Kurs onli­ne

Jak z sukcesem tworzyć bliskie relacje

7 kroków do szczęśliwych i trwałych relacji

Niech Two­je związ­ki wresz­cie speł­nia­ją Two­je ocze­ki­wa­nia.

Daj sobie 7 dni na pozy­tyw­ną rewo­lu­cję w związ­ku.
Zacznij świa­do­mie wpły­wać na to, jak wyglą­da­ją Two­je rela­cje.

Czy Twoje relacje wyglądają właśnie tak?

 • W rela­cji potrze­bu­jesz sza­cun­ku, uwa­gi, zro­zu­mie­nia i wspar­cia, a tego nie masz i nie wiesz, co zro­bić, aby to otrzy­mać,
 • W wie­lu życio­wych sytu­acjach, macie z part­ne­rem róż­ne zda­nia i czę­sto nie potra­fi­cie dojść do poro­zu­mie­nia,
 • Wasze roz­mo­wy czę­sto koń­czą się kłót­nia­mi, któ­re odbie­ra­ją Ci ener­gię i ocho­tę na dal­sze dys­ku­sje,
 • Uwa­żasz, że Twój part­ner za mało anga­żu­je się w Waszą rela­cję lub życie rodzin­ne,
 • Czu­jesz się zmę­czo­na nawa­łem pra­cy zawo­do­wej, opie­ką nad dzieć­mi i pro­wa­dze­niem domu i uwa­żasz, że wszyst­ko jest na Two­jej gło­wie,
 • Chcesz reali­zo­wać oso­bi­ste pla­ny doty­czą­ce podró­ży, spo­tkań z przy­ja­ciół­mi czy wypo­czyn­ku, ale będąc w rela­cji czu­jesz, że musisz z nich zre­zy­gno­wać,
 • Jesteś znie­chę­co­na lub roz­cza­ro­wa­na poprzed­ni­mi związ­ka­mi i oba­wiasz się, że w kolej­nym będzie podob­nie.

Nazywam się

Marzena Kopta

W mojej indy­wi­du­al­nej prak­ty­ce coacha i tre­ne­ra komu­ni­ka­cji naj­czę­ściej pra­cu­ję z kobie­ta­mi, któ­re potrze­bu­ją doko­nać zmia­ny w swo­ich rela­cjach. Bar­dzo czę­sto sły­szę, że kobie­ty czu­ją się nie­ro­zu­mia­ne, a ich potrze­by nie­za­spo­ko­jo­ne. Opo­wia­da­ją o kłót­niach, nie­po­ro­zu­mie­niach, a cza­sem głę­bo­kich kry­zy­sach, na gra­ni­cy roz­sta­nia. Poma­gam im radzić sobie z taki­mi sytu­acja­mi.

Uczę sztu­ki sku­tecz­nej komu­ni­ka­cji i nego­cja­cji, radze­nia sobie z emo­cja­mi, poka­zy­wa­na wła­snych gra­nic, oraz dba­nia o swo­je potrze­by.

Dzię­ki temu  wie­dzą jak two­rzyć trwa­łe i szczę­śli­we rela­cje, opar­te o wspól­ne cele i war­to­ści. Potra­fią świa­do­mie budo­wać naj­waż­niej­sze dla nich związ­ki, tak aby obie stro­ny rela­cji czu­ły się sza­no­wa­ne, sły­sza­ne i wspie­ra­ne.

W czasie 7 dni pozytywnej rewolucji w relacjach dowiesz się i nauczysz się

 • jak napraw­dę budu­je się trwa­łe i szczę­śli­we rela­cje, poznasz dokład­ny sche­mat, któ­re­go nie poka­zy­wał Ci jesz­cze nikt,
 • jak pomi­mo róż­ni­cy zdań, wypra­co­wać wspól­ne roz­wią­za­nie,
 • jak zna­leźć prze­strzeń dla sie­bie i reali­za­cję swo­ich celów,
 • jak radzić sobie z trud­ny­mi emo­cja­mi, któ­re poja­wia­ją się mię­dzy Wami, taki­mi jak: złość, wstyd, poczu­cie winy, lęk,
 • jaką rolę peł­nisz w rela­cji i czy jest ona wła­ści­wa,
 • jak nego­cjo­wać i sku­tecz­nie komu­ni­ko­wać się,
 • jak trzy­mać swo­je gra­ni­ce, a tak­że nie prze­kra­czać gra­nic dru­giej stro­ny.

