Blog - Page 3 of 5 - Marzena Kopta

Blog

Całe jabłko czy połowa?
BlogPoczucie własnej wartości

Całe jabłko czy połowa?

Tym razem to nie ja byłam taka mądra, ale Piotr, któ­ry kie­dyś pod­su­mo­wał naszą rela­cję mówiąc:  Wiesz cze­mu ta rela­cja jest inna, niż te, któ­re do tej pory mie­li­śmy?  Bo …

Czytaj dalej
Sekret mojej relacji
AutentycznośćBlog

Największy sekret mojej relacji.

No dobra… sekre­tów w naszej rela­cji jest kil­ka. Ale gdy­bym mia­ła wymie­nić jeden, naj­waż­niej­szy z nich, to brzmiał­by tak: Bo my ze sobą roz­ma­wia­my. Jak cza­sem sły­szę roz­mo­wy bli­skich sobie …

Czytaj dalej
BlogPoczucie własnej wartości

Po co nam poczucie własnej wartości

No wła­śnie! Do cze­go jest potrzeb­ne? Jeśli odpo­wiem, że do wszyst­kie­go, to uwie­rzysz? Wszyst­ko zaczy­na się i koń­czy na dobrym myśle­niu o sobie, na dobrej samo­oce­nie nasze­go ist­nie­nia. Poczu­cie wła­snej …

Czytaj dalej
AutentycznośćBlog

Nie wiedziałam, że wybieram.

Gdy­byś mnie widzia­ła 3 – 4 lata temu!  Wiesz, ja napraw­dę byłam w życio­wym flow. Mia­łam świet­nie pro­spe­ru­ją­cy biz­nes. Czu­łam radość, szczę­ście. Codzien­nie roz­kła­da­łam skrzy­dła i lecia­łam w rado­ści. Nie mia­łam jed­nak …

Czytaj dalej
AutentycznośćBlog

Moja starsza córka jedzie sama pociągiem.

Moje star­sze dziec­ko dwa dni temu poje­cha­ło samo­dziel­nie pocią­giem. Ależ to było dla mnie prze­ży­cie. Uuuuu… powiem Ci, że emo­cje po kokar­dę. Co cie­ka­we, kie­dy zwie­rzy­łam się z tego pomy­słu …

Czytaj dalej
AutentycznośćBlog

Jak zaczęłam żyć świadomie

Świa­do­mość rodzi się dla mnie na 3 pozio­mach. Na pozio­mie myśli, emo­cji i słów. To się fun­da­men­ty, z któ­rych wyni­ka cała resz­ta. Świa­do­me wybo­ry, świa­do­me kon­tak­ty z inny­mi ludź­mi, świa­do­me …

Czytaj dalej
BlogSłowa

3 (pierwsze) kroki do rozmów bez stresu.

Przy­po­mnij sobie sytu­ację, w któ­rej szłaś na bar­dzo waż­ne dla sie­bie spo­tka­nie i nogi się pod Tobą ugi­na­ły. W gło­wie krę­cił się dia­log co powiesz. Ale żeby tyl­ko w tę …

Czytaj dalej
BlogSłowa

Komunikacja jest wszystkim.

Czy wie­dzia­łaś, że możesz żyć życiem o jakim marzysz, jeśli tyl­ko zaczniesz się świa­do­mie komu­ni­ko­wać?? Oto dowód. Kie­dy odważ­nie mówisz o sobie i o tym, co dla Cie­bie waż­ne, to …

Czytaj dalej
Główny powód, dla którego nie dostajesz tego, czego chcesz. Blog Autentyczni
BlogSłowa

Główny powód, dla którego nie dostajesz tego, czego chcesz.

Zapy­taj kogoś cze­go chce. I wiesz, co się sta­nie? Zaraz Ci powie, cze­go NIE CHCE.Tak dziw­nie myśli nasza gło­wa. Skie­ro­wa­na na uni­ka­nie nie­bez­pie­czeństw, zamiast na podą­ża­nie do szczę­ścia. Dla nas …

Czytaj dalej
6 elementów dobrego słuchania. Blog Autentyczni
BlogSłowa

6 elementów dobrego słuchania.

Czy zda­rzy­ło Ci się kie­dyś, że Ty opo­wia­da­łaś coś, co było dla Cie­bie bar­dzo waż­ne i mia­łaś wra­że­nie, że nie jesteś słu­cha­na? Ewi­dent­nie widzia­łaś i wie­dzia­łaś, że ktoś nie jest …

Czytaj dalej
Przewiń do góry