Regulamin – Marzena Kopta

Regulamin

REGULAMIN strony

marzenakopta.pl

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.10.2017 r.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE.

 1. Regu­la­min okre­śla zasa­dy i warun­ki świad­cze­nia usług dro­gą elek­tro­nicz­ną, w tym korzy­sta­nia z Ser­wi­su, oraz pra­wa, obo­wiąz­ki i warun­ki odpo­wie­dzial­no­ści Sprze­daw­cy i Klien­ta. Regu­la­min zawie­ra tak­że infor­ma­cje, do któ­rych prze­ka­za­nia Kon­su­men­to­wi zobo­wią­za­ny jest Sprze­daw­ca zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi, w tym usta­wą z dnia 30 maja 2014 roku o pra­wach kon­su­men­ta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 2. Każ­dy Klient powi­nien zapo­znać się z Regulaminem.
 3. Regu­la­min dostęp­ny jest na stro­nie inter­ne­to­wej Ser­wi­su i udo­stęp­nia­ny jest nie­od­płat­nie tak­że przed zawar­ciem umo­wy. Na żąda­nie Klien­ta Regu­la­min jest tak­że udo­stęp­nia­ny w taki spo­sób, któ­ry umoż­li­wia pozy­ska­nie, odtwa­rza­nie i utrwa­la­nie jego tre­ści za pomo­cą sys­te­mu tele­in­for­ma­tycz­ne­go, któ­rym posłu­gu­je się Klient (np. pocz­tą elektroniczną).
 4. Pod­sta­wo­we definicje: 
  1. Regu­la­min – Regu­la­min Serwisu;
  2. Sprze­daw­ca lub Usłu­go­daw­ca – W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta ul. E. Zega­dło­wi­cza 10/ 82, 41 – 200 Sosno­wiec, NIP 644 318 94 07
 5. Klient lub Usłu­go­bior­ca – oso­ba fizycz­na, któ­ra ukoń­czy­ła 18 lat i posia­da peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, oso­ba praw­na oraz jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie­po­sia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści praw­nej, ale mogą­ca we wła­snym imie­niu naby­wać pra­wa i zacią­gać zobo­wią­za­nia, któ­ra nawią­że sto­su­nek praw­ny ze Sprze­daw­cą w zakre­sie dzia­łal­no­ści Ser­wi­su. Klient to tak­że Kon­su­ment, jeśli w danej kwe­stii brak oddziel­nych posta­no­wień w sto­sun­ku do Konsumenta;
 6. Kon­su­ment – Klient będą­cy oso­bą fizycz­ną doko­nu­ją­cą ze Sprze­daw­cą czyn­no­ści praw­nej (zaku­pu), nie­zwią­za­nej bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawodową;
 7. Usłu­ga Elek­tro­nicz­na – usłu­ga w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 18 lip­ca 2002 roku o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świad­czo­na dro­gą elek­tro­nicz­ną przez Usłu­go­daw­cę na rzecz Klien­ta za pośred­nic­twem Serwisu;
 8. Ser­wis: plat­for­ma infor­ma­tycz­no-infor­ma­cyj­na, dostęp­na pod adre­sem marzenakopta.pl, zawie­ra­ją­ca Sklep, i ofe­ru­ją­ca dostęp do Produktów;
 9. Sklep lub Sklep Inter­ne­to­wy: Usłu­ga elek­tro­nicz­na, Sklep Inter­ne­to­wy, pro­wa­dzo­ny przez Sprze­daw­cę pod adre­sem inter­ne­to­wym marzenakopta.pl, w ramach któ­re­go Klient zawie­ra umo­wę sprze­da­ży na odle­głość, stro­ny są infor­mo­wa­ne o doko­na­niu sprze­da­ży za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej, a wyko­na­nie umo­wy (w szcze­gól­no­ści dosta­wa) może nastą­pić poza internetem;
 10. Kon­to – Usłu­ga Elek­tro­nicz­na, ozna­czo­na indy­wi­du­al­ną nazwą (logi­nem) i hasłem poda­nym przez Klien­ta, zbiór zaso­bów w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym Usłu­go­daw­cy, w któ­rym gro­ma­dzo­ne są dane poda­ne przez Klien­ta oraz infor­ma­cje o czyn­no­ściach w ramach Serwisu;
 11. Pro­dukt – Pro­duk­ty rze­czo­we lub pakie­ty (abo­na­men­ty), sprze­da­wa­ne w Skle­pie, znaj­du­ją­ce się w ofer­cie Sprzedawcy;
 12. Pro­duk­ty cyfro­we – pro­duk­ty cyfro­we (w tym szko­le­nia) sprze­da­wa­ne lub udo­stęp­nia­ne w Ser­wi­sie, znaj­du­ją­ce się w ofer­cie Sprzedawcy;
 13. Umo­wa – umo­wa na odle­głość, doty­czą­ca zaku­pu Pro­duk­tu lub uzy­ska­nia dostę­pu do Pro­duk­tu, zawar­ta na sku­tek zło­że­nia przez Klien­ta Zamó­wie­nia w Ser­wi­sie i jego przy­ję­cia przez Sprzedawcę;
 14. For­mu­larz – skrypt sta­no­wią­cy śro­dek komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej, umoż­li­wia­ją­cy zło­że­nie Zamó­wie­nia w Ser­wi­sie lub doko­na­nie innych czyn­no­ści w Serwisie;
 15. Zamó­wie­nie – dys­po­zy­cja zaku­pu Pro­duk­tu lub uzy­ska­nia dostę­pu do Pro­duk­tu, zło­żo­na przez Klien­ta za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji technicznej;
 16. New­slet­ter – Usłu­ga Elek­tro­nicz­na, elek­tro­nicz­na usłu­ga dys­try­bu­cyj­na świad­czo­na przez Usłu­go­daw­cę za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej (e‑mail), któ­ra umoż­li­wia wszyst­kim korzy­sta­ją­cym z niej Klien­tom auto­ma­tycz­ne otrzy­my­wa­nie od Usłu­go­daw­cy cyklicz­nych wia­do­mo­ści (new­slet­te­rów), zawie­ra­ją­cych infor­ma­cje o Ser­wi­sie, w tym nowo­ściach lub pro­mo­cjach w Serwisie.

§ 2
INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE.