Kurs jest dla wszystkich, którzy

 • pra­gną nauczyć się budo­wać trwa­łe i szczę­śli­we związ­ki i nie chcą powta­rzać sta­rych błę­dów,
 • chcą za sobą spo­koj­nie roz­ma­wiać, zamiast cią­głych kłót­ni i sprze­czek,
 • potrze­bu­ją wię­cej miło­ści, wspar­cia w rela­cji, zamiast poczu­cia nie­zro­zu­mie­nia i obo­jęt­no­ści.

Twoja relacja po pozytywnej rewolucji

 • Zna­cie i sza­nu­je­cie swo­je potrze­by.
 • Umie­cie wyzna­czyć wspól­ne cele.
 • Wie­cie, co dla Was oboj­ga napraw­dę waż­ne.
 • Spo­koj­nie roz­ma­wia­cie na trud­ne tema­ty.
 • Sza­nuj­cie swo­je emo­cje i wspie­ra­cie się, kie­dy się poja­wią.
 • Zna­cie swo­je gra­ni­ce.
 • Umie­cie ze sobą roz­ma­wiać na każ­dy temat.
 • Ufa­cie sobie.
 • Jeste­ście dla sie­bie part­ne­ra­mi.

Przeczytaj, co po ukończeniu mojego kursu
napisała Ania

Miej nareszcie takie relacje,
które spełnią Twoje oczekiwania

 • Dba­cie o sie­bie nawza­jem, a Ty czu­jesz, że jesteś waż­na i sza­no­wa­na.
 • Szcze­rze roz­ma­wia­cie, nego­cju­je­cie, sza­nu­je­cie i bie­rze­cie pod uwa­gę swo­je róż­ne sta­no­wi­ska.
 • Znaj­du­je­cie wspól­ne roz­wią­za­nia wyzwań jakie przy­no­si Wam życie.
 • Daje­cie sobie przy­zwo­le­nie na poja­wia­ją­ce się w Was róż­ne emo­cje, takie jak radość, smu­tek, złość, fru­stra­cja.
 • Obo­je podą­ża­cie w tym samym kie­run­ku, macie wspól­ne cele.
 • Zna­cie swo­je gra­ni­ce i sza­nu­je­cie je.

Dzięki pozytywnej rewolucji zyskasz

Spokój

Radość

Zrozumienie

Szacunek

Poznaj opinie uczestniczek kursu

To z myślą o Tobie stworzyłam

Kurs onli­ne

Jak z sukcesem tworzyć bliskie relacje

7 kroków do szczęśliwych i trwałych relacji

Kurs jest dla

żon i mężów

rodziców i nastoletnich dzieci

matek i dorosłych córek

Dołącz do listy oczekujących!

Jak wygląda kurs online?

 • Odby­wa się w zamknię­tej gru­pie na Face­bo­oku.
 • Codzien­nie pro­wa­dzę live z dane­go tema­tu dnia.
 • Codzien­nie otrzy­mu­jesz ćwi­cze­nie i mate­ria­ły do pobra­nia.
 • Przez 7 dni trwa­nia kur­su odpo­wia­dam na Two­je pyta­nia.
 • Pra­cu­jesz w dogod­nym cza­sie i tem­pie dla sie­bie.
 • Po zakoń­cze­niu kur­su otrzy­mu­jesz dostęp do wszyst­kich video, ćwi­czeń i mate­ria­łów na spe­cjal­nej plat­for­mie.

Co znajdziesz w kursie?

Dzień 1.

Schemat budowania relacji, przepis na sukces

Tego nie poka­zu­je nikt, tyl­ko ja. Rela­cje się budu­je, aktyw­nie i świa­do­mie. Poka­żę Ci dokład­ny sche­mat, jak zbu­do­wa­na jest każ­da rela­cja. Od razu zoba­czysz, dla­cze­go rela­cje kule­ją, dla­cze­go się roz­pa­da­ją, a co spra­wia, że część z nich jest nie­zwy­kle trwa­ła i szczę­śli­wa. To ma swo­ją przy­czy­nę. Wszyst­ko Ci tutaj wyja­śnię. Odnaj­dziesz sie­bie w tym sche­ma­cie.

