Wideo Archives – Marzena Kopta

Wideo

Znaj­dziesz tutaj moje Face­bo­ok Live, któ­re odby­wa­ją się na mojej face­bo­oko­wej stro­nie. Dzie­lę się wie­dzą w lek­ki spo­sób, odpo­wia­dam na pyta­nia fanów i cza­sem robie dziw­ne miny. Znaj­dziesz tutaj czte­ry głów­ne tema­ty, któ­ry­mi są zaj­mu­ję: poczu­cie wła­snej war­to­ści, efek­tyw­na komu­ni­ka­cja, szczę­śli­we rela­cje i radze­nie sobie z emo­cja­mi.

Nie znaleziono postów, wybierz coś innego.

Przewiń do góry