Główny powód, dla którego nie dostajesz tego, czego chcesz. – Marzena Kopta

Główny powód, dla którego nie dostajesz tego, czego chcesz.

Zapy­taj kogoś cze­go chce. I wiesz, co się sta­nie? Zaraz Ci powie, cze­go NIE CHCE.Tak dziw­nie myśli nasza gło­wa. Skie­ro­wa­na na uni­ka­nie nie­bez­pie­czeństw, zamiast na podą­ża­nie do szczę­ścia. Dla nas czę­sto brak nie­szczę­ścia, to już szczę­ście, a prze­cież to jed­nak dwie róż­ne spra­wy. Zgo­dzisz się?

Oto jak mówisz:

- nie krzycz na mnie

- prze­stań wyć

- wyjdź z pokoju

- nie mówi mi, co mam robić

- nie spóź­nij się

- nie zawiedź mnie

- nie zmar­nuj szansy

- nie trać czasu

- nie prze­wróć się

Znasz to? Posłu­chaj sie­bie i prze­ko­naj się, że tak wła­śnie mówisz, bo takie kon­struk­cje myślo­we ukła­da Twój umysł. Cały czas mówisz o tym cze­go NIE CHCESZ. I to jesz­cze było­by do przy­ję­cia, gdy­byś obok tego, cze­go nie chcesz, mówi­ła o tym, CZEGO CHCESZ. A Ty zosta­wiasz pustą dziu­rę. Mało tego ! Uwa­żasz, że dru­ga stro­na będzie wie­dzia­ła czym ma ową dziu­rę wypeł­nić, czy­li będzie wie­dzia­ła, co ma robić.  Że będzie wie­dzia­ła, CZEGO CHCESZ.

Sorry, ale to tak nie działa.

Dziec­ku jak powiesz: ”nie kop”, to zacznie rzu­cać zabaw­ka­mi.  Jak powiesz: „nie rzu­caj”, to zacznie pła­kać. Dla­cze­go? Bo powie­dzia­łaś cze­go nie chcesz i to zosta­ło wyko­na­ne, ale nie powie­dzia­łaś cze­go chcesz, więc dosta­łaś, to, co się komuś chcia­ło Ci dać. Rozumiesz?

To tak jak­byś poszła do restau­ra­cji i powie­dzia­ła: nie chcę roso­łu. I nie dosta­jesz roso­łu, tyl­ko bigos. Ale czy chcia­łaś bigos?? Nie? No właśnie.

To tak jak­byś kupo­wa­ła bilet na pociąg. Idziesz i mówisz: nie do Szcze­ci­na. I dosta­jesz do Zako­pa­ne­go. Jesteś zado­wo­lo­na? A skąd u licha, kasjer­ka ma wie­dzieć, dokąd chcesz jechać? Powie­dzia­łaś tyl­ko dokąd NIE CHCESZ, ale nie powie­dzia­łaś dokąd CHCESZ. Więc dosta­jesz, taki bilet jakie­go nie chcia­łaś, ale kasjer­ce się wyda­wa­ło, że być może chcesz.

Jeśli nie mówisz ludziom CZEGO CHCESZ, to dostajesz od nich to, co im się WYDAJE, że chcesz. A zazwyczaj jest tak, że to, co im się wydaje, że chcesz, to wciąż nie jest to chcesz.

Praw­da?? Bo tyl­ko Ty wiesz, cze­go chcesz. I musisz to powie­dzieć. Wprost, gło­śno, wyraźnie.

Zatem powyż­sze zda­nia moż­na powie­dzieć tak:

- mów do mnie spokojnie

- weź wdech i uspo­kój się

- pro­szę zostaw mnie samą w pokoju

- daj mi pro­szę wymy­ślić mój spo­sób na zro­bie­nie tego

- bądź na czas

- zrób wszyst­ko, co możesz w tej sytuacji

- wyko­rzy­staj wszyst­kie zna­ne Ci możliwości

- wyko­rzy­staj czas maksymalnie

- idź powoli

Czu­jesz róż­ni­cę? Umysł robi to, co mu się powie. Zarów­no Twój umysł, jak i każ­de­go inne­go czło­wie­ka. Wyko­nu­je pole­ca­nia. Trze­ba to tyl­ko odpo­wied­nio zako­mu­ni­ko­wać. Nikt za Cie­bie nie wymy­śli cze­go chcesz. Musisz to wie­dzieć sama.

Jeśli masz wra­że­nie, że ludzie nie robią tego, cze­go chcesz, to posłu­chaj sie­bie. Może Ty sama mówisz im, cze­go nie chcesz, zamiast tego co chcesz.

Oczy­wi­ście, to nie wszyst­ko. Ale póki co chcę żebyś popra­co­wa­ła nad tym, aby mówić CZEGO CHCESZ, zamiast tego, cze­go nie chcesz i spraw­dzi­ła efek­ty. W kolej­nych wpi­sać podam Ci kolej­ne przy­czy­ny, dla któ­rych nie dosta­jesz tego cze­go chcesz, oraz dam Ci rozwiązania.

Popatrz teraz na to. co tego robię. Piszę do Cie­bie cze­go chcę: sko­men­tuj ten post i napisz, czy zga­dasz się z tym co napisałam.


Jeśli chcesz wię­cej bar­dzo kon­kret­nej wie­dzy z zakre­su komu­ni­ka­cji, to zapra­szam Cię do gru­py na Face­bo­oku. Dołącz tutaj: https://www.facebook.com/groups/blizejsiebie/

Marzena kopta

Pracuję z właścicielami firm i zarządami. Uczę takiego stylu komunikacji z zespołem, który zmotywuje współpracowników do pracy, zapobiegnie konfliktom i niesnaskom, podniesie efektywność w pracy, a tym samym wyniki finansowe firmy.

Zaproszenie do newslettera

Bądź na bieżąco. Pierwsza dowiesz się o najnowszych wydarzeniach, podcastach, nagraniach video. 

Łap oferty. Korzystaj w warsztatów, szkoleń, wyzwań i kursów online, w niższej cenie.

Korzystaj z darmowych materiałów.

Zapisz się do mojego newslettera. Zawsze w poniedziałek o 9.

Chcę otrzymywać wiadomości i zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez W dobrej relacji Marzena Kopta ul. E. Zegadłowicza 10/ 82, 41 – 200 Sosnowiec, NIP 644 318 94 07, zgodnie z Polityką Prywatności.

Przewiń do góry