 1. Dane Sprze­daw­cy do kon­tak­tu z Klien­tem: W DOBREJ RELACJI Marze­na Kop­ta ul. E. Zega­dło­wi­cza 10/82 41 – 200 Sosno­wiec NIP 644 318 94 07. Adres do kore­spon­den­cji: W DOBREJ RELACJI Marze­na Kop­ta ul. E. Zega­dło­wi­cza 10/82 41 – 200 Sosno­wiec NIP 644 318 94 07 Dane do kon­tak­tu: kontakt@marzenakopta.pl
 1. Sprze­daw­ca ofe­ru­je nastę­pu­ją­ce rodza­je Usług Elektronicznych: 
  1. Ser­wis;
  2. Sklep Inter­ne­to­wy,
  3. New­slet­ter,
  4. Opi­nio­wa­nie,
  5. Kon­to.
 2. Sprze­daw­ca świad­czy Usłu­gi Elek­tro­nicz­ne zgod­nie z Regulaminem.
 3. Warun­kiem tech­nicz­nym korzy­sta­nia ze Ser­wi­su jest posia­da­nie przez Klien­ta kom­pu­te­ra lub innych urzą­dzeń umoż­li­wia­ją­cych prze­glą­da­nie sie­ci Inter­net, odpo­wied­nie­go opro­gra­mo­wa­nia (w tym prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej), dostę­pu do Inter­ne­tu oraz aktu­al­ne­go i czyn­ne­go kon­ta pocz­ty elektronicznej.
 4. Obo­wią­zu­je zakaz dostar­cza­nia przez Klien­ta tre­ści o cha­rak­te­rze bezprawnym.
 5. Korzy­sta­nie ze Ser­wi­su może się wią­zać z zagro­że­nia­mi typo­wy­mi dla korzy­sta­nia z Inter­ne­tu, typu spam, wiru­sy, ata­ki haker­skie. Sprze­daw­ca podej­mu­je dzia­ła­nia celem prze­ciw­dzia­ła­nia tym zagro­że­niom. Sprze­daw­ca wska­zu­je, iż publicz­ny cha­rak­ter sie­ci Inter­net i korzy­sta­nie z usług świad­czo­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną wią­zać może się z zagro­że­niem pozy­ska­nia lub mody­fi­ko­wa­nia danych Klien­tów przez oso­by nie­upraw­nio­ne, dla­te­go Klien­ci powin­ni sto­so­wać wła­ści­we środ­ki tech­nicz­ne, któ­re zmi­ni­ma­li­zu­ją wska­za­ne wyżej zagro­że­nia, w tym pro­gra­my anty­wi­ru­so­we i chro­nią­ce toż­sa­mość korzy­sta­ją­cych z sie­ci Internet.
 6. Zawar­cie umo­wy o świad­cze­nie Usług Elek­tro­nicz­nych nastę­pu­je za pośred­nic­twem Ser­wi­su przez inter­net. Klient może w każ­dej chwi­li zakoń­czyć korzy­sta­nie z Usług Elek­tro­nicz­nych poprzez opusz­cze­nie Ser­wi­su lub poprzez usu­nię­cie kon­ta Klien­ta. W takim przy­pad­ku umo­wa o świad­cze­nie Usług Elek­tro­nicz­nych roz­wią­zu­je się auto­ma­tycz­nie bez koniecz­no­ści skła­da­nia dodat­ko­wych oświad­czeń stron.
 7. Nie ma moż­li­wo­ści korzy­sta­nia ze Ser­wi­su celem doko­na­nia zaku­pu lub uzy­ska­nia dostę­pu ano­ni­mo­wo lub z wyko­rzy­sta­niem pseudonimu.
 8. Klient może skła­dać zamó­wie­nia na poszcze­gól­ne Towa­ry i Usłu­gi pod warun­kiem posia­da­nia pro­gra­mów speł­nia­ją­cych nastę­pu­ją­ce wyma­ga­nia techniczne:
 • pro­gram obsłu­gu­ją­cy for­mat pli­ku PDF, EPUB lub MOBI.
 • prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa zapew­nia­ją­ca dostęp do zaso­bów sie­ci Internet.

§ 3
DANE OSOBOWE.

 1. Celem zło­że­nia Zamó­wie­nia koniecz­ne jest poda­nie przez Klien­ta nastę­pu­ją­cych danych:

a) imie­nia i nazwi­ska (a w przy­pad­ku Klien­ta będą­ce­go przed­się­bior­cą – imie­nia i nazwi­ska oso­by skła­da­ją­cej w jego imie­niu Zamówienie)

b) adre­su dosta­wy (tj. uli­cy, nr domu, nr loka­lu, miej­sco­wo­ści, kodu pocz­to­we­go, kraju),

c) nume­ru tele­fo­nu, oraz

d) adre­su e‑mail, a tak­że akcep­ta­cja Regulaminu

2. Poda­ne przez Klien­tów dane oso­bo­we Sprze­daw­ca prze­twa­rza zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa, w szczególności:

 1. Sprze­daw­ca dokła­da nale­ży­tej sta­ran­no­ści w celu ochro­ny inte­re­sów osób, któ­rych dane doty­czą, w tym zapew­nia, aby dane te były:

a) prze­twa­rza­ne zgod­nie z prawem,

b) zbie­ra­ne dla ozna­czo­nych, zgod­nych z pra­wem celów i nie pod­da­wa­ne dal­sze­mu prze­twa­rza­niu nie­zgod­ne­mu z tymi celami;

c) mery­to­rycz­nie popraw­ne i ade­kwat­ne w sto­sun­ku do celów, w jakich są przetwarzane,

d) prze­cho­wy­wa­ne w posta­ci umoż­li­wia­ją­cej iden­ty­fi­ka­cje osób, któ­rych doty­czą, nie dłu­żej niż jest to nie­zbęd­ne do osią­gnię­cia celu przetwarzania.

2. Sprze­daw­ca sto­su­je odpo­wied­nie środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne zapew­nia­ją­ce ochro­nę prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych odpo­wied­nią do zagro­żeń oraz kate­go­rii danych obję­tych ochroną.

3. Pod­sta­wą prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych jest zgo­da samych Klien­tów lub usta­wo­we upo­waż­nie­nie do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, wyni­ka­ją­ce z usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z usta­wy z dnia 18 lip­ca 2002 roku o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.).

4. Klien­tom przy­słu­gu­je pra­wo wyco­fa­nia zgo­dy w spra­wie prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych. Klien­tom przy­słu­gu­je pra­wo do kon­tro­li prze­twa­rza­nia danych, w tym ich uzu­peł­nia­nia, uak­tu­al­nia­nia, pro­sto­wa­nia, usu­wa­nia na zasa­dach wyni­ka­ją­cych z ww. przepisów.

5. Sprze­daw­ca zapew­nia, że dane oso­bo­we Klien­tów nie zosta­ną udo­stęp­nio­ne żad­nym nie­upo­waż­nio­nym pod­mio­tom. Dane oso­bo­we Klien­tów mogą być prze­ka­zy­wa­ne pod­mio­tom upraw­nio­nym do ich otrzy­ma­nia na mocy obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa, w tym wła­ści­wym organom.

6. Dane oso­bo­we Klien­tów mogą być powie­rza­ne oso­bom trze­cim na cele zwią­za­ne z reali­za­cją umo­wy zawar­tej z Klien­tem. Sprze­daw­ca wska­zu­je, że powie­rzył prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych nastę­pu­ją­cym podmiotom:

 • simplyyourself.online sp. z o.o.. – w celu prze­cho­wy­wa­nia danych oso­bo­wych na serwerze,
 • GetRe­spon­se, spół­ką z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą w Gdań­sku, przy ul. Arkoń­skiej 6/A3, 80 – 387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984 – w celu korzy­sta­nia z sys­te­mu mailin­go­we­go GetRe­spon­se, słu­żą­ce­go do prze­sy­ła­nia newslettera,
 • Pay Pal – w celu przyj­mo­wa­nia płat­no­ści internetowych,
 • Przelewy24 – w celu przyj­mo­wa­nia płat­no­ści internetowych.

§ 4
INFORMACJE DODATKOWE.

Kon­to

  1. Reje­stra­cja Kon­ta na stro­nie inter­ne­to­wej Ser­wi­su jest bez­płat­na i wyma­ga nastę­pu­ją­cych dzia­łań: Klient powi­nien wypeł­nić for­mu­larz reje­stra­cji poda­jąc okre­ślo­ne dane i skła­da­jąc oświad­cze­nia w spra­wie akcep­ta­cji Regu­la­mi­nu, prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji han­dlo­wych. Na adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej Klien­ta poda­ny przez nie­go w pro­ce­sie reje­stra­cji Kon­ta prze­sła­ny zosta­nie link umoż­li­wia­ją­cy wery­fi­ka­cję Kon­ta. Logo­wa­nie do Kon­ta pole­ga na poda­niu logi­nu oraz hasła usta­lo­nych przez Klien­ta. Hasło jest pouf­ne i nie powin­no być niko­mu udostępniane.
  2. Kon­to umoż­li­wia Klien­to­wi wpro­wa­dze­nie lub mody­fi­ka­cję danych, doko­ny­wa­nie lub spraw­dza­nie Zamó­wień, peł­ne korzy­sta­nie z Ser­wi­su (w tym przez dostęp do Pro­duk­tów) oraz prze­glą­da­nie histo­rii Zamówień.
  3. Usłu­ga Elek­tro­nicz­na Kon­to świad­czo­na jest nie­od­płat­nie przez czas nieoznaczony.
  4. Klient może w każ­dym cza­sie zre­zy­gno­wać z Kon­ta w Ser­wi­sie poprzez prze­sła­nie odpo­wied­nie­go żąda­nia do Sprze­daw­cy dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres e‑mail: kontakt@marzenakopta.pl lub pisem­nie na adres Sprze­daw­cy: W DOBREJ RELACJI Marze­na Kop­ta ul. E. Zega­dło­wi­cza 10/82 41 – 200 Sosno­wiec NIP 644 318 94 07; ADRES DO KORESPONDENCJI: W DOBREJ RELACJI Marze­na Kop­ta ul. E. Zega­dło­wi­cza 10/82 41 – 200 Sosno­wiec NIP 644 318 94 07

