O mnie - Marzena Kopta

Nazywam się
Marzena Kopta

Jako tre­ner komu­ni­ka­cji i coach pra­cu­ję z przed­się­bior­ca­mi i mena­dże­ra­mi zespo­łów nad przy­wró­ce­niem utra­co­ne­go przy­cho­du. Wie­rzę, że otwar­ta komu­ni­ka­cja i dobre rela­cje w zespo­le są, obok świet­ne­go pro­duk­tu i dobre­go mar­ke­tin­gu, są siłą napę­do­wą fir­my.

Nazywam się
Marzena Kopta

Jako tre­ner komu­ni­ka­cji i coach pra­cu­ję z przed­się­bior­ca­mi i mena­dże­ra­mi zespo­łów nad przy­wró­ce­niem utra­co­ne­go przy­cho­du. Wie­rzę, że otwar­ta komu­ni­ka­cja i dobre rela­cje w zespo­le są, obok świet­ne­go pro­duk­tu i dobre­go mar­ke­tin­gu, są siłą napę­do­wą fir­my.

Uczę przed­się­bior­ców i mena­dże­rów otwar­tej komu­ni­ka­cji. Dzię­ki pra­cy ze mną, zmie­nia­ją swo­ją świa­do­mość odno­śnie funk­cjo­no­wa­nia zespo­łu i dobre­go wyni­ku finan­so­we­go fir­my.

Od 8 lat dora­dzam ludziom róż­nych zawo­dów. Sły­szę pyta­nia o tym, jak w bar­dziej jasny spo­sób komu­ni­ko­wać się z ludź­mi i efek­tyw­nie roz­wią­zy­wać kon­flik­ty.  Mam duże doświad­cze­nie w roz­wią­zy­wa­niu sytu­acji emo­cjo­nal­nie trud­nych, spor­nych i doty­czą­cych rela­cji mię­dzy­ludz­kich, któ­re nega­tyw­nie wypły­wa­ją na moty­wa­cję ludzi, a co za tym idzie na wyni­ki finan­so­we fir­my.

Wiem, że cokol­wiek robi­my, to chce­my zaspo­ko­ić swo­je potrze­by.  I że ludzie zakła­da­ją swo­je fir­my, aby zara­biać god­ne pie­nią­dze, czuć radość i speł­nie­nie. Nie zakła­da­ją ich po to, aby uże­rać się z ludź­mi, nań­czyć doro­słych ludzi i cią­gle gasić poża­ry. To uświa­da­miam przed­się­bior­com i mena­dże­rom.

Jasna i szcze­ra roz­mo­wa jest naj­waż­niej­sza dla wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia i wyga­sze­nia kon­flik­tów, zgra­nia zespo­łu i dobre­go wyni­ku fir­my.

Sku­tecz­ność tego, co robię i spo­so­bu w jaki wpro­wa­dzam zmia­ny w fir­mach i w rela­cjach mię­dzy ludź­mi, jest dla mnie naj­waż­niej­sza.

Moje boga­te doświad­cze­nie, w doradz­twie, warsz­ta­tach, dłuż­szych cyklach szko­le­nio­wych, oraz pra­cy indy­wi­du­al­nej, jest gwa­ran­cją jako­ści i sku­tecz­no­ści. Pra­co­wa­łam w róż­ny­mi zespo­ła­mi, a dzię­ki pra­cy ze mną ludzie lepiej się rozu­mie­li, łatwiej docho­dzi­li do poro­zu­mie­nia i wspól­ne­go roz­wią­za­nia. Ich pew­ność sie­bie i moty­wa­cja rosła, jed­no­cze­śnie sta­wa­li się bar­dziej empa­tycz­ni wobec innych. Zgra­ny, potra­fią­cy ze sobą roz­ma­wiać zespół pono­sił swo­je wyni­ki, co prze­kła­da­ło się na zado­wo­le­nie ludzi z pra­cy i sytu­ację finan­so­wą fir­my.

Z wykształ­ce­nia jestem polo­ni­stą i stąd moja pasja czy­li sło­wa i komu­ni­ka­cja. Pra­cu­ję w opar­ciu o Poro­zu­mie­nie bez Prze­mo­cy i komu­ni­ka­cję trans­for­mu­ją­cą.  Jestem cer­ty­fi­ko­wa­nym coachem w podej­ściu Zen Coachin­gu, któ­ry sta­wia na uważ­ność, otwar­tość i auten­tycz­ność.

Zachę­cam Cię, abyś odsta­wił na bok utar­te sche­ma­ty doty­czą­ce pra­cy z zespo­łem, bycia sze­fem, przed­się­bior­cą, zarzą­dza­nia zespo­łem. Sprawdź coś nowe­go: otwar­tą komu­ni­ka­cję, rady­kal­ną szcze­rość, oraz indy­wi­du­al­ne potrze­by ludzi.

Przewiń do góry