Inten­syw­ny pro­gram zmia­ny

Oto ja – kobieta pełna wartości

Stań się kobietą świadomą swojej wartości. Odkryj swoją siłę i radość życia. Pokochaj siebie i zaufaj sobie.

Czy ten opis dotyczy Ciebie?

 • Kie­dy coś robisz, cze­goś się podej­mu­jesz, to ganisz się, że nie jesteś wystar­cza­ją­co dobra i mogłaś zro­bić lepiej?
 • Cią­gle czu­jesz nie­pew­ność i nie­po­kój, takie napię­cie wewnętrz­ne, czy tutaj pasu­jesz i co myślą o Tobie inni?
 • Czu­jesz samot­ność, uwa­żasz, że jesteś kimś innym, nie­pa­su­ją­cym do tego świa­ta, nikt Cię nie rozu­mie?
 • Masz trud­ność z przy­ję­ciem doce­nie­nia i uzna­nia od innych ludzi, kie­dy coś zro­bisz dobrze, wsty­dzisz się i krę­pu­jesz, albo mówisz: „aaa, to nic takie­go”, umniej­szasz swo­je zasłu­gi i doko­na­nia?
 • Godzisz się na coś, o czym wiesz, że nie jest dla Cie­bie dobre, ale boisz się powie­dzieć „nie”?
 • Kie­dy coś idzie nie tak, wpa­dasz w spi­ra­lę czar­nych myśli, izo­lu­jesz się od świa­ta i ludzi oraz pogrą­żasz w nega­tyw­nych emo­cjach, odpusz­czasz i ucie­kasz?
 • Doko­nu­jesz wybo­rów wbrew swo­jej intu­icji i pra­gnie­niom, robisz to, co musisz i cze­go ocze­ku­ją od Cie­bie inni?
 • Nie pro­sisz o pomoc, ponie­waż uwa­żasz, że musisz sama sobie dać radę, a pro­sze­nie o pomoc to wstyd i sła­bość?
 • Uda­jesz sil­ną i twar­dą, a w środ­ku sie­bie pła­czesz, czu­jesz nie­moc i bez­sil­ność?
 • Zmar­twiasz się o przy­szłość, wszę­dzie widzisz nie­bez­pie­czeń­stwo, uwa­żasz, że świat jest zły, a ludzie prze­ciw­ko Tobie? Nie wie­rzysz, że coś może się zmie­nić?
 • Cią­gle kwe­stio­nu­jesz swo­je osią­gnię­cia, talen­ty, nie wie­rzysz, że dasz radę, i dla­te­go boisz się ruszyć do przo­du?
 • Nie radzisz sobie z emo­cja­mi, cią­gle pła­czesz lub zło­ścisz się? Wpa­dasz w przy­gnę­bie­nie i depre­sję. Czu­jesz cią­gły wstyd lub boisz się wszyst­kie­go?
 • Żyjesz prze­szło­ścią i nie pozwa­lasz jej odejść? Ana­li­zu­jesz, co się sta­ło i dla­cze­go, uwa­żasz, że to albo przez Cie­bie, albo to ludzie są źli? Wyda­rze­nia z prze­szło­ści nie pozwa­la­ją Ci cie­szysz się życiem, bo myślisz, że i kolej­nym razem będzie jak wte­dy?

Nazywam się

Marzena Kopta

To wszyst­ko, co prze­czy­ta­łaś powy­żej, to jest o mnie. Taka byłam. Oce­nia­łam sie­bie przez pry­zmat osią­gnięć. Kie­dy dobrze mi szło, była dobra dla sie­bie. Kie­dy gorzej, biczo­wa­łam się i wpa­dłam w poczu­cie winy. Uwa­ża­łam, że ja nigdzie nie pasu­ję. Izo­lo­wa­łam się, cze­ka­łam w kącie, aż może ktoś mnie znaj­dzie. Kie­dy już byłam z ludź­mi, cią­gle zasta­na­wia­łam się, co oni pomy­ślą. Zamar­twia­łam bez koń­ca i bałam się ruszyć w życiu do przo­du, myśląc, że na pew­no mi się nie uda. Efek­tem było sie­dze­nie w domu przy mężu oraz cią­głe uczu­cie lęku i wsty­du, że nic nie robię, nic nie umiem, jestem do nicze­go i życie jest cięż­kie. 

