Ładna ja, brzydka ja, czyli bycie sobą w pełni – Autentyczni. Marzena Kopta % %

Ładna ja, brzydka ja, czyli bycie sobą w pełni

Pierw­szym wzy­wa­niem na dro­dze do bycia sobą jest przy­zna­nie się do… sie­bie. A nam nas zabra­no. W jakimś kawał­ku zawsze i na pew­no.  Jak się to stało?

Zaczy­na się od tego, że mamy przy­kle­jo­ne zacho­wa­nie i oso­bę. Czy­li plu­ję na uli­cy, to jestem nie­grzecz­na. Prze­czy­taj jesz­cze raz:

Plu­ję na uli­cy (zacho­wa­nie), to jestem nie­grzecz­na (okre­śle­nie osoby).

Dosta­je­my od dziec­ka taki prze­kaz, że jak coś robi­my, co się nie podo­ba innym, to jeste­śmy niefajne.

Nie dostajemy przekazu, że nasze zachowanie jest niefajne, a my jesteśmy OK.

My jako ludzie, w swojej istocie.

Stąd pro­sty wnio­sek: są jakieś czę­ści mnie, jakieś emo­cje i jakieś zacho­wa­nia, któ­rych ludzie nie akcep­tu­ją. Dają temu wyraz sło­wa­mi. Więc muszę się zmie­nić. Robię wszyst­ko, aby to, co się nie podo­ba innym scho­wać. I nie poka­zy­wać. Jest jakaś brzyd­ka moja część. I tę chcę ukryć.

Dam Ci przy­kład: mnie mama i tata mówi­li, że nie moż­na się zło­ścić, bo grzecz­ne dziew­czyn­ki się nie złosz­czą. Czy­li w mojej gło­wie prze­kaz brzmiał:

Kie­dy się złosz­czę, to nie jestem faj­ną dziew­czyn­ką, czy­li cór­ką, czy­li osobą.

Żeby być faj­ną cór­ką, dziew­czyn­ką i oso­bą, to nie będę się zło­ścić. Nie będę poka­zy­wać zło­ści. Złosz­czą­ca się Marze­na nie jest OK. Nie jest faj­na. Uda­ję więc, że się nie złosz­czę. Uśmie­cham, kie­dy chce mi się kląć. Zga­dzam się, kie­dy nie chcę się zgodzić.

I zamiast się wkur­wić, to płaczę.

Znasz ten mecha­nizm?? Cho­wam złosz­czą­cą się Marze­nę głę­bo­ko w sobie i uda­ję, że mnie to nie dotyczy.

Ile razy płakałaś, choć w głębi siebie czułaś wściekłość i wiedziałaś, że powinnaś pokazać granice i powiedzieć dość?

Dłu­go zaprze­cza­łam, że w grun­cie rze­czy jestem sta­now­cza, wyma­ga­ją­ca i lubię jak jest po moje­mu. A jak nie jest po moje­mu to…. spadaj.

Bo mama mi mówi­ła, że nie mogę wyma­gać, że nie wol­no mi być taką.

A ja TAKA jestem. 

Więc robi­łam wszyst­ko, żeby zaprze­czyć temu, że TAKA jestem. Co tra­ci­łam? Sie­bie. Jakąś cząst­kę sie­bie. Ponie­waż nie potra­fi­łam poka­zy­wać, pil­no­wać i trzy­mać gra­nic. Ludzie wcho­dzi­li mi na gło­wę, tak bar­dzo, że kie­dyś zda­łam sobie spra­wę, że w zasa­dzie nie ma MNIE. A ja się zwy­czaj­nie bałam. Odrzu­ce­nia, złosz­cze­nia się na mnie, fochów, obra­że­nia się. Znasz to??

Kobie­ty zaprze­cza­ją i wypie­ra­ją złość i sła­bość. Sła­bą i nie­ra­dzą­cą sobie, też nie moż­na być. Trze­ba być sil­ną i dawać radę ze wszyst­kim. A prze­cież bez sła­bo­ści nie ma siły.

A tym­cza­sem…

Po czym poznasz, że jesteś sil­na? Ponie­waż kie­dyś doświad­czy­łaś sła­bo­ści. Po czym poznasz, że czu­jesz nie­po­kój? Bo wiesz, czym jest spo­kój. Po czym poznasz, że teraz jest dzień? Bo wiesz, czym jest noc.

Świat i my jeste­śmy dual­ni. Jeste­śmy peł­nią. I tak ma być. Do cze­goś jest nam to potrzeb­ne. Wszy­scy mamy takie czę­ści, któ­re wypie­ra­my i naj­chęt­niej żeby ich nie było. Tym­cza­sem one są!!

I to wciąż jesteś TY!

I jesteś OK.

Tak, nasze zacho­wa­nia cza­sa­mi są nie­faj­ne.  Tak, możesz i masz pra­co­wać nad swo­im zachowaniem.

Sztu­ka pole­ga na tym, aby zaak­cep­to­wać sie­bie i nauczyć się tak wyra­żać sie­bie, ABY NIE RANIĆ INNYCH, BĘDĄC SOBĄ.

Moje, to co odkryte:

- umiem dobrze gadać i pisać

- jestem odważ­na i ryzykuję

- jestem silna

- jestem przebojowa

- kocham być na scenie

Moje, to co zakryte:

- nie jestem tak towa­rzy­ska, jak myślicie 🙂

- jestem kontrolująca

- ma być po mojemu

- jestem sła­ba i cza­sem nie daję rady

- boję się wkur­wić i oka­zać złość

Wie­le z tego, co zakry­te, jesz­cze przede mną do odkrycia.

Pracuję nad tym, aby pokazywać siebie w pełni, nie krzywdząc przy tym innych.

Marzena kopta

Pracuję z właścicielami firm i zarządami. Uczę takiego stylu komunikacji z zespołem, który zmotywuje współpracowników do pracy, zapobiegnie konfliktom i niesnaskom, podniesie efektywność w pracy, a tym samym wyniki finansowe firmy.

Zaproszenie do newslettera

Bądź na bieżąco. Pierwsza dowiesz się o najnowszych wydarzeniach, podcastach, nagraniach video. 

Łap oferty. Korzystaj w warsztatów, szkoleń, wyzwań i kursów online, w niższej cenie.

Korzystaj z darmowych materiałów.

Zapisz się do mojego newslettera. Zawsze w poniedziałek o 9.

Chcę otrzymywać wiadomości i zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez W dobrej relacji Marzena Kopta ul. E. Zegadłowicza 10/ 82, 41 – 200 Sosnowiec, NIP 644 318 94 07, zgodnie z Polityką Prywatności.

Przewiń do góry