Podcast Archives - Marzena Kopta

Podcast

Bar­dzo mery­to­rycz­na wie­dza, kon­kret­na, żad­ne­go lania wody. Na wybra­ne tema­ty z zakre­su komu­ni­ka­cji, emo­cji, rela­cji i poczu­cia wła­snej war­to­ści. Raz w mie­sią­cu. Zwy­kle ok. 10. dnia mie­sią­ca.

Posłuchaj na Twojej ulubionej platformie

Wszystko, co powinnaś wiedzieć o poczuciu własnej wartości

W tym pod­ca­ście usły­szysz: Czym jest poczu­cie wła­snej war­to­ści, a czym jest wia­ra w sie­bie. W jaki spo­sób docho­dzi do utoż­sa­mie­nia swo­je­go zacho­wa­nia z oso­bą. …

Posłuchaj

Wszystko, co powinnaś wiedzieć o granicach

Z tego pod­ca­stu dowiesz się: czym są gra­ni­ce i gdzie ich szu­kać, w jaki spo­sób gra­ni­ce słu­żą Tobie, co chro­nią i że nie są prze­ciw­ko …

Posłuchaj

Wszystko, co powinnaś wiedzieć o potrzebach

Wie­dza o potrze­bach zmie­ni­ła moje życie. Świa­do­mość moich potrzeb była rewo­lu­cją. Uwol­ni­ła mnie od cię­ża­ru poczu­cia winy i dała lek­kość. Od tego tema­tu zaczę­łam iść …

Posłuchaj

Złość nie jest taka straszna

Do dziś pamię­tam, kie­dy moje cia­ło trzę­sło się ze zło­ści, ale głos w gło­wie krzy­czał: – Nie wol­no Ci, nie wol­no! Musia­łam wło­żyć bar­dzo dużo …

Posłuchaj

Co Ty wiesz o emocjach?

Bar­dzo chcia­łam nagrać ten pod­cast. Zebrać wszyst­ko, co wiem i cze­go doświad­czy­łam odno­śnie emo­cji. Zawsze czu­ję emo­cje, kie­dy mówię o emo­cjach. Widzę na twa­rzach słu­cha­czy …

Posłuchaj

3 blokady, przez które stoisz w miejscu

Potrak­tuj ten pod­cast jako począ­tek. Ja tak go wła­śnie trak­tu­ję. Sama roz­po­czy­nam tę przy­go­dę. Z pew­no­ścią sama doświad­czy­łaś tego, że chcesz coś zro­bić, ale z …

Posłuchaj
Przewiń do góry