Konsultacja - Marzena Kopta

ROZMOWA WSTĘPNA

Chcesz być sobą. Chcesz być prawdziwa. szczęśliwa. Chcesz cieszyć się z sukcesu zawodowego i mieć szczęśliwą rodzinę. Tymczasem teraz praca nie daje Ci już satysfakcji, w domu się mijacie lub ciągle kłócicie. Każdego dnia czujesz, że musisz coś zmienić, bo inaczej życie Ci się rozsypie.Zapraszam na 50-minutową bezpłatną rozmowę ze mną.

 • Jesteś czło­wie­kiem suk­ce­su, ale ten suk­ces ma swo­ją cenę? Two­je życie rodzin­ne cier­pi, za mało jest „rodzi­ny” w rodzi­nie?
 • Jesteś zagoniona/y i czu­jesz, że coraz bardziej się gubisz? Nie wiesz już cze­go chcesz i po co tyle pra­cu­jesz.
 • Trud­no jest Ci się doga­dać z naj­bliż­szy­mi, cią­gle się kłó­ci­cie, a emo­cje z domu prze­no­sisz do pra­cy?
 • Nigdy nie jesteś na pierw­szym miej­scu, zawsze na koń­cu myślisz o sobie i chcesz to zmie­nić?
 • Chcesz odważ­nie i szcze­rze roz­ma­wiać z ludź­mi, poka­zy­wać gra­ni­ce i żyć w zgo­dzie ze sobą?
 • Chcesz zna­leźć nowy cel w życiu i mieć odwa­gę aby go zre­ali­zo­wać?

Zależy Ci na…?

 • Zdro­wych rela­cjach w rodzi­nie, bli­sko­ści, zaufa­nia i szcze­ro­ści?
 • Szcze­ro­ści i odważ­nym wyra­ża­niu swo­je­go zda­nia?
 • Zado­wo­le­niu z suk­ce­sów zawo­do­wych i rado­ści z życia rodzin­ne­go?
 • Roz­wo­ju i osią­ga­niu kolej­nych celów?

Zapraszam Cię na wstępną,
50-minutową rozmowę online,
podczas której:

 • prze­ana­li­zu­je­my Two­ją sytu­ację;
 • zoba­czysz, jakie kro­ki musisz pod­jąć, aby sytu­acja się zmie­ni­ła,
 • spraw­dzisz, czy moje roz­wią­za­nie jest dla Cie­bie.
Przewiń do góry