Czego o mnie nie wiecie? – Marzena Kopta

Czego o mnie nie wiecie?

1. Jestem jedy­nacz­ką i mówię gło­śno, że nie bra­ku­je mi rodzeń­stwa. Po pro­stu nie wiem za czym moż­na tęsk­nić, bo nie doświadczyłam.

2. Byłam kujo­nem. Nie żału­ję, jed­no­cze­śnie pol­ski sys­tem szkol­nic­twa uwa­żam za total­nie niewspierający.

3. Nie cho­dzi­łam na impre­zy, nie upi­łam się nigdy, nie zapa­li­łam nigdy papie­ro­sa. Dwóch ostat­nich nie żału­ję. My dziew­czy­ny z bab­skich kie­run­ków uwa­ża­my, że czas spę­dzo­ny w biblio­te­ce jest cza­sem najcenniejszym.

4. Mia­łam być aktor­ką, ale zabra­kło mi odwa­gi. Dziś wiem, że sce­na mia­ła być moją tera­pią, czy­li pew­nie nie była­bym dobrą aktor­ką ☺ Tak, znam paru wiel­kich aktorów.

5. Stu­dia wybie­ra­łam na zasa­dzie byle łatwiej i byle pro­ściej. Czy­li padło na bez­pro­ble­mo­we czy­ta­nie i pisa­nie:  polonistykę.

6. Nigdy nie chcia­łam uczyć w szko­le. Odby­łam jedy­nie przy­mu­so­we prak­ty­ki i tyle mnie tam widzieli.

7. Pra­cę magi­ster­ską pisa­łam z tema­tu: „Wize­ru­nek dia­bła w ero­ty­kach Bogu­sła­wa Adamowicza”.

8. Fascy­nu­je mnie masaż i reha­bi­li­ta­cja. Mogła­bym pra­co­wać w tym zawodzie.

9. Pra­co­wa­łam w MLM i uwa­żam to za cudow­ną for­mę biz­ne­su. Cza­sem za tym tęsknię ☺

10. Mam talent. Do gada­nia i pisa­nia. Mam kil­ka pla­net w X domu, co podob­no jest ozna­ką tego wła­śnie talentu.

11. Pro­stym języ­kiem tłu­ma­czę skom­pli­ko­wa­ne rze­czy – to też talent. Kawę na ławę, kro­wie na rowie. Wie­lu kocha, kie­dy tłumaczę.

Marzena-Kopta - Czego o mnie nie wiecie 2

12. Kocham być na sce­nie. Flow total­ne. To taki stan, za któ­rym tęsk­nię najbardziej.

13. Kocham szko­lić. W poło­wie szko­le­nia zawsze ścią­gam buty. Bywa, że rzu­cam tym, co pod ręką i wcho­dzę na krzesła.

14. Nie umiem odpo­wie­dzieć na pyta­nie o swo­je marze­nia. Nie nauczo­no mnie marzyć. Uczę się.

15. Na spo­tka­niach zwy­kle słu­cham i się przy­glą­dam. Odsta­ję.  Izo­lu­ję się. Wycho­dzę zwy­kle przed koń­cem. Dłu­go się oswajam.

16. Zen Coaching. W nim zna­la­złam spo­kój i siłę. Akcep­ta­cję i zaufa­nie. Każ­de­mu życzę takie­go doświadczenia.

17. Mia­łam pięk­ny dom, dziś wynaj­mu­ję miesz­ka­nie. Nie chcę mieć nicze­go na wła­sność. Zbyt cięż­ki to ple­cak. Wła­sność to ilu­zja, a umie­rać i tak będzie­my „boso”. Nie chcę się zarzy­nać żeby spła­cać kre­dy­ty, albo za gotów­kę przy­wią­zy­wać się do jed­ne­go miej­sca. Chcę kie­dyś miesz­kać nad morzem.

18. Han­ka. Cór­ka. Lat 9. Dla niej uczy­łam się Komu­ni­ka­cji bez Prze­mo­cy. Od Niej się zaczęło.

19. Przez ostat­nie 4 lata ogar­nia­łam swo­ją wewnętrz­ną jaski­nię. Sprzą­ta­łam. Uczy­łam się.  Jestem wresz­cie sobą. Mam 39 lat.

20. Po 11 latach mał­żeń­stwa wła­śnie się roz­wo­dzę. Po pro­stu ta miłość się skoń­czy­ła. Boli bar­dzo. Doświad­czam. I jestem wdzięcz­na za tam­ten czas.

21. Nowa jakość miło­ści i rela­cji mnie zasko­czy­ła. Nie szu­ka­łam. Samo przy­szło. Przyjęłam.

Marzena Kopta - Czego o mnie nie wiecie 1

22. Świat się zatrzy­mał na tę nową miłość. Z roz­dzia­wio­ną gębą się przy­glą­dał. Nie­któ­rzy się obu­rzy­li, inni powie­dzie­li, że ON jest zachcian­ką coacha. Świat ma pra­wo myśleć co chce. Mogę się tyl­ko uśmiechać.

23. ONA zasko­czy­ła wszyst­kich. Z nowej jako­ści miło­ści powsta­ła. Moja dru­ga cór­ka. Może Nata­lia, może Iga. W stycz­niu będzie z nami.

24. Jestem kobie­tą goto­wą na zmia­nę. Jestem tre­ne­rem komu­ni­ka­cji, jestem coachem. Jestem towa­rzy­szem w zmianie.

Marzena kopta

Pracuję z właścicielami firm i zarządami. Uczę takiego stylu komunikacji z zespołem, który zmotywuje współpracowników do pracy, zapobiegnie konfliktom i niesnaskom, podniesie efektywność w pracy, a tym samym wyniki finansowe firmy.

Zaproszenie do newslettera

Bądź na bieżąco. Pierwsza dowiesz się o najnowszych wydarzeniach, podcastach, nagraniach video. 

Łap oferty. Korzystaj w warsztatów, szkoleń, wyzwań i kursów online, w niższej cenie.

Korzystaj z darmowych materiałów.

Zapisz się do mojego newslettera. Zawsze w poniedziałek o 9.

Chcę otrzymywać wiadomości i zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez W dobrej relacji Marzena Kopta ul. E. Zegadłowicza 10/ 82, 41 – 200 Sosnowiec, NIP 644 318 94 07, zgodnie z Polityką Prywatności.

Przewiń do góry