O mnie – Marzena Kopta

Nazywam się
Marzena Kopta

Jako tre­ner komu­ni­ka­cji i coach pra­cu­ję z przed­się­bior­ca­mi i mena­dże­ra­mi zespo­łów nad przy­wró­ce­niem utra­co­ne­go przy­cho­du. Wie­rzę, że otwar­ta komu­ni­ka­cja i dobre rela­cje w zespo­le są, obok świet­ne­go pro­duk­tu i dobre­go mar­ke­tin­gu, są siłą napę­do­wą fir­my.

Nazywam się
Marzena Kopta

W mojej indy­wi­du­al­nej prak­ty­ce coacha i tre­ne­ra komu­ni­ka­cji naj­czę­ściej pra­cu­ję z ludź­mi, któ­rzy osią­gnę­li suk­ces zawo­do­wy, jed­no­cze­śnie potrze­bu­ją doko­nać zmia­ny w swo­ich rela­cjach oso­bi­stych.

Uczę budo­wać zdro­we rela­cje w rodzi­nie obok świet­nie pro­spe­ru­ją­ce­go biz­ne­su . Udo­wad­niam, że rodzi­na nie musi cier­pieć, kie­dy dużo pra­cu­jesz i speł­niasz się zawo­do­wo.

Od 8 lat dora­dzam ludziom róż­nych zawo­dów. Sły­szę pyta­nia o tym, jak w bar­dziej jasny spo­sób komu­ni­ko­wać się z ludź­mi i efek­tyw­nie roz­wią­zy­wać kon­flik­ty.  Mam duże doświad­cze­nie w roz­wią­zy­wa­niu sytu­acji emo­cjo­nal­nie trud­nych, spor­nych i doty­czą­cych rela­cji mię­dzy­ludz­kich.

Wiem, ludzie budu­ją fir­my i pra­cu­ją, ponie­waż chcą zapew­nić rodzi­nie jak naj­lep­szy byt. Jed­no­cze­śnie chcą zara­biać god­ne pie­nią­dze, czuć radość, a pra­ca może być speł­nie­niem i pasją. Poświę­ca­ją pra­cy bar­dzo dużo cza­su.

Cza­sa­mi sku­pie­nie się na roz­wo­ju biz­ne­su, skut­ku­je zanie­dba­niem rela­cji rodzin­nych. Wte­dy zamiast bli­sko­ści jest odda­le­nie i samot­ność. Cza­sa­mi zda­rza się wypa­le­nie i chęć zmia­ny kie­run­ku. Wte­dy może przyjść zagu­bie­nie i lęk. A brak dobrych rela­cji nie daje wspar­cia i poczu­cia bez­pie­czeń­stwa.

 

Jasna i szcze­ra roz­mo­wa jest naj­waż­niej­sza dla wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia i wyga­sze­nia kon­flik­tów. Dla ponow­ne­go zbli­że­nia się do sie­bie i odbu­do­wać rela­cji.

Usta­le­nia nowej wspól­nej wizji oraz zaufa­nie do sie­bie, jest klu­czem do zmia­ny- zawo­do­wej i rodzin­nej.

Uczę mówić odważ­nie, otwar­cie i szcze­rze, żeby ludzie zro­zu­mie­li, że to co mówią może zmie­nić świat.

Moje boga­te doświad­cze­nie, w doradz­twie, warsz­ta­tach, dłuż­szych cyklach szko­le­nio­wych, oraz pra­cy indy­wi­du­al­nej, jest gwa­ran­cją jako­ści i sku­tecz­no­ści. Pra­co­wa­łam w róż­ny­mi zespo­ła­mi, i róż­ny­mi rodzi­na­mi, a dzię­ki pra­cy ze mną ludzie lepiej się rozu­mie­li, łatwiej docho­dzi­li do poro­zu­mie­nia i wspól­ne­go roz­wią­za­nia. Ich pew­ność sie­bie i moty­wa­cja rosła, jed­no­cze­śnie sta­wa­li się bar­dziej empa­tycz­ni wobec innych. Rela­cje w rodzi­nie sta­ły się zdro­we, a pie­kło wspól­nej pra­cy, zamie­nia­ło się w radość.

Z wykształ­ce­nia jestem polo­ni­stą i stąd moja pasja czy­li sło­wa i komu­ni­ka­cja. Pra­cu­ję w opar­ciu o Poro­zu­mie­nie bez Prze­mo­cy i komu­ni­ka­cję trans­for­mu­ją­cą.  Jestem cer­ty­fi­ko­wa­nym coachem w podej­ściu Zen Coachin­gu, któ­ry sta­wia na uważ­ność, otwar­tość i auten­tycz­ność.

Zachę­cam Cię, abyś odsta­wił na bok utar­te sche­ma­ty doty­czą­ce pra­cy z rodzi­ną. Sprawdź coś nowe­go: otwar­tą komu­ni­ka­cję, rady­kal­ną szcze­rość, oraz indy­wi­du­al­ne potrze­by ludzi.

Przewiń do góry