Polityka Prywatności – Marzena Kopta

Polityka Prywatności

Naszą poli­ty­kę wzglę­dem danych oso­bo­wych moż­na zamknąć w jed­nym zda­niu – bez­pie­czeń­stwo Two­ich danych jest dla nas naj­waż­niej­sze. Poni­żej przed­sta­wi­my Ci sze­reg infor­ma­cji i zasad, któ­ry­mi się kie­ru­je­my. Chce­my by korzy­sta­nie z naszej usłu­gi było nie tyl­ko przy­jem­ne ale tak­że bez­piecz­ne. Dla­te­go sta­wia­my sobie wyso­kie wymagania.

W razie jakich­kol­wiek pytań czy wąt­pli­wo­ści możesz napi­sać na kontakt@marzenakopta.pl Odpo­wie­my na wszyst­kie pytania!

KIM JESTEŚMY?

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest fir­ma W DOBREJ RELACJI Marze­na Kop­ta, ul. E. Zega­dło­wi­cza 10/82 41 – 200 Sosno­wiec, NIP 644 318 94 07 będą­cy wła­ści­cie­lem ser­wi­su https://marzenakopta.pl oraz ser­wi­su https://platforma.marzenakopta.pl (zwa­ny­mi dalej Ser­wis lub Serwisy).

Póki co nie jeste­śmy w sta­nie świad­czyć wszyst­kich potrzeb­nych nam usług samo­dziel­nie. Dla­te­go korzy­sta­my z usług zewnętrz­nych dostaw­ców. Two­je dane prze­ka­zu­je­my nastę­pu­ją­cym kate­go­riom podmiotów:

 1. biu­ra rachun­ko­we, któ­re poma­ga­ją nam w obsłu­dze księgowej;
 2. sys­te­my płat­no­ści, któ­re obsłu­gu­ją płatności;
 3. sys­te­my do komu­ni­ka­cji, któ­re pozwa­la­ją nam na kon­takt z Tobą;
 4. fir­my hostingowe.

A tutaj znaj­dziesz listę pod­mio­tów, któ­rym prze­ka­zu­je­my dane Two­ich Klientów.

Admi­ni­stra­tor infor­mu­je niniej­szym Użyt­kow­ni­ka, że powie­rza prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych nastę­pu­ją­cym podmiotom:

 • simplyyourself.online  Sp. z o.o. – w celu prze­cho­wy­wa­nia danych oso­bo­wych na serwerze,
 • GetRe­spon­se, spół­ką z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą w Gdań­sku, przy ul. Arkoń­skiej 6/A3, 80 – 387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984 – w celu korzy­sta­nia z sys­te­mu mailin­go­we­go GetRe­spon­se, słu­żą­ce­go do prze­sy­ła­nia newslettera,
 • Pay Pal – w celu przyj­mo­wa­nia płat­no­ści internetowych,
 • Przelewy24 – w celu przyj­mo­wa­nia płat­no­ści internetowych.

Poli­ty­ka cookies

Pli­ki cookies stro­ny marzenakopta.pl nie prze­cho­wu­ją pouf­nych infor­ma­cji, takich jak imię i nazwi­sko czy adres. W celu ogra­ni­cze­nia, zablo­ko­wa­nia lub usu­nię­cia pli­ków cookie z tej stro­ny inter­ne­to­wej, nale­ży użyć prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. Ponie­waż każ­da z prze­glą­da­rek jest inna, w menu „Pomoc” prze­glą­dar­ki moż­na zapo­znać się ze spo­so­ba­mi zmia­ny pre­fe­ren­cji doty­czą­cych pli­ków cookie.

Google Ana­ly­tics – Te pli­ki cookies umoż­li­wia­ją dzia­ła­nie funk­cji Google Ana­ly­tics. Opro­gra­mo­wa­nie to poma­ga zdo­być i ana­li­zo­wać infor­ma­cje na temat wyko­rzy­sty­wa­ne­go rodza­ju prze­glą­dar­ki, licz­by odwie­dza­ją­cych stro­nę, sku­tecz­no­ści kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wych i cza­su poszcze­gól­nych wizyt. Infor­ma­cje te słu­żą do udo­sko­na­le­nia Serwisów.

Face­bo­ok – Te pli­ki cookies umoż­li­wia­ją dzia­ła­nie funk­cji sta­ty­styk Face­bo­oka. Opro­gra­mo­wa­nie to poma­ga zdo­być i ana­li­zo­wać infor­ma­cje na temat  sku­tecz­no­ści kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wych. Infor­ma­cje te słu­żą do udo­sko­na­le­nia Ser­wi­sów oraz dopa­so­wa­niu reklam na Facebooku.

Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka niniej­szej stro­ny inter­ne­to­wej pli­ki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest admi­ni­stra­tor W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta. Pli­ki cookies mogą być tak­że zamiesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka i wyko­rzy­sty­wa­ne przez współ­pra­cu­ją­cych z ope­ra­to­rem part­ne­rów – Google i Face­bo­ok. Pli­ki te nie prze­cho­wu­ją żad­nych infor­ma­cji o cha­rak­te­rze poufnym.

Twoje dane osobowe

LOGI

Korzy­sta­nie z Ser­wi­sów wią­że się z prze­sy­ła­niem zapy­tań do ser­we­ra, na któ­rym znaj­du­ją się Ser­wi­sy. Każ­de zapy­ta­nie skie­ro­wa­ne do ser­we­ra zapi­sy­wa­ne jest w logach, któ­re obej­mu­ją m.in. adres IP, datę i czas ser­we­ra, infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej i sys­te­mie ope­ra­cyj­nym, z jakie­go korzy­stasz. Dane zapi­sa­ne w logach ser­we­ra nie są koja­rzo­ne z kon­kret­ną oso­bą i sta­no­wią wyłącz­nie mate­riał pomoc­ni­czy słu­żą­cy do admi­ni­stra­cji, a ich zawar­tość nie jest ujaw­nia­na niko­mu poza oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do admi­ni­stro­wa­nia ser­we­rem w simplyyourself.online sp. z o.o.

SKLEP

Dane oso­bo­we poda­ne pod­czas zamó­wie­nia w Skle­pie Inter­ne­to­wym, któ­re­go admi­ni­stra­to­rem jest W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta będą wyko­rzy­sty­wa­ne jedy­nie na potrze­by reali­za­cji zamó­wie­nia i wysta­wie­nia fak­tu­ry VAT (reali­za­cji umo­wy sprze­da­ży). Oso­by trze­cie nie będą mia­ły do nich dostę­pu i nie zosta­ną one wyko­rzy­sta­ne w celach komer­cyj­nych bez wcze­śniej­szej wyraź­nej zgo­dy. Szcze­gó­ły prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych przy skła­da­niu zamó­wie­nia w Skle­pie Inter­ne­to­wym znaj­dziesz każ­do­ra­zo­wo pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia, przez zapo­zna­nie się i akcep­ta­cję Regu­la­mi­nu ser­wi­su, któ­re­go admi­ni­stra­to­rem jest W dobrej rela­cji Marze­na Kopta

NEWSLETTER

Jeśli wyra­zisz zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych w innych celach, np. mar­ke­tin­go­wych i prze­sy­ła­nia infor­ma­cji han­dlo­wych – będą wyko­rzy­sty­wa­ne jedy­nie do wysy­ła­nia e‑maili infor­ma­cyj­nych z ser­wi­sów. Zgo­dę taką wyra­żasz każ­do­ra­zo­wo, przy oka­zji zapi­su w for­mu­la­rzu umiesz­czo­nym w ser­wi­sach, któ­rych jeste­śmy wła­ści­cie­la­mi. Dane te prze­cho­wy­wa­ne są w sys­te­mie GetRe­spon­se. Inne oso­by trze­cie nie będą mia­ły do nich dostępu.

KOMENTARZE

Jeśli dodasz na moim blo­gu komen­tarz do arty­ku­łu – to poda­ne dane nie będą wyko­rzy­sty­wa­ne w celach mar­ke­tin­go­wych. Dane te prze­cho­wy­wa­ne są w Word­Pres­sie na ser­we­rze w simplyyourself.online ltd. w celach zarzą­dza­nia komen­ta­rza­mi oraz ich mode­ro­wa­nia. Inne oso­by trze­cie nie będą mia­ły do nich dostępu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli wyślesz do mnie wia­do­mość przez for­mu­larz kon­tak­to­wy – to poda­ne dane nie będą wyko­rzy­sty­wa­ne w celach mar­ke­tin­go­wych. Dane te prze­cho­wy­wa­ne są w mojej skrzyn­ce e‑mailowej w simplyyourself.online sp. z o.o. oraz gmail.com w celach zarzą­dza­nia pocz­tą oraz wysła­nia odpo­wie­dzi e‑mailowej, na Two­ją wia­do­mość. Oso­by trze­cie nie będą mia­ły do nich dostępu.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta zastrze­ga sobie pra­wo do wysy­ła­nia nie­za­po­wie­dzia­nych wia­do­mo­ści oso­bom, któ­rych dane kon­tak­to­we posia­da i któ­re zgo­dzi­ły się z Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści. Pod poję­ciem nie­za­po­wie­dzia­nych wia­do­mo­ści W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta rozu­mie infor­ma­cje odno­szą­ce się bez­po­śred­nio do jego ser­wi­sów, biu­le­ty­nów, usług i pro­duk­tów (np. zmia­ny, wewnętrz­ne pro­mo­cje), nie­ko­mer­cyj­ne listy (np. życze­nia, komen­ta­rze oso­bi­ste itp.)

