Marzena Kopta, Author at Marzena Kopta

Marzena Kopta

Uczę kobiety jak jasno i odważnie mówić o sobie, jak nie dać porwać emocjom i jak mieć dzięki temu wspierające relacje. Jestem trenerem komunikacji i coachem.
BlogInne

6 przykazań zanim zaczniesz wspólny biznes

Od cze­go zaczy­nasz pro­wa­dze­nie swo­jej fir­my? Od zare­je­stro­wa­nia jej w urzę­dzie? Nie pole­cam. Sama tak zro­bi­łam i wiem ile rze­czy prze­oczy­łam. Mia­łam jed­nak wię­cej szczę­ście niż rozu­mu i mi się …

Czytaj dalej
BlogInne

4 fundamenty komunikacji otwartej

- No prze­cież ja się komu­ni­ku­ję! Roz­ma­wiam z ludź­mi! – mówisz. – Wie­rzę. Ale czy roz­ma­wiasz z nimi się otwar­cie? – Oczy­wi­ście! – No to sprawdźmy.

Czytaj dalej
BlogInne

Komunikacja otwarta w zespole

Mam 8 lat doświad­cze­nia w pra­cy z ludź­mi nad ich komu­ni­ka­cją. Jestem mania­kiem i fre­akiem sku­tecz­ne­go dia­lo­gu, któ­ry w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia ma przede wszyst­kim ludzi. 

Czytaj dalej
Blog

Czy jesteś gotowy na radykalną szczerość?

Czy zda­rzy­ło Ci się, że prze­czy­ta­łaś coś, usły­sza­łeś i…przystanąłeś? Ser­ce w jed­nej chwi­li zamar­ło, aby tuż po chwi­li bić jak sza­lo­ne. Bo wie­dzia­łeś, że to co czy­tasz jest Two­je. Jest …

Czytaj dalej
BlogInne

Jak odbierasz moje słowa?

Zda­rza mi roz­ma­wiać z Pio­trem i myśleć, że On mnie poucza. Zda­rza się pomy­śleć, że jeśli ktoś nie chce przyjść a moje warsz­ta­ty, to moja ofer­ta jest kiep­ska. Zda­rza mi …

Czytaj dalej
BlogInne

PO co mówisz, to co mówisz?

Kie­dy po raz pierw­szy usły­sza­łam o inten­cji, poczu­łam że wszyst­kie kloc­ki zło­ży­ły się w całość. Jak­by nie­wi­dzial­na nić wszyst­ko połą­czy­ła. Inten­cja. Nie­wi­dzial­na nić, któ­ra potra­fi zaplą­tać, jeśli jesteś nieuważna/y.

Czytaj dalej
BlogSłowa

4 pierwsze zasady dobrej komunikacji

Kie­dy zaczy­na­łam swo­ją przy­go­dę ze sło­wa­mi odkry­łam, że mówię, ale… w zasa­dzie nie mówię. Albo mówię tak, żeby jed­nak nie powie­dzieć.  Część tego co chcia­łam powie­dzieć, zwy­czaj­nie nie mówi­łam. „Bo …

Czytaj dalej
BlogRelacje

Muszę mieć dobre relacje.

No to zacznij­my wymie­niać z kim musisz mieć dobrą rela­cję. Na pew­no z dziec­kiem, bo prze­cież tu nie moż­na mieć złej, bo wte­dy jest się złą mat­ką. Na pew­no z …

Czytaj dalej
BlogRelacje

Nie mogę Cię zobaczyć…

Każ­dy z nas pra­gnie być przy­ję­ty takim, jakim jest. Kocha­ny, za to że jest. Żeby inni mie­li zro­zu­mie­nie dla jego nie­do­sko­na­ło­ści, a jego błę­dy zosta­ły mu wybaczone.

Czytaj dalej
BlogInne

Jakie są twoje wartości

Kil­ka dni temu wraz z moim Pio­­trem- pra­wie mężem- zakoń­czy­li­śmy kolej­ny wspól­ny pro­jekt. Wypu­ści­li­śmy kolej­ny pod­ręcz­nik o emo­cjach „Poko­chaj swo­ją złość”.

Czytaj dalej
Przewiń do góry