Komunikacja jest wszystkim. – Marzena Kopta

Komunikacja jest wszystkim.

Czy wie­dzia­łaś, że możesz żyć życiem o jakim marzysz, jeśli tyl­ko zaczniesz się świa­do­mie komu­ni­ko­wać?? Oto dowód.

Kie­dy odważ­nie mówisz o sobie i o tym, co dla Cie­bie waż­ne, to zaczy­nasz być widocz­na dla innych. Już nie mogą Cię igno­ro­wać, już nie mogą Cię nie brać po uwa­gę. Muszą się liczyć z Two­im zda­niem, opi­nia­mi, potrze­ba­mi, gra­ni­ca­mi.  A kie­dy tak się dzie­je, to rośnie Two­je poczu­cie wła­snej wartości.

Mów odważnie i głośno. Zawsze o sobie. Życie dało Ci takie prawo.

Kie­dy masz śmia­łość powie­dzieć  dość oraz nie, to prze­sta­jesz robić, to, cze­go chcą inni. Zaczy­nasz reali­zo­wać swo­je wła­sne cele. Ludzie zaczy­na­ją widzieć i  sza­no­wać Two­je gra­ni­ce, któ­re umiesz trzy­mać. Rośnie Two­ja sku­tecz­ność, oraz pew­ność siebie.

Mów nie, kiedy czujesz, że nie. Mów tak najpierw sobie, a potem innym.

Kie­dy umiesz mówić: tego chcę, zasłu­gu­ję, mogę, jestem war­ta, to dosta­jesz to, cze­go chcesz, bo świat wspie­ra odważ­nych i pew­nych sie­bie. Reali­zu­jesz swo­je marze­nie, a dla innych sta­jesz się inspi­ra­cją i wzorem.

Bądź inspiracją, z której można czerpać.

Kie­dy umiesz słu­chać, to ludzie chcą być z Tobą i bli­sko Cie­bie. Nie są oce­nia­ni, więc czu­ją się bez­piecz­nie. Rośnie Two­ja wia­ra w sie­bie i poczu­cie war­to­ści, ponie­waż ludzie, zwra­ca­jąc się do Cie­bie, dają Ci dowo­dy na to, że jesteś potrzebna.

Twórz bezpieczną przestrzeń dla innych.

Kie­dy umiesz doce­niać, to ludzie chcę z Tobą współ­pra­co­wać, chcą Ci poma­gać. Two­je rela­cje opie­ra­ją się na współ­dzia­ła­niu, a nie na wła­dzy. Ponie­waż ludzie zro­bią wie­le dla Cie­bie, pod warun­kiem, że nie są do tego zmuszani.

Doceniaj, bo tak rodzi się obfitość w życiu.

Kie­dy umiesz dawać empa­tię, to masz w życiu mniej kon­flik­tów, cichych i burzo­wych dni. Umiesz wszyst­ko od razu wyja­śniać, a pro­ble­my nie pię­trzą się. Oszczę­dzasz czas, któ­ry wypeł­niasz tym co waż­ne, zamiast go marnować.

Komu­ni­ka­cja jest wszyst­kim. Zmie­nia wszyst­ko. Zmie­nia życie.  Wybór nale­ży do Ciebie.

Masz chęć na jeszcze więcej wiedzy, motywacji, ćwiczeń z zakresu komunikacji?  Dołącz do grupy na Facebook.


Dołącz

Marzena kopta

Pracuję z właścicielami firm i zarządami. Uczę takiego stylu komunikacji z zespołem, który zmotywuje współpracowników do pracy, zapobiegnie konfliktom i niesnaskom, podniesie efektywność w pracy, a tym samym wyniki finansowe firmy.

Zaproszenie do newslettera

Bądź na bieżąco. Pierwsza dowiesz się o najnowszych wydarzeniach, podcastach, nagraniach video. 

Łap oferty. Korzystaj w warsztatów, szkoleń, wyzwań i kursów online, w niższej cenie.

Korzystaj z darmowych materiałów.

Zapisz się do mojego newslettera. Zawsze w poniedziałek o 9.

Chcę otrzymywać wiadomości i zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez W dobrej relacji Marzena Kopta ul. E. Zegadłowicza 10/ 82, 41 – 200 Sosnowiec, NIP 644 318 94 07, zgodnie z Polityką Prywatności.

Przewiń do góry