Inten­syw­ny pro­gram zmiany

Oto ja – kobieta pełna wartości

Stań się kobietą świadomą swojej wartości. Odkryj swoją siłę i radość życia. Pokochaj siebie i zaufaj sobie. 

Czy ten opis dotyczy Ciebie?

Nazywam się

Marzena Kopta

To wszyst­ko, co prze­czy­ta­łaś powy­żej, to jest o mnie. Taka byłam. Oce­nia­łam sie­bie przez pry­zmat osią­gnięć. Kie­dy dobrze mi szło, była dobra dla sie­bie. Kie­dy gorzej, biczo­wa­łam się i wpa­dłam w poczu­cie winy. Uwa­ża­łam, że ja nigdzie nie pasu­ję. Izo­lo­wa­łam się, cze­ka­łam w kącie, aż może ktoś mnie znaj­dzie. Kie­dy już byłam z ludź­mi, cią­gle zasta­na­wia­łam się, co oni pomy­ślą. Zamar­twia­łam bez koń­ca i bałam się ruszyć w życiu do przo­du, myśląc, że na pew­no mi się nie uda. Efek­tem było sie­dze­nie w domu przy mężu oraz cią­głe uczu­cie lęku i wsty­du, że nic nie robię, nic nie umiem, jestem do nicze­go i życie jest ciężkie. 

Dziś poma­gam kobie­tom odbu­do­wać swo­je poczu­cie wła­snej war­to­ści. Prze­cho­dzę z nimi ten sam pro­ces, któ­ry ja prze­szłam. Uczę je tego wszyst­kie­go, co mnie samej pomo­gło zbu­do­wać zdro­we poczu­cie wła­snej wartości. 

Uczę je dobrze o sobie myśleć, kochać sie­bie i być dla sie­bie dobrą. Budo­wać zaufa­nie do sie­bie i z odwa­gą wyra­żać sie­bie. Sta­wiać sie­bie na pierw­szym miej­scu, bez poczu­cia winy i doce­niać sie­bie, bez wzglę­du na to, czy mają suk­ce­sy, czy nie.

Dzię­ki pra­cy ze mną kobie­ty sta­ją się spo­koj­niej­sze i odzy­sku­ją rów­no­wa­gę emo­cjo­nal­ną. Z odwa­gą podej­mu­ją dzia­ła­nia i wytrwa­le dążą do celu. Wyba­cza­ją sobie nie­do­sko­na­ło­ści i sta­ją się pew­ne sie­bie. Są aser­tyw­ne i sza­nu­ją sie­bie. Żyją w zaufa­niu, radzą sobie z trud­ny­mi emo­cja­mi. Potra­fią wspie­rać innych i budo­wać szczę­śli­we relacje.

Jestem tre­ne­rem komu­ni­ka­cji, coachem emo­cji i rela­cji. Prze­wod­ni­kiem na dro­dze do poczu­cia wła­snej wartości.

Podczas tego programu nauczysz się

Poko­chaj sie­bie. Uwierz w sie­bie. Jesteś war­ta, waż­na i war­to­ścio­wa.  Nie ma takiej dru­giej oso­by jak TY.

Przeczytaj, co o pracy ze mną
napisała Ania

Jeśli masz poczucie własnej wartości, to

Dzięki udziałowi w programie zyskasz

Poczucie, że jesteś wartościowym człowiekiem 

Pewność siebie 

Odwagę do zmiany 

Zaufanie do siebie 

Poznaj opinie uczestniczek programu

To z myślą o Tobie stworzyłam

pro­gram inten­syw­nej zmiany

Oto ja – kobieta pełna wartości

Program jest dla Ciebie, jeśli

chcesz pozbierać się 

po kata­stro­fie życiowej 

potrzebujesz siły, odwagi i pewności siebie, 

aby doko­nać życio­wej zmiany 

chcesz sama zbudować poczucie własnej wartości, 

bo chcesz prze­ka­zać je dzieciom 

Dołącz do programu!

Jak przebiega program?

Co znajdziesz w programie?

Moduł wprowadzający

Spotkanie 1.

Poświę­ci­my je przede wszyst­kim dia­gno­zie. Spraw­dzisz, w jakich obsza­rach potrze­bu­jesz wzmoc­nić swo­ją samo­oce­nę. Dowiesz się, kie­dy Two­je poczu­cie wła­snej war­to­ści cier­pi i jaka jest tego przy­czy­na. Zaczniesz powo­li uczyć się oddzie­lać swo­je zacho­wa­nie i efek­ty pra­cy od swo­jej war­to­ści jako czło­wie­ka. Dosta­niesz narzę­dzia, któ­re zawsze będziesz mogła wyko­rzy­stać do regu­lar­ne­go spraw­dza­nia swo­je­go poczu­cia wła­snej wartości. 

Spotkanie 2.

