Rzeczy właściwe i prawdziwe – Marzena Kopta

Rzeczy właściwe i prawdziwe

Wie­le lat robi­łam rze­czy wła­ści­we. Wła­ści­wym było być miłym, choć w ser­cu czu­ło się złość. Wła­ści­wym było słu­chać, kie­dy chcia­ło się ode­zwać. Wła­ści­wym było sie­dzieć spo­koj­nie, kie­dy ser­ce chcia­ło ska­kać. Wła­ści­wym było poświę­cać się, kie­dy tak napraw­dę potrze­bo­wa­ło się zadbać o sie­bie i powie­dzieć: ”teraz ja”. Wła­ści­wym było się zga­dzać, żeby nie robić przy­kro­ści. I star­szych sza­no­wać, bo tak trze­ba, choć star­si zupeł­nie nie sza­no­wa­li Cie­bie. Tyle rze­czy było wła­ści­wych. Nie­wie­le z nich było jed­nak prawdziwych.

Bo są rze­czy wła­ści­we. Te któ­re trze­ba, wypa­da i nale­ży. Żeby było miło i żeby nie robić kło­po­tu. Żeby się dopasować.
I są rze­czy praw­dzi­we. Któ­re z potrzeb i ser­ca wypły­wa­ją. Niech­by i z praw­dzi­we­go gnie­wu. Niech­by z praw­dzi­we­go smut­ku. Nie szko­dzi. I takie z dzie­cię­cej rado­ści, gdy mamy 40 lat, a nawet 60.

Bo są rzeczy właściwe i prawdziwe.

Rze­czy wła­ści­we nie zawsze są praw­dzi­we, rze­czy praw­dzi­we są zawsze właściwe.

Tak jak wła­ści­wym było­by napi­sać ten post rano i wrzu­cić Wam na Face­bo­oka o 8.50. Bo wła­ści­wym jest pusz­czać posty rano, bo oglą­dal­ność… bo zasię­gi…. Ale inten­cja jesz­cze się nie poja­wi­ła. Jesz­cze temat nie doj­rzał. Praw­dzi­wym było pójść na kubek kawy i pod­czas spa­ce­ru pozwo­lić się uło­żyć temu co prawdziwe.

Cza­sem jesz­cze zapo­mi­nam o rze­czy praw­dzi­wych. Nawy­ko­wo wybie­ram rze­czy wła­ści­we. I obie­ca­łam sobie, że jesz­cze bar­dziej będę uważ­na na rze­czy praw­dzi­we. I żeby tyl­ko je wybie­rać. Choć to prze­cież może boleć. Lecz praw­da boli najmniej.

Cie­ka­wa jestem co Ty o tym sądzisz. Daj znać w komentarzu.

A jeśli praw­dzi­wym dla Cie­bie będzie napi­sać tyl­ko „dzię­ku­ję” – też będę wdzięczna.

P.S. W gru­pie Goto­wa na zmia­nę macie film o tym jak radzić sobie z gnie­wem. Wska­kuj.

Marzena kopta

Pracuję z właścicielami firm i zarządami. Uczę takiego stylu komunikacji z zespołem, który zmotywuje współpracowników do pracy, zapobiegnie konfliktom i niesnaskom, podniesie efektywność w pracy, a tym samym wyniki finansowe firmy.

Zaproszenie do newslettera

Bądź na bieżąco. Pierwsza dowiesz się o najnowszych wydarzeniach, podcastach, nagraniach video. 

Łap oferty. Korzystaj w warsztatów, szkoleń, wyzwań i kursów online, w niższej cenie.

Korzystaj z darmowych materiałów.

Zapisz się do mojego newslettera. Zawsze w poniedziałek o 9.

Chcę otrzymywać wiadomości i zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez W dobrej relacji Marzena Kopta ul. E. Zegadłowicza 10/ 82, 41 – 200 Sosnowiec, NIP 644 318 94 07, zgodnie z Polityką Prywatności.

Przewiń do góry