Dzień 2.

Moje i Twoje potrzeby, czyli żeby dwoje chciało na raz

Okre­ślisz bar­dzie dokład­nie swo­je potrze­by w rela­cji. Przyj­rzysz się potrze­bom dru­giej stro­ny i zoba­czy­cie, jak rozu­mie­cie potrze­by, gdzie się mija­cie, gdzie są punk­ty spor­ne. Nauczysz się patrzeć na wszyst­ko, co wyda­rza się w rela­cji przez pry­zmat potrzeb. Od razu będzie mnie powo­dów do kłót­ni, oskar­żeń i nie­po­ro­zu­mień. Nagle poja­wi się prze­strzeń na roz­mo­wę.

Dzień 3.

Wspólne cele i strategie, czyli miłość do przynoszenie kwiatów

Potrze­by to za mało. Teraz czas na wyzna­cze­nie wspól­nych celów. Dobrze jest patrzeć w tym samym kie­run­ku i dążyć do tego same­go. W rela­cji są Two­je cele, cele dru­giej stro­ny i Wasze wspól­ne cele. Usta­lisz, czy­je cele będzie­cie reali­zo­wać i jak będzie­cie się w tym wspie­rać. W rela­cji jest miej­sce i prze­strzeń dla każ­de­go.

Dzień 4.

Emocje w relacji, czyli nie strzelaj focha

To emo­cje spra­wia­ją, że wybu­cha­cie, kłó­ci­cie się. Cza­sa­mi o byle co. To emo­cje spra­wia­ją, że w związ­ku masz „ciche dni”. Nauczę Cię zarzą­dzać swo­imi emo­cja­mi, radzić sobie ze zło­ścią, z lękiem, poczu­ciem winy i bez­rad­no­ścią. Poka­żę Ci jak wspie­rać dru­gą stro­nę, kie­dy czu­je sil­ne emo­cje. Wie­dza i umie­jęt­no­ści w dniu 4 spra­wią, że prze­sta­nie­cie Cię kłó­cić, a zacznie­cie spo­koj­nie roz­ma­wiać, o tym co dla Was waż­ne.

Dzień 5.

Role w relacji, czyli załóż czapkę

W rela­cjach peł­ni­my pew­ne role. Jeste­śmy mat­ka­mi, cór­ka­mi, sio­stra­mi, sze­fo­wy­mi. I bar­dzo czę­sto te role mie­sza­my. To powo­du­je, że mąż sta­je się ojcem, lub bra­tem. A Ty być może mat­ką lub uczen­ni­cą. To ma swo­je kon­se­kwen­cje. Prze­sta­je­cie się rozu­mieć. Ina­czej zacho­wu­je się bowiem żona, a ina­czej mat­ka. W tym dniu dokład­nie dowiesz się jaką peł­nisz rolę, czy jest to rola wła­ści­wa i usta­lisz dokład­nie jaką chcesz być żoną, part­ner­ką, mat­ką, cór­ką, sio­strą etc. Wszyst­ko wró­ci na swo­je miej­sce.

Dzień 6.

Negocjacje, czyli w góry czy nad morze

Rela­cje się psu­ją, kie­dy ze sobą nie roz­ma­wia­my. To dzień poświę­co­ny na naukę sku­tecz­nej komu­ni­ka­cji. Nauczę w taki spo­sób mówić o swo­ich potrze­bach, wyra­żać swo­je zda­nie i opi­nię, abyś była sły­sza­na. Nauczę się pytać i słu­chać. Od tej pory będziesz umia­ła nego­cjo­wać, w taki spo­sób, aby spo­koj­nie wypra­co­wać wspól­ne roz­wią­za­nie każ­dej spor­nej spra­wy.

Dzień 7.

