Marzena Kopta, Author at Marzena Kopta – Strona 3 z 5

Marzena Kopta

Uczę kobiety jak jasno i odważnie mówić o sobie, jak nie dać porwać emocjom i jak mieć dzięki temu wspierające relacje. Jestem trenerem komunikacji i coachem.
tak bardzo się staram konsultacje online coach
AutentycznośćBlog

Bo ja się tak staram, czyli przepychanki w relacji

Ja pra­cu­ję, pio­rę, sprzą­tam, gotu­ję, robię lek­cje z dzieć­mi, wożę je tu i tam… Tak bar­dzo się sta­ram! I ona tu bia­do­li i pła­cze, ręce zała­mu­je, jak moja babulinka – …

Czytaj dalej
Kiedy to sobie kupiłaś?
AutentycznośćBlog

Kiedy to kupiłaś?

Wycią­gam z sza­fy nową bluz­kę. Liczę, że nie zauwa­ży. Prze­cież oni nie zwra­ca­ją uwa­gi na ciu­chy. – Ooooo, ład­ne! Kie­dy to kupi­łaś? Jed­nak zauwa­żył, psia mać! – A, już jakiś czas temu. …

Czytaj dalej
no chodź już spać
AutentycznośćBlog

No chodź już spać, bo bez Ciebie nie zasnę!

Jest 21.30 – mnie już wtycz­ka się wyłą­cza, a Piotr zaczy­na noc­ne życie. Roz­krę­ca się.  Dobra, idę spać. Kła­dę się. Leżę. Prze­wra­cam się. Krę­cę. Leżę. Liczę bara­ny. Prze­wra­cam. Leżę. Oddy­cham. Medytuję. …

Czytaj dalej
Całe jabłko czy połowa?
BlogPoczucie własnej wartości

Całe jabłko czy połowa?

Tym razem to nie ja byłam taka mądra, ale Piotr, któ­ry kie­dyś pod­su­mo­wał naszą rela­cję mówiąc:  Wiesz cze­mu ta rela­cja jest inna, niż te, któ­re do tej pory mie­li­śmy? Bo …

Czytaj dalej
Sekret mojej relacji
AutentycznośćBlog

Największy sekret mojej relacji.

No dobra… sekre­tów w naszej rela­cji jest kil­ka. Ale gdy­bym mia­ła wymie­nić jeden, naj­waż­niej­szy z nich, to brzmiał­by tak: Bo my ze sobą roz­ma­wia­my. Jak cza­sem sły­szę roz­mo­wy bli­skich sobie ludzi …

Czytaj dalej
BlogPoczucie własnej wartości

Po co nam poczucie własnej wartości

No wła­śnie! Do cze­go jest potrzeb­ne? Jeśli odpo­wiem, że do wszyst­kie­go, to uwie­rzysz? Wszyst­ko zaczy­na się i koń­czy na dobrym myśle­niu o sobie, na dobrej samo­oce­nie nasze­go ist­nie­nia. Poczu­cie własnej …

Czytaj dalej
AutentycznośćBlog

Nie wiedziałam, że wybieram.

Gdy­byś mnie widzia­ła 3 – 4 lata temu!  Wiesz, ja napraw­dę byłam w życio­wym flow. Mia­łam świet­nie pro­spe­ru­ją­cy biz­nes. Czu­łam radość, szczę­ście. Codzien­nie roz­kła­da­łam skrzy­dła i lecia­łam w rado­ści. Nie mia­łam jednak …

Czytaj dalej
AutentycznośćBlog

Moja starsza córka jedzie sama pociągiem.

Moje star­sze dziec­ko dwa dni temu poje­cha­ło samo­dziel­nie pocią­giem. Ależ to było dla mnie prze­ży­cie. Uuuuu… powiem Ci, że emo­cje po kokar­dę. Co cie­ka­we, kie­dy zwie­rzy­łam się z tego pomysłu …

Czytaj dalej
AutentycznośćBlog

Jak zaczęłam żyć świadomie

Świa­do­mość rodzi się dla mnie na 3 pozio­mach. Na pozio­mie myśli, emo­cji i słów. To się fun­da­men­ty, z któ­rych wyni­ka cała resz­ta. Świa­do­me wybo­ry, świa­do­me kon­tak­ty z inny­mi ludź­mi, świa­do­me czyny. …

Czytaj dalej
BlogSłowa

3 (pierwsze) kroki do rozmów bez stresu.

Przy­po­mnij sobie sytu­ację, w któ­rej szłaś na bar­dzo waż­ne dla sie­bie spo­tka­nie i nogi się pod Tobą ugi­na­ły. W gło­wie krę­cił się dia­log co powiesz. Ale żeby tyl­ko w tę …

Czytaj dalej
Przewiń do góry