konsultacje - Marzena Kopta

konsultacje indywidualne

czy ten opis dotyczy ciebie?

  • Wiesz, jak radzić sobie w biz­ne­sie, masz na swo­im kon­cie osią­gnię­cia i suk­ce­sy, ale nie czu­jesz się spełniona/y w rela­cji oso­bi­stej. Mija­cie się, kłó­ci­cie, trud­no jest się Wam poro­zu­mieć.
  • Masz wra­że­nie, że się nie rozu­mie­cie. Tak dużo pra­cu­jesz, tak wie­le z sie­bie dajesz… Prze­cież to wszyst­ko robisz tyl­ko i wyłącz­nie dla nich. Zamiast doce­nia­nia i chwi­li spo­ko­ju, sły­szysz cią­głe pre­ten­sje i narze­ka­nia.
  • W pra­cy jesteś świet­nym nego­cja­to­rem, jesteś otwarta/y na pomy­sły innych i bie­rzesz zda­nie innych pod uwa­gę. W domu czę­sto nie masz ocho­ty na nego­cja­cje i trud­no Ci przy­jąć odmien­ne zda­nie dru­giej oso­by.
  • Pro­wa­dząc swo­ją fir­mę, jesteś opanowana/y i myślisz racjo­nal­nie. W rela­cji oso­bi­stej czę­sto zale­wa­ją Cię emo­cje, któ­rych nie możesz opa­no­wać. Nie radzisz sobie ze zło­ścią, czę­sto się fru­stru­jesz.
  • W pra­cy świet­nie pla­nu­jesz i umiesz reali­zo­wać ambit­ne cele. W rela­cji oso­bi­stej, trud­no Ci wyzna­czyć wspól­ny cel i dążyć do tego, żeby go osią­gnąć.
  • Twoi współ­pra­cow­ni­cy Cię sza­nu­ją, a Ty potra­fisz się upo­mnieć o swo­je. Czu­jesz, że współ­pra­cu­je­cie w opar­ciu o part­ner­skie rela­cje. W bli­skiej, oso­bi­stej rela­cji czu­jesz się nieszanowana/y i trud­no Ci pro­sić o pomoc.
  • Czu­jesz, że w Two­im związ­ku nie ma rów­no­wa­gi. Masz poczu­cie, że jed­no z Was daje za dużo, a dru­gie za mało.
  • Nie chcesz zre­zy­gno­wać z karie­ry, któ­ra wyma­ga poświę­ce­nia cza­su, ale też nie chcesz zre­zy­gno­wać z dobrej rela­cji, któ­ra też potrze­bu­jesz cza­su. Jak to zro­bić? Jak to pogo­dzić?
  • Kolej­ny raz wcho­dzisz w bli­ską rela­cję, któ­ra szyb­ko się koń­czy. Nie wiesz, dla­cze­go nie możesz zbu­do­wać trwa­łej rela­cji.
marzena kopta konsultacje

daj sobie szansę na poczucie spełnienia,
zarówno w domu, jak i w pracy

Jeśli potrze­bu­jesz zmia­ny, ale nadal chce­cie być razem, bo zale­ży Wam na popra­wie Wasze­go związ­ku – umów się ze mną na kon­sul­ta­cję. 

Dzię­ki pra­cy ze mną ponow­nie zacznie­cie się wspie­rać, rozu­mieć, mieć wspól­ne cele i będzie­cie mieć szan­sę na powrót do szczę­śli­wej rela­cji.

Przewiń do góry