sub­skry­buj

Newsletter

Pra­cu­ję z klien­ta­mi nad zmia­ną i popra­wą jako­ści ich życia. Uczę otwar­tej komu­ni­ka­cji i budo­wa­nia dobrych relacji. 

W newsletterze znajdziesz:

New­slet­te­ra spo­dzie­waj się co dwa tygo­dnie, w ponie­dzia­łek, o godzi­nie 9 rano.

Chcę otrzy­my­wać wia­do­mo­ści i zga­dzam się na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez W dobrej rela­cji Marze­na Kop­ta, ul E. Zega­dło­wi­cza 10/82 41 – 200 Sosno­wiec, NIP: 6443189407, zgod­nie z Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści.

© 2019 – 2020 Marze­na Kopta

Made with 💚 by simplyyourself.online

Przewiń do góry