Dokład­nie opo­wiem Ci, jaki jest mecha­nizm budo­wa­nia poczu­cia wła­snej war­to­ści, jakie są jego trzy naj­waż­niej­sze ele­men­ty, o któ­re musisz dbać. Zoba­czysz, jak to się sta­ło, że masz teraz takie poczu­cie war­to­ści, co na nie wpły­nę­ło i będziesz wie­dzieć, co masz robić, aby pod­nieść swo­ją samo­oce­nę. Będzie dużo wie­dzy, któ­rej nikt nas nie uczył, o poczu­ciu war­to­ści i jego cechach cha­rak­te­ry­stycz­nych. Zoba­czysz, że tyl­ko TY masz wpływ na to, jak myślisz o sobie, jak się oce­niasz. Zoba­czysz swo­je nie­wspie­ra­ją­ce nawy­ki i już zaczniesz nad nimi pracować.

Moduł „Jestem ok”

Spotkanie 3.

Wszyst­ko o emo­cjach. Ponie­waż poczu­cie wła­snej war­to­ści przede wszyst­kim czu­jesz, musisz nauczyć się radzić sobie z emo­cja­mi. Z lękiem, wsty­dem, zło­ścią, nie­mo­cą, bez­rad­no­ścią, poczu­ciem wie­my. Nauczysz się czuć emo­cje, pozwa­lać im, aby były w Tobie i Ci słu­ży­ły. Prze­sta­niesz bać się emo­cji i od nich ucie­kać. Zaczniesz emo­cje rozu­mieć, skąd się bio­rą, co je wywo­łu­je. Nauczysz się mieć wpływ na to, jak zare­agu­jesz na daną sytu­ację, komen­tarz, kry­ty­kę lub zacho­wa­nie innych. Będziesz po pro­stu sta­bil­na emocjonalnie.

Spotkanie 4.

Jesteś waż­na i war­to­ścio­wa. Aby tak się poczuć, musisz dać sobie pra­wo do posia­da­nia potrzeb, do zaspo­ko­je­nia ich, cza­sem do posta­wie­nia ich i sie­bie na pierw­szym miej­scu. Nauczysz się znaj­do­wać i nazy­wać swo­je potrze­by. Dowiesz się, co robisz ze swo­imi potrze­ba­mi i dla­te­go Two­je poczu­cie wła­snej war­to­ści cier­pi. Dowiesz się, dla­cze­go to robisz. Zoba­czysz z jaki­mi potrze­ba­mi zwią­za­na jest samo­oce­na. Wyzna­czysz swój spo­sób dzia­ła­nia, któ­ry będzie brał pod uwa­gę Two­je potrze­by. Będzie to pierw­szy krok, do poczu­cia się w życiu dla samej sie­bie ważną.

Moduł „Myśleć o sobie dobrze”

Spotkanie 5.

To, co mówisz do sie­bie i jak sie­bie samą trak­tu­jesz, ma zna­cze­nie. Przyj­rzysz się swo­je­mu dia­lo­go­wi wewnętrz­ne­mu. Kto do Cie­bie mówi i co mówi, komu wie­rzysz i za jakim gło­sem idziesz. Nauczysz się być dla sie­bie wspie­ra­ją­cą i kocha­ją­cą. Zmie­nisz swój dia­log wewnętrz­ny, aby dawał Ci siłę, odwa­gę. Abyś była z sie­bie dum­na i świę­to­wa­ła swo­je suk­ce­sy, oraz aby kło­po­ty były wyzwa­nia­mi, a poraż­ki nauką. Abyś się nie zała­my­wa­ła nie­po­wo­dze­nia­mi, tyl­ko z zaufa­niem podej­mo­wa­ła kolej­ne działania.

Spotkanie 6.

To, co nie pozwa­la nam ruszyć do przo­du, to nasze prze­ko­na­nia. Dowiesz się, jak powsta­ją prze­ko­na­nia, i spraw­dzisz swo­je. Zoba­czysz, któ­re są wspie­ra­ją­ce, a któ­re nie są. Dosta­niesz narzę­dzie, któ­re pozwo­li Ci zmie­nić prze­ko­na­nia, któ­re trzy­ma­ją Cię w miej­scu. Będziesz ina­czej patrzeć na swo­je życie, na sie­bie, na swo­je suk­ce­sy i wyzwania.

Moduł „żyć z innymi ludźmi”

Spotkanie 7.

Uzna­nie innych ludzi jest nam potrzeb­ne. Jed­no­cze­śnie, nie może­my się prze­glą­dać w ludziach jak w lustrze. Znaj­dziesz swo­je miej­sce wśród ludzi. Dla takiej sie­bie, jaką jesteś napraw­dę. Popra­cu­jesz z lękiem przed odrzu­ce­niem. Znaj­dziesz swo­je talen­ty i zaak­cep­tu­jesz swo­je sła­be stro­ny. Nauczysz się pro­sić o doce­nie­nie i uzna­nie. Nauczysz się pro­sić, ponie­waż zasłu­gu­jesz i jesteś war­ta i waż­na. Prze­sta­niesz myśleć, co powie­dzą o Tobie inni i zaczniesz robić to, co Ty chcesz i co Cie­bie wspiera.