  Dane do kon­tak­tu: kontakt@marzenakopta.pl, Marze­na Kopta

 1. New­slet­ter

 1. Usłu­ga New­slet­ter ma na celu dostar­cze­nie Klien­to­wi zamó­wio­nych informacji.
 2. Korzy­sta­nie z New­slet­te­ra nie wyma­ga reje­stra­cji Kon­ta przez Klien­ta, ale wyma­ga poda­nia adre­su pocz­ty elek­tro­nicz­nej oraz zło­że­nia oświad­czeń w spra­wie akcep­ta­cji Regu­la­mi­nu, prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji handlowych.
 3. Usłu­ga Elek­tro­nicz­na New­slet­ter świad­czo­na jest nie­od­płat­nie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każ­dym cza­sie zre­zy­gno­wać z New­slet­te­ra poprzez klik­nię­cie w New­slet­te­rze aktyw­ne­go lin­ku pod nazwą „Możesz się wypi­sać” lub przez prze­sła­nie odpo­wied­nie­go żąda­nia do Sprze­daw­cy dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres e‑mail: Dane do kon­tak­tu: kontakt@marzenakopta.pl

Opi­nie

 1. Sprze­daw­ca umoż­li­wia Klien­tom zamiesz­cza­nie na stro­nie Ser­wi­su indy­wi­du­al­nych i subiek­tyw­nych wypo­wie­dzi (opi­nii, komen­ta­rzy) Klien­ta, w szcze­gól­no­ści doty­czą­cych Produktów.
 2. Usłu­ga świad­czo­na jest nie­od­płat­nie przez czas nieoznaczony.
 3. Korzy­sta­nie z usłu­gi jest moż­li­we anonimowo.
 4. Sprze­daw­ca może korzy­stać z opi­nii na potrze­by tre­ści zamiesz­cza­nych w Serwisie.

§ 5
SKLEP INTERNETOWY.

Pro­duk­ty

 1. Wszyst­kie Pro­duk­ty ofe­ro­wa­ne w Skle­pie są nowe i nie mają wad, jeże­li nie zazna­czo­no ina­czej. Sprze­daw­ca może tak­że sprze­da­wać pro­duk­ty uży­wa­ne – w przy­pad­ku, gdy ofe­ro­wa­ny Pro­dukt jest uży­wa­ny, Sprze­daw­ca zamiesz­cza odpo­wied­nią infor­ma­cję w opi­sie Produktu.
 2. Sprze­daw­ca może sto­so­wać pakie­ty (abo­na­men­ty) na zakup Pro­duk­tów, pole­ga­ją­ce na tym, że Klient zawie­ra umo­wę doty­czą­cą pakie­tu Pro­duk­tów o okre­ślo­nej tema­ty­ce i war­to­ści, w ramach któ­rej jeden raz w mie­sią­cu otrzy­mu­je zestaw Pro­duk­tów dostęp­nych w ramach dane­go abo­na­men­tu. Zasa­dy zawie­ra­nia umo­wy oraz szcze­gó­ły co do pakie­tów znaj­du­ją się na stro­nie Sklepu.
 3. Szcze­gó­ło­wy opis Pro­duk­tu znaj­du­je się na stro­nie Sklepu.
 4. Gwa­ran­cja na Pro­duk­ty nie jest udzie­la­na, usłu­gi posprze­da­żo­we nie są świadczone.

Zamó­wie­nia i ich realizacja

 1. Zamó­wie­nie może być zło­żo­ne poprzez wypeł­nie­nie For­mu­la­rza, dostęp­ne­go w Serwisie.
 2. Zamó­wie­nia moż­na skła­dać po uprzed­nim zare­je­stro­wa­niu Kon­ta w Serwisie.
 3. Klient zobo­wią­za­ny jest do sta­ran­ne­go wypeł­nie­nia For­mu­la­rza, poda­jąc wszyst­kie dane zgod­nie ze sta­nem fak­tycz­nym oraz okre­śla­jąc wybra­ny spo­sób zapła­ty i dostawy.
 4. Klient poda­je w For­mu­la­rzu dane oraz skła­da oświad­cze­nia w spra­wie akcep­ta­cji Regu­la­mi­nu, prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji handlowych.
 5. Klient zobo­wią­za­ny jest nie udo­stęp­niać swo­je­go hasła do Kon­ta oso­bom trzecim.
 6. Wła­ści­ciel Skle­pu może usu­nąć kon­to Klien­ta lub pozba­wić go pra­wa do skła­da­nia Zamó­wień, ze skut­kiem natych­mia­sto­wy, w przy­pad­ku istot­ne­go naru­sze­nia przez Klien­ta niniej­sze­go Regu­la­mi­nu, w szcze­gól­no­ści w przy­pad­ku gdy Klient pod­czas reje­stra­cji w Skle­pie inter­ne­to­wym lub skła­da­nia Zamó­wie­nia podał dane nie­zgod­ne z praw­dą, nie­do­kład­ne lub naru­sza­ją­ce pra­wa osób trze­cich, korzy­sta ze Skle­pu inter­ne­to­we­go w spo­sób nie­zgod­ny z prze­pi­sa­mi obo­wią­zu­ją­ce­go na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej pra­wa, posta­no­wie­nia­mi Regu­la­mi­nu, a tak­że z ogól­ny­mi zasa­da­mi korzy­sta­nia z Sie­ci, korzy­sta ze Skle­pu inter­ne­to­we­go w spo­sób nie­uciąż­li­wy dla innych Klien­tów oraz dla Wła­ści­cie­la Skle­pu, udo­stęp­nia­nia Towa­ry lub Usłu­gi oso­bom trzecim.
 7. Zamó­wie­nia w Ser­wi­sie moż­na skła­dać 24 godzi­ny na dobę, 7 dni w tygo­dniu. Zamó­wie­nia skła­da­ne w sobo­ty, nie­dzie­le lub świę­ta są roz­pa­try­wa­ne następ­ne­go dnia roboczego.
 8. Potwier­dze­nia zło­że­nia Zamó­wie­nia doko­nu­je Klient poprzez wybra­nie przy­ci­sku (pola) ozna­czo­ne­go „zamó­wie­nie z obo­wiąz­kiem zapła­ty”. Sprze­daw­ca wyśle Klien­to­wi na wska­za­ny przez Klien­ta adres e‑mail potwier­dze­nie Zamówienia.
 9. Czas reali­za­cji Zamó­wie­nia (tj. do dnia wysył­ki Pro­duk­tu) wyno­si do 7 dni robo­czych, z zastrze­że­niem Zamó­wień doty­czą­cych Pro­duk­tów w przed­sprze­da­ży, któ­re będą dostar­cza­ne dopie­ro po ich wpro­wa­dze­niu do obro­tu. W przy­pad­ku gdy czas reali­za­cji Zamó­wie­nia miał­by ulec znacz­ne­mu wydłu­że­niu, Sprze­daw­ca skon­tak­tu­je się bez­po­śred­nio z Klientem