Dziś poma­gam kobie­tom odbu­do­wać swo­je poczu­cie wła­snej war­to­ści. Prze­cho­dzę z nimi ten sam pro­ces, któ­ry ja prze­szłam. Uczę je tego wszyst­kie­go, co mnie samej pomo­gło zbu­do­wać zdro­we poczu­cie wła­snej war­to­ści. 

Uczę je dobrze o sobie myśleć, kochać sie­bie i być dla sie­bie dobrą. Budo­wać zaufa­nie do sie­bie i z odwa­gą wyra­żać sie­bie. Sta­wiać sie­bie na pierw­szym miej­scu, bez poczu­cia winy i doce­niać sie­bie, bez wzglę­du na to, czy mają suk­ce­sy, czy nie.

Dzię­ki pra­cy ze mną kobie­ty sta­ją się spo­koj­niej­sze i odzy­sku­ją rów­no­wa­gę emo­cjo­nal­ną. Z odwa­gą podej­mu­ją dzia­ła­nia i wytrwa­le dążą do celu. Wyba­cza­ją sobie nie­do­sko­na­ło­ści i sta­ją się pew­ne sie­bie. Są aser­tyw­ne i sza­nu­ją sie­bie. Żyją w zaufa­niu, radzą sobie z trud­ny­mi emo­cja­mi. Potra­fią wspie­rać innych i budo­wać szczę­śli­we rela­cje.

Jestem tre­ne­rem komu­ni­ka­cji, coachem emo­cji i rela­cji. Prze­wod­ni­kiem na dro­dze do poczu­cia wła­snej war­to­ści.

Podczas tego programu nauczysz się

 • kochać, zaak­cep­to­wać sie­bie i żyć w zgo­dzie ze sobą,
 • myśleć o sobie dobrze, być dla sie­bie dobrą i wyro­zu­mia­łą,
 • nie ustę­po­wać, kie­dy poja­wia­ją się trud­no­ści i kło­po­ty,
 • sta­wiać sie­bie na pierw­szym miej­scu, a przy­naj­mniej nie zapo­mi­nać o sobie,
 • zmie­niać blo­ku­ją­ce Cię prze­ko­na­nia o sobie,
 • nie dawać się wcią­gnąć w destruk­cyj­ne myśli,
 • radzić sobie z emo­cja­mi taki­mi, jak lęk, wstyd, poczu­cie winy, żeby Cię nie zatrzy­my­wa­ły,
 • pro­sić o uzna­nie i miej­sce dla sie­bie takiej, jaką jesteś wśród innych ludzi,
 • poka­zy­wać gra­ni­ce i z odwa­gę je trzy­mać,
 • ufać Życiu i zacho­wy­wać spo­kój w trud­nych sytu­acjach.

Poko­chaj sie­bie. Uwierz w sie­bie. Jesteś war­ta, waż­na i war­to­ścio­wa.  Nie ma takiej dru­giej oso­by jak TY.

Przeczytaj, co o pracy ze mną
napisała Ania

Jeśli masz poczucie własnej wartości, to

 • mówisz to, co myślisz, nie obra­ża­jąc niko­go i jesteś sobą w każ­dej sytu­acji,
 • nie wsty­dzisz się sie­bie i masz odwa­gę przy­znać się do nie­do­sko­na­ło­ści,
 • dajesz sobie praw­do do błę­du i nie­po­wo­dze­nia i nie biczu­jesz się, że to Two­ja wina,
 • wycią­gasz naukę z tego, co się wyda­rzy­ło, i szyb­ko pod­no­sisz się po poraż­ce,
 • masz odwa­gę powie­dzieć „nie” i przy­znać się, że cze­goś nie wiesz,
 • dajesz sobie pra­wo do zmia­ny zda­nia i nie tkwisz z czymś, co Ci nie słu­ży, np. pra­cy, rela­cji,
 • nie ustę­pu­jesz, gdy są trud­no­ści, ale też nie wsty­dzisz się rezy­gno­wać,
 • swo­bod­nie czu­jesz się wśród innych i nie wsty­dzisz się sie­bie,
 • czu­jesz się dobrze i spo­koj­nie ze sobą,
 • pro­sisz o pomoc, kie­dy tego potrze­bu­jesz,
 • nie kon­tro­lu­jesz innych, ani nie wywie­rasz pre­sji na sie­bie, że „musisz”,
 • akcep­tu­jesz sie­bie i masz zaufa­nie do sie­bie, ludzi i świa­ta,
 • czu­jesz radość z każ­de­go dnia i umiesz cie­szyć się życiem.

