3 (pierwsze) kroki do rozmów bez stresu. – Marzena Kopta

3 (pierwsze) kroki do rozmów bez stresu.

Przy­po­mnij sobie sytu­ację, w któ­rej szłaś na bar­dzo waż­ne dla sie­bie spo­tka­nie i nogi się pod Tobą ugi­na­ły. W gło­wie krę­cił się dia­log co powiesz. Ale żeby tyl­ko w tę stro­nę. W dru­gą stro­ną też się krę­cił. Co ktoś powie. Sło­wo w sło­wo, potra­fi­łaś powie­dzieć. Znasz to?

Pomyśl o milio­nach sytu­acji, kie­dy poczu­łaś złość lub smu­tek, bo roz­mo­wa nie prze­bie­gła tak, jak chcia­łaś. Nie usły­sza­łaś tego, co chcia­łaś usły­szeć, nie dosta­łaś tego cze­go pragnęłaś.

Odczu­wasz stres przez roz­mo­wą? Cza­sem tak duży, że bra­ku­je Ci słów? Wiesz… masz wszyst­ko przy­go­to­wa­ne, uło­żo­ne, idziesz do sze­fa po pod­wyż­kę i….. zamiast pod­wyż­ki dosta­jesz kolej­ne zda­nie. Bo nawet się nie zająk­nę­łaś o podwyżce.

Wiesz dla­cze­go roz­mo­wy z ludź­mi są dla Cie­bie stresujące?

Bo jesteśmy pełni ocen i przekonań.

Kie­dy ostat­ni raz pode­szłaś do roz­mo­wy z kimś ze świe­żo­ścią o otwar­to­ścią? Bez ocze­ki­wa­nia, co ktoś ma odpo­wie­dzieć? Kie­dy nie snu­łaś w gło­wie sce­na­riu­sza, jak ma się zakoń­czyć roz­mo­wa, spo­tka­nie? My już idzie­my roz­ma­wiać z kimś, z goto­wy­mi odpo­wie­dzia­mi, któ­re mają paść z ust tej dru­giej osoby.

Ty już wiesz, że dziec­ko  powie „zaraz” i nie zaj­mie się lek­cja­mi. Już wiesz, że mąż powie, że ma dużo pra­cy i z Wasze­go wyjaz­du w week­end nici. A teścio­wa zadzwo­ni i zapy­ta, cze­mu nie dałaś dziec­ku czapki.I szef na pew­ni odmó­wi pod­wyż­ki, bo nie ma pieniędzy.

Ale to są Twoje odpowiedzi, nie ich !

I ja się zasta­na­wiam, po co w takim razie w ogó­le zaczy­na­my roz­mo­wę. Jeśli nie ma prze­strze­ni na cudze. Jeśli nie ma miej­sca na inną odpo­wiedź niż nasza, któ­rej się spodziewamy.

Oczekiwania- najbardziej stresogenny czynnik na świecie.

Oto trzy kro­ki do roz­mów bez stresu.

  1. Wiedz po co i jak chcesz rozmawiać.

Jaka jest Two­ja potrze­ba? Jaka jest Two­ja inten­cja? Po co chcesz roz­ma­wiać? Potrze­ba nie jest tym samym co wynik i efekt roz­mo­wy. Możesz mieć potrze­bę doce­nia­nia. I tę potrze­bę moż­na zaspo­ko­ić na róż­ne spo­so­by. Pod­wyż­ką, awan­sem i dobrym sło­wem. Jaką masz inten­cję? Chcesz się wykłó­cić? Udo­wod­nić coś? Zawal­czyć? Powie­dzieć? Uzmysłowić?

Czy Ty się w ogó­le zasta­na­wiasz po co mówisz? Jaką masz inten­cję? O co Ci chodzi?
Cho­dzi o to, abyś było przy­go­to­wa­na. Wiesz, cze­go potrze­bu­jesz. Doce­nie­nia. Wiesz jaki CHCIAŁABYŚ efekt. Pod­wyż­kę. Wiesz JAK masz popro­sić o to wszyst­ko. Masz uło­żo­ne zda­nie. Tak, uło­żo­ne. Zrób to, co leży po Two­jej stro­nie. I zostań u siebie.

  1. Porzuć ocze­ki­wa­nia, co do odpo­wie­dzi i reak­cji ludzi z któ­ry­mi rozmawiasz.

Wiesz… myśli stwa­rza­ją nasz świat. Jeśli myślisz, że ktoś nie zgo­dzi się, to z pew­no­ścią tak będzie. Jak­by to było iść z otwar­tą gło­wą i ser­cem? Tak, masz swo­je potrze­by, masz swo­je inten­cje. Ale inni ludzie też mają swo­ją prze­strzeń. Pra­wo do swo­je­go. Inne­go niż Two­je. I to wca­le nie jest gor­sze niż Two­je. Jest inne. Ten ktoś, też ma potrze­by, może inne niż Two­je. I wybie­ra sie­bie. Ma do tego pra­wo. Nie nasta­wiaj się, tyl­ko otwie­raj na to, co przyjdzie.

Staw się do życia, do roz­mo­wy, do sytuacji.

  1. Roz­ma­wiaj z zaufa­niem i ciekawością.

Inten­cją jest iść i powie­dzieć o swo­ich potrze­bach. A potem pocze­kać z zaufa­niem na odpo­wiedź. Nego­cjo­wać z cie­ka­wo­ścią, do cze­go to nas zapro­wa­dzi. Może czy­jeś roz­wią­za­nie jest lep­sze niż moje? Może ja cze­goś nie widzę, nie bio­rę pod uwagę?

Życie ma lep­szy plan, jeśli Twój się nie spełnia.


Od Cie­bie zale­ży jakie żyjesz i jakie masz rela­cje. To wybór. Z ocze­ki­wa­nia­mi i ciśnie­niem, czy z otwar­to­ścią i zaufaniem.
Pamię­taj, że jesz­cze możesz dołą­czyć do kur­su komu­ni­ka­cji z bli­ski­mi. Rusza­my 24 września.

Z ser­du­cha pozdrawiam.

Marzena kopta

Pracuję z właścicielami firm i zarządami. Uczę takiego stylu komunikacji z zespołem, który zmotywuje współpracowników do pracy, zapobiegnie konfliktom i niesnaskom, podniesie efektywność w pracy, a tym samym wyniki finansowe firmy.

Zaproszenie do newslettera

Bądź na bieżąco. Pierwsza dowiesz się o najnowszych wydarzeniach, podcastach, nagraniach video. 

Łap oferty. Korzystaj w warsztatów, szkoleń, wyzwań i kursów online, w niższej cenie.

Korzystaj z darmowych materiałów.

Zapisz się do mojego newslettera. Zawsze w poniedziałek o 9.

Chcę otrzymywać wiadomości i zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez W dobrej relacji Marzena Kopta ul. E. Zegadłowicza 10/ 82, 41 – 200 Sosnowiec, NIP 644 318 94 07, zgodnie z Polityką Prywatności.

Przewiń do góry