Marzena Kopta

E‑book

dobra komunikacja
dobra relacja

Marzena Kopta

E‑book

dobra komunikacja
dobra relacja

Asset 9

Po co warto naprawdę dobrze się komunikować

Asset 10

Czy Twoje rozmowy z ludźmi wyglądają właśnie tak?

A jak u Ciebie z komunikacją? Odpowiedz sobie szczerze.

Nazywam się

Marzena Kopta

Jestem tre­ne­rem komu­ni­ka­cji i coachem rela­cji.  Uczę tego, cze­go nie uczo­no nas w szko­le – dobrej komu­ni­ka­cji. Otwar­tej, szcze­rej, peł­nej szacunku. 

Jasna i szcze­ra roz­mo­wa jest naj­waż­niej­sza dla wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia i wyga­sze­nia kon­flik­tów. Dla ponow­ne­go zbli­że­nia się do sie­bie i odbu­do­wa­nia relacji.

Od 8 lat dora­dzam ludziom róż­nych zawo­dów. Mam duże doświad­cze­nie w roz­wią­zy­wa­niu sytu­acji emo­cjo­nal­nie trud­nych, spor­nych i doty­czą­cych rela­cji międzyludzkich.

Pra­cu­ję głów­nie w opar­ciu o Komu­ni­ka­cję bez Prze­mo­cy. Sta­wiam na rady­kal­ną szcze­rość.

Asset 12

W jakich obszarach potrzebujemy
dobrej komunikacji

Dzięki tej wiedzy i praktycznym ćwiczeniom

Asset 3

Nauczysz się mówić otwarcie i wprost o tym co dla Ciebie ważne

Asset 1

Będziesz szybciej rozwiązywać nieporozumienia i konflikty

Asset 4

Nauczysz się tego, jak wspierać innych, kiedy czują trudne emocje

Asset 5

Będziesz umiał dogadać się w każdej sytuacji 

Przeczytaj, co o poprzednim podręczniku napisała Karolina

Doceń i wykorzystaj siłę dobrej komunikacji.
Dzięki temu będziesz mieć takie relacje, o jakich marzysz.

Dobra komunikacja, dobra relacja” to

E‑book

Obo­wiąz­ko­wa wie­dza z zakre­su komu­ni­ka­cji, któ­rej nie uczą w szkole. 

Ćwiczenia 

Pro­ste, pod­sta­wo­we ćwi­cze­nia, dzię­ki któ­rym nauczysz się lepiej komunikować. 

Przeczytaj, co o mnie mówią inni

Asset 15

Dobra komunikacja
to dobra relacja

Podręcznik, który nauczy Cię dobrze komunikować się z ludźmi, na których Ci zależy. Zbudujesz relacje, otrzymasz to, na czym Ci zależy.

Asset 8

16 narzędzi komunikacji

Asset 2

Jak zmieni się Twoje życie, jeśli nauczysz się lepszej komunikacji

Asset 7

Kup e‑book pojedynczo lub w pakiecie

E‑book

149 zł
Dobra komu­ni­ka­cja to dobra relacja

Dwa e‑booki

248 zł217 zł
Dobra komu­ni­ka­cja to dobra relacja
Ogar­nij swo­je emocje

Dwa e‑booki

248 zł217 zł
Dobra komu­ni­ka­cja to dobra relacja
Poko­chaj swo­ją złość

Trzy e‑booki

347 zł277 zł
Dobra komu­ni­ka­cja to dobra relacja
Poko­chaj swo­ją złość
Ogar­nij swo­je emocje

Stro­na pod tro­skli­wy­mi skrzy­dła­mi 🦋 simplyyourself.online

Przewiń do góry