Dzięki udziałowi w programie zyskasz

Poczucie, że jesteś wartościowym człowiekiem

Pewność siebie

Odwagę do zmiany

Zaufanie do siebie

Poznaj opinie uczestniczek programu

To z myślą o Tobie stworzyłam

pro­gram inten­syw­nej zmia­ny

Oto ja – kobieta pełna wartości

Program jest dla Ciebie, jeśli

chcesz pozbierać się

po kata­stro­fie życio­wej

potrzebujesz siły, odwagi i pewności siebie,

aby doko­nać życio­wej zmia­ny

chcesz sama zbudować poczucie własnej wartości,

bo chcesz prze­ka­zać je dzie­ciom

Jak przebiega program?

 • decy­du­jąc się na udział, pod­pi­su­je­my umo­wę i wybie­rasz for­mę płat­no­ści,
 • spo­tka­nia odby­wa­ją się 1 w tygo­dniu, w usta­lo­ny przez pro­wa­dzą­cą dzień i trwa­ją do 90 minut,
 • 7 dni przed każ­dym spo­tka­niem otrzy­mu­jesz mate­ria­ły do prze­czy­ta­nia oraz ćwi­cze­nia do zro­bie­nia,
 • w trak­cie trwa­nia pro­gra­mu do prze­czy­ta­nia masz 3 lek­tu­ry,
 • spo­tka­nia są nagry­wa­ne, udo­stęp­niam Ci każ­do­ra­zo­wo link do nagra­nia,
 • do wyko­na­nia są codzien­ne ćwi­cze­nia, od któ­rych zale­ży powo­dze­nie tego pro­gra­mu.

Co znajdziesz w programie?

Moduł wprowadzający

Spotkanie 1.

Poświę­ci­my je przede wszyst­kim dia­gno­zie. Spraw­dzisz, w jakich obsza­rach potrze­bu­jesz wzmoc­nić swo­ją samo­oce­nę. Dowiesz się, kie­dy Two­je poczu­cie wła­snej war­to­ści cier­pi i jaka jest tego przy­czy­na. Zaczniesz powo­li uczyć się oddzie­lać swo­je zacho­wa­nie i efek­ty pra­cy od swo­jej war­to­ści jako czło­wie­ka. Dosta­niesz narzę­dzia, któ­re zawsze będziesz mogła wyko­rzy­stać do regu­lar­ne­go spraw­dza­nia swo­je­go poczu­cia wła­snej war­to­ści. 

Spotkanie 2.

Dokład­nie opo­wiem Ci, jaki jest mecha­nizm budo­wa­nia poczu­cia wła­snej war­to­ści, jakie są jego trzy naj­waż­niej­sze ele­men­ty, o któ­re musisz dbać. Zoba­czysz, jak to się sta­ło, że masz teraz takie poczu­cie war­to­ści, co na nie wpły­nę­ło i będziesz wie­dzieć, co masz robić, aby pod­nieść swo­ją samo­oce­nę. Będzie dużo wie­dzy, któ­rej nikt nas nie uczył, o poczu­ciu war­to­ści i jego cechach cha­rak­te­ry­stycz­nych. Zoba­czysz, że tyl­ko TY masz wpływ na to, jak myślisz o sobie, jak się oce­niasz. Zoba­czysz swo­je nie­wspie­ra­ją­ce nawy­ki i już zaczniesz nad nimi pra­co­wać.

Moduł „Jestem ok”

Spotkanie 3.

Wszyst­ko o emo­cjach. Ponie­waż poczu­cie wła­snej war­to­ści przede wszyst­kim czu­jesz, musisz nauczyć się radzić sobie z emo­cja­mi. Z lękiem, wsty­dem, zło­ścią, nie­mo­cą, bez­rad­no­ścią, poczu­ciem wie­my. Nauczysz się czuć emo­cje, pozwa­lać im, aby były w Tobie i Ci słu­ży­ły. Prze­sta­niesz bać się emo­cji i od nich ucie­kać. Zaczniesz emo­cje rozu­mieć, skąd się bio­rą, co je wywo­łu­je. Nauczysz się mieć wpływ na to, jak zare­agu­jesz na daną sytu­ację, komen­tarz, kry­ty­kę lub zacho­wa­nie innych. Będziesz po pro­stu sta­bil­na emo­cjo­nal­nie.

