Konsultacja - poznaj moją ofertę - Autentyczni. Marzena Kopta

Konsultacja

(1 opinia klienta)

99,00 

Czas trwania: 45 minut

Czym jest konsultacja? To pierwsze spotkanie ze mną, podczas którego:

- Ja poznaję Ciebie i Twoje wyzwanie.
- Zwracam Twoją uwagę na inne aspekty, abyś zobaczyła szerszą perspektywę.
- Dzielę się z Tobą tym, czego mogę Cię nauczyć.
- Ty poznajesz mnie i sprawdzasz czy moja oferta, to co umiem i to czego uczę jest dla Ciebie odpowiednia teraz.

Zacznij od konsultacji ze mną.

Kategoria:

Zapraszam Cię na konsultację ze mną.

Dla­cze­go? A czy lubisz cho­dzić w za cia­snych butach? Czy lubisz cho­dzić w zbyt sze­ro­kich sukien­kach? Chy­ba jed­nak nie. Woli­my prze­cież coś dopa­so­wa­ne­go do sie­bie i swo­ich potrzeb. Chce­my sie dobrze czuć i dobrze wyglą­dać, praw­da?

Dro­ga moja,

kon­sul­ta­cja jest po to, abym dobra­ła dla Cie­bie i z Tobą odpo­wied­ni pro­gram. Bo moja ofer­ta jest ZAWSZE skro­jo­na na mia­rę. Może potrze­bu­jesz coacha, a może tre­ne­ra. A może potrze­bu­jesz narzę­dzi? A może na począt­ku musi­my zająć się Two­imi emo­cja­mi.

Waż­ne będzie dla mnie, ile cza­su możesz poświę­cić, jak bar­dzo możesz się zaan­ga­żo­wać, jakie masz moż­li­wo­ści finan­so­we. To wszyst­ko jest waż­ne. Dla Cie­bie i dla mnie, abyś mak­sy­mal­nie sko­rzy­sta­ła z mojej wie­dzy, umie­jęt­no­ści i wspar­cia. A przede wszyst­kim, aby to było sku­tecz­ne.

Zatem po pierw­sze kon­sul­ta­cja. Kie­dy ją wyku­pisz, otrzy­masz ankie­tę, o któ­rej wypeł­nie­nie Cię popro­szę i ode­sła­nie do mnie. Wte­dy ja skon­tak­tu­ję się z Tobą i usta­li­my ter­min nasze­go wstęp­ne­go spo­tka­nia.

Kon­sul­ta­cja do nicze­go Cię nie zobo­wią­zu­je. Pozna­je­my się i spraw­dza­my czy moja ofer­ta jest dla Cie­bie. Ja spraw­dzam czy jesteś oso­bą, któ­rej mogę pomóc.

Zatem… do zoba­cze­nia

Czas trwa­nia: 45 minut

 

1 opinia dla Konsultacja

  1. Justy­na

    Kon­sul­ta­cję z Marze­ną mia­łam jesz­cze w zeszłym roku. Było to waż­ne spo­tka­nie, bo pozwo­li­ło mi zoba­czyć Marze­nę (roz­ma­wia­ły­śmy przez Sky­pe­’a) i poczuć jak pra­cu­je. Jej pyta­nia i podej­ście peł­ne empa­tii i akcep­ta­cji do mnie (włącz­nie z moim pła­czem) pozwo­li­ły mi zoba­czyć, że mogę coś zmie­nić, że nie muszę tkwić w tym, co boli. Zde­cy­do­wa­łam się na dal­szą indy­wi­du­al­ną pra­cę z Marze­ną i to był strzał w dzie­siąt­kę!

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry