 4 spra­wią, że prze­sta­nie­cie Cię kłó­cić, a zacznie­cie spo­koj­nie roz­ma­wiać, o tym co dla Was ważne.

Dzień 5.

Role w relacji, czyli załóż czapkę

W rela­cjach peł­ni­my pew­ne role. Jeste­śmy mat­ka­mi, cór­ka­mi, sio­stra­mi, sze­fo­wy­mi. I bar­dzo czę­sto te role mie­sza­my. To powo­du­je, że mąż sta­je się ojcem, lub bra­tem. A Ty być może mat­ką lub uczen­ni­cą. To ma swo­je kon­se­kwen­cje. Prze­sta­je­cie się rozu­mieć. Ina­czej zacho­wu­je się bowiem żona, a ina­czej mat­ka. W tym dniu dokład­nie dowiesz się jaką peł­nisz rolę, czy jest to rola wła­ści­wa i usta­lisz dokład­nie jaką chcesz być żoną, part­ner­ką, mat­ką, cór­ką, sio­strą etc. Wszyst­ko wró­ci na swo­je miejsce.

Dzień 6.

Negocjacje, czyli w góry czy nad morze

Rela­cje się psu­ją, kie­dy ze sobą nie roz­ma­wia­my. To dzień poświę­co­ny na naukę sku­tecz­nej komu­ni­ka­cji. Nauczę w taki spo­sób mówić o swo­ich potrze­bach, wyra­żać swo­je zda­nie i opi­nię, abyś była sły­sza­na. Nauczę się pytać i słu­chać. Od tej pory będziesz umia­ła nego­cjo­wać, w taki spo­sób, aby spo­koj­nie wypra­co­wać wspól­ne roz­wią­za­nie każ­dej spor­nej sprawy.

Dzień 7.

Granice, czyli mój jest ten kawałek podłogi

Jak wszę­dzie, każ­dy z nas ma i powi­nien śmia­ło poka­zy­wać swo­je gra­ni­ce. Powi­nien też sza­no­wać gra­ni­ce innych. Z peł­nym zaufa­niem i odwa­gą. Po pierw­sze odnaj­dziesz swo­je­go gra­ni­ce, bo nie każ­dy wie, gdzie je ma. Po dru­gie nauczysz się je wyra­żać, bez ranie­nia innych. Gra­ni­ce spra­wia­ją, że ludzie czu­ją się bez­piecz­nie w związ­ku, bo wie­dzą na co mogą sobie pozwo­lić. Do rela­cji wkra­cza zro­zu­mie­nie i jasność.

7 dni pozytywnej rewolucji

zapisz się na listę oczekujących na kurs

Kurs onli­ne

JAK Z SUKCESEM TWORZYĆ BLISKIE RELACJE

7 lekcji z zakresu tworzenia relacji 

Kon­cen­tra­cja na prak­tycz­nych umiejętnościach 

lekcje w postaci live na FB 

Udo­stęp­nio­ne na plat­for­mie kursowej 

Codzienne materiały do pobrania i ćwiczenia 

Utrwa­le­nie nawyków 

Wsparcie na facebookowej grupie 

Miej­sce na dys­ku­sje i pytania 

Roczny dostęp do kursu

Oglą­dasz, ile razy chcesz 

FAQ – Często zadawane pytania

Mailem otrzy­masz ode mnie zapro­sze­nie do gru­py na Face­bo­oku, gdzie przez 7 dni trwa­nia kur­su codzien­nie będą odby­wać się tema­tycz­ne lek­cje w posta­ci live’ów, czy­li trans­mi­sji na żywo.

Ponad­to dosta­niesz ode mnie e‑mail z dany­mi dostę­po­wy­mi do plat­for­my kur­so­wej, gdzie poja­wią się nagra­nia powyż­szych trans­mi­sji, a tak­że ćwi­cze­nia i mate­ria­ły do pobrania.

Swo­je hasło do logo­wa­nia możesz w każ­dej chwi­li zmienić.

Kurs trwa 7 dni. Lek­cje poja­wia­ją się codzien­nie. Po zakoń­cze­niu kur­su dostęp do nie­go zacho­wu­jesz na rok.

Oczy­wi­ście, że dasz radę. Będziesz mia­ła dostęp do zamknię­tej gru­py na Face­bo­oku, na któ­rej będę obec­na i będę odpo­wia­da­ła na pyta­nia i wąt­pli­wo­ści pod­czas live’ów. W kur­sie otrzy­masz boga­te mate­ria­ły w for­mie PDF oraz ćwiczenia. 

Nie musisz, ale war­to. Lek­cje są tak uło­żo­ne, że idzie­my krok po kro­ku i nabie­ra­my umie­jęt­no­ści. Zachę­cam Cię do prze­ro­bie­nia naj­pierw lek­cji po kolei, a potem powra­ca­nia tyl­ko do tych lek­cji i tema­tów, do któ­rych potrzebujesz.

Dostęp do kur­su otrzy­mu­jesz na rok.

Tak, możesz pobrać mate­ria­ły PDF na kom­pu­ter i wydru­ko­wać. W nie­któ­rych prze­glą­dar­kach (np. Chro­me) po klik­nię­ciu w PDF, zapi­su­je się on auto­ma­tycz­nie w kata­lo­gu Pobra­ne. W innych (np. Fire­fox) poja­wia się opcja otwo­rze­nia lub zapi­su pli­ku. Na tele­fo­nie naj­czę­ściej plik PDF otwie­ra się od razu. 

Chcę, żebyś kupi­ła kurs tyl­ko wte­dy, gdy jesteś na 100% prze­ko­na­na, że go potrze­bu­jesz i chcesz z nie­go sko­rzy­stać. Wiem że mój kurs i wie­dza, któ­rą otrzy­mu­jesz w mate­ria­łach dzia­ła i zmie­nia życie, pod warun­kiem że wyko­nasz ćwi­cze­nia i zaczniesz sto­so­wać ją w życiu codzien­nym. Kurs możesz zwró­cić na zasa­dach zawar­tych w regu­la­mi­nie sprze­da­ży.

Dołącz do listy oczekujących
na nową edycję kursu!

Made with 💚 by simplyyourself.online

Przewiń do góry