Spotkanie 4.

Jesteś waż­na i war­to­ścio­wa. Aby tak się poczuć, musisz dać sobie pra­wo do posia­da­nia potrzeb, do zaspo­ko­je­nia ich, cza­sem do posta­wie­nia ich i sie­bie na pierw­szym miej­scu. Nauczysz się znaj­do­wać i nazy­wać swo­je potrze­by. Dowiesz się, co robisz ze swo­imi potrze­ba­mi i dla­te­go Two­je poczu­cie wła­snej war­to­ści cier­pi. Dowiesz się, dla­cze­go to robisz. Zoba­czysz z jaki­mi potrze­ba­mi zwią­za­na jest samo­oce­na. Wyzna­czysz swój spo­sób dzia­ła­nia, któ­ry będzie brał pod uwa­gę Two­je potrze­by. Będzie to pierw­szy krok, do poczu­cia się w życiu dla samej sie­bie waż­ną.

Moduł „Myśleć o sobie dobrze”

Spotkanie 5.

To, co mówisz do sie­bie i jak sie­bie samą trak­tu­jesz, ma zna­cze­nie. Przyj­rzysz się swo­je­mu dia­lo­go­wi wewnętrz­ne­mu. Kto do Cie­bie mówi i co mówi, komu wie­rzysz i za jakim gło­sem idziesz. Nauczysz się być dla sie­bie wspie­ra­ją­cą i kocha­ją­cą. Zmie­nisz swój dia­log wewnętrz­ny, aby dawał Ci siłę, odwa­gę. Abyś była z sie­bie dum­na i świę­to­wa­ła swo­je suk­ce­sy, oraz aby kło­po­ty były wyzwa­nia­mi, a poraż­ki nauką. Abyś się nie zała­my­wa­ła nie­po­wo­dze­nia­mi, tyl­ko z zaufa­niem podej­mo­wa­ła kolej­ne dzia­ła­nia.

Spotkanie 6.

To, co nie pozwa­la nam ruszyć do przo­du, to nasze prze­ko­na­nia. Dowiesz się, jak powsta­ją prze­ko­na­nia, i spraw­dzisz swo­je. Zoba­czysz, któ­re są wspie­ra­ją­ce, a któ­re nie są. Dosta­niesz narzę­dzie, któ­re pozwo­li Ci zmie­nić prze­ko­na­nia, któ­re trzy­ma­ją Cię w miej­scu. Będziesz ina­czej patrzeć na swo­je życie, na sie­bie, na swo­je suk­ce­sy i wyzwa­nia.

Moduł „żyć z innymi ludźmi”

Spotkanie 7.

Uzna­nie innych ludzi jest nam potrzeb­ne. Jed­no­cze­śnie, nie może­my się prze­glą­dać w ludziach jak w lustrze. Znaj­dziesz swo­je miej­sce wśród ludzi. Dla takiej sie­bie, jaką jesteś napraw­dę. Popra­cu­jesz z lękiem przed odrzu­ce­niem. Znaj­dziesz swo­je talen­ty i zaak­cep­tu­jesz swo­je sła­be stro­ny. Nauczysz się pro­sić o doce­nie­nie i uzna­nie. Nauczysz się pro­sić, ponie­waż zasłu­gu­jesz i jesteś war­ta i waż­na. Prze­sta­niesz myśleć, co powie­dzą o Tobie inni i zaczniesz robić to, co Ty chcesz i co Cie­bie wspie­ra.

Spotkanie 8.

Masz pra­wo powie­dzieć „nie”, bo ono słu­ży Tobie i nie jest prze­ciw­ko innym. Dowiesz się, czym jest aser­tyw­ność, i nauczysz się mówić o sobie z odwa­gą. Usta­lisz swo­je gra­ni­ce i zaczniesz je trzy­mać, bez lęku, że kogoś zra­nisz. Zaczniesz z odwa­gą mówić to, co napraw­dę myślisz.