Płat­no­ści

  1. Wszyst­kie ceny Pro­duk­tów poda­wa­ne w Skle­pie są cena­mi brut­to w zło­tych pol­skich (ceny zawie­ra­ją poda­tek VAT). Sprze­daw­ca może udo­stęp­nić opcję zapła­ty w walu­tach zagra­nicz­nych na zasa­dach opi­sa­nych w Ser­wi­sie. Cena Pro­duk­tu nie uwzględ­nia kosz­tów, o któ­rych mowa w punk­cie 2 poni­żej. Cena Pro­duk­tu poda­na w chwi­li zło­że­nia przez Klien­ta Zamó­wie­nia jest wią­żą­ca dla obu stron.
  2. Kosz­ty zwią­za­ne z dosta­wą Pro­duk­tu (np. trans­port, dostar­cze­nie, usłu­gi pocz­to­we) i ewen­tu­al­ne inne kosz­ty pono­si Klient. Wyso­kość tych kosz­tów może zale­żeć od wybo­ru Klien­ta co do spo­so­bu dosta­wy Pro­duk­tu. Infor­ma­cja o wyso­ko­ści tych kosz­tów jest prze­ka­zy­wa­na na eta­pie skła­da­nia Zamówienia.
  3. Klient ma do wybo­ru for­mę płatności: 
   1. zapła­ta za pośred­nic­twem sys­te­mu płat­no­ści (Przelewy24 albo Pay Pal) – zapła­ta przed wysył­ką Pro­duk­tu (przed­pła­ta). Po zło­że­niu Zamó­wie­nia Klient powi­nien doko­nać zapła­ty za pośred­nic­twem sys­te­mu płat­no­ści (Przelewy24 albo Pay Pal). Reali­za­cja Zamó­wie­nia nastę­pu­je po zaksię­go­wa­niu wpła­ty Klien­ta w sys­te­mie płatności;
  4. Na każ­dy sprze­da­ny Pro­dukt Ser­wis wysta­wia dowód zaku­pu i dorę­cza go Klien­to­wi, o ile prze­pi­sy powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa wyma­ga­ją doręczenia.
  5. Klient zobo­wią­za­ny jest do zapła­ty w ter­mi­nie 7 dni od dnia zawar­cia umo­wy sprze­da­ży. Jeże­li w tym ter­mi­nie Klient nie doko­na zapła­ty, wte­dy – zgod­nie z art. 491 § 1 kodek­su cywil­ne­go (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprze­daw­ca wyzna­czy Klien­to­wi dodat­ko­wy ter­min na zapła­tę, po któ­re­go bez­sku­tecz­nym upły­wie będzie upraw­nio­ny do odstą­pie­nia od umo­wy. Jeże­li Klient oświad­czy, że świad­cze­nia nie speł­ni, Sprze­daw­ca może odstą­pić od umo­wy bez wyzna­cze­nia ter­mi­nu dodat­ko­we­go, tak­że przed nadej­ściem ozna­czo­ne­go ter­mi­nu speł­nie­nia świadczenia.

Dosta­wa

   1. Pro­dukt wysy­ła­ny jest na adres wska­za­ny przez Klien­ta w For­mu­la­rzu, o ile Stro­ny nie usta­lą inaczej.
   2. Pro­dukt jest dostar­cza­ny za pomo­cą fir­my kurier­skiej albo za pośred­nic­twem ope­ra­to­ra pocz­to­we­go według wybo­ru Klien­ta. Pacz­ka powin­na zostać dostar­cza­na w cią­gu 3 dni robo­czych od dnia wysyłki.
   3. Nie ma moż­li­wo­ści odbio­ru osobistego.
   4. Wraz z Pro­duk­tem Sprze­daw­ca wyda­je Klien­to­wi wszyst­kie ele­men­ty jego wypo­sa­że­nia oraz instruk­cje obsłu­gi, kon­ser­wa­cji i inne doku­men­ty wyma­ga­ne przez prze­pi­sy powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go prawa.
   5. Sprze­daw­ca wska­zu­je, że: 
    1. z chwi­lą wyda­nia Pro­duk­tu Klien­to­wi lub prze­woź­ni­ko­wi na Klien­ta prze­cho­dzą korzy­ści i cię­ża­ry zwią­za­ne z Pro­duk­tem oraz nie­bez­pie­czeń­stwo przy­pad­ko­wej utra­ty lub uszko­dze­nia Pro­duk­tu. Przy sprze­da­ży na rzecz Kon­su­men­ta nie­bez­pie­czeń­stwo przy­pad­ko­wej utra­ty lub uszko­dze­nia Pro­duk­tu prze­cho­dzi na Kon­su­men­ta z chwi­lą wyda­nia Pro­duk­tu Kon­su­men­to­wi. Za wyda­nie Pro­duk­tu uwa­ża się jego powie­rze­nie przez Sprze­daw­cę prze­woź­ni­ko­wi, jeże­li Sprze­daw­ca nie miał wpły­wu na wybór prze­woź­ni­ka przez Konsumenta,
    2. przy­ję­cie prze­sył­ki z Pro­duk­tem przez Klien­ta bez zastrze­żeń powo­du­je wyga­śnię­cie rosz­czeń z tytu­łu ubyt­ku lub uszko­dze­nia w prze­wo­zie, chy­ba że: 
     1. szko­dę stwier­dzo­no pro­to­ko­lar­nie przed przy­ję­ciem przesyłki;
     2. zanie­cha­no takie­go stwier­dze­nia z winy przewoźnika;
     3. uby­tek lub uszko­dze­nie wyni­kło z winy umyśl­nej lub rażą­ce­go nie­dbal­stwa przewoźnika;
     4. szko­dę nie­da­ją­cą się z zewnątrz zauwa­żyć upraw­nio­ny stwier­dził po przy­ję­ciu prze­sył­ki i w ter­mi­nie 7 dni zażą­dał usta­le­nia jej sta­nu oraz udo­wod­nił, że szko­da powsta­ła w cza­sie mię­dzy przy­ję­ciem prze­sył­ki do prze­wo­zu a jej wydaniem.

§ 6
PRODUKTY CYFROWE

Pro­duk­ty Cyfro­we i VO

 1. W ramach Ser­wi­su Klien­ci mogą uzy­skać dostęp do Pro­duk­tów Cyfro­wych lub VOD.
 2. W zakre­sie Pro­duk­tów Cyfro­wych Sprze­daw­ca udostępnia: 
  1. szko­le­nia;
  2. Tre­nin­gi onli­ne (Webi­na­ry)
  3. Kur­sy online
 3. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o zawar­to­ści i ofer­cie Pro­duk­tów Cyfro­wych zawar­te są w Serwisie.
 4. Gwa­ran­cja nie jest udzie­la­na, usłu­gi posprze­da­żo­we nie są świadczone.

Zamó­wie­nia i ich realizacja

  1. Zamó­wie­nie może być zło­żo­ne poprzez wypeł­nie­nie For­mu­la­rza, dostęp­ne­go w Serwisie.
  2. Zamó­wie­nia moż­na skła­dać po uprzed­nim zare­je­stro­wa­niu Kon­ta w Serwisie.
  3. Klient zobo­wią­za­ny jest do sta­ran­ne­go wypeł­nie­nia For­mu­la­rza, poda­jąc wszyst­kie dane zgod­nie ze sta­nem fak­tycz­nym oraz okre­śla­jąc wybra­ny spo­sób zapła­ty i dostawy.
  4. Klient poda­je w For­mu­la­rzu dane oraz skła­da oświad­cze­nia w spra­wie akcep­ta­cji Regu­la­mi­nu, prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji handlowych.
  5. Zamó­wie­nia w Ser­wi­sie moż­na skła­dać 24 godzi­ny na dobę, 7 dni w tygo­dniu. Zamó­wie­nia skła­da­ne w sobo­ty, nie­dzie­le lub świę­ta są roz­pa­try­wa­ne następ­ne­go dnia roboczego.
  6. Potwier­dze­nia zło­że­nia Zamó­wie­nia doko­nu­je Klient poprzez wybra­nie przy­ci­sku (pola) ozna­czo­ne­go „Kupu­ję i płą­cę”. Sprze­daw­ca wyśle Klien­to­wi na wska­za­ny przez Klien­ta adres e‑mail potwier­dze­nie Zamówienia.
  7. Czas reali­za­cji Zamó­wie­nia (tj. do dnia udo­stęp­nie­nia) wyno­si 24 godzi­ny. W przy­pad­ku gdy czas reali­za­cji Zamó­wie­nia miał­by ulec znacz­ne­mu wydłu­że­niu, Sprze­daw­ca skon­tak­tu­je się bez­po­śred­nio z Klientem

