Kurs onli­ne

Kurs komunikacji z bliskimi

5 kroków do spokojnych, szczerych i odważnych rozmów

Doga­daj się z bli­ski­mi i powiedz wszyst­ko co leży Ci na sercu!

Mów tak aby nie ranić, nie powo­do­wać kon­flik­tów i dojść do porozumienia.

W 15 dni nauczysz się jak roz­ma­wiać z bli­ski­mi abyś czu­ła spo­kój, zro­zu­mie­nie i radość z kon­tak­tu i rozmowy.

Zapi­sy na kurs są obec­nie zamknięte.

Zostaw swój adres e‑mail, żeby otrzy­mać infor­ma­cję o star­cie kolej­nej edycji. 

Czy Twoje rozmowy z bliskimi wyglądają tak, że:

Nazywam się Marzena Kopta

6 lat temu dotar­ło do mnie, że nie potra­fię doga­dać się z bli­ski­mi. Czu­łam się sfru­stro­wa­na, zawie­dzio­na i zła. Tak było, bo mówi­łam ale nie byłam rozu­mia­na ani sły­sza­na. Czę­sto zamiast roz­ma­wiać mil­cza­łam i dusi­łam w sobie. Dopro­wa­dzo­na do osta­tecz­no­ści wybu­cha­łam i robi­łam awan­tu­ry. Mówi­łam do męża i cór­ki, ale nie były to zbli­ża­ją­ce roz­mo­wy. Posta­no­wi­łam, że chcę zacząć ina­czej roz­ma­wiać z rodzi­ną. Chcę się z nimi komu­ni­ko­wać, czy­li mówić i uważ­nie słuchać…

Wszyst­ko, cze­go się nauczy­łam, po raz pierw­szy zasto­so­wa­łam w rela­cji z moja cór­ką. Efek­ty, jakie uzy­ska­łam, prze­ro­sły moje naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia. Teraz potra­fię mówić tak, aby moi bli­scy mnie rozu­mie­li i żebym nie rani­ła ich sło­wa­mi. Umiem roz­ma­wiać, kie­dy obo­je jeste­śmy w emo­cjach. Odważ­nie mówię, że na coś się nie zga­dzam. Wiem, jak słu­chać potrzeb innych, i nie zapo­mi­nam o własnych.

Komu­ni­ka­cja sta­ła się moją pasją i misją. Teraz uczę innych tego, co sama umiem. Jestem tre­ne­rem komu­ni­ka­cji i coachem.

Co zyskasz przez udział w kursie?

Przeczytaj, co o moim kursie
napisała Ania

Komunikacja, jakiej potrzebujesz, to

Mówie­nie wprost o swo­ich potrze­bach i emocjach.

Zada­wa­nie pytań uła­twia­ją­cych zna­le­zie­nie wspól­ne­go rozwiązania.

Pro­sze­nie wprost.

Odważ­ne mówie­nie „nie”.

Słu­cha­nie innych bez ocen i dawa­nia rad.

Pro­sze­nie bez wsty­du.

Doce­nia­nie i poda­wa­nie infor­ma­cji zwrotnej.

Dzięki niej zyskasz

Spokój 

Radość 

Zrozumienie 

Szacunek 

Poznaj opinie uczestniczek kursu

To z myślą o Tobie stworzyłam

Kurs komunikacji z bliskimi

5 kroków do spokojnych, szczerych i odważnych rozmów

5 modułów tematycznych

Otwie­ra­ją się co 3 dni 

14 tematów z zakresu komunikacji 

Kon­cen­tra­cja na prak­tycz­nych umiejętnościach 

Roczny dostęp do kursu

Oglą­dasz, ile razy chcesz 

Zapi­sy na kurs są obec­nie zamknięte.

Zostaw swój adres e‑mail, żeby otrzy­mać infor­ma­cję o star­cie kolej­nej edycji. 

Jak wygląda kurs online

O czym jest ten kurs

Moduł 1. Jak nie mówić

Dowiesz się jakie są naj­częst­sze błę­dy popeł­nia­ne w roz­mo­wie i jakie są ich skut­ki. Spraw­dzisz, jak teraz wyglą­da Two­ja komu­ni­ka­cja z innymi.

Moduł 2. Ty mówisz – a co słyszą inni?

Zro­zu­miesz, co powo­du­je, że ludzie sły­szą to, co chcą usły­szeć, a nie to, co im powie­dzia­łaś. Nauczysz się mówić tak, żeby inni mie­li pew­ność, o co Ci chodzi.

Moduł 3. Daj się poznać! Mów o sobie

Poznasz sche­ma­ty zdań i poćwi­czysz, jak je budo­wać, aby wyra­ża­ły Two­je potrze­by i uczu­cia. Zoba­czysz, że sku­tecz­na komu­ni­ka­cja opie­ra się na języ­ku oso­bi­stym. Aby Two­ja proś­ba mogła być speł­nio­na, potrze­bu­jesz odpo­wied­nio ją wyra­zić. Nauczysz się for­mu­ło­wać sku­tecz­ną proś­bą tak, abyś dosta­ła to, o co pro­sisz.  Opa­nu­jesz mówie­nie wprost, o wszyst­kim co dla Cie­bie waż­ne, bez ranie­nia innych.

Moduł 4. Bądź rozmówcą idealnym. Słuchaj innych i ich potrzeb

W tym modu­le nauczysz się wyra­ża­nia empa­tii oraz słu­cha­nia tego, co mówi dru­ga oso­ba. Dzię­ki temu, znik­nie poczu­cie winy, a tym zrzu­cisz z sie­bie odpo­wie­dzial­ność za reak­cje i emo­cje innych. Nauczysz się roz­wią­zy­wać kon­flik­ty i przyj­mo­wać czy­jąś odmowę.

