Książka Podążając za Żyrafą - Marzena Kopta

Książka Podążając za Żyrafą

35,00 

Podążając za Żyrafą to moje zapiski, przemyślenia, wnioski i dialogi z moją córką. To jest moje. Moje wartości, przekonania, rozumienie świata. Być może coś sobie z tego weźmiesz, i to wzbogaci Twoje życie.

Kategoria:

To było wyzwa­nie, któ­re pod­ję­łam na Face­bo­oku, w zamknię­tej gru­pie „Wspie­ra­ją­cy Rodzic”. Zro­bi­łam to dla sie­bie, bo chcia­łam ćwi­czyć się w empa­tii, w byciu w kon­tak­cie ze sobą i z inny­mi. A potem Inga napi­sa­ła, że chcia­ła­by mieć to wszyst­ko zebra­ne w jed­nym miej­scu, aby mogła do tego wra­cać. I tak zro­dził się pomysł, aby to wydać – Podą­ża­jąc za Żyra­fą.

Czy to jest książ­ka? Tak. Czy to e‑book? Tak. W zależ­no­ści od tego, na jaką wer­sję się zde­cy­do­wa­łaś. A ja nie wiem, jak to nazwać. Naj­bli­żej jest mi do: mate­riał do pra­cy nad sobą.

Jestem bli­sko z Poro­zu­mie­niem bez Prze­mo­cy, ale nie jestem Żyra­fą. Bywam nią. A kie­dy nią bywam, to nie zawsze jestem Żyra­fą ide­al­ną. Trud­no. Podob­nie, jak dopusz­czam do gło­su Sza­ka­la. I wciąż się uczę.

Weź z tego mate­ria­łu, cokol­wiek potrze­bu­jesz, cokol­wiek Ci się podo­ba. Może znaj­dziesz tu jed­no zda­nie, któ­re odmie­ni Two­je życie. Jeśli tak, to ten mate­riał speł­ni swo­je zada­nie. A wów­czas moja potrze­ba wzbo­ga­ce­nia Two­je­go życia zosta­nie zaspo­ko­jo­na.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Książka Podążając za Żyrafą”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry