O mnie - Marzena Kopta

Kim jestem?

Nazy­wam się Marze­na Kop­ta. Jestem coachem i tre­ne­rem komu­ni­ka­cji. Uczę sku­tecz­nej komu­ni­ka­cji oraz two­rze­nia głę­bo­kich i trwa­łych rela­cji. Wspie­ram przed­się­bior­czych ludzi suk­ce­su w budo­wa­niu szczę­ścia oso­bi­ste­go. Dzię­ki pra­cy ze mną osią­ga­ją speł­nie­nie w życiu, bo odno­szą suk­ce­sy, zarów­no na polu zawo­do­wym, jak i oso­bi­stym.

Wszystko jest możliwe,
tylko musisz najpierw w to uwierzyć

jaka jest moja historia?

7 lat temu dotar­ło do mnie, że nie potra­fię doga­dać się z bli­ski­mi. Czu­łam się sfru­stro­wa­na, zawie­dzio­na i zła. Mówi­łam, ale nie byłam rozu­mia­na i sły­sza­na. Czę­sto, zamiast roz­ma­wiać,  mil­cza­łam i dusi­łam w sobie. Dopro­wa­dzo­na do osta­tecz­no­ści wybu­cha­łam i robi­łam awan­tu­ry. Roz­ma­wia­łam z naj­bliż­szy­mi, ale nie były to zbli­ża­ją­ce roz­mo­wy.

Posta­no­wi­łam, że moim prio­ry­te­tem jest odnie­sie­nie suk­ce­su nie tyl­ko w pra­cy, ale też w domu. Suk­ce­su, któ­ry rozu­miem jako wspie­ra­ją­ce rela­cje, w któ­rych czu­je­my się sza­no­wa­ni, rozu­mia­ni i doce­nia­ni. Kie­dy har­mo­nij­nie łączy­my życie oso­bi­ste z zawo­do­wym, wie­dząc że oba te obsza­ry są waż­ne i musi­my się dobrze się czuć zarów­no w pra­cy, jak w domu.

Wszyst­ko, cze­go się nauczy­łam, po raz pierw­szy zasto­so­wa­łam w rela­cji z moją rodzi­ną. Efek­ty, jakie uzy­ska­łam, prze­ro­sły moje naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia.

Dziś potra­fię mówić tak, aby być rozu­mia­ną przez moich bli­skich, któ­rych nie ranię już swo­imi sło­wa­mi. Umiem roz­ma­wiać, kie­dy jeste­śmy w emo­cjach. Odważ­nie mówię, że na coś się nie zga­dzam. Wiem, jak słu­chać potrzeb innych, i nie zapo­mi­nam o wła­snych.
Zda­nie każ­de­go w rodzi­nie jest bra­ne pod uwa­gę, proś­by wyra­ża­ne gło­śno, a cele nego­cjo­wa­ne. Czu­ję się speł­nio­na rodzin­nie i zawo­do­wo.

co jest moją misją?

Poma­ga­nie innym w doj­ściu do momen­tu, w któ­rym obec­nie jestem, sta­ło się moją pasją i misją. Jestem cer­ty­fi­ko­wa­nym coachem w podej­ściu Zen Coachin­gu i tre­ne­rem komu­ni­ka­cji, pra­cu­ją­cym w opar­ciu o Poro­zu­mie­nie bez Prze­mo­cy. 

Uczę ludzi budo­wać rela­cje, w któ­rych czu­ją się waż­ni. W któ­rych szcze­rze ze sobą roz­ma­wia­ją i nie boją się być sobą, bo łączą ich wspól­ne cele i war­to­ści. Sza­nu­ją się nawza­jem i wspie­ra­ją. Pra­cu­ję przede wszyst­kim z przed­się­bior­ca­mi, któ­rzy bar­dzo czę­sto budu­jąc i pra­cu­jąc na swój suk­ces zawo­do­wy, odkła­da­ją rela­cje rodzin­ne na potem.

Dzię­ki pra­cy ze mną popra­wisz, a jeśli trze­ba to napra­wisz swo­je rela­cje. Nauczysz się wła­ści­wie się komu­ni­ko­wać, wyra­żać swo­je emo­cje. Nauczysz się wspie­rać dru­gą stro­nę i docho­dzić do wspól­ne­go roz­wią­za­nia. Ponow­nie znaj­dzie­cie dla sie­bie czas. Sta­nie­cie się uważ­ni na swo­je potrze­by i z łatwo­ścią będziesz roz­wią­zy­wać życio­we wyzwa­nia.

Stwo­rzy­łam autor­ski pro­gram ”W rela­cji”, w któ­rym uczę budo­wa­nia trwa­łych i szczę­śli­wych rela­cji.

Zapra­szam się do kon­tak­tu, jeśli czu­jesz, że to wła­śnie ja mogę Ci pomóc.

Przewiń do góry