Moduł 5. Już wiesz, co masz robić, czyli komunikacja w różnych sytuacjach

To moduł bar­dzo prak­tycz­ny. Tutaj nauczysz się for­mu­ło­wać odpo­wied­nie komu­ni­ka­ty do kon­kret­nych sytuacji.

Dowiesz się, jak prze­pra­szać bez poczu­cia winy.

Nauczysz się aser­tyw­nie i bez poczu­cia winy odma­wiać, jed­no­cze­śnie zacho­wu­jąc sza­cu­nek dla potrzeb i decy­zji innych.

Poznasz zasa­dy two­rze­nia dużo bar­dziej moty­wu­ją­cej i kon­kret­nej infor­ma­cji zwrotnej. 

Zro­zu­miesz przy­czy­ny poja­wia­nia się zło­ści. Bar­dziej zaak­cep­tu­jesz swo­ją złość. Poznasz naj­prost­sze spo­so­by radze­nia sobie i wyra­ża­nia zło­ści, abyś nie mia­ła już poczu­cia, że Two­ja złość krzyw­dzi innych.

Nauczysz się doce­niać i wyra­żać uzna­nie. Zaczniesz umie­jęt­nie kon­cen­tro­wać się na wysił­kach innych ludzi, a doce­nia­jąc je, zaczniesz sku­tecz­niej ich motywować.

Nauczysz się zada­wać odpo­wied­nie pyta­nia, któ­re pozwo­lą unik­nąć kon­flik­tów. Popro­wa­dzą Cię do dia­lo­gu, zamiast zamy­kać dyskusje.

Kurs komunikacji z bliskimi

5 modułów tematycznych

Otwie­ra­ją się co 3 dni 

Materiały video i audio

Przy­stęp­na forma 

PDF‑y z lekcjami i ćwiczeniami 

Utrwa­le­nie nawyków 

Wsparcie na tajnej grupie na Facebooku 

Miej­sce na dys­ku­sje i pytania 

Roczny dostęp do kursu

Oglą­dasz, ile razy chcesz 

Zapi­sy na kurs są obec­nie zamknięte.

Zostaw swój adres e‑mail, żeby otrzy­mać infor­ma­cję o star­cie kolej­nej edycji.

FAQ – Często zadawane pytania

Przed roz­po­czę­ciem kur­su dosta­niesz e‑mail z dany­mi dostę­po­wy­mi. Swo­je hasło do logo­wa­nia możesz w każ­dej chwi­li zmienić.

Kurs trwa 15 dni. Modu­ły otwie­ra­ją się co 3 dni. Dla­cze­go? Żebyś mia­ła czas na zro­bie­nie ćwi­czeń oraz zasto­so­wa­nie ich w codzien­nym życiu.

Oczy­wi­ście, że dasz radę. Będziesz mia­ła dodat­ko­wo dostęp do zamknię­tej gru­py na Face­bo­oku, na któ­rej będę obec­na i będę odpo­wia­da­ła na pyta­nia i wąt­pli­wo­ści pod­czas live’ów. W kur­sie otrzy­masz boga­te mate­ria­ły w for­mie PDF oraz ćwi­cze­nia. Dodat­ko­we ćwi­cze­nia znaj­dziesz w bonu­sach. Do tego masz nagra­nia audio, w któ­rych poda­ję Ci kon­kret­ne przy­kła­dy, jak brzmią zdania.

Nie musisz, ale war­to. Lek­cje są tak uło­żo­ne, że idzie­my krok po kro­ku i nabie­ra­my umie­jęt­no­ści. Zachę­cam Cię do prze­ro­bie­nia naj­pierw lek­cji po kolei, a potem powra­ca­nia tyl­ko do tych lek­cji i tema­tów, do któ­rych potrzebujesz.

Dostęp do kur­su otrzy­mu­jesz na rok.

Kurs jest w opar­ciu o Poro­zu­mie­nie bez Prze­mo­cy (NVC) oraz o Komu­ni­ka­cję Transformującą.

Tak, możesz pobrać mate­ria­ły PDF na kom­pu­ter i wydru­ko­wać. W nie­któ­rych prze­glą­dar­kach (np. Chro­me) po klik­nię­ciu w PDF, zapi­su­je się on auto­ma­tycz­nie w kata­lo­gu Pobra­ne. W innych (np. Fire­fox) poja­wia się opcja otwo­rze­nia lub zapi­su pli­ku. Na tele­fo­nie naj­czę­ściej plik PDF otwie­ra się od razu. Możesz też pobrać nagra­nia audio.

Chcę, żebyś kupi­ła kurs tyl­ko wte­dy, gdy jesteś na 100% prze­ko­na­na, że go potrze­bu­jesz i chcesz z nie­go sko­rzy­stać. Wiem że mój kurs i wie­dza, któ­rą otrzy­mu­jesz w mate­ria­łach dzia­ła i zmie­nia życie, pod warun­kiem że wyko­nasz ćwi­cze­nia i zaczniesz sto­so­wać ją w życiu codzien­nym. Kurs możesz zwró­cić na zasa­dach zawar­tych w regu­la­mi­nie sprze­da­ży.

© 2018 Marze­na Kop­ta. Autentyczni.com.pl

Made with 💚 by simplyyourself.online

Przewiń do góry