Moja starsza córka jedzie sama pociągiem. – Marzena Kopta

Moja starsza córka jedzie sama pociągiem.

Moje star­sze dziec­ko dwa dni temu poje­cha­ło samo­dziel­nie pocią­giem. Ależ to było dla mnie prze­ży­cie. Uuuuu… powiem Ci, że emo­cje po kokar­dę. Co cie­ka­we, kie­dy zwie­rzy­łam się z tego pomy­słu rodzi­nie, część z nich przy­kla­snę­ła. Pozo­sta­ła część zdrę­twia­ła ze stra­chu. Oczy­wi­ście kie­dy mło­da szczę­śli­wie doje­cha­ła, wszy­scy byli dum­ni, a nawet mówi­li: „a nie mówiłem??”

Potwier­dzi­ło to tyl­ko to, nad czym ostat­nio pracuję.

Kie­ru­je­my się dwo­ma głów­ny­mi fil­tra­mi. Wszyst­kie nasze dzia­ła­nia i nie­dzia­ła­nia, wszyst­kie oce­ny sytu­acji, wszyst­kie prze­wi­dy­wa­nia, pla­ny są prze­pusz­cza­ne przez te dwa filtry.

Pierw­szy to emo­cje. A tu mamy tyl­ko dwie: miłość peł­na zaufa­nia i lęk, w któ­rym zaufa­nia brak.

Dru­gi to prze­ko­na­nia. Jakie? Sama musisz odkryć, to któ­rym się kierujesz.

Przez wie­le lat moimi wybo­ra­mi i dzia­ła­nia­mi ste­ro­wał lękiem. Lęk trzy­mał mnie i innych. Bałam się, że nie dam rady i bałam się, co będzie jeśli dam radę. W obu przy­pad­kach lęk pytał: i co wte­dy zrobisz?

Kiedy jest lęk, to nie ma zaufania. Do siebie. Do życia.

Całe lata słu­cha­łam gło­su w gło­wie, któ­ry mówił, że nie dam rady i że to się nie uda. A z pew­no­ścią, jak coś pój­dzie dobrze, to za rogiem coś się zawali.

Naj­gor­sze jest to, że ja baaar­dzo dłu­go nie byłam świa­do­ma tych dwóch fil­trów. Wyda­wa­ło mi się, że kie­ru­ję się empa­tią, dobro­cią i miło­ścią. Wyda­wa­ło mi się, że idę jak burza i zawsze daję radę.  Ale jakim to było wysił­kiem i kosz­tem. Żeby zama­sko­wać lęk, na chwi­lę nie czuć. I żeby dzia­łać pomi­mo nie­wspie­ra­ją­ce­go gło­su w gło­wie. A nie o to chodzi.

Nie na tym pole­ga życie, żeby nie czuć i żeby robić na siłę. Wio­sło­wać pod prąd i uda­wać, że nie jest Ci zim­no i nie chło­sta Cię deszcze.

Życie nie polega na mocowaniu się. Ze sobą. Z innymi. Z wydarzeniami.

Życie nie polega na mocowaniu się Życiem.

Moż­na pły­nąć łagod­nie, ste­ru­jąc w dowol­nie wybra­nym kie­run­ku, kie­dy wiatr, fale i prą­dy nam pomagają.

Wiesz co się u mnie zmieniło?

Po pierw­sze odna­la­złam te dwa fil­try, przez któ­re patrzy­łam na świat. Uświa­do­mi­łam sobie, że kie­ru­ję się lękiem, bo nie mam zaufa­nia. I odna­la­złam stos prze­ko­nań, któ­ry mnie total­nie nie wspie­rał. I zaczę­łam nad tym pra­co­wać. Świa­do­mie. Krok po kroku.

Dzię­ki tej pra­cy, mimo pod­szep­tów umy­słu, było w moim ser­cu zaufa­nie, że moja star­sza sobie pora­dzi. Że nie tyl­ko ona zro­bi, co ma zro­bić, ale rów­nież Wszech­świat będzie nad nią czuwał.

Nie ma bowiem żadnego powodu, dla którego Życie miałoby nie wspierać. Opuścić. Zostawić.

Prak­tycz­nie wyglą­da­ło to tak:

  • dzień wcze­śniej prze­je­cha­łam się pocią­giem z córką.
  • wydru­ko­wa­łam jej plan podró­ży i stacje
  • samo­dziel­nie kupi­ła bilet i spraw­dzi­łam doj­ście na wła­ści­wy peron
  • mia­ła zała­do­wa­ną komór­kę w razie „W”, zna mój numer na pamięć
  • dosta­ła ode mnie sło­wa wspar­cia: pora­dzisz sobie, zaufaj, słu­chaj ser­ca i myśl co robisz. Zawsze możesz popro­sić kogoś o pomoc

A na koniec ja pomo­dli­łam się do Wszech­świa­ta sło­wa­mi: chroń, opie­kuj się i wpie­raj moją cór­kę w podró­ży. Spraw aby bez­piecz­nie dotar­ła na miej­sce Dziękuję.

Zro­bi­łam to z pozio­mu ser­ca, a nie tyl­ko kle­pa­nia wyuczo­nej gadki.

Czym naprawdę się kierujesz? Miłością czy lękiem?

Jakie myśli o świecie, życiu i sobie samą Tobą kierują, Twoimi wyborami?

Odkryj to.

Wydo­bądź na świa­tło dzienne.

Tyl­ko wte­dy możesz zacząć coś z tym robić.

W kolej­nym wpi­sie napi­szę o tym, jak lęk pod­szy­wa się po miłość.


Dzię­ku­ję, że mnie czy­tasz. Zostaw jakiś ślad po sobie w komen­ta­rzu, ok?

Marzena kopta

Pracuję z właścicielami firm i zarządami. Uczę takiego stylu komunikacji z zespołem, który zmotywuje współpracowników do pracy, zapobiegnie konfliktom i niesnaskom, podniesie efektywność w pracy, a tym samym wyniki finansowe firmy.

Zaproszenie do newslettera

Bądź na bieżąco. Pierwsza dowiesz się o najnowszych wydarzeniach, podcastach, nagraniach video. 

Łap oferty. Korzystaj w warsztatów, szkoleń, wyzwań i kursów online, w niższej cenie.

Korzystaj z darmowych materiałów.

Zapisz się do mojego newslettera. Zawsze w poniedziałek o 9.

Chcę otrzymywać wiadomości i zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez W dobrej relacji Marzena Kopta ul. E. Zegadłowicza 10/ 82, 41 – 200 Sosnowiec, NIP 644 318 94 07, zgodnie z Polityką Prywatności.

Przewiń do góry