O mnie – Marzena Kopta

Nazywam się
Marzena Kopta

Jako tre­ner komu­ni­ka­cji i coach pra­cu­ję z przed­się­bior­ca­mi i mena­dże­ra­mi zespo­łów nad przy­wró­ce­niem utra­co­ne­go przy­cho­du. Wie­rzę, że otwar­ta komu­ni­ka­cja i dobre rela­cje w zespo­le są, obok świet­ne­go pro­duk­tu i dobre­go mar­ke­tin­gu, są siłą napę­do­wą firmy.

Nazywam się
Marzena Kopta

Jestem coachem i tre­ne­rem komu­ni­ka­cji. Poma­gam moim klien­tom roz­wi­jać się zawodowo.

Pro­wa­dzę warsz­ta­ty gru­po­we, oraz sesje indywidualne. 

Wie­rzę, że moż­na pra­co­wać w opar­ciu o swo­je talen­ty, pasję i zara­biać god­ne pieniądze.

Możesz pra­co­wać na wła­snych zasadach.

Wspie­ram ludzi, któ­rzy wie­dzą, że stać ich w życiu na wię­cej. Chcą w peł­ni korzy­stać ze swo­je­go poten­cja­łu, pra­co­wać z rado­ścią, zara­biać odpo­wied­nie pie­nią­dze, reali­zo­wać marze­nia i cie­szyć się życiem.

.

O 8 lat dora­dzam ludziom róż­nych zawo­dów i branż. Widzę ludzi, któ­rzy nawet w poło­wie nie reali­zu­ją swo­je­go poten­cja­łu, moż­li­wo­ści i zada­ją sobie z tego sprawę.

Czu­ją goto­wość do zmia­ny.

Chcą zacząć pra­co­wać w opar­ciu o swo­je doświad­cze­nie, moc­ne stro­ny i talen­ty. Chcą się roz­wi­jać, god­nie zara­biać, cie­szyć się życiem i speł­niać marzenia

 

Wie­rzę, że moż­na pra­co­wać w opar­ciu i swo­je natu­ral­ne talen­ty oraz zaso­by. Każ­de­go dnia czuć pasję i entu­zjazm. Zara­biać przy tym god­ne pie­nią­dze, któ­re dają moż­li­wość reali­za­cji marzeń.

Od 2012 roku pra­cu­ję z ludź­mi w opar­ciu o swój natu­ral­ny talent czy­li umie­jęt­ność komu­ni­ka­cji. Uczy­łam rodzi­ny, nauczy­cie­li, zespo­ły lep­szej, sku­tecz­niej­szej komu­ni­ka­cji.  Dzię­ki pra­cy ze mną ludzie lepiej się rozu­mie­li, łatwiej docho­dzi­li do poro­zu­mie­nia i wspól­ne­go roz­wią­za­nia. Ich pew­ność sie­bie i moty­wa­cja rosła, jed­no­cze­śnie sta­wa­li się bar­dziej empa­tycz­ni wobec innych. 

Dziś nadal zda­rza mi się pro­wa­dzić warsz­ta­ty z zakre­su komunikacji.

Jestem  autor­ką pod­ręcz­ni­ka „Dobra komu­ni­ka­cji, dobra relacja”

Kie­dy poczu­łam, że osią­gnę­łam już wszyst­ko, co mogłam w tej dzie­dzi­nie poczu­łam się goto­wa na zmianę. 

Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie i roz­mo­wy z ludź­mi uświa­do­mi­ły mi, że ludzie nie reali­zu­ją się w peł­ni. Po latach pra­cy chcą cze­goś wię­cej. Bywa­ją zmę­cze­ni tym, co robią i chcą zacząć coś nowe­go. W opar­ciu o swo­je doświad­cze­nie, talen­ty. Chcą się rozwijać.

Marzą, aby pra­ca dawa­ła im god­ne zarob­ki, dzię­ki któ­rym speł­nią swo­je marzenia.

Ja rów­nież tego doświadczyłam.

Zapra­szam ich do sko­rzy­sta­nia z moje­go doświadczenia.

Pro­wa­dzę warsz­ta­ty gru­po­we, oraz sesje indy­wi­du­al­ne.  

 

Z wykształ­ce­nia jestem polo­ni­stą i stąd moja pasja czy­li sło­wa i komu­ni­ka­cja.  W obsza­rze komu­ni­ka­cji pra­cu­ję w opar­ciu o Poro­zu­mie­nie bez Prze­mo­cy i komu­ni­ka­cję trans­for­mu­ją­cą.  W Jestem cer­ty­fi­ko­wa­nym coachem w podej­ściu Zen Coachin­gu, któ­ry sta­wia na uważ­ność, otwar­tość i autentyczność.

Kil­ka lat temu posta­no­wi­łam nadal korzy­stać ze swo­ich talen­tów, wie­dzy i doświad­cze­nia i roz­wi­jać się jak sprze­daw­ca i lider zespo­łu. Do dziś z rado­ścią budu­ją swo­ją sieć sprze­da­ży, a pie­nią­dze, któ­re zara­biać, pozwa­la­ją mi speł­niać marzenia

Pry­wat­nie jestem mamą dwóch córek i żoną. Miesz­kam na Pod­be­ski­dziu. W wol­nych chwi­lach bie­gam, czy­tam kry­mi­na­ły i zwie­dzam świat.

Przewiń do góry