Kanały Archives - Marzena Kopta

Kanały

Blog

Czy jesteś gotowy na radykalną szczerość?

Czy zda­rzy­ło Ci się, że prze­czy­ta­łaś coś, usły­sza­łeś i…przystanąłeś? Ser­ce w jed­nej chwi­li zamar­ło, aby tuż po chwi­li bić jak sza­lo­ne. Bo wie­dzia­łeś, że to co czy­tasz jest Two­je. Jest …

Czytaj dalej
BlogInne

Jak odbierasz moje słowa?

Zda­rza mi roz­ma­wiać z Pio­trem i myśleć, że On mnie poucza. Zda­rza się pomy­śleć, że jeśli ktoś nie chce przyjść a moje warsz­ta­ty, to moja ofer­ta jest kiep­ska. Zda­rza mi …

Czytaj dalej
BlogInne

PO co mówisz, to co mówisz?

Kie­dy po raz pierw­szy usły­sza­łam o inten­cji, poczu­łam że wszyst­kie kloc­ki zło­ży­ły się w całość. Jak­by nie­wi­dzial­na nić wszyst­ko połą­czy­ła. Inten­cja. Nie­wi­dzial­na nić, któ­ra potra­fi zaplą­tać, jeśli jesteś nieuważna/y.

Czytaj dalej
BlogSłowa

4 pierwsze zasady dobrej komunikacji

Kie­dy zaczy­na­łam swo­ją przy­go­dę ze sło­wa­mi odkry­łam, że mówię, ale… w zasa­dzie nie mówię. Albo mówię tak, żeby jed­nak nie powie­dzieć.  Część tego co chcia­łam powie­dzieć, zwy­czaj­nie nie mówi­łam. „Bo …

Czytaj dalej
BlogRelacje

Muszę mieć dobre relacje.

No to zacznij­my wymie­niać z kim musisz mieć dobrą rela­cję. Na pew­no z dziec­kiem, bo prze­cież tu nie moż­na mieć złej, bo wte­dy jest się złą mat­ką. Na pew­no z …

Czytaj dalej
BlogRelacje

Nie mogę Cię zobaczyć…

Każ­dy z nas pra­gnie być przy­ję­ty takim, jakim jest. Kocha­ny, za to że jest. Żeby inni mie­li zro­zu­mie­nie dla jego nie­do­sko­na­ło­ści, a jego błę­dy zosta­ły mu wyba­czo­ne.

Czytaj dalej
BlogInne

Jakie są twoje wartości

Kil­ka dni temu wraz z moim Pio­­trem- pra­wie mężem- zakoń­czy­li­śmy kolej­ny wspól­ny pro­jekt. Wypu­ści­li­śmy kolej­ny pod­ręcz­nik o emo­cjach „Poko­chaj swo­ją złość”.

Czytaj dalej
BlogInne

Znowu wydałeś na te swoje dzińdzioły!

Sza­cu­nek do dru­gie­go czło­wie­ka, prze­ja­wia się w drob­nych gestach i sło­wach. I bar­dzo czę­sto nawet nie zda­je­my sobie spra­wy, że mówiąc coś wła­śnie wje­cha­li­śmy na teren war­to­ści dru­gie­go czło­wie­ka i …

Czytaj dalej
BlogInne

Dlaczego lepiej się czujesz w pracy niż w domu.

Czy pra­ca jest Two­im ulu­bio­nym zaję­ciem? Czy pra­ca zawo­do­wa, roz­wój karie­ry, to jest to, na czym sku­piasz się naj­moc­niej?  To nic złe­go. To jest porząd­ku. Jeśli zale­ży Ci na roz­wo­ju …

Czytaj dalej
BlogEmocje

3 przyczyny bycia katem dla innych.

Bywasz cza­sem lub czę­sto lub cią­gle nie­przy­jem­na dla innych? Przy­cho­dzisz do domu, widzisz ten cały baj­zel i krew Cię zale­wa. Krzy­czysz, wście­kasz się, pra­wisz kaza­nia? Rzu­casz się o byle pier­do­łę, …

Czytaj dalej
Przewiń do góry