Poda­nie danych oso­bo­wych do celów mar­ke­tin­go­wych i han­dlo­wych jest dobro­wol­ne. W każ­dej chwi­li masz moż­li­wość dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych, ich popra­wia­nia i żąda­nia ich usu­nię­cia. W tym celu skon­tak­tuj się z nami lub w przy­pad­ku new­slet­te­ra wci­śnij odpo­wied­ni link pod tytu­łem „Możesz się wypi­sać”, któ­ry powo­du­je wypi­sa­nie z listy w prze­sła­nym prze­ze mnie newsletterze.

Każ­de­go użyt­kow­ni­ka ser­wi­su oraz publi­ka­cji nale­żą­cych do W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta obo­wią­zu­je aktu­al­na Poli­ty­ka Prywatności.

Jakie­kol­wiek wpro­wa­dza­ne zmia­ny poli­ty­ki pry­wat­no­ści nie wpły­wa­ją na pod­sta­wo­wą zasa­dę: W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta nie sprze­da­je i nie udo­stęp­nia oso­bom trze­cim danych per­so­nal­nych czy adre­so­wych klien­tów / użyt­kow­ni­ków swo­ich serwisów.

W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta nigdy nie wysy­ła spamu.

Jeśli nie zga­dzasz się z Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści, pro­szę nie odwie­dzać ser­wi­sów, nie pre­nu­me­ro­wać biu­le­ty­nów nale­żą­cych do W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta oraz nie naby­wać pro­duk­tów i usług ofe­ro­wa­nych przez W dobrej rela­cji Marze­na Kopta.

Zga­dza­jąc się z Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści oświad­czasz, że:

 1. wyra­żasz zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych, poda­nych dobro­wol­nie, dla celów mar­ke­tin­go­wych przez W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta. Zgo­da obej­mu­je rów­nież prze­twa­rza­nie danych w przy­szło­ści, pod warun­kiem bra­ku zmia­ny celu przetwarzania.
 2. wyra­żasz zgo­dę na otrzy­my­wa­nie infor­ma­cji han­dlo­wych za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej od W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta, na poda­ne przez Cie­bie dane teleadresowe.
 3. zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:

admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych jest W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta: masz pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oso­bo­wych oraz pra­wo ich popra­wia­nia i usu­wa­nia; poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, a jed­no­cze­śnie nie­zbęd­ne do korzy­sta­nia z serwisu.

Zmia­ny Poli­ty­ki Prywatności

W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści – szcze­gól­nie jeśli będzie to zwią­za­ne z lep­szym chro­nie­niem Two­ich danych. Zmia­ny Poli­ty­ki Pry­wat­no­ści będą komu­ni­ko­wa­ne Tobie mailo­wo lub na stro­nie Ser­wi­su lub pod­czas logo­wa­nia do Ser­wi­su. Wszel­kie zmia­ny do Poli­ty­ki Pry­wat­no­ści sta­ją się sku­tecz­ne w chwi­li ich zamiesz­cze­nia na stro­nie inter­ne­to­wej Ser­wi­su, o ile nie zastrze­żo­no inaczej.

Po uka­za­niu się na stro­nie głów­nej Ser­wi­su lub w innych miej­scach do tego prze­zna­czo­nych w Ser­wi­sie infor­ma­cji o zmia­nach w Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści, Użyt­kow­nik powi­nien nie­zwłocz­nie zapo­znać się ze zmia­na­mi, gdyż akty­wa­cja w Ser­wi­sie po takim ogło­sze­niu sta­no­wi bez­wa­run­ko­wą akcep­ta­cję nowej tre­ści Poli­ty­ki Pry­wat­no­ści przez Użytkownika.

UWAGA: Wszyst­kie zaku­py nie są refun­do­wa­ne i nie pod­le­ga­ją rekla­ma­cji. Zgod­nie z pra­wem nie możesz odstą­pić od umo­wy w przy­pad­ku, gdy roz­po­czą­łeś już korzy­sta­nie z zamó­wio­nych usług.

Infor­ma­cje na stro­nie są wyłącz­nie wyra­zem oso­bi­stych poglą­dów auto­ra i nie sta­no­wią „reko­men­da­cji” w rozu­mie­niu prze­pi­sów ani indy­wi­du­al­nej pora­dy. Wszel­kie decy­zje i dzia­ła­nia podej­mu­jesz na wła­sną odpowiedzialność.

Przewiń do góry