Płat­no­ści

 1. Wszyst­kie ceny Pro­duk­tów Cyfro­wych i VOD poda­wa­ne w Ser­wi­sie są cena­mi brut­to w zło­tych pol­skich (ceny zawie­ra­ją poda­tek VAT). Sprze­daw­ca może udo­stęp­nić opcję zapła­ty w walu­tach zagra­nicz­nych na zasa­dach opi­sa­nych w Ser­wi­sie. Cena poda­na w chwi­li zło­że­nia przez Klien­ta Zamó­wie­nia jest wią­żą­ca dla obu stron.
 2. Kosz­ty zwią­za­ne z korzy­sta­niem z Pro­duk­tów Cyfro­wych (np. kosz­ty połą­cze­nia inter­ne­to­we­go) i ewen­tu­al­ne inne kosz­ty pono­si Klient.
 3. Klient może wybrać for­mę płatności: 
  1. zapła­ta za pośred­nic­twem sys­te­mu płat­no­ści (tpay, Przelewy24 – zapła­ta przed wysył­ką Pro­duk­tu (przed­pła­ta). Po zło­że­niu Zamó­wie­nia Klient powi­nien doko­nać zapła­ty za pośred­nic­twem sys­te­mu płat­no­ści (Pay Pal, Przelewy24). Reali­za­cja Zamó­wie­nia nastę­pu­je po zaksię­go­wa­niu wpła­ty Klien­ta w sys­te­mie płatności.
 4. Na każ­dy sprze­da­ny Pro­dukt Ser­wis wysta­wia dowód zaku­pu i dorę­cza go Klien­to­wi, o ile prze­pi­sy powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa wyma­ga­ją doręczenia.
 5. Klient zobo­wią­za­ny jest do zapła­ty w ter­mi­nie 7 dni od dnia zawar­cia umo­wy sprze­da­ży. Jeże­li w tym ter­mi­nie Klient nie doko­na zapła­ty, wte­dy – zgod­nie z art. 491 § 1 kodek­su cywil­ne­go (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprze­daw­ca wyzna­czy Klien­to­wi dodat­ko­wy ter­min na zapła­tę, po któ­re­go bez­sku­tecz­nym upły­wie będzie upraw­nio­ny do odstą­pie­nia od umo­wy. Jeże­li Klient oświad­czy, że świad­cze­nia nie speł­ni, Sprze­daw­ca może odstą­pić od umo­wy bez wyzna­cze­nia ter­mi­nu dodat­ko­we­go, tak­że przed nadej­ściem ozna­czo­ne­go ter­mi­nu speł­nie­nia świadczenia.

Dostawa

 1. Pro­duk­ty Cyfro­we wraz z koniecz­ny­mi dany­mi (np. hasło, klucz licen­cyj­ny) umoż­li­wia­ją­cy­mi jego uru­cho­mie­nie zosta­ną dostar­czo­ne Klien­to­wi w takiej for­mie, jak to usta­lił pro­du­cent (dys­try­bu­tor). Pro­duk­ty towa­rzy­szą­ce mają­ce postać fizycz­ną (pro­gra­my na nośni­kach sta­łych) zosta­ją dostar­czo­ne Klien­to­wi dro­gą pocz­to­wą lub prze­sył­ką kurier­ską wedle wybo­ru Klien­ta i na zasa­dach ana­lo­gicz­nych jak opi­sa­ne w § 5 Regulaminu.

§ 7
DODATKOWE INFORMACJE DLA KONSUMENTA.

 1. Umo­wa nie jest zawar­ta na czas nie­ozna­czo­ny i nie będzie pod­le­gać auto­ma­tycz­ne­mu przedłużeniu.
 2. Mini­mal­ny czas trwa­nia zobo­wią­zań Kon­su­men­ta wyni­ka­ją­cych z Umo­wy to czas reali­za­cji Umo­wy, tj. doko­na­nia zapła­ty i odbio­ru Produktu.
 3. Korzy­sta­nie ze Ser­wi­su przez Kon­su­men­ta nie łączy się z obo­wiąz­kiem zło­że­nia kau­cji lub udzie­le­nia innych gwa­ran­cji finansowych.
 4. Sprze­daw­ca nie ma obo­wiąz­ku i nie sto­su­je kodek­su dobrych prak­tyk, o któ­rym mowa w art. 2 pkt 5 usta­wy z dnia 23 sierp­nia 2007 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu nie­uczci­wym prak­ty­kom ryn­ko­wym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Odpo­wie­dzial­ność z tytu­łu rękoj­mi jest wyłą­czo­na w sto­sun­kach praw­nych z Klientami.
 2. Sprze­daw­ca jest odpo­wie­dzial­ny wzglę­dem Kon­su­men­ta, jeże­li Pro­dukt ma wadę fizycz­ną lub praw­ną (rękoj­mia) na zasa­dach okre­ślo­nych w prze­pi­sach kodek­su cywil­ne­go (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w usta­wie z dnia 30 maja 2014 roku o pra­wach kon­su­men­ta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na nastę­pu­ją­cych zasadach: 
  1. wada fizycz­na pole­ga na nie­zgod­no­ści Pro­duk­tu z umo­wą. W szcze­gól­no­ści Pro­dukt jest nie­zgod­ny z umo­wą, jeżeli: 
   1. Pro­dukt nie ma wła­ści­wo­ści, któ­re rzecz tego rodza­ju powin­na mieć ze wzglę­du na cel w umo­wie ozna­czo­ny albo wyni­ka­ją­cy z oko­licz­no­ści lub przeznaczenia;
   2. Pro­dukt nie ma wła­ści­wo­ści, o któ­rych ist­nie­niu Sprze­daw­ca zapew­nił Konsumenta;
   3. Pro­dukt nie nada­je się do celu, o któ­rym Kon­su­ment poin­for­mo­wał Sprze­daw­cę przy zawar­ciu umo­wy, a Sprze­daw­ca nie zgło­sił zastrze­że­nia co do takie­go jej przeznaczenia;
   4. Pro­dukt został Kon­su­men­to­wi wyda­ny w sta­nie niezupełnym.
  2. Pro­dukt ma wadę praw­ną, jeże­li Pro­dukt sta­no­wi wła­sność oso­by trze­ciej albo jeże­li jest obcią­żo­ny pra­wem oso­by trze­ciej, a tak­że jeże­li ogra­ni­cze­nie w korzy­sta­niu lub roz­po­rzą­dza­niu Pro­duk­tem wyni­ka z decy­zji lub orze­cze­nia wła­ści­we­go orga­nu; w razie sprze­da­ży pra­wa Sprze­daw­ca jest odpo­wie­dzial­ny tak­że za ist­nie­nie prawa;
  3. Sprze­daw­ca jest odpo­wie­dzial­ny z tytu­łu rękoj­mi za wady fizycz­ne, któ­re ist­nia­ły w chwi­li przej­ścia nie­bez­pie­czeń­stwa na Kon­su­men­ta lub wyni­kły z przy­czy­ny tkwią­cej w Pro­duk­cie w tej samej chwili.
  4. Sprze­daw­ca jest zwol­nio­ny od odpo­wie­dzial­no­ści z tytu­łu rękoj­mi, jeże­li Kon­su­ment wie­dział o wadzie w chwi­li zawar­cia umowy;
  5. jeże­li wada fizycz­na zosta­ła stwier­dzo­na przed upły­wem roku od dnia wyda­nia Pro­duk­tu, domnie­my­wa się, że wada lub jej przy­czy­na ist­nia­ła w chwi­li przej­ścia nie­bez­pie­czeń­stwa na Konsumenta;
  6. Sprze­daw­ca odpo­wia­da z tytu­łu rękoj­mi, jeże­li wada fizycz­na zosta­nie stwier­dzo­na przed upły­wem dwóch lat od dnia wyda­nia Pro­duk­tu kon­su­men­to­wi, a jeśli Pro­duk­tem naby­wa­nym przez Kon­su­men­ta jest uży­wa­na rzecz rucho­ma, Sprze­daw­ca odpo­wia­da z tytu­łu rękoj­mi, jeże­li wada fizycz­na zosta­nie stwier­dzo­na przed upły­wem jed­ne­go roku od dnia wyda­nia Produktu;
  7. upraw­nie­nia Kon­su­men­ta z tytu­łu rękoj­mi to: 
   1. żąda­nie obni­że­nia ceny Pro­duk­tu albo odstą­pie­nie od umo­wy, chy­ba że Sprze­daw­ca nie­zwłocz­nie i bez nad­mier­nych nie­do­god­no­ści dla Kon­su­men­ta wymie­ni rzecz wadli­wą na wol­ną od wad albo wadę usunie;
   2. Kon­su­ment, może zamiast zapro­po­no­wa­ne­go przez Sprze­daw­cę usu­nię­cia wady żądać wymia­ny Pro­duk­tu na wol­ny od wad albo zamiast wymia­ny rze­czy żądać usu­nię­cia wady, chy­ba że dopro­wa­dze­nie rze­czy do zgod­no­ści z umo­wą w spo­sób wybra­ny przez Kon­su­men­ta jest nie­moż­li­we albo wyma­ga­ło­by nad­mier­nych kosz­tów w porów­na­niu ze spo­so­bem pro­po­no­wa­nym przez Sprze­daw­cę. Przy oce­nie nad­mier­no­ści kosz­tów uwzględ­nia się war­tość rze­czy wol­nej od wad, rodzaj i zna­cze­nie stwier­dzo­nej wady, a tak­że bie­rze się pod uwa­gę nie­do­god­no­ści, na jakie nara­żał­by Kon­su­men­ta inny spo­sób zaspokojenia;
  8. Kon­su­ment, któ­ry wyko­nu­je upraw­nie­nia z tytu­łu rękoj­mi, jest obo­wią­za­ny na koszt Sprze­daw­cy dostar­czyć rzecz wadli­wą do miej­sca ozna­czo­ne­go w umo­wie, a gdy takie­go miej­sca nie okre­ślo­no w umo­wie – do miej­sca, w któ­rym rzecz zosta­ła jemu wydana.

