E-booki – Marzena Kopta

e‑booki i audiobooki

Znaj­dziesz tutaj moje e‑booki i audio­bo­oki doty­czą­ce pra­cy z emo­cja­mi. Oprócz całe­go mnó­stwa war­to­ścio­wych tre­ści zawie­ra­ją one prak­tycz­ne przy­kła­dy i ćwi­cze­nia, któ­re pomo­gą Ci wdro­żyć nową wie­dzę w życie. 

Przewiń do góry