Spotkanie 8.

Masz pra­wo powie­dzieć „nie”, bo ono słu­ży Tobie i nie jest prze­ciw­ko innym. Dowiesz się, czym jest aser­tyw­ność, i nauczysz się mówić o sobie z odwa­gą. Usta­lisz swo­je gra­ni­ce i zaczniesz je trzy­mać, bez lęku, że kogoś zra­nisz. Zaczniesz z odwa­gą mówić to, co napraw­dę myślisz.

Spotkanie 9.

Czas na dzia­ła­nie. Od począt­ku pro­gra­mu na pew­no wie­le się zmie­ni­ło i lepiej radzisz sobie z emo­cja­mi i para­li­żu­ją­cy­mi myśla­mi. Teraz zaczniesz dzia­łać ina­czej. Nauczysz się reali­zo­wać stra­te­gię „i‑i”. Ponie­waż Ty jesteś waż­na i dru­gi czło­wiek też jest waż­ny. Nauczysz się wybie­rać czy­je potrze­by zre­ali­zu­jesz i jeśli tak poczu­jesz, to bez lęku wybie­rzesz sie­bie. Dowiesz się, jak wspie­rać poczu­cie wła­snej war­to­ści dru­giej oso­by. Zro­bisz prze­gląd dzia­łań, któ­re Cię wpie­ra­ją i od teraz prze­sta­niesz sie­bie krzywdzić.

Moduł „Zaufanie i akceptacja”

Spotkanie 10.

Nie zawsze jest tak, jak chce­my. Nie zawsze odno­si­my suk­ce­sy. Cza­sem życie ma dla nas innym plan, a my wal­czy­my z tym, co jest i tra­ci­my siły. Nauczysz się patrzeć na świat, ludzi a przede wszyst­kim sie­bie – z miło­ścią. Dowiesz się, czym jest praw­dzi­wa akcep­ta­cja i brak opo­ru. To będzie pierw­szy krok do zbu­do­wa­nia zaufa­nia. Dosta­niesz narzę­dzia, któ­re pomo­gą Ci pozo­stać sil­ną w trud­nych życio­wych sytu­acjach i sta­nąć na nogi po życio­wych kata­stro­fach. Nauczysz się kochać sie­bie, być dla sie­bie dobrą i sie­bie wspie­rać. Miłość zamiast lęku. Miłość daje siłę. 

Spotkanie 11.

Szu­kasz szczę­ścia, rado­ści, obfi­to­ści? Marzysz o czymś, coś chcesz mieć? Wdzięcz­ność jest tym, co daje to wszyst­ko. Będziesz prak­ty­ko­wać wdzięcz­ność za wszyst­ko, co przy­cho­dzi i co nie przy­cho­dzi. To da Ci siłę, odwa­gę i spo­kój wewnętrz­ny. Zaczniesz żyć spo­koj­niej, bez sza­leń­czej pogo­ni i wiecz­ne­go nie­po­ko­ju. Zoba­czysz, jak trzy­mać w sobie dobre emo­cje i wyso­ki poziom ener­gii. Dowiesz się, jak wybie­rać i utrzy­mać wła­ści­wy kie­ru­nek sku­pie­nia i dobre myśli, któ­re dają siłę.

Spotkanie 12.

Ostat­nie spo­tka­nie poświę­co­ne będzie odpo­wie­dzi na pyta­nie „kim jestem?”. Zbie­rze­my wszyst­ko, cze­go się nauczy­łaś. Wró­cisz do pierw­sze­go spo­tka­nia i jesz­cze odpo­wiesz na pyta­nia, aby zoba­czyć zmia­nę. Ostat­nim kro­kiem nauka podą­ża­nia z odwa­gę za wła­sną intu­icją, roz­mo­wa z wewnętrz­nym JA i bycia auten­tycz­nym. Zaczniesz żyć w zgo­dzie ze sobą i wybie­rzesz nową dro­gę – jeśli jej potrzebujesz.

Daj sobie 3 miesiące na głęboką wewnętrzną przemianę

Wypeł­nij for­mu­larz zgło­sze­nio­wy. 
Skon­tak­tu­ję się z Tobą, żeby usta­lić szcze­gó­ły naszej współpracy.

Pro­gram inten­syw­nej zmiany

Oto ja – kobieta pełna wartości

12 spotkań online ze mną 

Codzienne ćwiczenia 

i medytacje 

12 obszernych materiałów 

z wie­dzą i ćwiczeniami 

3 wzbogacające lektury 

Wsparcie na facebookowej grupie 

Miej­sce na dys­ku­sje i pytania 

Dołącz do programu!

Made with 💚 by simplyyourself.online

Przewiń do góry