§ 9
PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.

 1. Rekla­ma­cje Klient powi­nien kie­ro­wać do Sprze­daw­cy w for­mie elek­tro­nicz­nej na adres: kontakt@marzenakopta.pl Klient może sko­rzy­stać z wzo­ru rekla­ma­cji dostęp­nej w Ser­wi­sie, ale nie jest to warun­kiem roz­pa­trze­nia reklamacji.
 2. W przy­pad­ku stwier­dze­nia, że prze­sył­ka z Pro­duk­tem jest naru­szo­na, dozna­ła ubyt­ku lub uszko­dze­nia, Klient powi­nien nie­zwłocz­nie (nie póź­niej niż w cią­gu 7 dni od dnia odbio­ru prze­sył­ki) zło­żyć rekla­ma­cję u Sprze­daw­cy. Takie dzia­ła­nie umoż­li­wi docho­dze­nie rosz­czeń od prze­woź­ni­ka. Nie jest to warun­kiem roz­pa­trze­nia reklamacji.
 3. Rekla­ma­cja powin­na zawie­rać szcze­gó­ło­wy opis pro­ble­mu i żąda­nie Klien­ta, ewen­tu­al­nie tak­że doku­men­ta­cję fotograficzną.
 4. Sprze­daw­ca zobo­wią­zu­je się roz­pa­trzyć rekla­ma­cję w ter­mi­nie 30 dni. Jeże­li Sprze­daw­ca nie usto­sun­ku­je się do rekla­ma­cji Kon­su­men­ta w ter­mi­nie 14 dni, uwa­ża się, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. Jeśli rekla­ma­cja zosta­nie uzna­na, Sprze­daw­ca podej­mie odpo­wied­nie działania.
 6. Ist­nie­je moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń w sto­sun­kach praw­nych z Kon­su­men­ta­mi, w tym: 
  1. moż­li­wość roz­wią­zy­wa­nia spo­rów dro­gą elek­tro­nicz­ną za pomo­cą plat­for­my ODR (onli­ne dispu­te reso­lu­tion), dostęp­nej pod adre­sem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  2. moż­li­wość pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia polu­bow­ne­go przed sądem powszech­nym lub inny­mi organami.

