25 zdań, które mnie wspierają – Marzena Kopta

25 zdań, które mnie wspierają

[fusion_builder_container hundred_percent=„no” equal_height_columns=„no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=„center cen­ter” background_repeat=„no-repeat” fade=„no” background_parallax=„none” parallax_speed=„0.3” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=„16:9” video_loop=„yes” video_mute=„yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=„solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=„”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=„1_1” layout=„1_1” background_position=„left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=„solid” border_position=„all” spacing=„yes” background_image=”” background_repeat=„no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=„0px” margin_bottom=„0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=„0.3” animation_direction=„left” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=„no” last=„no” min_height=”” hover_type=„none” link=„”][fusion_text]

Dwa dni zaję­ło mi wybra­nie tych 25 zdań, któ­re mnie wspie­ra­ją. Zada­nie było nie­zwy­kle trud­ne, bo tyle ich jest…

Dziś chcę się podzie­lić tymi z począt­ku mojej dro­gi. To one poma­ga­ły mi otwie­rać się. Poru­sza­ły tak bar­dzo, że zatrzy­my­wa­łam się i kwe­stio­no­wa­łam sta­re kon­cep­cje i prze­ko­na­nia. Czy­ta­łam, czu­łam. Uczy­łam się patrzeć na życie i innych poprzez te zda­nia. Były dla mnie zupeł­nie innym świa­tem. Nowym spoj­rze­niem. Intu­icyj­nie czu­łam, że to jest MOJE. Że nie jestem wariat­ką, że nie osza­la­łam. Jak­bym od zawsze to wie­dzia­ła, tyl­ko oczy mia­łam zamknię­te i nie widzia­łam. Uczy­łam się ufać. Widzieć od nowa. Świe­żość spoj­rze­nia. Peł­niej­szy wdech. Swo­bod­niej w życiu.

Eckhart Tolle, Jon Kabat-Zin, Osho, Anthony De Mello, Thich Nhat Hanh.

Chcę podzie­lić się z Wami tym, co mnie wspie­ra­ło. Wybie­ram, prze­bie­ram. Uło­żę w całość, dzie­ląc na obsza­ry życia. Poszerzę.

Wrzu­cę te zda­nie rów­nież w NOTATKI, abyś mogła je sobie sko­pio­wać, wydru­ko­wać. Żeby Cię wspie­ra­ły, żebyś wra­ca­ła do TERAZ

Fundamenty:

1. Pew­ność niepewności.

2. Wszyst­ko jest takie, jakie jest.

3. Dopó­ki zacho­wu­jesz w środ­ku spo­kój, dopó­ty wiesz co masz robić.

4. Każ­de zaprze­cze­nie wywo­łu­je napię­cie. Akcep­tuj jeśli chcesz się odprężyć.

5. Praw­da nie jest logiczna.

6. Możesz kochać innych tyl­ko wte­dy, gdy kochasz innych.

7. Teraz jest takie, jakie jest, ponie­waż nie może być inne.

8. Zostaw życie same­mu sobie. Niech się dzieje.

9. Pod­da­nie się jest zawie­rze­niem tej chwili.

10. Kie­dy poja­wia się miłość – zni­ka strach.

11. Każ­da myśl uda­je, że zna­czy tak wie­le. Każ­da chce przy­kuć Two­ją uwa­gę. Nie trak­tuj swo­ich myśli tak poważnie.

12. Nuda, złość, smu­tek, strach – nie są Two­je. To tyl­ko sta­ny umy­słu. Nic oso­bi­ste­go. Przy­cho­dzą i odchodzą.

13. Jak mogę być sobą, będąc w kon­tak­cie z Tobą?

14. Moja swo­bo­da jest moją mocą.

15. Jedy­nym zada­niem w życiu jest sta­wać do tego, co się wydarza.

16. Cier­pie­nie poja­wia się wte­dy, gdy oce­niasz jakieś oko­licz­no­ści za złe lub dobre.

17. Współ­od­czu­wa­nie to akcep­to­wa­nie ludzi taki­mi jaki­mi są, z ich wada­mi i sła­bo­ścia­mi, a nie ocze­ki­wa­nie, że będą się zacho­wy­wać, tak jak chcesz. To okrut­ne, ponie­waż jeśli nie spro­sta­ją temu zada­niu, stra­cą sza­cu­nek do same­go siebie.

18. Prze­stań wyma­gać, aby jakaś oso­ba, sytu­acja, miej­sce czy wyda­rze­nie dawa­ły Ci speł­nie­nie lub czy­ni­ły szczęśliwym.

19. Kochaj sie­bie tak moc­no, aby miłość Two­ja wpły­wa­ła na innych.

20. Gdy ktoś zaak­cep­tu­je Cię bez­wa­run­ko­wo, zaczy­nasz się zmie­niać. To akcep­ta­cja daje Ci wiel­ką odwa­gę, aby poko­nać przeszkody.

21. Ucz dzie­ci wyra­ża­nia sie­bie. Wspie­raj ich eks­pre­sję, poma­gaj im w tym, aby sta­ły się auten­tycz­ne. Wów­czas będą umia­ły wyra­żać, to wszyst­ko, co drze­mie w ich wnę­trzu. Będą Ci za to wdzięcz­ne, ponie­waż nie powsta­nie w nich kon­flikt wewnętrzny.

