Blog Archives - Page 2 of 5 - Marzena Kopta

Blog

Cza­sem lubię coś napi­sać. Więc cza­sem piszę, Teraz mniej niż kie­dyś, bo wolę opo­wia­dać. Ale raz w mie­sią­cu, coś to się poja­wi. ?

BlogInne

Jak ratownik robi biznes i jakim jest pracownikiem.

Ratow­nik nie umie brać. Za to umieć dosko­na­le dawać. Dzie­lić się nie umie, ponie­waż dzie­le­nie się jest bez­in­te­re­sow­ne. Ratow­nik daje i liczy, że ktoś da rów­nież jemu.  On dał, jemu …

Czytaj dalej
BlogKanały

3 powody, dla których pchasz swojego faceta do działania.

On sobie sie­dzi i czy­ta gaze­tę o ona krą­ży… niby po domu, a jed­nak wokół nie­go. – a może byśmy poje­cha­li do Pra­gi na week­end?  – no może… I poje­cha­li. …

Czytaj dalej
okazywanie emocji w pracy
BlogEmocje

W pracy nie można okazywać emocji

Przy­po­mnij sobie taką sytu­ację: Wra­casz do domu po cięż­kim dniu pra­cy. Cięż­kim, czy­li było dużo do zała­twie­nia, spo­ro kon­tak­tów z ludź­mi… Jed­nym sło­wem – trze­ba było się uwi­jać.

Czytaj dalej
BlogKanały

Kłamstwa z lęku i miłości

Czy kie­dy­kol­wiek Two­je dziec­ko Cię okła­ma­ło? Dzie­ci kła­mią, bo kocha­ją. Wie­dzą, że rodzi­ce będą się naj­pierw dener­wo­wać, a potem mar­twić. Kie­dy opusz­czasz lek­cje i kła­miesz, że na te lek­cje jed­nak …

Czytaj dalej
BlogKanały

5 powodów dlaczego biznes idzie ci świetnie, a relacja osobista kuleje

Moż­na być świet­nym przed­się­bior­cą i wie­rzę, że takim wła­śnie jesteś. Masz cel, odwa­gę, marze­nia, pasje. Masz umie­jęt­no­ści, któ­re pro­wa­dzą Cię do celu. Moż­na mieć suk­ces w biz­ne­sie i życie oso­bi­ste, …

Czytaj dalej
co oznacza sprawiedliwie w relacji
BlogKanały

Co to znaczy sprawiedliwie w relacji?

On zara­bia, ona wycho­wu­je dzie­ci. Ona zara­bia, on sie­dzi z dziec­kiem. Ona gotu­je w tygo­dniu, on w week­en­dy. On wycho­dzi „na ryby” raz na mie­siąc, ona „na zaku­py” raz na …

Czytaj dalej
sprawiedliwie nie znaczy po równo
BlogRelacje

Sprawiedliwie nie znaczy po równo

Spra­wie­dli­wie nie zna­czy, że jak ja gotu­ję, to Ty sprzą­tasz. To nie zna­czy, że jeśli ja zapro­wa­dzę dzie­ci do szko­ły, to Ty je odbie­rasz. To nie zna­czy, że jak w …

Czytaj dalej
tak bardzo się staram konsultacje online coach
AutentycznośćBlog

Bo ja się tak staram, czyli przepychanki w relacji

Ja pra­cu­ję, pio­rę, sprzą­tam, gotu­ję, robię lek­cje z dzieć­mi, wożę je tu i tam… Tak bar­dzo się sta­ram! I ona tu bia­do­li i pła­cze, ręce zała­mu­je, jak moja babu­lin­ka – …

Czytaj dalej
Kiedy to sobie kupiłaś?
AutentycznośćBlog

Kiedy to kupiłaś?

Wycią­gam z sza­fy nową bluz­kę. Liczę, że nie zauwa­ży. Prze­cież oni nie zwra­ca­ją uwa­gi na ciu­chy. – Ooooo, ład­ne! Kie­dy to kupi­łaś? Jed­nak zauwa­żył, psia mać! – A, już jakiś …

Czytaj dalej
no chodź już spać
AutentycznośćBlog

No chodź już spać, bo bez Ciebie nie zasnę!

Jest 21.30 – mnie już wtycz­ka się wyłą­cza, a Piotr zaczy­na noc­ne życie. Roz­krę­ca się. Dobra, idę spać. Kła­dę się. Leżę. Prze­wra­cam się. Krę­cę. Leżę. Liczę bara­ny. Prze­wra­cam. Leżę. Oddy­cham. …

Czytaj dalej
Przewiń do góry