O mnie – Marzena Kopta

Nazywam się
Marzena Kopta

Jako tre­ner komu­ni­ka­cji i coach pra­cu­ję z przed­się­bior­ca­mi i mena­dże­ra­mi zespo­łów nad przy­wró­ce­niem utra­co­ne­go przy­cho­du. Wie­rzę, że otwar­ta komu­ni­ka­cja i dobre rela­cje w zespo­le są, obok świet­ne­go pro­duk­tu i dobre­go mar­ke­tin­gu, są siłą napę­do­wą firmy.

Nazywam się
Marzena Kopta

Jestem tre­ne­rem komu­ni­ka­cji. Uczę ludzi, jak ze sobą roz­ma­wiać odważ­nie i wprost. Pro­wa­dzę warsz­ta­ty gru­po­we, oraz sesje indywidualne. 

Wie­rzę, że to co mówi­my może zmie­nić świat.

Jeśli sło­wa moją moc, to jaką mocą obda­rzasz innych?

Uczę ludzi jak wyra­żać swo­je potrze­by i proś­by. Odważ­nie, szcze­rze, wprost. Uczę ludzi jak się słu­chać, aby zro­zu­mieć, o co im cho­dzi. Uczę ludzi jak ze sobą roz­ma­wiać, aby się wresz­cie dogadać.

Od 8 lat dora­dzam ludziom róż­nych zawo­dów i branż. Sły­szę pyta­nia o tym, jak w bar­dziej jasny spo­sób komu­ni­ko­wać się z ludź­mi i efek­tyw­nie roz­wią­zy­wać kon­flik­ty. Jak wyra­żać sie­bie, aby niko­go nie obra­zić, jak sta­wiać gra­ni­ce, aby były one respek­to­wa­ne.  

Wiem, że nikt nie uczy nas komu­ni­ka­cji, jedy­ne popraw­ne­go budo­wa­nia zdań. Wiem, że tej wie­dzy i umie­jęt­no­ści nie znaj­dziesz w szkole.

Codzien­nie widzę, jak dobra komu­ni­ka­cja, jest potrzeb­na, a jej brak skut­ku­je trud­no­ścia­mi w rela­cjach rodzin­nych. Wte­dy zamiast bli­sko­ści jest odda­le­nie i samotność. 

Widzę, jak brak umie­jęt­no­ści dobrej komu­ni­ka­cji pogrą­ża zespo­ły i psu­je rela­cje w zespo­łach. Zda­rza się mob­bing, wypa­le­nie i chęć zmia­ny kie­run­ku. 

 

Jasna i szcze­ra roz­mo­wa jest naj­waż­niej­sza dla wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia i wyga­sze­nia kon­flik­tów. Dla ponow­ne­go zbli­że­nia się do sie­bie i odbu­do­wać rela­cji, wia­ry w siebie.

Usta­le­nia nowej wspól­nej wizji oraz zaufa­nie do sie­bie, jest klu­czem do zmia­ny- zawo­do­wej i rodzinnej.

Uczę mówić odważ­nie, otwar­cie i szcze­rze, żeby ludzie zro­zu­mie­li, że to co mówią może zmie­nić świat.

Moje boga­te doświad­cze­nie, w doradz­twie, warsz­ta­tach, dłuż­szych cyklach szko­le­nio­wych, oraz pra­cy indy­wi­du­al­nej, jest gwa­ran­cją jako­ści i sku­tecz­no­ści. Pra­co­wa­łam w róż­ny­mi zespo­ła­mi i róż­ny­mi rodzi­na­mi, a dzię­ki pra­cy ze mną ludzie lepiej się rozu­mie­li, łatwiej docho­dzi­li do poro­zu­mie­nia i wspól­ne­go roz­wią­za­nia. Ich pew­ność sie­bie i moty­wa­cja rosła, jed­no­cze­śnie sta­wa­li się bar­dziej empa­tycz­ni wobec innych. 

 

Pro­wa­dzę warsz­ta­ty gru­po­we, oraz sesje indy­wi­du­al­ne. Jestem autor­ką pod­ręcz­ni­ka „Dobra komu­ni­ka­cji, dobra relacja”

 

Z wykształ­ce­nia jestem polo­ni­stą i stąd moja pasja czy­li sło­wa i komu­ni­ka­cja. Pra­cu­ję w opar­ciu o Poro­zu­mie­nie bez Prze­mo­cy i komu­ni­ka­cję trans­for­mu­ją­cą.  Jestem cer­ty­fi­ko­wa­nym coachem w podej­ściu Zen Coachin­gu, któ­ry sta­wia na uważ­ność, otwar­tość i autentyczność.

Pry­wat­nie jestem mamą dwóch córek i żoną in spe. Miesz­kam na Pod­be­ski­dziu. W wol­nych chwi­lach bie­gam, czy­tam kry­mi­na­ły i zwie­dzam świat.

Przewiń do góry