Marzena Kopta, Author at Marzena Kopta – Strona 2 z 5

Marzena Kopta

Uczę kobiety jak jasno i odważnie mówić o sobie, jak nie dać porwać emocjom i jak mieć dzięki temu wspierające relacje. Jestem trenerem komunikacji i coachem.
BlogInne

Znowu wydałeś na te swoje dzińdzioły!

Sza­cu­nek do dru­gie­go czło­wie­ka, prze­ja­wia się w drob­nych gestach i sło­wach. I bar­dzo czę­sto nawet nie zda­je­my sobie spra­wy, że mówiąc coś wła­śnie wje­cha­li­śmy na teren war­to­ści dru­gie­go czło­wie­ka i …

Czytaj dalej
BlogInne

Dlaczego lepiej się czujesz w pracy niż w domu.

Czy pra­ca jest Two­im ulu­bio­nym zaję­ciem? Czy pra­ca zawo­do­wa, roz­wój karie­ry, to jest to, na czym sku­piasz się naj­moc­niej?  To nic złe­go. To jest porząd­ku. Jeśli zale­ży Ci na rozwoju …

Czytaj dalej
BlogEmocje

3 przyczyny bycia katem dla innych.

Bywasz cza­sem lub czę­sto lub cią­gle nie­przy­jem­na dla innych? Przy­cho­dzisz do domu, widzisz ten cały baj­zel i krew Cię zale­wa. Krzy­czysz, wście­kasz się, pra­wisz kaza­nia? Rzu­casz się o byle pierdołę, …

Czytaj dalej
BlogInne

Jak ratownik robi biznes i jakim jest pracownikiem.

Ratow­nik nie umie brać. Za to umieć dosko­na­le dawać. Dzie­lić się nie umie, ponie­waż dzie­le­nie się jest bez­in­te­re­sow­ne. Ratow­nik daje i liczy, że ktoś da rów­nież jemu.  On dał, jemu dadzą. …

Czytaj dalej
BlogKanały

3 powody, dla których pchasz swojego faceta do działania.

On sobie sie­dzi i czy­ta gaze­tę o ona krą­ży… niby po domu, a jed­nak wokół nie­go. – a może byśmy poje­cha­li do Pra­gi na week­end?  – no może… I poje­cha­li. – a …

Czytaj dalej
okazywanie emocji w pracy
BlogEmocje

W pracy nie można okazywać emocji

Przy­po­mnij sobie taką sytu­ację: Wra­casz do domu po cięż­kim dniu pra­cy. Cięż­kim, czy­li było dużo do zała­twie­nia, spo­ro kon­tak­tów z ludź­mi… Jed­nym sło­wem – trze­ba było się uwijać. 

Czytaj dalej
BlogKanały

Kłamstwa z lęku i miłości

Czy kie­dy­kol­wiek Two­je dziec­ko Cię okła­ma­ło? Dzie­ci kła­mią, bo kocha­ją. Wie­dzą, że rodzi­ce będą się naj­pierw dener­wo­wać, a potem mar­twić. Kie­dy opusz­czasz lek­cje i kła­miesz, że na te lek­cje jednak …

Czytaj dalej
BlogKanały

5 powodów dlaczego biznes idzie ci świetnie, a relacja osobista kuleje

Moż­na być świet­nym przed­się­bior­cą i wie­rzę, że takim wła­śnie jesteś. Masz cel, odwa­gę, marze­nia, pasje. Masz umie­jęt­no­ści, któ­re pro­wa­dzą Cię do celu. Moż­na mieć suk­ces w biz­ne­sie i życie oso­bi­ste, które …

Czytaj dalej
co oznacza sprawiedliwie w relacji
BlogKanały

Co to znaczy sprawiedliwie w relacji?

On zara­bia, ona wycho­wu­je dzie­ci. Ona zara­bia, on sie­dzi z dziec­kiem. Ona gotu­je w tygo­dniu, on w week­en­dy. On wycho­dzi „na ryby” raz na mie­siąc, ona „na zaku­py” raz na …

Czytaj dalej
sprawiedliwie nie znaczy po równo
BlogRelacje

Sprawiedliwie nie znaczy po równo

Spra­wie­dli­wie nie zna­czy, że jak ja gotu­ję, to Ty sprzą­tasz.  To nie zna­czy, że jeśli ja zapro­wa­dzę dzie­ci do szko­ły, to Ty je odbie­rasz. To nie zna­czy, że jak w …

Czytaj dalej
Przewiń do góry