Granice, czyli mój jest ten kawałek podłogi

Jak wszę­dzie, każ­dy z nas ma i powi­nien śmia­ło poka­zy­wać swo­je gra­ni­ce. Powi­nien też sza­no­wać gra­ni­ce innych. Z peł­nym zaufa­niem i odwa­gą. Po pierw­sze odnaj­dziesz swo­je­go gra­ni­ce, bo nie każ­dy wie, gdzie je ma. Po dru­gie nauczysz się je wyra­żać, bez ranie­nia innych. Gra­ni­ce spra­wia­ją, że ludzie czu­ją się bez­piecz­nie w związ­ku, bo wie­dzą na co mogą sobie pozwo­lić. Do rela­cji wkra­cza zro­zu­mie­nie i jasność.

7 dni pozytywnej rewolucji

zapisz się na listę oczekujących na kurs

Kurs onli­ne

JAK Z SUKCESEM TWORZYĆ BLISKIE RELACJE

7 lekcji z zakresu tworzenia relacji

Kon­cen­tra­cja na prak­tycz­nych umie­jęt­no­ściach

lekcje w postaci live na FB

Udo­stęp­nio­ne na plat­for­mie kur­so­wej

Codzienne materiały do pobrania i ćwiczenia

Utrwa­le­nie nawy­ków

Wsparcie na facebookowej grupie

Miej­sce na dys­ku­sje i pyta­nia

Roczny dostęp do kursu

Oglą­dasz, ile razy chcesz

FAQ – Często zadawane pytania

Mailem otrzy­masz ode mnie zapro­sze­nie do gru­py na Face­bo­oku, gdzie przez 7 dni trwa­nia kur­su codzien­nie będą odby­wać się tema­tycz­ne lek­cje w posta­ci live’ów, czy­li trans­mi­sji na żywo.

Ponad­to dosta­niesz ode mnie e‑mail z dany­mi dostę­po­wy­mi do plat­for­my kur­so­wej, gdzie poja­wią się nagra­nia powyż­szych trans­mi­sji, a tak­że ćwi­cze­nia i mate­ria­ły do pobra­nia.

Swo­je hasło do logo­wa­nia możesz w każ­dej chwi­li zmie­nić.

Kurs trwa 7 dni. Lek­cje poja­wia­ją się codzien­nie. Po zakoń­cze­niu kur­su dostęp do nie­go zacho­wu­jesz na rok.

Oczy­wi­ście, że dasz radę. Będziesz mia­ła dostęp do zamknię­tej gru­py na Face­bo­oku, na któ­rej będę obec­na i będę odpo­wia­da­ła na pyta­nia i wąt­pli­wo­ści pod­czas live’ów. W kur­sie otrzy­masz boga­te mate­ria­ły w for­mie PDF oraz ćwi­cze­nia. 

Nie musisz, ale war­to. Lek­cje są tak uło­żo­ne, że idzie­my krok po kro­ku i nabie­ra­my umie­jęt­no­ści. Zachę­cam Cię do prze­ro­bie­nia naj­pierw lek­cji po kolei, a potem powra­ca­nia tyl­ko do tych lek­cji i tema­tów, do któ­rych potrze­bu­jesz.

Dostęp do kur­su otrzy­mu­jesz na rok.

Tak, możesz pobrać mate­ria­ły PDF na kom­pu­ter i wydru­ko­wać. W nie­któ­rych prze­glą­dar­kach (np. Chro­me) po klik­nię­ciu w PDF, zapi­su­je się on auto­ma­tycz­nie w kata­lo­gu Pobra­ne. W innych (np. Fire­fox) poja­wia się opcja otwo­rze­nia lub zapi­su pli­ku. Na tele­fo­nie naj­czę­ściej plik PDF otwie­ra się od razu. 

Chcę, żebyś kupi­ła kurs tyl­ko wte­dy, gdy jesteś na 100% prze­ko­na­na, że go potrze­bu­jesz i chcesz z nie­go sko­rzy­stać. Wiem że mój kurs i wie­dza, któ­rą otrzy­mu­jesz w mate­ria­łach dzia­ła i zmie­nia życie, pod warun­kiem że wyko­nasz ćwi­cze­nia i zaczniesz sto­so­wać ją w życiu codzien­nym. Kurs możesz zwró­cić na zasa­dach zawar­tych w regu­la­mi­nie sprze­da­ży.

Dołącz do listy oczekujących
na nową edycję kursu!

Made with 💚 by simplyyourself.online

Przewiń do góry