Muszę mieć dobre relacje. – Marzena Kopta

Muszę mieć dobre relacje.

No to zacznij­my wymie­niać z kim musisz mieć dobrą rela­cję. Na pew­no z dziec­kiem, bo prze­cież tu nie moż­na mieć złej, bo wte­dy jest się złą mat­ką. Na pew­no z mężem, bo jak­że to tak? Cią­gle się kłó­cić. Na pew­no z sze­fem, cho­ciaż czy z nim war­to budo­wać relacje?

Może wystar­czy jak będę wyko­ny­wać swo­je zada­nia. No i z teścio­wą… przy­da­ło­by się, ale jak się uda to trudno.

Stop!

Po pierw­sze: kto powie­dział, że MUSISZ mieć dobre rela­cje??? Nie musisz. Nigdy się nie przy­mu­szaj do posia­da­nia dobrych rela­cji, bo stać się mogą dwie rze­czy. Będziesz zatra­cać sie­bie. Dla dobra dobrej rela­cji zako­piesz swo­je potrze­by, odrzu­cisz swo­je war­to­ści albo prze­sta­niesz mieć gra­ni­ce. Jak się to koń­czy? Nie­zbyt dobrą rela­cją. Będziesz przy­mu­szać kogoś do tego co powy­żej. Czy­li mani­pu­lo­wać nim w taki spo­sób, żeby odrzu­cił swo­je war­to­ści, prze­su­nął swo­je gra­ni­ce i nie zwa­żał na swo­je potrzeby.

WARTO mieć dobre relacje.

W tym sło­wie jest otwar­cie, radość, chęć i war­to-ść.

Dobre rela­cje wno­szą wartość.

Zauważ jak czę­sto przy­mu­szasz sie­bie lub innych do stwo­rze­nia dobrej relacji??

Po dru­gie: co to zna­czy dobre rela­cje? Bo każ­dy może mieć swo­ją defi­ni­cję, ale ja mogę Ci powie­dzieć cze­go ludzie od rela­cji oczekują.

Chcą być rozu­mia­ni dla­cze­go robią to i to. Chcą być przy­ję­ci i nie oce­nia­ni. Chcą żeby z nimi roz­ma­wiać,  zamiast wyda­wać im pole­ce­nia. Chcą być doce­nia­ni i czuć się waż­ny­mi dla Cie­bie. Chcą się czuć swo­bod­nie przy Tobie, kie­dy ich nie­do­sko­na­ło­ści w jakiś spo­sób się pokażą.

Co dla Cie­bie zna­czy dobra rela­cja? Cze­go potrze­bu­jesz aby się w niej dobrze czuć? Czy sama takie tworzysz?

Po trze­cie i naj­waż­niej­sze:  budo­wa­nie rela­cji TO NIE JEST ZADANIE.

Nie masz zada­nia bycia budo­wa­nia dobrej rela­cji z dziec­kiem. War­to mieć z nim dobrą rela­cję, bo dajesz mu przy­kład, jak się budu­je relacje.

Nie masz zada­nia budo­wa­nia dobrej rela­cji z mężem. War­to ją mieć, żeby być szczęśliwą.

Nie masz zada­nia bycia w dobrej rela­cji z teścio­wą. War­to ją mieć, bo kie­dyś też nią będziesz

Nie trak­tuj tego nigdy jako zadania!!!

 

 

Relacje buduje się w wyboru, a dobre relacje dodatkowo jeszcze z wielkiego, ciepłego, otwartego serca.

 

 

 

Jak idziesz z inten­cji wybo­ru to:

- chcesz zro­zu­mieć dla­cze­go ktoś coś robi, mówi

- chcesz usły­szeć jego opi­nię zdanie

-wspie­rasz go w emocjach

-cie­szysz się jego suk­ce­sa­mi i radościami

- akcep­tu­jesz jego niedoskonałości

- dajesz mi pra­wo do jego wyborów

Ale tak­że:

- dbasz o sie­bie i swo­je potrzeby

- masz, sta­wiasz i trzy­masz gra­ni­ce bez oba­wy, że ktoś się obrazi

- jesteś auten­tycz­na w swo­ich emo­cjach, nie wsty­dzisz się ich

- dzie­lisz się swo­imi sukcesami

 

 

 

Nie da się tego zrobić dobrze, jeśli traktujesz to jako zadanie.

 

 

 

 Zmę­czy Cię to! Szyb­ko się wyco­fasz i zre­zy­gnu­jesz. Wiesz dla­cze­go? Ponie­waż na wza­jem­ność w rela­cji musisz cza­sem pocze­kać. Bo nie od razu i nie od każ­de­go dosta­niesz to, cze­go potrzebujesz.

Nie od razu od dziec­ka dosta­niesz współ­pra­cę. Nie od razu mąż Cię zro­zu­mie. Nie od razu teścio­wa Cię zaak­cep­tu­je, a szef polu­bi. Bo to ludzie są! Po pro­stu. W rela­cji liczy się kon­takt i… serce.

Kie­dy idziesz w wybo­ru, to masz wię­cej cier­pli­wo­ści. Otwar­to­ści na to, co się wyda­rzy i zaufa­nia, że to będzie napraw­dę dobra relacja.

Tego Ci z ser­ca życzę.

 

 

Jeśli czu­jesz, że potrze­bu­jesz popra­co­wać nad swo­ją rela­cją z naj­bliż­szy­mi, może mężem, dzieć­mi, mat­ką, rodzeń­stwem, bo zale­ży Ci na byciu razem i chcesz poczuć się szczę­śli­wa, to zapra­szam do kon­tak­tu. Uczę ludzi budo­wać trwa­łe i szczę­śli­we- dobre- rela­cje. Napisz do mnie na kontakt@marzenakopta.pl, umó­wi­my się na krót­ką roz­mo­wę i zde­cy­du­je­my wspól­nie czy ja mogę Ci pomóc.

Marzena kopta

Pracuję z właścicielami firm i zarządami. Uczę takiego stylu komunikacji z zespołem, który zmotywuje współpracowników do pracy, zapobiegnie konfliktom i niesnaskom, podniesie efektywność w pracy, a tym samym wyniki finansowe firmy.

Zaproszenie do newslettera

Bądź na bieżąco. Pierwsza dowiesz się o najnowszych wydarzeniach, podcastach, nagraniach video. 

Łap oferty. Korzystaj w warsztatów, szkoleń, wyzwań i kursów online, w niższej cenie.

Korzystaj z darmowych materiałów.

Zapisz się do mojego newslettera. Zawsze w poniedziałek o 9.

Chcę otrzymywać wiadomości i zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez W dobrej relacji Marzena Kopta ul. E. Zegadłowicza 10/ 82, 41 – 200 Sosnowiec, NIP 644 318 94 07, zgodnie z Polityką Prywatności.

Przewiń do góry