Spotkanie 9.

Czas na dzia­ła­nie. Od począt­ku pro­gra­mu na pew­no wie­le się zmie­ni­ło i lepiej radzisz sobie z emo­cja­mi i para­li­żu­ją­cy­mi myśla­mi. Teraz zaczniesz dzia­łać ina­czej. Nauczysz się reali­zo­wać stra­te­gię „i‑i”. Ponie­waż Ty jesteś waż­na i dru­gi czło­wiek też jest waż­ny. Nauczysz się wybie­rać czy­je potrze­by zre­ali­zu­jesz i jeśli tak poczu­jesz, to bez lęku wybie­rzesz sie­bie. Dowiesz się, jak wspie­rać poczu­cie wła­snej war­to­ści dru­giej oso­by. Zro­bisz prze­gląd dzia­łań, któ­re Cię wpie­ra­ją i od teraz prze­sta­niesz sie­bie krzyw­dzić.

Moduł „Zaufanie i akceptacja”

Spotkanie 10.

Nie zawsze jest tak, jak chce­my. Nie zawsze odno­si­my suk­ce­sy. Cza­sem życie ma dla nas innym plan, a my wal­czy­my z tym, co jest i tra­ci­my siły. Nauczysz się patrzeć na świat, ludzi a przede wszyst­kim sie­bie – z miło­ścią. Dowiesz się, czym jest praw­dzi­wa akcep­ta­cja i brak opo­ru. To będzie pierw­szy krok do zbu­do­wa­nia zaufa­nia. Dosta­niesz narzę­dzia, któ­re pomo­gą Ci pozo­stać sil­ną w trud­nych życio­wych sytu­acjach i sta­nąć na nogi po życio­wych kata­stro­fach. Nauczysz się kochać sie­bie, być dla sie­bie dobrą i sie­bie wspie­rać. Miłość zamiast lęku. Miłość daje siłę. 

Spotkanie 11.

Szu­kasz szczę­ścia, rado­ści, obfi­to­ści? Marzysz o czymś, coś chcesz mieć? Wdzięcz­ność jest tym, co daje to wszyst­ko. Będziesz prak­ty­ko­wać wdzięcz­ność za wszyst­ko, co przy­cho­dzi i co nie przy­cho­dzi. To da Ci siłę, odwa­gę i spo­kój wewnętrz­ny. Zaczniesz żyć spo­koj­niej, bez sza­leń­czej pogo­ni i wiecz­ne­go nie­po­ko­ju. Zoba­czysz, jak trzy­mać w sobie dobre emo­cje i wyso­ki poziom ener­gii. Dowiesz się, jak wybie­rać i utrzy­mać wła­ści­wy kie­ru­nek sku­pie­nia i dobre myśli, któ­re dają siłę.

Spotkanie 12.

Ostat­nie spo­tka­nie poświę­co­ne będzie odpo­wie­dzi na pyta­nie „kim jestem?”. Zbie­rze­my wszyst­ko, cze­go się nauczy­łaś. Wró­cisz do pierw­sze­go spo­tka­nia i jesz­cze odpo­wiesz na pyta­nia, aby zoba­czyć zmia­nę. Ostat­nim kro­kiem nauka podą­ża­nia z odwa­gę za wła­sną intu­icją, roz­mo­wa z wewnętrz­nym JA i bycia auten­tycz­nym. Zaczniesz żyć w zgo­dzie ze sobą i wybie­rzesz nową dro­gę – jeśli jej potrze­bu­jesz.

Daj sobie 3 miesiące na głęboką wewnętrzną przemianę

Wypeł­nij for­mu­larz zgło­sze­nio­wy. 
Skon­tak­tu­ję się z Tobą, żeby usta­lić szcze­gó­ły naszej współ­pra­cy.

Pro­gram inten­syw­nej zmia­ny

Oto ja – kobieta pełna wartości

12 spotkań online ze mną

Codzienne ćwiczenia

i medy­ta­cje

12 obszernych materiałów

z wie­dzą i ćwi­cze­nia­mi

3 wzbogacające lektury

Wsparcie na facebookowej grupie

Miej­sce na dys­ku­sje i pyta­nia

Made with 💚 by simplyyourself.online

Przewiń do góry