§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Odstą­pie­nie od Umo­wy przez Sprze­daw­cę lub Klien­ta może nastą­pić na zasa­dach okre­ślo­nych w prze­pi­sach kodek­su cywil­ne­go (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Kon­su­men­to­wi przy­słu­gu­je pra­wo odstą­pie­nia od Umo­wy w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia Produktu.
 3. Infor­ma­cje o odstą­pie­niu od Umo­wy przez Kon­su­men­ta zawar­te są w poucze­niu o pra­wie odstą­pie­nia, dostęp­nym na stro­nie Serwisu.
 4. Pra­wo odstą­pie­nia od Umo­wy nie przy­słu­gu­je Kon­su­men­to­wi w odnie­sie­niu do nie­któ­rych umów, tj.: 
  1. o świad­cze­nie usług, jeże­li Sprze­daw­ca wyko­nał w peł­ni usłu­gę za wyraź­ną zgo­dą Kon­su­men­ta, któ­ry został poin­for­mo­wa­ny przed roz­po­czę­ciem świad­cze­nia, że po speł­nie­niu świad­cze­nia przez Sprze­daw­cę utra­ci pra­wo odstą­pie­nia od Umowy;
  2. w któ­rej cena lub wyna­gro­dze­nie zale­ży od wahań na ryn­ku finan­so­wym, nad któ­ry­mi Sprze­daw­ca nie spra­wu­je kon­tro­li, i któ­re mogą wystą­pić przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od Umowy;
  3. w któ­rej towa­rem jest rzecz nie­pre­fa­bry­ko­wa­na, wypro­du­ko­wa­na według spe­cy­fi­ka­cji Kon­su­men­ta lub słu­żą­ca zaspo­ko­je­niu jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb;
  4. w któ­rej towa­rem jest rzecz ule­ga­ją­ca szyb­kie­mu zepsu­ciu lub mają­ca krót­ki ter­min przy­dat­no­ści do użycia;
  5. w któ­rej towa­rem jest rzecz dostar­cza­na w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, któ­rej po otwar­ciu opa­ko­wa­nia nie moż­na zwró­cić ze wzglę­du na ochro­nę zdro­wia lub ze wzglę­dów higie­nicz­nych, jeże­li opa­ko­wa­nie zosta­ło otwar­te po dostarczeniu;
  6. w któ­rej towa­rem są rze­czy, któ­re po dostar­cze­niu, ze wzglę­du na swój cha­rak­ter, zosta­ją nie­roz­łącz­nie połą­czo­ne z inny­mi rzeczami;
  7. w któ­rej towa­rem są napo­je alko­ho­lo­we, któ­rych cena zosta­ła uzgod­nio­na przy zawar­ciu Umo­wy, a któ­rych dostar­cze­nie może nastą­pić dopie­ro po upły­wie 30 dni i któ­rych war­tość zale­ży od wahań na ryn­ku, nad któ­ry­mi Sprze­daw­ca nie ma kontroli;
  8. w któ­rej Kon­su­ment wyraź­nie żądał, aby Sprze­daw­ca do nie­go przy­je­chał w celu doko­na­nia pil­nej napra­wy lub kon­ser­wa­cji; jeże­li Sprze­daw­ca świad­czy dodat­ko­wo inne usłu­gi niż te, któ­rych wyko­na­nia Kon­su­ment żądał, lub dostar­cza rze­czy inne niż czę­ści zamien­ne nie­zbęd­ne do wyko­na­nia napra­wy lub kon­ser­wa­cji, pra­wo odstą­pie­nia od Umo­wy przy­słu­gu­je Kon­su­men­to­wi w odnie­sie­niu do dodat­ko­wych usług lub rzeczy;
  9. w któ­rej towa­rem są nagra­nia dźwię­ko­we lub wizu­al­ne albo pro­gra­my kom­pu­te­ro­we dostar­cza­ne w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, jeże­li opa­ko­wa­nie zosta­ło otwar­te po dostarczeniu;
  10. o dostar­cza­nie dzien­ni­ków, perio­dy­ków lub cza­so­pism, z wyjąt­kiem umo­wy o prenumeratę;
  11. zawar­tej w dro­dze aukcji publicznej;
  12. o świad­cze­nie usług w zakre­sie zakwa­te­ro­wa­nia, innych niż do celów miesz­kal­nych, prze­wo­zu rze­czy, naj­mu samo­cho­dów, gastro­no­mii, usług zwią­za­nych z wypo­czyn­kiem, wyda­rze­nia­mi roz­ryw­ko­wy­mi, spor­to­wy­mi lub kul­tu­ral­ny­mi, jeże­li w umo­wie ozna­czo­no dzień lub okres świad­cze­nia usługi;
  13. o dostar­cza­nie tre­ści cyfro­wych, któ­re nie są zapi­sa­ne na nośni­ku mate­rial­nym, jeże­li speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­czę­ło się za wyraź­ną zgo­dą Kon­su­men­ta przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy i po poin­for­mo­wa­niu go przez Sprze­daw­cę o utra­cie pra­wa odstą­pie­nia od umowy.
 5. Sprze­daw­ca wska­zu­je, że: 
  1. nie­któ­re Pro­duk­ty są wyko­ny­wa­ne na indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nie Klien­ta (według spe­cy­fi­ka­cji Klien­ta lub na zaspo­ko­je­nie jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb) i w związ­ku z tym Kon­su­men­to­wi nie przy­słu­gu­je pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy sprze­da­ży tych Pro­duk­tów zgod­nie z art. 38 pkt 3 usta­wy z dnia 30 maja 2014 roku o pra­wach kon­su­men­ta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.). Doty­czy to tak­że Pro­duk­tów, któ­re zosta­ły zmie­nio­ne na życze­nie Klienta;
  2. Pro­duk­ty Cyfro­we sta­no­wią tre­ści cyfro­we i w związ­ku z tym Kon­su­men­to­wi nie przy­słu­gu­je pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy sprze­da­ży tych Pro­duk­tów i VOD zgod­nie z art. 38 pkt 13 usta­wy z dnia 30 maja 2014 roku o pra­wach kon­su­men­ta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), jeże­li speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­czę­ło się za wyraź­ną zgo­dą Kon­su­men­ta przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umowy;
  3. nie­któ­re Pro­duk­ty Cyfro­we sta­no­wią nagra­nia dźwię­ko­we lub wizu­al­ne albo pro­gra­my kom­pu­te­ro­we dostar­cza­ne w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu i w związ­ku z tym Kon­su­men­to­wi nie przy­słu­gu­je pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy sprze­da­ży tych Pro­duk­tów zgod­nie z art. 38 pkt 9 usta­wy z dnia 30 maja 2014 roku o pra­wach kon­su­men­ta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), jeże­li opa­ko­wa­nie zosta­ło otwar­te po dostarczeniu.
 6. Sprze­daw­ca nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia Kon­su­men­ta o odstą­pie­niu od umo­wy, zwró­ci Kon­su­men­to­wi wszyst­kie doko­na­ne przez nie­go płat­no­ści, w tym kosz­ty dostar­cze­nia Pro­duk­tu. Sprze­daw­ca doko­nu­je zwro­tu płat­no­ści przy uży­ciu takie­go same­go spo­so­bu zapła­ty, jakie­go użył Kon­su­ment, chy­ba że Kon­su­ment wyraź­nie zgo­dził się na inny spo­sób zwro­tu, któ­ry nie wią­że się dla nie­go z żad­ny­mi kosztami.
 7. Jeże­li Kon­su­ment wybrał spo­sób dostar­cze­nia rze­czy inny niż naj­tań­szy zwy­kły spo­sób dostar­cze­nia ofe­ro­wa­ny przez Sprze­daw­cę, Sprze­daw­ca nie jest zobo­wią­za­ny do zwro­tu Kon­su­men­to­wi ponie­sio­nych przez nie­go dodat­ko­wych kosztów.
 8. Kon­su­ment zobo­wią­za­ny jest do zwro­tu Pro­duk­tu wraz z wszyst­ki­mi ele­men­ta­mi wypo­sa­że­nia, w tym opa­ko­wa­nia, o ile sta­no­wi ono istot­ny ele­ment Pro­duk­tu. Sprze­daw­ca może powstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści do cza­su otrzy­ma­nia Pro­duk­tu lub do cza­su dostar­cze­nia Sprze­daw­cy dowo­du jego ode­sła­nia, w zależ­no­ści od tego, któ­re zda­rze­nie nastą­pi wcześniej.
 9. Kon­su­ment pono­si tyl­ko bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu Pro­duk­tu, chy­ba że Sprze­daw­ca zgo­dził się je ponieść lub nie poin­for­mo­wał Kon­su­men­ta o koniecz­no­ści ponie­sie­nia tych kosztów.
 10. Kon­su­ment pono­si odpo­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie war­to­ści Pro­duk­tu będą­ce wyni­kiem korzy­sta­nia z nie­go w spo­sób wykra­cza­ją­cy poza koniecz­ny do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia Produktu.
 11. W przy­pad­ku sku­tecz­ne­go odstą­pie­nia od Umo­wy Umo­wa uwa­ża­na jest za niezawartą.