22. Nie widzi­my ludzi, tyl­ko kon­cep­cje o nich.

23. Gdy przyj­mu­jesz dru­gą oso­bę w prze­strze­ni TERAZ, jak szla­chet­ne­go gościa, gdy pozwa­lasz każ­de­mu być tym, kim jest, stwa­rzasz mu moż­li­wość zmiany.

24. Spo­tkać daną oso­bę, nie wrzu­ca­jąc prze­szło­ści do tej rela­cji – oto otwar­tość serca.

25. Życie da Ci takie doświad­cze­nia, jakie naj­bar­dziej pomo­gą Ci w roz­wo­ju Two­jej świadomości.

Moja wiel­ka proś­ba do Cie­bie: napisz pro­szę w komen­ta­rzu, któ­re zda­nie jest dla Cie­bie naj­bar­dziej poru­sza­ją­ce. Któ­re z nich, spra­wi­ło, że masz w sobie wię­cej przestrzeni?
Udo­stęp­nij, jeśli czu­jesz, że kogoś mogą te zda­nia wesprzeć.

[/fusion_text][fusion_separator style_type=„default” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”” bottom_margin=„10” border_size=„0” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=„center” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=„no” hundred_percent_height=„no” hundred_percent_height_scroll=„no” hundred_percent_height_center_content=„yes” equal_height_columns=„no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=„center cen­ter” background_repeat=„no-repeat” fade=„no” background_parallax=„none” enable_mobile=„no” parallax_speed=„0.3” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=„16:9” video_loop=„yes” video_mute=„yes” video_preview_image=”” border_size=„1” border_color=”#3170ba” border_style=„solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=„10” padding_right=„5” padding_bottom=„10” padding_left=„5”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=„1_3” layout=„1_3” spa­cing=”” center_content=„no” link=”” target=„_self” min_height=”” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=„left top” background_repeat=„no-repeat” hover_type=„none” border_size=„0” border_color=”” border_style=„solid” border_position=„all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=„left” animation_speed=„0.3” animation_offset=”” last=„no”][fusion_separator style_type=„default” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”” bottom_margin=„10” border_size=„0” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=„center” /][fusion_imageframe image_id=„2413” style_type=„none” sty­le­co­lor=”” hover_type=„none” bor­der­si­ze=”” bor­der­co­lor=”” bor­der­ra­dius=”” align=„center” lightbox=„no” gallery_id=”” lightbox_image=”” alt=”” link=”” linktarget=„_self” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=„left” animation_speed=„0.3” animation_offset=„”]https://autentyczni.com.pl/wp-content/uploads/2017/09/Marzena-kopta-autentyczni-portret-o-mnie-300x275.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text]

Marze­na Kopta

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=„2_3” layout=„2_3” spa­cing=”” center_content=„no” link=”” target=„_self” min_height=”” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=„left top” background_repeat=„no-repeat” hover_type=„none” border_size=„0” border_color=”” border_style=„solid” border_position=„all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=„left” animation_speed=„0.3” animation_offset=”” last=„no”][fusion_text]

Jestem kobie­tą goto­wą na zmia­nę. Pra­cu­ję z kobie­ta­mi, któ­re sto­ją w punk­cie zmia­ny i któ­re zmia­ny potrze­bu­ją. Po spo­tka­niach ze mną i narzę­dziom, któ­re im daję, kobie­ty mają wię­cej spo­ko­ju w sobie, akcep­ta­cji i ener­gii. Z odwa­gą podej­mu­ją decy­zje. Sta­ją się kobie­ta­mi goto­wy­mi na zmia­nę. Mój pro­gram nosi nazwę „Goto­wa na zmia­nę”. Daje narzę­dzia do zmia­ny w 4 naj­waż­niej­szych obsza­rach życia: emo­cjach i potrze­bach, komu­ni­ka­cji, rela­cjach i poczu­ciu wła­snej war­to­ści. To naj­bar­dziej kom­plek­so­wy i spój­ny pro­gram zmia­ny dla kobiet.

Wię­cej o mnie.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Marzena kopta

Pracuję z właścicielami firm i zarządami. Uczę takiego stylu komunikacji z zespołem, który zmotywuje współpracowników do pracy, zapobiegnie konfliktom i niesnaskom, podniesie efektywność w pracy, a tym samym wyniki finansowe firmy.

Zaproszenie do newslettera

Bądź na bieżąco. Pierwsza dowiesz się o najnowszych wydarzeniach, podcastach, nagraniach video. 

Łap oferty. Korzystaj w warsztatów, szkoleń, wyzwań i kursów online, w niższej cenie.

Korzystaj z darmowych materiałów.

Zapisz się do mojego newslettera. Zawsze w poniedziałek o 9.

Chcę otrzymywać wiadomości i zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez W dobrej relacji Marzena Kopta ul. E. Zegadłowicza 10/ 82, 41 – 200 Sosnowiec, NIP 644 318 94 07, zgodnie z Polityką Prywatności.

Przewiń do góry