Wideo Archives - Marzena Kopta

Wideo

Znaj­dziesz tutaj moje Face­bo­ok Live, któ­re odby­wa­ją się na mojej face­bo­oko­wej stro­nie. Dzie­lę się wie­dzą w lek­ki spo­sób, odpo­wia­dam na pyta­nia fanów i cza­sem robie dziw­ne miny. Znaj­dziesz tutaj czte­ry głów­ne tema­ty, któ­ry­mi są zaj­mu­ję: poczu­cie wła­snej war­to­ści, efek­tyw­na komu­ni­ka­cja, szczę­śli­we rela­cje i radze­nie sobie z emo­cja­mi.

Ty decydujesz, co czujesz

?Jaka emo­cja zwy­kle towa­rzy­szy Ci w życiu❓ ?Czy wiesz, że to jest Twój nawyk❓ Ta emo­cja sta­ła się nawy­kiem, ponie­waż Ty, ile razy wybra­łaś tę …

Obejrzyj

5 powodów, dla których MUSISZ mieć poczucie własnej wartości

https://www.youtube.com/watch?v=imepjjpk6k4 ❤️Poczu­cie wła­snej war­to­ści❤️ ?Poczu­cie wła­snej war­to­ści jest Ci potrzeb­ne, aby dbać o swój dobro­stan? – ZAPAMIĘTAJ PROSZĘ TO ZDANIE Do cze­go jest Ci potrzeb­ne …

Obejrzyj

Czy osiągnięcia dały mi dobrą samoocenę?

? W jaki spo­sób stra­ci­łam poczu­cie wła­snej war­to­ści.? Oto począ­tek mojej histo­rii ? Mówię o tym: ➡️ jak mama sie­dzia­ła ze mną i robi­ła lek­cje, …

Obejrzyj

3 pytania sprawdzające poczucie własnej wartości

https://www.youtube.com/watch?v=SzMoHdt61OQ Poczu­cie wła­snej war­to­ściTrzy pyta­nia, spraw­dza­ją­ce poczu­cie wła­snej war­to­ści. Przy­po­mi­nam, że poczu­cie wła­snej war­to­ści, to: dobrze, że jestem na świe­cie, taki jaki jestem. Wia­ra w …

Obejrzyj

Czy docenianie osiągnięć buduje poczucie własnej wartości?

Poczu­cie wła­snej war­to­ści Pod­czas dzi­siej­sze­go LIVE mówię o tym, jak roz­róż­nić poczu­cie wła­snej war­to­ści od wia­ry w sie­bie. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, czy­li to, co nas …

Obejrzyj

Największy mit dotyczący poczucia własnej wartości

Obejrzyj

Co to znaczy: mieć poczucie własnej wartości?

Obejrzyj

Jak rozmawiać, żeby się dogadać?

Obejrzyj

Jak pomóc innym, poradzić sobie z emocjami?

Obejrzyj

Skąd się biorą emocje w relacjach?

Obejrzyj
Przewiń do góry