§ 11
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

 1. Pra­wa do Ser­wi­su oraz tre­ści w nim zawar­tych nale­żą do Sprzedawcy.
 2. Adres stro­ny, pod któ­rym jest dostęp­ny Ser­wis, a tak­że zawar­tość stron inter­ne­to­wych marzenakopta.pl oraz platforma.marzenakopta.pl sta­no­wią przed­miot pra­wa autor­skie­go i są chro­nio­ne przez pra­wo autor­skie oraz pra­wo wła­sno­ści intelektualnej.
 3. Wszyst­kie logo, nazwy wła­sne, pro­jek­ty gra­ficz­ne, fil­my, tek­sty, for­mu­la­rze, skryp­ty, kody źró­dło­we, hasła, zna­ki pro­duk­to­we, zna­ki ser­wi­so­we itp. są zna­ka­mi zastrze­żo­ny­mi i nale­żą do Sprze­daw­cy, pro­du­cen­ta lub dys­try­bu­to­ra Pro­duk­tu. Pobie­ra­nie, kopio­wa­nie, mody­fi­ko­wa­nie, repro­du­ko­wa­nie, prze­sy­ła­nie lub dys­try­bu­owa­nie jakich­kol­wiek tre­ści ze stron marzenakopta.pl oraz platforma.marzenakopta.pl bez zgo­dy wła­ści­cie­la jest zabronione.
 4. Poprzez zawar­cie umo­wy lub korzy­sta­nie z Ser­wi­su Klient nie naby­wa mająt­ko­wych praw autor­skich do Pro­duk­tów Cyfro­wych w rozu­mie­niu prze­pi­sów usta­wy z dnia 4 lute­go 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych, ale wyłącz­nie licen­cję do użyt­ko­wa­nia na warun­kach okre­ślo­nych w Ser­wi­sie, bez pra­wa do udzie­la­nia sublicencji.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. ZGADZASZ się i rozu­miesz że marzenakopta.pl lub każ­dy posia­da­ny ser­wis, nie jest odpo­wie­dzial­ny za Two­je wyni­ki i nie daje żad­nych reko­men­da­cji ani gwa­ran­cji co do jakich­kol­wiek rezul­ta­tów. Zawsze ist­nie­je praw­do­po­do­bień­stwo, że Two­je dzia­ła­nia nie przy­nio­są ocze­ki­wa­nych rezul­ta­tów i nie ma żad­nej gwa­ran­cji, że uzy­skasz rezul­ta­ty podob­ne do przed­sta­wio­nych w ser­wi­sach admi­ni­stra­to­ra. Infor­ma­cje na stro­nie są wyłącz­nie wyra­zem oso­bi­stych poglą­dów auto­ra i nie sta­no­wią „reko­men­da­cji” w rozu­mie­niu prze­pi­sów ani indy­wi­du­al­nej pora­dy. Wszel­kie decy­zje i dzia­ła­nia podej­mu­jesz na wła­sną odpowiedzialność.
 2. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych Regu­la­mi­nem w sto­sun­kach praw­nych z Klien­ta­mi lub Kon­su­men­ta­mi zasto­so­wa­nie mają odpo­wied­nie prze­pi­sy powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go prawa.
 3. Wszel­kie odstęp­stwa od Regu­la­mi­nu wyma­ga­ją for­my pisem­nej pod rygo­rem nieważności.
 4. Sądem wła­ści­wym do roz­strzy­gnię­cia spo­ru mię­dzy Sprze­daw­cą i Klien­tem będzie sąd wła­ści­wy według sie­dzi­by Sprze­daw­cy. Sądem wła­ści­wym do roz­strzy­gnię­cia spo­ru mię­dzy Sprze­daw­cą i Kon­su­men­tem będzie sąd wła­ści­wy według zasad ogól­nych (sąd miej­sca zamiesz­ka­nia pozwa­ne­go) albo inny dogod­niej­szy dla Kon­su­men­ta (według art. 31 – 37 kodek­su postę­po­wa­nia cywilnego).

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

doty­czy Konsumenta

Mają Pań­stwo pra­wo odstą­pić od umo­wy w ter­mi­nie 14 dni bez poda­nia jakiej­kol­wiek przyczyny.

Ter­min do odstą­pie­nia od umo­wy wyga­sa po upły­wie 14 dni od dnia zawar­cia umo­wy (doty­czy Pro­duk­tów cyfro­wych) albo od dnia, w któ­rym weszli Pań­stwo w posia­da­nie rze­czy lub w któ­rym oso­ba trze­cia inna niż prze­woź­nik i wska­za­na przez Pań­stwa weszła w posia­da­nie rze­czy (doty­czy pozo­sta­łych Produktów).

Aby sko­rzy­stać z pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy, muszą Pań­stwo poin­for­mo­wać nas o swo­jej decy­zji o odstą­pie­niu od niniej­szej umo­wy w dro­dze jed­no­znacz­ne­go oświad­cze­nia (pismo wysła­ne pocz­tą lub pocz­tą elek­tro­nicz­ną). Poni­żej poda­je­my nasze dane kontaktowe:

Dane do kon­tak­tu: kontakt@marzenakopta.pl ;W DOBREJ RELACJI Marze­na Kop­ta ul. E. Zega­dło­wi­cza 10/ 82 41 ‑200 Sosno­wiec NIP 644 318 94 07

Mogą Pań­stwo sko­rzy­stać z wzo­ru for­mu­la­rza odstą­pie­nia od umo­wy, jed­nak nie jest to obowiązkowe.

Aby zacho­wać ter­min do odstą­pie­nia od umo­wy, wystar­czy, aby wysła­li Pań­stwo infor­ma­cję doty­czą­cą wyko­na­nia przy­słu­gu­ją­ce­go Pań­stwu pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umowy.

Skut­ki odstą­pie­nia od umo­wy: w przy­pad­ku odstą­pie­nia od umo­wy zwra­ca­my Pań­stwu wszyst­kie otrzy­ma­ne od Pań­stwa płat­no­ści, w tym kosz­ty dostar­cze­nia rze­czy (z wyjąt­kiem dodat­ko­wych kosz­tów wyni­ka­ją­cych z wybra­ne­go przez Pań­stwa spo­so­bu dostar­cze­nia inne­go niż naj­tań­szy zwy­kły spo­sób dostar­cze­nia ofe­ro­wa­ny przez nas), nie­zwłocz­nie, a w każ­dym przy­pad­ku nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym zosta­li­śmy poin­for­mo­wa­ni o Pań­stwa decy­zji o wyko­na­niu pra­wa odstą­pie­nia od niniej­szej umo­wy. Zwro­tu płat­no­ści doko­na­my przy uży­ciu takich samych spo­so­bów płat­no­ści, jakie zosta­ły przez Pań­stwa uży­te w pier­wot­nej trans­ak­cji, chy­ba że wyraź­nie zgo­dzi­li­ście się Pań­stwo na inne roz­wią­za­nie; w każ­dym przy­pad­ku nie ponio­są Pań­stwo żad­nych opłat w związ­ku z tym zwro­tem. Może­my wstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści do cza­su otrzy­ma­nia rze­czy lub do cza­su dostar­cze­nia nam dowo­du jej ode­sła­nia, w zależ­no­ści od tego, któ­re zda­rze­nie nastą­pi wcześniej.

Pro­szę ode­słać lub prze­ka­zać nam rzecz nie­zwłocz­nie, a w każ­dym razie nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym poin­for­mo­wa­li nas Pań­stwo o odstą­pie­niu od niniej­szej umo­wy. Ter­min jest zacho­wa­ny, jeże­li ode­ślą Pań­stwo rzecz przed upły­wem ter­mi­nu 14 dni.

Będą Pań­stwo musie­li ponieść bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu Pro­duk­tów. Wyso­kość tych kosz­tów sza­co­wa­na jest mak­sy­mal­nie na kwo­tę oko­ło 10 PLN.

Odpo­wia­da­ją Pań­stwo tyl­ko za zmniej­sze­nie war­to­ści rze­czy wyni­ka­ją­ce z korzy­sta­nia z niej w spo­sób inny niż było to koniecz­ne do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia rzeczy.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

doty­czy Konsumenta

UWAGA: for­mu­larz ten nale­ży wypeł­nić i ode­słać tyl­ko w przy­pad­ku chę­ci odstą­pie­nia od umowy

b) For­mu­larz odstą­pie­nia od umo­wy – WZÓR

For­mu­larz odstą­pie­nia od umo­wy – WZÓR

Miej­sco­wość, data

Imię i nazwi­sko kon­su­men­ta
Adres kon­su­men­ta
Adres-mail

W DOBREJ RELACJI Marze­na Kopta

ul. E. Zega­dło­wi­cza 10/82

41 – 200 Sosowiec

Oświad­cze­nie
o odstą­pie­niu od umo­wy zawar­tej w dniu ………………………………………… i dotyczącej:

1) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,

2) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,

3) ………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………..

Wydanie/odbiór Pro­duk­tu nastą­pił w dniu …………………………………………………..

W związ­ku z powyż­szym, oświad­czam, że doko­nam zwro­tu Pro­duk­tu nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie czter­na­stu dni.

Poni­żej wska­zu­ję dane do zwro­tu ceny Pro­duk­tu, któ­ry powi­nien nastą­pić nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie czter­na­stu dni.

Data zawar­cia umowy/odbioru (*)

imię, nazwi­sko Klienta,

Pod­pis kon­su­men­ta (jeśli for­mu­larz jest wysy­ła­ny w for­mie papierowej)

*Nie­po­trzeb­ne skreślić

Przewiń do góry