Konsultacja - Marzena Kopta

ROZMOWA WSTĘPNA

Czy każdego miesiąca tracisz znaczący przychód, mimo że masz świetny produkt, dobrze ustawiony proces sprzedaży, oraz dopasowany marketing?
Zapraszam na 50-minutową bezpłatną rozmowę ze mną.

 • Widzisz, że Twój zespół współ­pra­cow­ni­ków, han­dlow­ców nie jest zgra­ny i nie może się ze sobą doga­dać, zrzu­ca­ją na sie­bie nawza­jem odpo­wie­dzial­ność za kiep­skie wyni­ki
 • Masz wra­ża­nie że doro­śli ludzie zacho­wu­ją się jak przed­szko­la­ki, obra­ża­ją się na sie­bie, kłó­cą się, strze­la­ją focha, zamiast sku­pić się na pra­cy
 • Czę­sta rota­cja pra­cow­ni­ków nara­ża Cię na kosz­ty zna­le­zie­nia pra­cow­ni­ka, wyszko­le­nia go oraz wdro­że­nia
 • Nie wiesz jak z tymi ludź­mi roz­ma­wiać, jak ich zmo­ty­wo­wać, aby sku­pi­li się na współ­pra­cy.
 • Nie wiesz jak spra­wić, aby celem Two­je­go zespo­łu były wyni­ki sprze­da­żo­we
 • Zale­ży Ci na tym, aby ludzie dobrze się czu­li w zespo­le, chcesz ich doce­nić i zaufać.

Marzysz o…?

 • Zgra­nym zespo­le, któ­ry ze sobą współ­pra­cu­je i reali­zu­je cele?
 • Przy­cho­dach na mia­rę Two­je­go pro­duk­tu i pra­cy, wło­żo­nej w jego sprze­daż?
 • Rado­ści i zado­wo­le­niu z tego, co robisz, oraz satys­fak­cji z bycia przed­się­bior­cą?
 • Roz­wo­ju i osią­ga­niu kolej­nych celów?

Zapraszam Cię na wstępną,
50-minutową rozmowę online,
podczas której:

 • prze­ana­li­zu­je­my Two­ją sytu­ację;
 • zoba­czysz, jakie kro­ki musisz pod­jąć, aby sytu­acja się zmie­ni­ła,
 • spraw­dzisz, czy moje roz­wią­za­nie jest dla Cie­bie.
Przewiń do góry